หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจิตรา สุพรโรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง มาพะเนาว์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางอัญชลี อังกุรอัชฌาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางวิลาวรรณ์ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน กองธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา หิรัยบูรณะโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนรินทร์ ดวงภมรโรงเรียนกุดแคนโนนมันปลาประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล โสดาโรงเรียนบ้านก่องขันธ์กรรมการ
3. นางสาวสงวน เรียงพรมโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ จัดโสภาโรงเรียนเพียงหลวง 13 ประชาบำรุงฯประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดากานต์ อินธิโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสาวจรุงจิต นาคเสนโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางมยุรี นางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ พรมบุบผาโรงเรียนบ้านโนนฤษีกรรมการ
3. นางสาวจิณภัค ภัทรกรปิยวัชโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอุลัย สุโพธิ์โรงเรียนบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางกษา นามมุงคุณโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
3. นางวรินทร สอนใหม่โรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางปราณี พาโสโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางแพลว ภูประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ พิสัยพันธ์โรงเรียนบ้านโป่งสำราญประธานกรรมการ
2. นางมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางสาวทวีนันท์ พันอุสาห์โรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุรีพรรณ ผาบสิมมาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ประธานกรรมการ
2. นางนคร ชัยณรงค์โรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการ
3. นางจุไลลักษณ์ ดานิดย์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี บุญเฉลียวโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสุดถวิล ปัดถาทุมโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางแก้วมณี บ่อทองโรงเรียนหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นางบังอร ว.ศิริโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวเฉลียว จันทรวิจิตรโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางมรกต ศรีสุราษฏร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ คำมุงคุณโรงเรียนนิคมเจริญชัยกรรมการ
3. นางมะลิ บูชากุลโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือกกรรมการ
4. นางกาญจนา ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายชูชัย ทองวงศ์โรงเรียนบ้านเซิมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี บูชากุลโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางธิวา เปียจำปาโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย กองธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้ประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
3. นางสาวอลิษา งามบุตรดาโรงเรียนบ้านปักกรรมการ
4. นางศุภนิชา วุฒิชาติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยารัตน์ ทำนาโรงเรียนบ้านดงดาลประธานกรรมการ
2. นางนุ่มนวล วงษ์พงษ์คำโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมกรรมการ
3. นางกนิษฐา ศรีวิเศษโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ โสดาโรงเรียนบ้านกุดแกลบประธานกรรมการ
2. นางสาวจรีพร สืบโมราโรงเรียนบ้านน้ำเปกรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ อินทะแสงโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีประธานกรรมการ
2. นายสงบ สมแสวงโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวมลฤดี วันศิริโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวภา สาครเจริญโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางลักษมี สีหาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ดงราษีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางพรพิมล รักษ์มณีโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งพิศ เกตุคำโรงเรียนบ้านเซิมประธานกรรมการ
2. นายสมภาร จันทะราชโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรอดโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิไลลักษณ์ ไร่ไสวโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองสุข เทียมทะนงโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา นาคเสนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวนภัสรดา ฝ้ายขาวโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสกล ไขแสงจันทร์โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายบัวสอน จำปาศรีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางรวิกานต์ งามชัดโรงเรียนยูเนสโกสัมมนากรรมการ
4. นางพิชชาอร โคตรสิงห์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเพ๊ญศรี มีฮาตร์โรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนากรรมการ
3. นางสาวเกศราภรณ์ มีเลขโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
4. นางทัศนีย์ โยคณิตย์โรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม๊กกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางนิตยา โพธิราชโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุโพธิ์คำโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
3. นายธวัชชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย บริจาคโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย พรมอุดมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายภพธร เหง้าสุวรรณโรงเรียนบ้านคำปะกั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางภควดี บูชาทิพย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างประธานกรรมการ
2. นางสาวมลทิรา บุรีโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นายนิกร ดาหอมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายนิวัตน์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร สีหามาตย์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มะลิลาโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
3. นางจิรภัทร เหมืองทองโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
4. นางสิรินาถ ทองคำโรงเรียนเวทีราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางถวิล ชานุบาลโรงเรียนบ้านดงกำพี้ประธานกรรมการ
2. นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ หล่าเพียโรงเรียนบ้านจับไม้กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพันทิพา โทสาลีโรงเรียนนิคมเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์นามโรงเรียนบ้านปักรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางสาววาสนา จันทร์ทะแจ่มโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
5. นางศศิรนันท์ โพธิรุขาโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านแบงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนบ้านโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ สาราโรจน์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นางสาวอภันตรี กองมณีโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
5. นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆินโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวิมลจันทน์ โลกธาตุโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยวงศ์โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวก่ำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา คุณวิชาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา สะเดาโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสนธยา บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายธนภูมิ จันทร์หล่นโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา สะเดาโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
5. นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นาย นายบัญชา หอมทองโรงเรียนรสลินทร์คัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนรมิตร วงษ์หาจักร์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลาตี ขันตีโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
4. นายปรีชา แก้วบางทรายโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็กกรรมการ
5. นางสาวณัฐรดา คำแพงเมืองโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ปราบสารโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์โรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นางจารีพร หาฝ่ายเหนือโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังรองประธานกรรมการ
3. นางอัมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ คำปัญญาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวปิยนุช ภูมาศโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นาง นางกาญจนา ผาบจุงกุงโรงเรียนบ้านหนองวัวชุมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ กระดานลาดโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เต็มดีโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยา จันทรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนางสาวอรพรรณ ลาซะเลาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต รางศรีโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางกัลยา จันทรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางปริญฎา อุ่นวิเศษโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์นามโรงเรียนบ้านปักรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางสาววาสนา จันทะแจ่มโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
5. นางศศิรนันท์ โพธิรุขาโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางอรุณ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านแบงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนบ้านโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ สาราโรจน์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นางสาวอภันตรี กองมณีโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
5. นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆินโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางวิมลจันน์ โลกธาตุโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยวงศ์โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวก่ำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายอนุชิต รางศรีโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสนธยา บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายธนภูมิ จันทร์หล่นโรงเรียนบ้านหนองแอกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
4. นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา สะเดาโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
6. นายชาณุพงษ์ ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา หอมทองโรงเรียนรสลินทร์คัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนรมิตร วงษ์หาจักร์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุชีวา พิมพาภรณ์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
4. นายปรีชา แก้วบางทรายโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็กกรรมการ
5. นางสาวณัฐรดา คำแพงเมืองโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตรครู/โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ โคตรชมภูครู/โรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
3. นายสาคร เจริญใจครู/โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์กรรมการ
4. นายประเด็น ดาศรีครู/โรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร อารีรักษ์ครู/โรงเรียนบ้านคำตอยุงประธานกรรมการ
2. นายสมเพชร ชัยณรงค์ครู/โรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการ
3. นายวิทยา นาศฤงคารครู/โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวรุจาภา ไชยวงศ์คตครู/โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมารยาท แย้มบานโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นายพิทยา จำวงศ์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสาวพัชรานุช บ้งชมโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ สังข์ทองครู/โรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางรจนา รักษ์มงคลครู/โรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
3. นายพรชัย ศรีบุญไทยครู/โรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นายเสกสรร ธุรธรรมครู/โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
5. นายสมพงษ์ นาคเสนครู/โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ สังข์ทองครู/โรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางรจนา รักษ์มงคลครู/โรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
3. นายเสกสรร ธุรธรรมครู/โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
4. นายพรชัย ศรีบุญไทยครู/โรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. นายสมพงษ์ นาคเสนครู/โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ สังข์ทองครู/โรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีบุญไทยครู/โรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
3. นายเสกสรร ธุรธรรมครู/โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
4. นางรจนา รักษ์มงคลครู/โรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
5. นายสมพงษ์ นาคเสนครู/โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอุดมสิน คำมุงคุณผอ./โรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ผอ.กลุ่ม ict. สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ภูบรมครู/โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาจนท.บันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดมสิน คำมุงคุณผอ./โรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ผอ.กลุ่ม ict. สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ภูบรมครู/โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาจนท.บันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางจินดา พลศักดิ์ครู/โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ดาวแก้วครู/โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
3. นายอำพร วงศ์สว่างครู/โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์ครู/โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุุญล้ำ วิเศษสอนครู/โรงเรียนเตชะไพบูบย์1ประธานกรรมการ
2. นายพลัฏฐ์ อัครเลิศโภคินครู/โรงเรียนบ้านก่องขันธ์กรรมการ
3. นายชัยยง กะวิเศษครู/โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวราตรี ยางศรีครู/โรงเรียนบ้านคำปะกั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทิน ใจซื่อรอง.ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน รักษาราชการ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร บุญช่วยครู/โรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
