รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงธิชาดา  บุญยัง
 
1. นางลักขณา  บำรุงเอื้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงประภัสรา   ศรีสร้างคอม
 
1. นางดาราวรรณ    ต้นยวด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนพมาศ  แดนสมปัดสา
 
1. นางพิกุล  ศรีราชเลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกุลณัฏฐา   กาญจนศิริโรจน์
 
1. นางจริญญา  เชาว์ชอบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงนัชดาว  จันทาคูณ
 
1. นางสาววรารัตน์  ทองทิพย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงทักษพร  หอมสมบัติ
 
1. นางปิติยา  สงวนบุญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงปิยะพร  อัฆะรา
 
1. นางสุมิตรา   จันทรวิไล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นางสาวจิตรติยา  ยื่นยิ่ง
 
1. นางพัชรี  วันทา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงประวีพร   สิงนาราช
 
1. นางสาวพรพิมล   ศรีชมภู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายปาลิตา  บุญเลิศ
 
1. นางดาราวรรณ  ต้นยวด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 1. เด็กหญิงณัฐพร   มูลทิพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  บุญฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกฤติกา  เย็นเยือก
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณเสน
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  รัตนะ
 
1. นางประทัย   กุลสอน
2. นางพิสมัย  ริมโพธิ์เงิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงปัญฉิมาพร   เดชวีระพานิชย์
2. เด็กหญิงปุญชนิกา   โคตรชมภู
3. เด็กหญิงอรจิรา   บังจันทร์
 
1. นางสุมิตรา  จันทรวิไล
2. นางวนิดา  คำวันดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ถิ่นสุข
2. เด็กหญิงพัชรีพร  คำชลทา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สาคร
 
1. นางนิภารัตน์  บุญชิต
2. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 1. เด็กชายจิณภัทร  สิงหเสน
2. เด็กชายณภัทร  บุตรดี
 
1. นางนางวงศ์เพชร  มีเดช
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวปิยะวรรณ  ปัถวี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลาผล
 
1. นางนิภารัตน์  บุญชิต
2. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายชญาวัส  ปิติพัฒนวงศ์
 
1. นางวัชรี  พิลาวัลย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายศุภกิจ  สุกทน
 
1. นางประภา  พลปัถพี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. นายเกียรติศักดิ์  ชัยจันทา
 
1. นางจุฑาภรณ์  ตรงดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสังคม 1. เด็กชายจักรรัตน์  แก้วเพชร
2. เด็กชายธีรดนย์  หนูน้ำคำ
3. เด็กชายภูบดินทร์  ภูชะ
 
1. นายดนัย  ดวงภักดี
2. นางอารีรัตน์  บุตรดี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ขาวขันธ์
2. เด็กชายนิคม   ชาติมูลตรี
3. เด็กหญิงภาวินี  รักเสนาะ
 
1. นายอภิรัฐ   สุริยวงศ์
2. นายพิชากร   โพธิ์บาย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา   ดอนเหลือม
2. เด็กหญิงพิธุนิภา   ดีสุข
3. เด็กหญิงวริษฐา   หมอยา
 
1. นางสาวจิราพร   ศรีงาม
2. นายเจริญ   มหันต์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตตินันท์   อยู่ทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   อัควงษ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นีพันดุง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   หลาบนอก
2. นางภัทริกา   ตันสอาด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ประดิษฐบุญ
2. เด็กหญิงสุดาพร   พงษ์แสวง
 
1. นายนิวัฒน์   กองแก้ว
2. นางพัชราภรณ์  ป้องคำสิงห์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ขันอาษา
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ธรรมเสนีย์
 
1. นายวิทวัส  สินทร
2. นางสาวปฏิมา  สีอุคุ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายปภังกร  ไพจิตรประภาภรณ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พรมเนาว์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายคราม  สิมะจารึก
 
1. นางวริศรา  ประลันย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวจารวี   ยางคำพะบุตร
 
1. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงชลนิภา   ศศิวิลาสกร
2. เด็กหญิงปาณิศา   ปานิเสน
3. เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์
 
1. นางจิตติมา  จิตเสน
2. นางสาวพัชรี  คำแพงศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ดวงเดช
2. นางสาวพิณญารัตน์  สีมา
3. เด็กชายวสิน  ทองเพชร
 
1. นายเกษม  ศรีปราบหล่ม
2. นางปวีณา  ศรีปราบหล่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มณีศรี
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์   พุทธามาตย์
3. เด็กหญิงศิริกร   จันทร
 
1. นางสาวชนิญญา   ลีนาราช
2. นายทินกร   จันทะผล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกรานต์   พระฉาย
2. เด็กหญิงจิราภา   ไชยภา
3. เด็กหญิงดารินทร์   ชื่นนอก
 
1. นางสาวธนันญา   สีมืด
2. นางสาวชฏาพร   สีหาวงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงญาราภรณ์   โฑษวัฒนกุล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินตนานันท์
3. เด็กชายอธิพัชร์  กิตเสน
 
1. นายพรเทพ   รัตนติสร้อย
2. นางศรีสุดา  พลศักดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. นายณัลฑวัฒน์  นวนสวาท
2. นางสาวพัชรินทร์  อินทรักษ์
3. นางสาวเมริน  กอเขียวหล้า
 
1. นายอภิสิทธิ์  อรัญวาส
2. นางสาวรัชดาพร  ปานิเสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงธันยพร   ชัยดำรงณ์
2. เด็กชายปัญญากร   ชุ่มนาเสียว
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สีหไตร
 
1. นางสาวจันทรา  สุนา
2. นายอภิเดช   ธิตะปัน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 1. เด็กหญิงกันนิกา   โนนปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา   ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงนชภรณ์   ผิวทอง
 
1. นางสาวสิรพัทร์   สวัสดิ์วงษ์
2. นางสาวลลิตา   ชัยหงษา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายยศกร  บุญสอน
2. เด็กชายวิทวัส  ป่าแฝก
 
