หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระ พินานิช ผอ.โรงเรียนบ้านโพนแพง ประธานกรรมการกลาง
2 นายพิทยา บริจาค ผอ.โรงเรียนบ้านวัดหลวง ประธานกรรมการกลาง
3 นายอนุสรณ์ วรรณวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงษ์ รองประธานกรรมการกลาง
4 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ / สพป.หนองคาย เขต 2 กรรมการกลาง
5 นางจันทร์เจ้า บุระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน กรรมการกลาง
6 นายนพดล เสนาอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการกลาง
7 นายโชติ มะลิซ้อน ครู ร.ร.อนุบาลหนองควาย กรรมการกลาง
8 นายปรีชา ไชยดี ครู ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ กรรมการกลาง
9 นายธงชัย ภูชมศรี ผอ.โรงเรียนเพียงหลวงฯ กรรมการกลาง
10 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการกลางและเลขานุการ
11 นายอนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ กรรรมการกลางและเลขานุการ
12 นายพงษ์พร อินพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกำพี้ ประธานกรรมการ
13 นายเอกศักดิ์ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดาล ประธานกรรมการ
14 นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง ประธานกรรมการ
15 นายวิโรจน์ ต่อติด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ
16 นายอภิชาติ ภูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว รองประธานกรรมการ
17 นายณัฐศรันยุ์ นาคจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง รองประธานกรรมการ
18 นายตุ๊ จงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒ กรรมการ
19 นายศรีไพร ชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องโนร่องแกมคำบอน กรรมการ
20 นายวิทยา ทวีทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
21 นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
22 นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติ ครู ร.ร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย กรรมการ
23 นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม ครู ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
24 นางภัทรวาณี บุญรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านบัว กรรมการและเลขานุการ
25 นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐ ครู / โรงเรียนบ้านเชียงอาด กรรมการและเลขานุการ
26 นางอัมรา มั่งมี ครู ร.ร.บ้านผือ กรรมการและเลขานุการ
27 ชาฤติ ชนาภาณิชยกุล ครู ร.ร.บ้านดงสระพัง กรรมการและเลขานุการ
28 สมบัติ ตันนารัตน์ ครู ร.ร.รุจีจินตกานนท์ กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]