3. นางประเทือง กองธรรมครู/โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน อินธิแสงครู/โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจินดา พลศักดิ์ครู/โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางดวงเพชร ดาวแก้วครู/โรงเรียนบ้านทุงหลวงนาขามกรรมการ
3. นายอำพร วงศ์สว่างครู/โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
4. นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์ครู/โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดารณีย์ ต่างสีครู/โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา กองมณีครู/โรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ฉาย ถิ่นทองครู/โรงเรียนบ้านนาชุมช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชุลีพร เคณาอุประครู/โรงเรียนสนธิราฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเกษร พลเรืองเดชครู/โรงเรียนบ้านจับไม้กรรมการ
3. นายสมเกียรติ พรหมสุภาครู/โรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
4. นางกาญจนา ศรีหาตาพนง.ราชการ/โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ วงษ์คำหาญครู/โรงเรียนบ้านหนองแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สุวรรณรินทร์ครู/โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางปุณณภา ศิริมงคลครู/โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการ
4. นายสมาน ว่องไวครู/โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูวินัยธรรัตนพิบูลย์ -เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเตียงทอง ชัยคำภาผอ./โรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
3. นางอังคณา สุระอุดรครู/โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ คิดเห็นครู/โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ป้องสนานครู/โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระครูวินัยธรรัตนพิบูลย์ -เลขานุกการเจ้าคณะอำโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเตียงทอง ไชยคำภาผอ/โรงเรียนบ้านโนนฤาษีรองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา สุระอุดรครู/โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ คิดเห็นครู/โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ป้องสนานครู/โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ตาลยงค์โรงเรียนบ้านดงกำพี้ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมโรงเรียนบ้านคำเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายประไพ กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ วินทะไชยโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
5. นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคลโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายอุนาจ กองธรรมโรงเรียนรสลินคัคณางค์ที่ปรึกษา
7. นายไพบูลย์ บูชาทิพย์โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญที่ปรึกษา
8. นายหฤทัย บุญบุตรโรงเรียนบ้านหนองแหวนที่ปรึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ตาลยงค์โรงเรียนบ้านดงกำพี้ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมโรงเรียนบ้านคำเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายประไพ กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ วินทะไชยโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
5. นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคลโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
6. นายอุนาจ กองธรรมโรงเรียนรสลินคัคณางค์ที่ปรึกษา
7. นายไพบูลย์ บูชาทิพย์โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญที่ปรึกษา
8. นายหฤทัย บุญบุตรโรงเรียนบ้านหนองแหวนที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ตาลยงค์โรงเรียนบ้านดงกำพี้ประธานกรรมการ
2. นายวัสพล พัดเปี้ยมาโรงเรียนสุทธสิริโสภารองประธานกรรมการ
3. นางนิรันดร สุนทรโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ วินทะไชยโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
5. นายณัฐพล ดังวันเลิศมงคลโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ ศรีสุขพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือกประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล พิณพงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายพิชิต เบ้าสาทรโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายกุลชาติ ไชยยงค์โรงเรียนเพียงหลวง 13กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายทรงศิริ ศรีบุญเรืองโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างประธานกรรมการ
2. นายยุทธรงค์ แสนวังโรงเรียนสุทธศิริโสภากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ งามสง่าโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็กกรรมการ
4. นายวิสุทธิพล ศรีโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นายพิเชษ พุ่มนวลโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นายชาญชัย ชาญประไพโรงเรียนบ้านคำตอยูงกรรมการ
7. นายคมกฤษณ์ ทองขอนโรงเรียนกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
8. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
9. นางอัมพิกา ไชยคำพาโรงเรียนบ้านหนองกุ้งกรรมการ
10. นายวิชัย เพ็งวิภาศโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็กกรรมการ
11. นางสาววินัส พรมนามโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
12. นางธิติยา ชินนอกโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
13. นางสาวสาวิตรี เหล่าฆ้องโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
14. นายคะนอง คำสิทธิ์โรงเรียนนิคมเจริญชัยที่ปรึกษา
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต ศิลาคมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายพงศธร ชัยเนตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต ศิลาคมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายพงศธร ชัยเนตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต ศิลาคมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายพงศธร ชัยเนตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต ศิลาคมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายพงศธร ชัยเนตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต ศิลาคมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายพงศธร ชัยเนตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต ศิลาคมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายพงศธร ชัยเนตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต ศิลาคมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการ
4. นายพงศธร ชัยเนตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
4. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
8. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ทัศน้สโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายนิกร ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ทัศน้สโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายนิกร ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ทัศน้สโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