1. นายพรเทพ   รัตนติสร้อย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. นายณัฐธชา  พงษ์เภา
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีเทศ
 
1. นางจันศรี  ดีนาค
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  รอดสุข
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนทิพย์
 
1. นายคมสันต์  ทาแท่งทอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 1. เด็กชายวิวัฒน์  พนาลิกุล
2. เด็กชายสหรัฐ  ยุนิรา
 
1. นายอริยะเดช  มุทุกันต์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  วงหาริมาตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เพ็งจินดา
 
1. นายอริยะเดช  มุทุกันต์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โสภาพรม
2. เด็กชายชินวัตร  ใชจอกแก้ว
 
1. นายวรวิทย์  สังข์วงศ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ทองแถม
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีเทพ
 
1. นายวรวิทย์  สังข์วงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงกฤษณา  อ่างมัจฉา
2. เด็กหญิงชาริตา   จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงบุณยกร   ลำงาม
4. เด็กหญิงอารีรัตน์   ใจขาน
5. เด็กหญิงอินทุภา   เชื้อฝั่งชน
 
1. นางสาวมณฑกานต์   บุ่งเสน่ห์
2. นางสาวนิลมล   โคตรแสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนพระ 1. เด็กหญิงจิราพร  ประดับแก้ว
2. เด็กหญิงชลิตา  นามวงษ์
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  พลสงคราม
4. เด็กหญิงวิริยา  ปัญญาแสง
5. เด็กหญิงแพรวพราว  ราชวงศ์
 
1. นางบรรดล  หลักปัญญา
2. นางจิราวรรณ  จันที
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  มูลศรี
2. เด็กหญิงรัตนากร  หมั่นเหมาะ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มณีศรี
4. เด็กหญิงวิภาดา  สวนแย้ม
5. เด็กหญิงเกศริน  ชาวผาตั้ง
 
1. นางสุขุมาลย์  อดทน
2. นางสาวทิชากร  ก่องคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำพวง
2. เด็กหญิงจินดามณี  ขวานแจ่ม
3. เด็กชายธันวา   วงศ์อ่อน
4. เด็กชายรพีภัทร  แก้วโบราณ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  แสงสุข
 
1. นางเพชรา   ศรีสุข
2. นางสุพรีวรรณ์   นามบุปผา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ปรีชา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   สายสี
3. เด็กหญิงชลธิชา    วงศ์สุวรรณ์
4. เด็กชายพิชัยภูษิต   คุ้มป่า
5. เด็กหญิงเพชรลดา   โสภาใต้
 
1. นางเพชรา   ศรีสุข
2. นายสุวรรณ    รักษาภักดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันธุระ
2. เด็กชายนนณภัทร  ส่วยหม่วย
3. เด็กชายภูมินทร์  วงคำภา
4. เด็กชายรพีวิชญ์  พรหมมาแดง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  เขตภักดิ์
 
1. นายฉลอง  พันธุระ
2. นายบัญชา  รักษาเมือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  หมั่นดี
2. เด็กหญิงอังคณา  ทัศนิจ
3. เด็กชายเสกสรร  วงศา
4. เด็กชายไวยากรณ์  พืมมะศร
5. เด็กหญิงไอลดา  พรมมาศรี
 
1. นางนันทกา  ศรีระวงษา
2. นายวราพงศ์  ชารี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกานติมา   สุวรรณรงค์
2. เด็กหญิงชนม์ชนันท์   ช่างเหล็ก
3. เด็กหญิงฐิติมา   ชัยเนตร
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงณปภา   พระลับรักษา
6. เด็กหญิงณัชชา   อินทนาม
7. เด็กหญิงธนัชญา   แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อัคราช
9. เด็กหญิงนิศารัตน์   ชมโลก
10. เด็กหญิงปาณิสรา   พุทธามาตย์
11. เด็กหญิงวรัชยา   ใจขาน
12. เด็กหญิงวริศรา   สุทธจรรยา
13. เด็กหญิงสการ์เล็ต เบญญา   แมคฟาด์เด้น
14. เด็กหญิงเกสรา   โคตรชัย
15. เด็กหญิงเนาวรัตน์   แพงควร
16. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ป้องคำสิงห์
 
1. นางสินใจ   ภูทองเงิน
2. นางนิภาพร   แก้วนินทร
3. นางประกายแก้ว   เขตสุภา
4. นางจุฑามาศ  พุทชา
5. นางสาวอัจฉรี  โยธิไกร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงทานตะวัน  นันสมบัติ
 
1. นางสุชาดา  จันทร์ศรีนวล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดเสริม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พิมพ์พงษ์
 
1. นางสาวชาลินี    สาริยา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สาริมาตร
 
1. นายภุชงค์  นิยมธรรม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายธนดล  พิมโยธา
2. เด็กหญิงบัญฐิตา  แก้วชิน
 
1. นางสาววาสนา  แซ่ตั้ง
2. นายสมเกียรติ  ธรรมวงค์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายพัทธพล  คำศรี
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  นาคมนต์
 
1. นางปัฐมา  ทะมีพันธ์
2. นางสุจิตรา  ระวิวรรณ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. นายชินภัทร  โยวะสี
2. เด็กหญิงปรางมณี  พลเยี่ยม
 
1. นายชนชน  รอดจุ้ย
2. นายพิชิตชัย  ธรรมธาดาพิพัฒน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กหญิงชนินาถ  ปรีถวิน
2. เด็กหญิงบุฑริกา   แสงสุริยะ
3. เด็กหญิงปิ่นมุก    เที่ยงตรง
4. เด็กหญิงปิ่นหยก    เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงพรรณพัชร  ตะกรุดวัด
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์   รู้พูด
7. เด็กหญิงมนัสนันท์   ชัยอู
8. เด็กหญิงรุจิรา   จับแก้ว
9. เด็กหญิงเจนจิรา   จับแก้ว
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    ภูมิฐาน
 
