ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
1-5 กันยายน 2559 ----> สพป.แจ้งหลักเกณฑ์การแข่งขันและปฏิทินดำเนินงานให้กับกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียน ทุกประเภททาง  เว็บไซด์ http://www.esan66.sillapa.net หรือ http://www.esan66.sillapa.net/sp-nki1/              
5- 22 กันยายน 2559 ---->-กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
15- 22 กันยายน 2559 ----> กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาลงทะเบียนตัวแทนการแข่งขันออนไลน์ ทางเว็บไซด์ http://www.esan66.sillapa.net/sp-nki1/               
25-29 กันยายน 2559  ----> โรงเรียนตัวแทนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนออนไลน์ ที่เว็บไซด์ http://www.esan66.sillapa.net/sp-nki1/ หากมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้ง กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 30 กย 2559              
20 -25 กันยายน 2559  ----> รับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ โดยกรอกรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ทางเว็บไซด์ http://www.esan66.sillapa.net/sp-nki1/            
28-30 กันยายน  2559   ----> แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกรอกข้อมูลทางโปรแกรมการแข่งขันฯ    
25-29 กันยายน 2559   ----> เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน และสถานที่
3 ตุลาคม  2559     ---->สพป. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน/การศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงาน
4 ตุลาคม  2559     ---->ดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน (เด็กปกติ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)
5 ตุลาคม  2559     ---->ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนขยายโอกาสและเรียน ร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)       
10-20 ตุลาคม  2559  ---->โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และสพป.นค.1 ตรวจสอบ/แก้ไข ผลการแข่งขัน ก่อนส่งรายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ
 
วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 14:08 น.