4. นายนิกร ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ทัศน้สโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายนิกร ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาทกรรมการ
4. นางฐานิสญาณ์ ปวงสุขวงศรีเทพโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
5. นางสำลี สายประศาสน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาทกรรมการ
4. นางฐานิสญาณ์ ปวงสุขวงศรีเทพโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
5. นางสำลี สายประศาสน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาทกรรมการ
4. นางฐานิสญาณ์ ปวงสุขวงศรีเทพโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
5. นางสำลี สายประศาสน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ โพธิรุกขาโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาทกรรมการ
4. นางฐานิสญาณ์ ปวงสุขวงศรีเทพโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
5. นางสำลี สายประศาสน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ สาริคารโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ จันชาลีโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
6. นางปาณิสรา ดาธรรมโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
7. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ สาริคารโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ จันชาลีโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
6. นางปาณิสรา ดาธรรมโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
7. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางปาณิสรา ดาธรรมโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ จันชาลีโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
6. นางวราภรณ์ สาริคารโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายลำพอง อินทะวิมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ตรีพลีโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางปาณิสรา ดาธรรมโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ จันชาลีโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ สาริคารโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณ พิมพเสนโรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการ
4. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นายอดุลเดช สาริคารโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
6. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณ พิมพเสนโรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการ
4. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นายอดุลเดช สาริคารโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
6. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางอรุณ พิมพเสนโรงเรียนบ้านโคกหัวภูรองประธานกรรมการ
3. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นายอดุลเดช สาริคารโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
5. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปาจารีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางอรุณ พิมพเสนโรงเรียนบ้านโคกหัวภูรองประธานกรรมการ
3. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นายอดุลเดช สาริคารโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
5. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมพงษ์ มหาโยธีสพป.หนองคายเขต 2ที่ปรึกษา
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ชัยเนตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นายวิศรุต ศิลาคมโรงเรียนบ้านคำจำปากรรมการและเลขานุการ
5. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านกุดแกลบที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา บุญบุตรโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอนสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตรา มานัสโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
6. นางอรชพร อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองที่ปรึกษา
7. นางรำเพย ทินกระโทกโรงเรียนสพป.นค.2ที่ปรึกษา
8. นายนุกูล เข่งดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา บุญบุตรโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอนสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตรา มานัสโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวแพนลดา โคตรชมพูโรงเรียนนาคำมูลชมภูพรรองประธานกรรมการ
3. นางเอมจิตร สาริคานโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงษ์กรรมการ
4. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นางสาวกนกกร หล้าทองอินทร์โรงเรียนเพียงหลวง 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวแพนลดา โคตรชมพูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรรองประธานกรรมการ
3. นางเอมจิตร สาริคานโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงษ์กรรมการ
4. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นางสาวกนกกร หล้าทองอินทร์โรงเรียนเพียงหลวง 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านหนองอั้วรองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตรา มานัสโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นายอัมรินทร์ เพียเอียโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านหนองอั้วรองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตรา มานัสโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นายอัมรินทร์ เพียเอียโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินทิพย์ พิมพเสนโรงเรียนบ้านดงกำพี้รองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา หากันได้โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวรัชฎา พระโพธฺ์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวกนกกร หล้าทองอินทร์โรงเรียนเพียงหลวง 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินทิพย์ พิมพเสนโรงเรียนบ้านดงกำพี้รองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา หากันได้โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวรัชฎา พระโพธฺ์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวกนกกร หล้าทองอินทร์โรงเรียนเพียงหลวง 13กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางสำรวย บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านนาฮำรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางสำลี ชาตินิลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายอัมรินทร์ เพียเอียโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางสำรวย บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านนาฮำรองประธานกรรมการ
3. นางสำลี ชาตินิลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายอัมรินทร์ เพียเอียโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
6. นายนุกูล เข่งดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประยูร บูชากุลโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือกประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาส นพเก้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอเล็กส์ ณ อุบลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นายวันชัย สุมประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านโนนโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวกัญชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
7. นายนวน เถื่อนลือชัยโรงเรียนบ้านโคกกลางที่ปรึกษา
8. นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีที่ปรึกษา