1. นางชนิกา   ศรีระษา
2. นางสาวศิริพร    ชัยสาร
3. นางกาญจนา  สว่างวงค์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  อุ่นเที่ยว
2. เด็กหญิงกรรณิกา   ขุนศรี
3. เด็กหญิงณัฐชา  นาจอมเทียน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  กระสาราสร
5. เด็กหญิงดวงทิพย์  จุลทะครู
6. เด็กหญิงปารียา  แสนหัวห้าว
7. เด็กหญิงพรพิมล  คำภาพงษา
8. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ฤทธิ์สิงห์
9. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีดอนชา
10. เด็กหญิงสุขพรรษา  สิ้นปี
 
1. นายเชาวลิตร  เจริญผล
2. นายวรรณชัย  พิมพ์โพธิ์พันธ์
3. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสอน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงคณิตษร   วงศ์อ่อน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   อินอาจ
3. นางสาวนันทนา   พรมมา
4. นางสาวปิติยา   ห้าวเส็ง
5. นางสาวมณีรัตน์   สายด้วง
6. เด็กหญิงวรรณษา   รุ่งเรือง
7. นางสาววริญญา   บานเย็น
8. นางสาววานิสสา  ชไนเทอร์
9. เด็กหญิงวิภาดา   อุดมชัย
10. นางสาวสิริลักษณ์  สีตอง
11. เด็กหญิงสุชาดา   สวนจันทร์
12. นางสาวสุดารัตน์   ประทุมสิทธิ์
13. นางสาวสุนิษา  อุเทศ
14. เด็กหญิงสุปรีญา    บำรุงรัตน์
15. นางสาวอุบลรัตน์   สมเพ็รช
 
1. นายเกษม   ศรีโพนสา
2. นายนฤชิต   บัวติก
3. นางเตือนใจ   พรหมมาแดง
4. นายปิติ   พรหมมาแดง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงกนกพร  ใหทอง
2. เด็กหญิงจรรยาวรรณ  อ่วมกลาง
3. เด็กหญิงชรินธิดา  โลหิต
4. เด็กหญิงชวิศา  ผาณิบุศย์
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  กรทวีทรัพย์
6. เด็กหญิงณัฐชญา  อุตมาน
7. เด็กหญิงณัฐชา  นุ่มพินิจ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา   พิทักษ์กุล
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  นกเทียน
10. เด็กหญิงธนภรณ์   ริยะบุตร
11. เด็กหญิงภูริชญา   บัลลังค์
12. เด็กหญิงมัณฑนา  ชัยจิต
13. เด็กหญิงวรดนู   มงคลสวัสดิ์
14. เด็กหญิงศริญญา  ผาทอง
15. เด็กหญิงอแมนด้า   ดุ่ยมาฟ
 
1. นายชัยยุทธ  จันทสุรี
2. นายอนุรุทร  วันมะโน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธวัชชัย   ตะวัน
2. เด็กหญิงอารียา   สมพงษ์
 
1. นายจักรภพ   พุทธลา
2. นายคมลิขิต  นามไว
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สูญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรธิดา  พิริยะสุทธิ์
 
1. นายธีรชัย  โกนากัน
2. นางเฉลิมศรี  รัตนชัย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงภัควรัญชญ์   แก้วขาว
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายเจสัน  บูลเดอร์
 
1. นายยงยศ   แก้วขาว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขใส
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงหงส์หยก   หาริกุล
 
1. นายยงยศ   แก้วขาว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แดงนา
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงมินตรา   ปุ้งคง
 
1. นายเฉลิมชัย  อินทรักษา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. นางสาวพิยดา  คำพิมพ์
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 1. เด็กหญิงศศิธร   มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงโสพิตนภา    จุนจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  จันเทพ
2. นางสาวรุ่งทวี  โคตราช
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักริน   ชูเชื้อ
2. เด็กหญิงปทิตตา   เดินเดือน
 
1. นางสาวสุพิมลรัตน์  นามหนองปรือ
2. นางภัทริกา  ตันสอาด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปราบหนองบัว
2. เด็กหญิงอุทัยวดี  เสริฐศรี
 
1. นางพูลศิริ  คำเวียง
2. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงศศิธร   พันธ์จันทร์
 
1. นายเฉลิมชัย   อินทรักษา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงกนกพร  โนนสะอาด
2. เด็กชายธนภูมิ  คำเขียน
3. เด็กหญิงรุจิลักษณ์  บุญตอม
 
1. นายยงยศ   แก้วขาว
2. นายปฏิวัติ  เอ็นดู
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงธวัลหทัย   สอนหลง
2. เด็กชายอภินันท์   เกตุนวล
3. เด็กหญิงเนตรภา   ดีสิงห์
 
1. นางสาวพรชนก  ศรีสุนาครัว
2. นายณฤทธิ์  ศรีอวน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กชายธิติ  ศิริฐาน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริเพชร
3. เด็กชายสุรเกียรติ  คนรู้
 
1. นายสงกรานต์  ระวิวรรณ
2. นายสุทัศน์  ยะงาม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายสมเจตน์  นาคนิ่ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 1. เด็กหญิงอุศณิษา   ชมภูนาวัฒน์
 
1. นางเพ็ญจันทร์   ปัญญาวจี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  มณีทร
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ปัญญาวจี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายณัฐวัตร  นันทะศรี
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงอนันต์ญา  อาจหาญ
 
1. นางจีระนันท์  ทองอัฐ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงนัชชา   ดงประจำ
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  รัตนวงศ์
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิณ  วงษ์ลา
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ภามี
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พันธ์เพชร
 
1. นายเจริญ  สุตสิทธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 1. เด็กหญิงสัณสิณีห์  แนนซี่ ฮาร์รอพ
 
1. นางสาวสิริกร  จอมกิ่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กหญิงศิริโสภา   สดใส
 
