สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 43 3 4 0 50
2 บ้านผือ 34 8 2 6 44
3 บ้านแบง 30 8 4 8 42
4 สุทธสิริโสภา 25 6 2 4 33
5 บ้านเซิม 22 7 0 1 29
6 บ้านโพธิ์ 21 9 2 4 32
7 บ้านบัว 21 2 0 0 23
8 บ้านวัดหลวง 21 1 0 0 22
9 เฝ้าไร่วิทยา 20 3 3 1 26
10 บ้านโนนสะอาด 18 1 3 0 22
11 บ้านนาเพียงใหญ่ 17 6 3 3 26
12 รุจีจินตกานนท์ 17 3 0 3 20
13 อนุบาลหนองควาย 17 1 1 0 19
14 บ้านเชียงอาด 16 6 4 2 26
15 บ้านนาฮำ 16 1 0 1 17
16 อนุบาลรัตนบัณฑิต 15 5 0 0 20
17 บ้านพระบาทนาหงส์ 15 3 1 2 19
18 บ้านโนนสวรรค์ 14 5 4 0 23
19 เวทีราษฎร์บำรุง 11 3 0 0 14
20 บ้านหนองหอย 11 2 0 0 13
21 บ้านต้อน 11 0 1 1 12
22 โนนฤๅษี 10 5 1 4 16
23 บ้านแป้น 10 3 1 3 14
24 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 10 2 0 1 12
25 บ้านดงกำพี้ 9 7 3 6 19
26 ชุมชนบ้านชุมช้าง 9 2 0 1 11
27 บ้านนายาง 9 1 1 2 11
28 อนุบาลอรวรรณ 9 1 0 2 10
29 บ้านหนองอั้ว 8 5 0 1 13
30 ชุมชนบ้านปากสวย 8 1 0 0 9
31 อนุบาลเธียรวนนท์ 7 3 0 4 10
32 สันติรักษ์ 7 1 1 1 9
33 บ้านใหม่ 6 2 1 2 9
34 รสลินคัคณางค์ 6 1 0 2 7
35 บ้านคำปะกั้ง 6 0 0 2 6
36 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 5 2 4 0 11
37 บ้านนาหนัง 5 2 0 6 7
38 บ้านท่าคำบง 5 2 0 0 7
39 บ้านหนองวัวชุม 5 2 0 0 7
40 บ้านคำโคนสว่าง 5 1 0 0 6
41 บ้านดงดาล 5 0 1 1 6
42 บ้านปัก 5 0 0 1 5
43 บ้านเหล่าต่างคำ 4 3 2 1 9
44 โนนยางดอนเม็ก 4 2 1 1 7
45 บ้านนาดี 4 2 0 0 6
46 บ้านท่าหนองพันทา 4 1 1 0 6
47 อนุบาลนิคมเปงจาน 4 1 0 2 5
48 บ้านดงสระพัง 4 1 0 1 5
49 ประชาบำรุง 4 1 0 0 5
50 บ้านโคกถ่อนวิทยา 4 1 0 0 5
51 บ้านโคกกลาง 4 0 1 1 5
52 บ้านหนองเค็ม 4 0 1 0 5
53 บ้านก่องขันธ์ 4 0 0 2 4
54 บ้านโปร่งสำราญ 4 0 0 0 4
55 บ้านโคกหัวภู 3 3 0 1 6
56 ป่าไม้อุทิศ 8 3 3 0 0 6
57 บ้านหนองแอก 3 2 1 0 6
58 บ้านคำจำปา 3 2 0 1 5
59 บ้านน้ำเป 3 1 1 0 5
60 กุดแคนโนนมันปลา 3 1 1 0 5
61 บ้านโพนแพง 3 1 0 1 4
62 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 3 0 0 2 3
63 บ้านกลุ่มพัฒนา 3 0 0 0 3
64 บ้านสามัคคีชัย 2 3 0 0 5
65 บ้านนาคำมูลชมภูพร 2 2 0 3 4
66 บ้านสร้างนางขาว 2 2 0 0 4
67 บ้านหนองกุ้ง 2 1 1 1 4
68 บ้านโนนหนามแท่ง 2 1 1 0 4
69 บ้านหนองยาง 2 1 0 1 3
70 บ้านห้วยน้ำเย็น 2 1 0 1 3
71 บ้านดอนเหมือด 2 1 0 0 3
72 บ้านบัณฑิตน้อย 2 1 0 0 3
73 บ้านหนองบัวเงิน 2 1 0 0 3
74 อนุบาลภัทรมน 2 1 0 0 3
75 บ้านกุดบง 2 1 0 0 3
76 บ้านนาเมย 2 0 1 3 3
77 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 2 0 1 1 3
78 บ้านหนองแคนดอนสนุก 2 0 1 1 3
79 บ้านจับไม้ 2 0 0 0 2
80 บ้านตาลชุม 2 0 0 0 2
81 บ้านปักหมู 2 0 0 0 2
82 บ้านนาสิงห์ 2 0 0 0 2
83 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
84 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 2 1 1 4
85 หมู่บ้านตัวอย่าง 1 2 0 3 3
86 บ้านนาตาล 1 2 0 0 3
87 บ้านหนองแหวน 1 2 0 0 3
88 บ้านกุดแกลบ 1 1 2 1 4
89 บ้านคำเจริญ 1 1 0 1 2
90 อนุบาลเฝ้าไร่ 1 1 0 1 2
91 บ้านต้อนเหนือ 1 1 0 1 2
92 บ้านนิคมดงบัง 1 1 0 0 2
93 บ้านหนองหลวง 1 1 0 0 2
94 สนธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1
95 นิคมเจริญชัย 1 0 0 0 1
96 ยูเนสโกสัมมนา 1 0 0 0 1
97 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
98 บ้านนาทับไฮ 0 3 0 2 3
99 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 2 1 0 3
100 บ้านหนองคอน 0 0 1 0 1
101 เตชะไพบูลย์ 1 0 0 1 0 1
102 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 0 1 0
103 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 0 0 1 0
รวม 693 186 67 112 1,058