9. นางรำเพย ทินกระโทกโรงเรียนสพป.นค.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ชัยโสมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านหาดสั่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดสวาท หน่อแก้วโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์โรงเรียนคำจำปากรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ อดิสรณ์โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ เบ้ารักษาโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
4. นายสุรเกียรติ จันทะบาลโรงเรียนกศน.โพนพิสัยกรรมการ
5. นายสุริยา เสนารัตน์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายสุกัน แก้วม่วงโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายสุกัน แก้วม่วงโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายสุกัน แก้วม่วงโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิชิต เทพไชยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางทองมณี ศรีชัยชนะโรงเรียนบ้านคำปะกั้งรองประธานกรรมการ
3. นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุวรรณโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ จิตรวิขามโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เทพไชยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางทองมณี ศรีชัยชนะโรงเรียนบ้านคำปะกั้งรองประธานกรรมการ
3. นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุวรรณโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ จิตรวิขามโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมะลิ บูชากุลโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือกประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ สาธิราชโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางบุญเรือง ภาโสโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมะลิ บูชากุลโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือกประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ สาธิราชโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางบุญเรือง ภาโสโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางกุลธิดา มานะดีโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายพัทยา บุญญะรังโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
3. นายศรายุทธ โพนธาตุโรงเรียนบ้านนาทับไฮกรรมการ
4. นายอัครพล อ่อนสันสีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวนิตรยา สุวรรณเพ็งโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต มาตะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองอั้วประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางสาวปรางวิมล เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางสาวสาริกา โคตรโสภาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ หล้าวงศาโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองอั้วประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางสาวปรางวิมล เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางสาวสาริกา โคตรโสภาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ หล้าวงศาโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางกุลธิดา มานะดีโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายพัทยา บุญญะรังโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
3. นายศรายุทธ โพนธาตุโรงเรียนบ้านนาทับไฮกรรมการ
4. นายอัครพล อ่อนสันสีโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางสาวนิตรยา สุวรรณเพ็งโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ราชบุรีโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วนารีโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นายกำธร เวชสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
5. นางสาวยุดา ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรนันทน์ สุโพธิ์นอกโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายนิพูล บุญดีโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
4. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นางสาวลำดวน เหล่าโก่งโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิรักษ์ เต้านวมโรงเรียนเตชะไพบูลย์ ๑กรรมการ
3. นางสาวทรรศนกร สงครินทร์โรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการ
4. นายรัชพล สุรันนาโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
5. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทรรศนกร สงครินทร์โรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการ
3. นายรัชพล สุรันนาโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
4. นายสิทธิรักษ์ เต้านวมโรงเรียนเตชะไพบูลย์ ๑กรรมการ
5. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุลโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ราชบุรีโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วนารีโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นายจำรัส ลิชัยมูลโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการ
4. นายกำธร เวชสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
5. นางสาวยุดา ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรนันทน์ สุโพธิ์นอกโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายนิพูล บุญดีโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการ
4. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นางสาวลำดวน เหล่าโก่งโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุพรหม ทาเภาโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรประธานกรรมการ
2. นายประชารัฐ วังซ้ายโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายเทพพร สัพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นางจรรจิรา ประจันติโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. สิบเอกหญิงพรทิพย์ ดวงพรม โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพรหม ทาเภาโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรประธานกรรมการ
2. นายประชารัฐ วังซ้ายโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายเทพพร สัพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
4. นางจรรจิรา ประจันติโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. สิบเอกพรทิพย์ ดวงพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช ปราบสารโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พาลุกาโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
3. นางสาวพรรณพิลาส แพะขุนทดโรงเรียนหนองวัวชุมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ กระดานลาดโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงษ์กรรมการ
5. นายอาคม มาตาโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิทยา ทวีทรัพย์โรงเรียนสพป.นค.2ที่ปรึกษา
7. นายอภิรมณ์ มาตาโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ที่ปรึกษา
8. นายอรญา จำเริญศรีโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางรัชนี สีหามาตย์โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี คำหงษาโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาทกรรมการ
3. นายยงยุทธ สมบัติจันทร์โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