1. นางสาวลลิลิล   ด่านพิมาย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงกมลมาดา  อ่อนบุตรดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวงค์
3. เด็กหญิงกันตยา  อ่อนสี
4. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พุทธา
5. เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรชมภู
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรชัยศรี
7. เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรีชัย
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวงศา
9. เด็กหญิงณัฐภัทร   วรรณกุล
10. เด็กหญิงธารวิมล  มินะสิงห์
11. เด็กหญิงนิตติญาภรณ์   ประทาน
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันเทพ
13. เด็กชายวัชระพล  ขลังวิชา
14. เด็กหญิงวิจิตตรี  พานิพัฒน์
15. เด็กหญิงศตกมล  แสวงนาม
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลายสถิต
17. เด็กชายสิทธิจา  อารีเอื้อ
18. เด็กหญิงสุภัทรา  พันธุ์พาณิชย์
19. เด็กหญิงสุลีฉาย  ชมเชี่ยวชาญ
20. เด็กหญิงอภิสรา  มิริสุทธิ์
 
1. นายวิเชียร  สืบแวง
2. นายธนพล  วิจิตรปัญญา
3. นางสาวสุกัญญา  บุญตาทิพย์
4. นางสาวยุพิน  แก้วประดับ
5. นายสมเกียรติ  ธรรมวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงนุศรา   สตำตี
2. เด็กชายบูรพา   หลักแหลม
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   บิลไสย
4. เด็กชายศิริโชติ   เชื้อกลางใหญ่
5. เด็กชายเจษฎา   นิลน้อย
 
1. นายจิระวัฒน์  พรมนิวาส
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสอน
3. นายวรรณชัย  พิมพ์โพธิ์พันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายธราวุธ   คงนาน
 
1. นางอรพิน  พรหมปากดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีไพรงาม
 
1. นางชดาภร  พยัคฆชาติโชติ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  บุญนาค
 
1. นายสาคร  ขันตี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ไชยคำหาญ
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมวิทยา 1. เด็กชายณัฐชล   วงษ์คำหาญ
 
1. นางดาวนคร  โพธิดา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีไพรงาม
 
1. นางชดาภร  พยัฆคชาติโชติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองอาสา
 
1. นางรัศมี  พันธ์พิมพ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   โพธิ์สว่าง
 
1. นายพนมกร  อินทรักษา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุดมพันธ์
 
1. นายประดิษฐ์   ผุยปุ้ย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายชาญยุทธ  กลางยศ
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงนับทอง   กองสมบัติ
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นางสาวอรทัย   บุตทะสี
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 1. เด็กชายวชิรพันธุ์  จันทร์แดง
 
1. นายปราโมทย์  รัตนคุณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชัยเสริม
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กหญิงสุนิษา   ปัตตานี
 
1. นายสุพจน์  ภูพันธ์พร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุตตะบุตร
 
1. นางสุปราณี  ไตรยางค์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายการุณย์   ตรีดำรง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุริยะเพ็ญ
3. เด็กชายจิรพัส   ลี้ตระกูลนำชัย
4. เด็กชายนันทสิทธิ์   บารพรม
5. เด็กชายปองภพ   ศรีสูงเนิน
6. เด็กชายภูมิอนันต์    ดีเพ็ง
7. เด็กชายรุ่งเรือง  นาคประกาศ
8. เด็กชายอธิเทพ   ไกยรัตน์
 
1. นายสิทธิโชค   สรรค์นิกร
2. นายสมบูรณ์   โคตรสขึง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกุลปริยา    ฆ้อนทอง
2. เด็กชายจินตนา   อาจชัยภูมิ
3. เด็กชายจิรวิทย์   แสนพาน
4. เด็กหญิงชัญญพัชร์   เลิศทินรัตน์
5. เด็กหญิงญดา   สิทธิบดีกุล
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา   นิคมภัคดิ์
7. เด็กหญิงณัฐชยา   คำแพงศรี
8. เด็กหญิงณัฐนันท์   ทะแพงพันธ์
9. เด็กหญิงณัฐรินีย์   เมธาสิทธิกุล
10. เด็กหญิงณิชกานต์   ศรีเตชะ
11. เด็กหญิงดาราภิรมย์   ฉัตรชมชื่น
12. เด็กหญิงติชิลา   บึงราษฎร์
13. เด็กหญิงธนพร   สีแสงลัด
14. เด็กชายธนวันต์   ปุริวัฒน์
15. เด็กหญิงธนัญญา   บุราณเดช
16. เด็กชายธนาวุธ   ราชวงค์
17. เด็กชายธัญพิชชา   แสงฟ้าม่วง
18. เด็กหญิงธิดา   โชติพงษ์
19. เด็กชายธีรวิชธนิน   ธนิกศุขนิธิพัชร
20. เด็กหญิงนันท์นภัส   วรุณดี
21. เด็กชายนิติ   ตรีดำรง
22. เด็กชายปพนวิตร   จังคศิริ
23. เด็กชายปวิช  พูลเกษม
24. เด็กหญิงพรนภัส   นวธาตรี
25. เด็กหญิงพริบพันดาว   พะมณี
26. เด็กหญิงพาทินธิดา   ปริวัตร
27. เด็กชายพีรดนย์   ชอบสูงเนิน
28. เด็กชายพีรพล   พรหมศร
29. เด็กหญิงภัทรภร   แอนจี้ อินทะวงศ์
30. เด็กหญิงมาลินี   พันศึก
31. เด็กหญิงวรกานต์   ราชรักษ์
32. เด็กหญิงวรัญญา   จำปาเพชร
33. เด็กหญิงวราสิณี   ศิริเชื้อวัฒนกุล
34. เด็กหญิงวริศรา   ฉัตรวิริยะ
35. เด็กชายสหพล   พรหมศร
36. เด็กหญิงอดิญาดา   เลิศสิมา
37. เด็กหญิงอภิรดี   สมนึก
38. เด็กหญิงเขมจิรา   สมิทธิ์ภากร
39. เด็กหญิงเบญญาภา   ชัยกัณหา
40. เด็กหญิงโชติกา   สุวรรณไตร
 
1. นายธิติ  บุดดีคำ
2. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
3. นางสาวร้อยแก้ว  ธรรมรัตน์
4. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
5. นายไมตรี  เย็นวัฒนา
6. นายปริญญา  ประณิธาน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายฆนัท  ปัญญาแก้ว
2. เด็กชายฆเนท  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงญาดา  สิงห์ลา
4. เด็กหญิงนิชา  กองศรี
5. เด็กชายปฏิมากร  เจียงรัมย์
6. เด็กหญิงวิรดา  ประสงค์
7. เด็กหญิงสุพิชชา  ขันทะคีรี
8. เด็กชายสุรวิทย์  ลิธรรมา
9. เด็กชายอเนชา  สามีวัง
10. เด็กหญิงเสาวภาคย์  แขวงถึก
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ภูกัน
2. นางสาวพีรพร  ศรีนอก
3. นางสาวอัญชลี  โยธาทิพย์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองหม่อม
2. เด็กชายธนัช  สะตะ
3. เด็กชายพรเทพ  ชูโชติ
4. เด็กหญิงวรนุช  ฉนิตกุล
5. เด็กหญิงวรนุช  แสงตาสุ่ย
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วกัญญา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ลาดแลนด์
8. เด็กชายสุพัฒน์  ชูโชติ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ตะวงษา
10. เด็กชายอภิวัฒน์  กั่วชมพู
 
1. นางจุฬาลักษณ์  อาคม
2. นางสาวอรวรรณ  อาคม
3. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนา
2. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
3. เด็กหญิงฐนิดา  ฉวีวรรณภักดี
4. เด็กหญิงพิมมาดา  คิดเห็น
5. เด็กหญิงภคพร  ตุ้มมี
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดบุญมา
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
2. นางสาวณัฐฐามาศ  คุณดิลกคงคา
3. นางสาวยลดา  ลือชัย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  เศษสวย
2. เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช
3. เด็กหญิงจิรภัทร  ดวงดี
4. เด็กหญิงนันท์ณภัทร  คำหมาย
5. เด็กหญิงนิดาพร  ผลาจันทร์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนชุ่ม
7. เด็กหญิงอนันตญา  อุปวงค์
8. เด็กหญิงไอลัดดา  แก้วเนตร
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
2. นางสาวณัฐฐามาศ  คุณดิลกคงคา
3. นางสาวยลดา  ลือชัย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงพรรภษา  นาใจดี
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดวงเกษ
4. เด็กหญิงรสริน  สดใส
5. เด็กหญิงวัชราพร  ศิริโส
6. เด็กหญิงสุวารี  เทวงศา
7. เด็กหญิงอัมพร  ศิลธรรม
8. เด็กหญิงเพียงฟ้า  เทพรักษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  หังษาบุตร
3. นายอภิสิทธิ์  อรัญวาส
4. นางสาวมัทรียา  สุคัสถิตย์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน 1. เด็กหญิงกิตติมา  สีหาชัย
2. เด็กหญิงกิ่งกนก  เที่ยงภักดิ์
3. เด็กหญิงชมพูนุุช  กุลแก้ว
4. เด็กหญิงชลดา  ปัญหาราช
5. เด็กหญิงญาณิภา  ทองชม
6. เด็กหญิงณิฌาภัทร  ปรางค์ทอง
7. เด็กหญิงทิพนภา  นามวงษา
8. เด็กหญิงนิชานันท์  มีแก้ว
9. เด็กหญิงพรพรรณ  สายศักดา
10. เด็กหญิงรัชนี  โคตรชมภู
11. เด็กหญิงวรวรรณ  วงศ์โยธา
12. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณดร
13. เด็กหญิงสุพัฒตา  ศรีจันทร์
14. เด็กหญิงอริญา  ศรีบัว
15. เด็กหญิงอัญธิกา  ชัยมณี
16. เด็กชายอัษฎา  รักษาภักดี
 
1. นางสุจินดา  สมรูป
2. นางปัญลักษณ์  อุตมะ
3. นางลักขณา  บำรุงเอื้อ
4. นางสมอาด  ใจหวังดี
5. นางวชิรา   วงภูธร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  ประหา
2. เด็กชายชูศักดิ์  สังข์ทอง
3. เด็กชายธนัท  สมวัน
4. เด็กชายนัฐพร  มังศรี
5. เด็กชายศุภกิจ  พลศรี
 
1. นายอนุวัติ  อินหล่ม
2. นายศตวรรษ  สมบูรณ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงปาลิตา  พรมณี
2. เด็กหญิงเบญจะ  ภัทรเจริญโสภณ
 
1. นายอัมพร  คำวันดี
2. นางวนิดา  คำวันดี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กูลาสัย
 
1. นายสมชาย  ปัญญาทิพย์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ตีวิเศษ
2. เด็กชายรุ่งตะวัน   เป่าป่า
3. เด็กหญิงวาดฝัน   มรังษี
4. เด็กหญิงศิลป์สุภา    สิ้นปี
5. เด็กชายอนุสรณ์   ทองสงค์
6. เด็กชายเอกพงษ์  คำภูแก้ว
 
1. นายอุทิศ   สุริยวงศ์
2. นางสาวสุดาวดี  ทิพโสต
3. นางสาวจตุรพร  มิ่งขวัญ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กชายกีรติ  โขงโกบ
2. เด็กชายชิณณวรรธน์  ฮักหอม
3. เด็กชายณัฐวุธ  แสนทวีสุข
4. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์ศรี
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทะวงษ์
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตพิไล
 