4. นางนีรนาถ บุญญาพิทักษ์โรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นางนางนุชจิรา จันดาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเหมือนจันทร์ พิลางามโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเปมิกา ไทยเจริญพรโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางจันคำ เวชสิทธ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นายสมพร พูดเพราะโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางปานใจ เข่งดีโรงเรียนโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร สอนสมนึกโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญประธานกรรมการ
2. นายสุภเวช ป้องสนามโรงเรียนบ้นเหล่าต่างคำกรรมการ
3. นายสายันต์ พันลำโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายพิฑูรย์ ทิมินกุลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นายเทพพร สรรพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ขานวงษ์โรงเรียนบ้านคำโคนสว่างประธานกรรมการ
2. นายประยน เรือนเพ็ญโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คงปัญญาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายฉลอง เทียบแสนโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
5. นายจักกฤษณ์ สมพันธ์โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทิพวัลย์ พรหมโคตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
3. นางธนวรรณ หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
4. นางสุดสาคร จามพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
5. นางสาวสุนิชฌา นิดานาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วัลย์ พรหมโคตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางผุสดี เทพไทยาโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
3. นางธนวรรณ หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
4. นางสุดสาคร จามพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
5. นางสาวสุนิชฌา นิดานาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมนัส แสงขันโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายพยัญ ผาบสิมมาโรงเรียนบ้านหนองวัวชุมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปักหมูกรรมการ
4. นางอัมพร สวนแสนโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
5. นางสาวพรนภา บวรศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย วรขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนับเดือน ขิระทานโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
3. นางละมุล นะคำศรีโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
4. นายทองบ่อ บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
5. นางสาวลำดวน สุทธิประภาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายศรสิงห์ ต่างสีโรงเรียนบ้าเหล่าต่างคำประธานกรรมการ
2. นายสง่า สินธิสุุทธิ์โรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการ
3. นางนันทิดา กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายคำฟอง ต้นประเสริฐโรงเรียนบ้านนาทับไฮกรรมการ
5. นายหนองคาย พลหงษ์โรงเรียนบ้านปักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย แท่นหินโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายเคน โพธิ์เศษโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นายจรูญกิจ ทองแสนโรงเรียนยูเนสโกสัมมนากรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ เวียงคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายอัธยา สารกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนิรมล มิทะลาโรงเรียนนิคมเจริญชัยรองประธานกรรมการ
2. นางสมควร วรโยธาโรงเรียนบ้านเชียงดาดกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จงรักษ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางนัฐธียา เหมือนบุศดีโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นางอัมพร มงคลโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมร กะวิเศษโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีรองประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปู่วังโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสำราญจิตต์ พุทธจงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางผุสดี เพ็งวิภาศโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็กกรรมการ
5. นางทิพวรรณ วรรณคำโกฎิ์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางคูณ สะวิสัยโรงเรียนบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางทองใส ภูชาดึกโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางอัมพร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
4. นางเรืองศิลป์ โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
5. นางนิภารัตน์ สมจิตพิจารณ์โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพิ่มพูล บูชากุลโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา เรียมแสนโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางอัจฉิมา งามวิไลโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
4. นางวงเดือน วงษ์ชารีโรงเรียนบ้านเชียงดาดกรรมการ
5. นางจุฑามาศ อินทิราชโรงเรียนบ้านน้ำเปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประทุมทิพย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาหนังรองประธานกรรมการ
2. นางสุธาวดี ตันตะสุดโรงเรียนบ้านหนองแหวนกรรมการ
3. นางบานเย็น เทพาโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางชุมพร ดาศรีโรงเรียนบ้านโนนฤๅษีกรรมการ
5. นางประภาพรรณ อุตะมะยานโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา วรรณมหินทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นางพิมพา คลังชำนาญโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
4. นางอนงค์ สัตนาโคโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
5. นางพุทธวรรณี วันเหิมโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางเย็นจิตร์ มณีวงศ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ตะมะนันโรงเรียนบ้านายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประนอม บัวคอมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางเย็นจิตร์ มณีวงศ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายวิโรจน์ ตะมะนันโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเพียงหทัย พรมบุบผาโรงเรียนบ้านโนนฤาษีประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา มาตราโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
3. นางสาวจุฑาธิป สิงหะนาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางศมาภา วารีศรีโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการ
5. นางสาวเบญจลักษณ์ ไฝทาคำโรงเรียนบ้านนาทับไฮกรรมการ
6. นางสาวนิยากร ศรีมังคละสพป.หนองคาย 2ที่ปรึกษา
7. นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทยโรงเรียนอนุบาลหนองควายที่ปรึกษา
8. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนพรัตน์ นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนี ศรีสุราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นางพัชรวี อินทร์อำคาโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางณัฎฐิกุล พิมพ์นนท์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา ดาเหล็กโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวนิยากร ศรีมังคละสพป.หนองคาย เขต 2 ที่ปรึกษา
7. นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทยอนุบาลหนองควายที่ปรึกษา
8. นางบุศกร บัวพุฒบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางสาวอนุมา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
5. นางพิศมัย พฤกษชาติโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางสาวอนุมา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
5. นางพิศมัย พฤกษชาติโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางสาวอนุมา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
5. นางพิศมัย พฤกษชาติโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางสาวอนุมา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
5. นางพิศมัย พฤกษชาติโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางสาวอนุมา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
5. นางพิศมัย พฤกษชาติโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ นามสีอุ่นโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
2. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นางสาวอนุมา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
5. นางพิศมัย พฤกษชาติโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ฯประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ สังทองโรงเรียนบ้านบัวรองประธานกรรมการ
3. นางวาปี นะธิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาโรงเรียนเพียงหลวง 13กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ฯประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ สังทองโรงเรียนบ้านบัวรองประธานกรรมการ
3. นางวาปี นะธิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาโรงเรียนเพียงหลวง 13กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังประธานกรรมการ
2. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนหนองจอกโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชินบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา ชาวสวยโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
6. นางสาวจิราพร พิสัยพันธ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางทิพวัลย์ พรมโคตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
9. นางสาวทัศนาพร โยธิกุลโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังประธานกรรมการ
2. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชินบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นางอัมพิกา แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
5. นางสาวจิราพร พิสัยพันธ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางทิพวัลย์ พรมโคตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
8. นางสาวทัศนาพร โยธิกุลโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทัศนาพร โยธิกุลโรงเรียนบ้านเซิมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชินบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. นางสาวอัมพิกา แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
6. นางสาวจิราพร พิสัยพันธ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางทิพวัลย์ พรมโคตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
8. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังประธานกรรมการ
2. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนหนองจอกโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชินบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นางสาวอัมพิกา ชาวสวยโรงเรียนหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
6. นางสาวจิราพร พิสัยพันธ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางทิพวัลย์ พรมโคตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนหนองยางกรรมการ
9. นางสาวทัศนาพร โยธิกุลโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงประธานกรรมการ
2. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังรองประธานกรรมการ
3. นางสุบรรณ นันทพลโรงเรียนหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชินบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
5. นางสาวนภสร แข็งแรงโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
6. นางสาวจิราพร พิสัยพันธ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางทิพวัลย์ พรมโคตรโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
9. นางสาวทัศนาพร โยธิกุลโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างรองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางมวลทอง วงษ์มหาโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางนิ่มนวล วงษ์มหาโรงเรียนโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพย์เสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมวลทอง มหาธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางนิ่มนวล วงษ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางมวลทอง มหาธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางนิ่มนวล วงษ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางมวลทอง มหาธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางนิ่มนวล วงษ์มหาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมวลทอง มหาธรรมโรงเรียนบ้านเซิมประธานกรรมการ
2. นางนัฏทิยา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ วรสิษฐ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางโสมจันทร์ ทิพย์เสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
3. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพย์เสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
3. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางโสมจันทร์ ทิพย์เสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
3. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพย์เสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนัฏทิยา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
3. นางสุพัตรา บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสมจันทร์ ทิพย์เสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนัฏทิยา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการ
3. นางสุพัตรา บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
6. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
8. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
6. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
8. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
6. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
8. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
5. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
6. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
8. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
7. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
8. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
7. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
8. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
7. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
8. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
7. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
8. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
7. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
8. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
9. นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านนาสิงห์ที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]