1. นายชัยยุทธ  จันทรสุรี
2. นางสาวณัฐธยาน์  ชัยศิริภัคกุล
3. นางสาวณภัทริ์ลดา  พลหงษ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายคฑาวุธ   วงษ์เชียงยืน
2. เด็กชายชินวัตร   ธงชัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   อวะดี
4. เด็กชายประวิทย์   พรหมสูตร
5. เด็กชายภาคภูมิ  มาตร์ชู
6. เด็กชายศิวะกร  แก้วสะแสน
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   เนตินนท์
8. เด็กชายไกรวิชญ์   แผ้วชมพู
 
1. นายเศรษฐา  สมจิตศรีปัญญา
2. นางวรรณภา   สมจิตศรีปัญญา
3. นายชิติพัทธ์   ชนะแสบง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายจิราพงศ์  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัตถา
3. เด็กหญิงชลิตา  ปัตถา
4. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เอกสุนันท์
5. เด็กหญิงปพิชญา  อักษร
6. เด็กหญิงปารณีย์  สุขประสงค์
7. เด็กหญิงพีรญาภรณ์  ไพรพยอม
8. เด็กหญิงอรนิภา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางกนกวรรณ  นามบุดดี
2. นายอัมพร  คำวันดี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายกันตินันท์  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงจงกลพรรณ  วงศ์โสภา
3. เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข
 
1. นางดาราวรรณ  ต้นยวด
2. นางสุมิตรา  จันทรวิไล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิระเกษม
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วเมือง
3. เด็กหญิงวนิดา  ทินตะวงษา
 
1. นางจินตวีร์  จันทามี
2. นางจุฑารัตน์  เหล่าหงษา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงรจิตตา  แก้วพิลารมย์
2. เด็กชายศุภวงศ์  โชติเจริญสุวรรณ
3. เด็กชายเดชากูล  วงโยธา
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นายเรืองสรรค์  เปี่ยมดี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ยะสุนทร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ปัญญา
3. เด็กหญิงอรษา  จันทร์ปัญญา
 
1. นางประภานันท์  ชัยเดช
2. นางพัชรี  วันนา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สุทธิ์สาวก์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แสงศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พรมเนาว์
2. นางสาวณัฐสุดา  ชาวน้ำโมง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายนิกร  ทองสีสังข์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญกลาง
 
1. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางกานดา  ถันชนนาง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายพลภัตย์   พรมสูตร
2. เด็กชายพุทธา   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางสาวกาลดา  คินนาทิพย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายพิพรรธพงศ์  พงศ์พีรทัต
2. เด็กหญิงวัลลภา  ศักดิ์วัฒนา
 
1. นายสมเจตน์  นาคนิ่ม
2. นายภศทณ  รัตนจันทร์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายณัฐพร  สัตบุตร
2. เด็กชายอติวิชญ์  ขุนรอง
 
1. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางสาวอริญรดา  ฝ่ายเป็น
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายชนชล  ดวงศิริ
2. เด็กชายธีรเทพ  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นายอัศวิน  ศรีสว่าง
2. นายสัญชาติ  นันทะผา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงธาริณี   ใสสะอาด
2. เด็กหญิงนฤพร   บุญมี
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นายสุริยา  สุนาอาจ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายอนุชิต  พลเสน
2. เด็กชายอโนทัย  จันทอน
 
1. นายนิวัฒน์  กองแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  รามฤทธิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกุญช์ญาณ์   เดชะคุณ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา   จูมพิลา
 
1. นางสาวอรนุช   ขุนใหญ่
2. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายจิรศักดิ์   ดาเหล็ก
2. เด็กชายไกรสร  กั่วชมภู
 
1. นายรุ่งเรือง  สว่าง
2. นายธรรมนูญ  แสงมณี
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. นางสาวนิธิพร   บุญยัง
2. นายเขตย์ตะวัน  สีตอง
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สิงคีบับภา
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ปลัดพรหม
2. นายอาทิตย์   พันธ์ทรัพย์
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ชัยอามาตย์
2. เด็กชายพรจุฑา  นามอาษา
3. เด็กชายวันเฉลิม   ชัยอามาตย์
 
1. นายเอกชัย   ศิริจันทร์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชัยเสนา
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยสิทธิ์
3. เด็กชายอภิชัย  โพชราช
 
1. นายเอกชัย  ศิริจันทร์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ  ไชยสุข
2. เด็กหญิงประวีณา  ทัศนิจ
3. เด็กหญิงปรัศนวดี  แสงศรีราช
 
1. นางอนงนุช  บรรณกาล
2. นางวิภารัตน์  พันธุระ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายคมกริช  สีหาพล
2. เด็กชายชนันชัย  อนุราช
3. เด็กชายเทพประทาน  สาพารัตน์
 
1. นางปราณี  ศักดาคำ
2. นายดนัย  นิตทยา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   ผิวทอง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีชัยมูล
3. เด็กหญิงศศิกานต์   วงศ์เทพ
 
1. นางสมจิตร   เพียสุริวงศ์
2. นางสมนึก   จริงวาจา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   บุษบา
2. เด็กชายวิศิษย์   ลือวิเศษ
3. เด็กชายวุฒิวรชัย   บุษบา
 
1. นางสาวธนันญา  สีมืด
2. นางสาวสุธิษา  จันเบาะ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สีเม้น
2. เด็กหญิงจีรวรรณ   เรืองประทีป
3. เด็กหญิงธนภรณ์  เหลาเกิ้มหุ่ง
4. เด็กหญิงปริตา  โคตรชมพู
5. เด็กหญิงมณฑิรา  นามดี
6. เด็กหญิงสุวรรณา  การมาโส
 
1. นางเอื้อมพร   สุทธิ
2. นายสเกน   สุทธิ
3. นางเอื้อมพร  สุทธิ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธมน   ศรีม่วง
2. เด็กหญิงนันทิญา   วิจารณรงค์
3. เด็กหญิงปนัดดา   สำราญรมย์
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ไกรจันทร์
5. เด็กหญิงวันวิสา   กล้าหาญ
6. เด็กหญิงศสิตา   พรมหลวง
 
1. นางสาวมยุรา   มหิวรรณ
2. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
3. นางนิภารัตน์  บุญชิต
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงชวิศา  ติยะพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล
3. เด็กหญิงอนิลวดี   แก้วดอนรี
 
1. นางสาวตะวันฉาย  จ้อยกระจ่าง
2. นางสาวรัฐพร  ศรีแสน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจรรยา   ต่ออำนาจ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปัดกอง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  อ่อนสาท้าว
 
1. นางสาวสุธิษา  จันเบาะ
2. นางสาวธนันญา  สีมืด
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงฑิตยา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   แสงสี
3. เด็กหญิงอัมพวัน  ก้านกิ่งคำ
 
1. นางสาวชาลินี  สาริยา
2. นายอภิเดช  ธิตะปัน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา   โคตรวิทย์
2. เด็กหญิงสุราทิพย์   ขันตีสะพังหลวง
3. เด็กหญิงอรัญญา   สองเมือง
 
1. นางสาวมุกดา   พลเรือง
2. นางหนูแดง  ศรีวาลัย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 1. เด็กหญิงกิตติยา  หินะกาล
2. เด็กหญิงรุ่งระวิน  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงสิรินยา   เว้นบาป
 
1. นางรัชนี  พานารัตน์
2. นางหอมหวล  จำปาเกตุ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นิยะนิช
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสิริวดี  เคณาภูมิ
 
1. นางจันดา  อุดามาลย์
2. นางระเบียบ  อุดชาชน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจรรญากร   ชาวแสน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองปิ่น
3. เด็กหญิงพัชรศรี   บุริขำ
 
1. นางปิยะดา   คอมสูงเนิน
2. นางอุบลรัตน์   ่ผ่่านสำแดง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นางสาวสุมิตรา  แสงธรรม
2. นางสาวเจตริทร์  ศรีต้นวงศ์
3. นางสาวเปรมฤดี  สุขไส
 
1. นางกัญญาภัค  ไข่เพชร
2. นายสมาน  พิมพ์ภักดิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาริกา 1. เด็กหญิงชนกพร   อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงวันนิสา   กิตติกุลธร
3. เด็กชายสิทธิชัย   แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์   วงศ์สุริยา
2. นางสาวรัตนา   มูลวงศรี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร  พรมเสน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คงประโคน
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีภา
 
1. นางกรรณิกา  น่าบันฑิต
2. นางสาวสุดารัตน์  สุจริตตานันท์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงนิตยา  สีม่วง
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ต้นกันยา
3. เด็กหญิงวิจิตรา   เขียวศรี
 
1. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
2. นางสาวกานดา  สิงห์ศิลป์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   พันธพนม
2. เด็กหญิงปิ่นมณี   คำศรีสุก
3. เด็กหญิงสุกัญญา   วันคำ
 
1. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
2. นางไพเราะ  จันธิราช
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กชายจักรินทร์   เรืองประทีป
2. เด็กชายพิมพ์วิภา   แฝงทรัพย์
3. เด็กชายรัชฎาพร  กอเขียวหล้า
 
1. นางขวัญตา  สิทธิชัย
2. นางชุติการ  ทะราช
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 1. เด็กชายดนุเดช   วิไลย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จุลฑา
3. เด็กชายลัทธพล  นิสีดา
 
1. นางสาวสมถวิล  รินทรามี
2. นางสาวอาภรณ์  วงษ์กระนวน
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มังษา
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลำงาม
 
1. นางสาวชาลินี  สาริยา
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ   ภูธาตุทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเครือฟ้า   มัทนาพฤกษ์จรัส
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สกุลไทย
 
1. นางสาวศศิธร   เปล่งดีสกุล
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กชายภีมากร   ไชยยันติ
 
1. นางสาวนันยรัตน์  ศาสตรวาหา
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายปัญญา    สีม่วง
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์    รักธ์ญกิจ
3. เด็กชายวิชัย    สาศรีรัตน์
 
1. นางอัมพร  ไชยรัตน์
2. นางสาวนิตยา  เงินโม้
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายจิรเมธ  เทพรักษ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์   บุญมา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยสีฮาด
 
1. นางสาวสุภาพร  หังษาบุตร
2. นายธวัชชัย  จวงเทพ
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช   อุดมพันธ์
2. เด็กชายศิรวัฒน์   แสนคำคิด
 
1. นางนวลตา   จันทร์ศรี
2. นางอนงนุช   บรรณกาล
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สวัสดิพอ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยอู
 
1. นางชนิกา  ศรีระษา
2. นางสาวกาญจนา  สว่างวงค์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 1. เด็กหญิงเมลิกา   พินิจเจริญ
 
1. นายโกสินทร์  ทุมา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงเจนจิรา   ชัยคำ
 
1. นางจารุวรรณ   จันทร์ใบ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   หล้าพุฒ
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงนันนรินทร์   นันทะ
 
1. นางอรวรรณ   ตาตะมิ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กชายพงศธร  ปีเลขา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา  ยาพรม
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สุขใส
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 1. เด็กชายภูวดล   มะโนสุข
 
1. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   ธนศรีสังกูร
 
1. นางสาวดอกอ้อ  ฝอยกลาง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งร่มกาง
 
1. นางสาวจันจิรา  บ้านสระ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  โรจนธรรม
 
1. นางมะลิวรรณ  ดุลสุข
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มังษา
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา   ทองดีสาร
 
1. นายสัญญา   ระวะรักษ์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงชญาดา  คนดี
 
1. นางกัลยรัตน์  คงเดช
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวุฒิชัย   ปัญญาทอง
 
1. นายวิวัฒน์    จันทรศร
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอัมพร  พิมพ์โพพัน
 
1. นางสาวทัศนีย์พร  นามมัน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. เด็กชายวุฒิชัย   จิตต์ลำจวน
 
1. นางสาวจิรปรียา   พิลากุล
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 1. เด็กชายกมนดนัย  โคตรชมภู
 
1. นางนันทา  ศรีหาวงศ์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงจิระกานต์  จันภูงา
3. เด็กหญิงปัทมา  ศรีระวงค์ษา
4. เด็กหญิงพรธิดา  คำใสแสง
5. เด็กหญิงพรธีรา  อุบลประเสริฐ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีระวงค์ษา
7. เด็กหญิงอภิญญา  จันทาคีรี
 
1. นางนริศรา  ปานา
2. นางภาวนา  ปลัดพรหม
3. นางสาวยุพเรศ  สงคราม
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันพิลา
2. เด็กหญิงจินตนา  ภูมิเพ็ชร
3. เด็กหญิงศศิประภา  โยคันชัย
 
1. นางสาวสุชาดา  จิวาศักดิ์อภิมาศ
2. นางสาวสตะกมล  ศรีมหาพรม
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงซู่หลิง   หลิน
2. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  สังกะสินสู่
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคาด
2. นางสุภาวิณี  วิปุละ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันที
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สมจันทร์
3. เด็กชายศิรวัฒน์   แสนคำคิด
 
1. นางอนงนุช  บรรณกาล
2. นางนวลตา  จันทร์ศรี
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กชายคงเดช   ร่มเย็น
2. เด็กชายดวงเด่น   สัมมะนา
3. เด็กชายธนาดล  นามภักดี
 
1. นางพัชราภรณ์  บุญทวี
2. นางสาวบุลภรณ์  สิงห์สบาย
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 1. เด็กชายธาวิน   นันทะนา
2. เด็กชายศุภชัย  ปานคาน
3. เด็กชายสุริยา  นามสุดตา
 
1. นายสมร  หนันต๊ะ
2. นายพรชัย  ถมพลกรัง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีภา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทรักษา
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุญทัน
 
1. นางสุกัลป์  จันทวงศ์
2. นางกิตติมา  ศรีสว่าง
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 1. เด็กชายอธิราช   แก้วศรี
2. เด็กชายอนันตชัย   กิจติราช
 
1. นายสมศักดิ์   กัลยาณกิตติ
2. นางจิดาภา  โสภาเวทย์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายภูธร  ไชยราช
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  กอโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวศิริกัญญา  พาพิมพ์
2. นายโสพันธุ์  ขัตติยะราช
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ดวงขาว
2. เด็กชายโชคชนะ  โพธิอรรถ
 
1. นางจิรวดี  คำจินดา
2. นางสาวศิริวรรณ  บุญจันทร์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายจิรายุ  บุญอุ้ม
2. เด็กชายวีรวัชร  ปราบศัตรู
 
1. นางจินตพร  บัวติก
2. นางรัชนี  นาหัวหนอง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 1. เด็กชายจิระพงษ์  เมืองแสน
2. เด็กชายบูรพา  กองแก้ว
 
1. นางเพียรจิตร์  ใยนนท์
2. นางปกิตตา  อันภักดี
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กชายกฤษกร  นาวี
2. เด็กชายชนุดม  เศษศรี
3. เด็กชายศรายุทธ  สืบลือ
 
1. นางสุวรรณา  ทองสิทธิ์ศักดิ์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ริโยธา
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธีรเทพ   พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงรัตนา  โคธิเสน
3. เด็กชายเอกราช   คล้ายหล่อ
 
1. นางฤทธิ์สมร   วงศรีแก้ว
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กสัก
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชากุล
 
1. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายสุนทร  ร้อยแก้ว
 
1. นางเมขลา  วิรัสวา
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตย์
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วนามวงศ์
 
1. นายรุ่งเรือง  สว่าง
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรณารักษ์
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตย์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายธีระเดช  ศิริเชษฐ
 
1. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์ลา
 
1. นายรุ่งเรือง  สว่าง
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายกษมา   จันทะรักษา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    คันที
3. เด็กหญิงงดวงฤทัย   เดชะคำภู
4. เด็กชายชญานิน   ไชยโชค
5. เด็กชายชลธิชา   ตะวงษา
6. เด็กหญิงชัญญา   ไชยพระอิน
7. เด็กชายณัฐกร   แก้วสุวรรณ์
8. เด็กชายทศบุตร   ชาวชายโขง
9. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ยศศรี
10. เด็กชายธีรนันท์   เห็มสุวรรณ์
11. เด็กชายนัคพล   แก้วแก่นคูณ
12. เด็กชายนัฐวุฒิ   รินทา
13. เด็กชายนันท์นภัส   มหาศรี
14. เด็กหญิงบุษราคัม   ไชยโยธีร์
15. เด็กชายปริญญา   ตอนสี
16. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   กองศรี
17. เด็กชายพงศกร   รักมณี
18. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์   กองคำ
19. เด็กหญิงพิไลวัลย์   อินทร์เรืองศรี
20. เด็กชายพีรพัฒน์   แปโค
21. เด็กชายพุฒิเมธ   นวนสวาท
22. เด็กชายภานุพงษ์   ราชวงศ์ษา
23. เด็กหญิงมณฑิรา   ปราจินจารุวัฒน์
24. เด็กชายสิทธิกร   พรมทอง
25. เด็กหญิงสุกัญญา   แสนกำพล
26. เด็กหญิงสุจิรา   กุลจณี
27. เด็กหญิงสุทธาสินี   นวนสวาท
28. เด็กชายสุริยะ  แก้วภูมิแห่
29. เด็กชายอนุชา   บุญยะศรี
30. เด็กหญิงอรอนงค์  กุดทิง
 
1. นายพรชัย  นาทา
2. นางสาวจิรายุ  เกื้อทาน
3. นางสาวอรวรรณ  อาคม
4. นางสาวอัญชลี  โยธาทิพย์
5. นางสาวจิราพรรณ  ภูกัน
6. นางสาวพีรพร  ศรีนอก
7. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย