หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
2 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันฯ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
3 นางสมหมาย โยธากุล หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
4 นายธีรภพ วงศ์โยธา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
5 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
6 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
7 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
8 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
9 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
10 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
11 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
12 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
13 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
14 นางธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
15 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศน์ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
16 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
17 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
18 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
19 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
20 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
21 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
22 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
23 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
24 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
25 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศน์ การจัการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
26 นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ รับผลการการแข่งขัน  
27 นางพูลสวัสดิ์ ชาดา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับผลการการแข่งขัน  
28 นางศศิญา ศรีธนบุตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รับผลการการแข่งขัน  
29 นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รับผลการการแข่งขัน  
30 นางสาววิริยา มาลายุทธศรี นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ รับผลการการแข่งขัน  
31 นายกริสดา พันธุ์สมบัติ นิติกรชำนาญการ รับผลการการแข่งขัน  
32 นางสาวสุชัญญา ลุนาวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับผลการการแข่งขัน  
33 นางมัธยม แข็งขัน เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่ รับผลการการแข่งขัน  
34 นางสาวปิยะนุช สมคุณา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รับผลการการแข่งขัน  
35 นางสาวนงลักษณ์ พันธ์วิไล พนักงานราชการ รับผลการการแข่งขัน  
36 นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ รับผลการการแข่งขัน  
37 นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์ นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ รับผลการการแข่งขัน  
38 นายศิริศาสตร์ สีต่างคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับผลการการแข่งขัน  
39 นายปรีชัย ศรีชัยโย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับผลการการแข่งขัน  
40 นางจารุวรรณ จันทร์ใบ ครู รร.บ้านหนองบ่อ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
41 นางชนิดา พรหมภิภักดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านหนองบ่อ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
42 นางสาววริศรา ทิมแดง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านนาฮีนุเคราะห์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
43 นางสาวประภัสสร หัสสา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
44 นางสาวสายสุนี ราชป้องกัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
45 นางอโนทิพย์ ขันแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านท่าสำราญ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
46 ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือฟ้า มัทนาพฤกษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.อาโอยาม่า กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
47 นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
48 นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรม ครู ร.ร.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
49 นางสาวประภาพรณ์ นิลทร ครู ร.ร.บ้านเมืองหมี"พรหมวิทยา" กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
50 นางปรานิสา จันทาดี ครู ร.ร.นาฮีนุเคราะห์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
51 นางสุนิจ โสดาวิชิต ครู ร.ร.บ้านเหมือดแอ่ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
52 นางเพียรจิตร์ ใยนนท์ ครู รร.ดอนก่อโนนสวรรค์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
53 นางสุวรรณา โคตรชมภู ครู ร.ร.บ้านน้ำทอน กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
54 นางนวลตา จันทร์สี ครู ร.ร.โนนสง่าหนองแวงวิทยา กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
55 นางพัทธนนณ์ ลุนสะแกวงศ์ ครู ร.ร.อาโอยาม่า ๒ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
56 นายประจิต พินธะ ครู ร.ร.โพนศิลางามวิทยา กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
57 นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
58 นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
59 นางสาวปิยะภัณฑ์ ศรีดาคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
60 นายสิทธินัย ไชยจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
61 นางสาวรัญชนา ยะสะโน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
62 นางสาวมาลิณี คำมะมูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
63 นางสาวอติพร สายแวว ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
64 นางสาวดารุณี วรจักร์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
65 นางขนิษฐา วรวัตร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
66 นายบุญมี สุทธิ์จักร์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย กรรมการดำเนินการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม  
67 นายอัมพร พินะสา ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอำนวยการ  
68 นายอนันต์ พันนึก รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอำนวยการ  
69 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอวคายเขต ๑ ทุกคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ ฝ่ายอำนวยการ  
70 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายอำนวยการ  
71 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม สพป.นค.1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ฝ่ายอำนวยการ  
72 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันฯ ฝ่ายอำนวยการ  
73 นางสมหมาย โยธากุล หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการ  
74 นายธีรภพ วงศ์โยธา หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ  
75 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
76 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
77 นางธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
78 นางสาวจิตราพร ราชบัญฑิต ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
79 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
80 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
81 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
82 นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ ฝ่ายอำนวยการ  
83 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
84 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
85 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอำนวยการ  
86 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รอง.ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
87 นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
88 นายสมชาย ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
89 นายประยูร พรหมสูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
90 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันฯ ฝ่ายอาคารสถานที่  
91 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
92 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
93 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
94 นางวงเดือน ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
95 นางอรพรรณ แก้วโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
96 นางกนกวรรณ นามบุดดี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
97 นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
98 นายดิลก แสงรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
99 นางสุมิตรา จันทรวิไล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
100 นางวัชรี พิลาวัลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
101 นางนิรมล ใจซื่อ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
102 นางสุจิตรา รวิวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
103 นางพงษลัดดา รัตนติสร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
104 นางปวีณา ชัยนคร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
105 นางจิตติมา จิตตะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
106 นางสาวจิราภรณ์ หมื่นหน้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
107 นางสาวอัจฉรา ชัยวงศา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
108 นางสาวณัฐพร พรมภักษา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
109 นางสาวกรองกาญจน์ ศรีศักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
110 นางสาวธิดาวรรณ ไกรจูมพล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
111 นางสาวภัทร์ธิรา ภูตามาตย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
112 นางสาวรุจิรา โคตะโคตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
113 นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ หัวหน้าหมวดยานยนต์ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
114 นายสิทธิชัย ศิริจันโท พนักงานขัยรถยนต์ สพป.นค.๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
115 นายสุวรรณ มาลาศรี พนักงานขัยรถยนต์ สพป.นค.๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
116 นายศุภกร พลพิทักษ์ พนักงานขัยรถยนต์ สพป.นค.๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
117 นายโยธิน จิตอำมาตย์ พนักงานธุรการ สพป.นค.๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
118 นายสไกรจักร วงศ์นุกุล พนักงานธุรการ สพป.นค.๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
119 นายประถม บทมาตย์ ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
120 นายเขตต์ โคตษา ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
121 นายวินัย รูปขันธ์ ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
122 นายบุญมี วิเศษบัณฑิต ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
123 นายอุทัย ราโชทร ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
124 นายคำพันธ์ ดวงสี ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
125 นายสวัสดิ์ คุณาบัณฑิต ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
126 นายมารุต วงเดช ช่างไม้ ๔ สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายอาคารสถานที่  
127 นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
128 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
129 นายอัมพร คำวันดี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายอาคารสถานที่  
130 นายสวัสดิ์ มูลศรี รอง.ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝายการเงิน  
131 นายชุมพล พงษากลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน ฝายการเงิน  
132 นางสมลักษณ์ บุญประกอบ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ฝายการเงิน  
133 นางสาวสังวาล ชาวเหนือ นักวิชาการและบัญชีชำนาญการพิเศษ ฝายการเงิน  
134 นายละมุล ศรีภูดิน นักวิชาการและบัญชีชำนาญการพิเศษ ฝายการเงิน  
135 นางมยุรี สายืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝายการเงิน  
136 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศน์ ฝายการเงิน  
137 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศน์ ฝายการเงิน  
138 นายวีรพล สารบรรณ รอง.ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
139 นายวฒิพงษ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
140 นายอเนก จันทรเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
141 นายทวีพงษ์ กองแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนายการพิเศษ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
142 นางสาวยุวดี ขวาวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
143 นายมัธยันต์ สีสันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
144 ว่าที่ร้อยตรีชัยญา ยาพรหม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
145 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
146 นางวชิรา วงศ์ภูธร ครูโรงงเรียนบ้านโคกคอน ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
147 นายมติชน มูลสูตร รอง.ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายปฏิคม  
148 นางชวนพพิศ ปรีดีวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ฝ่ายปฏิคม  
149 นางพูลสมบัติ พัสดร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายปฏิคม  
150 นางปริศนา พะกะยะ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
151 นางสุมิตรา จันทรวิไล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
152 นางปวีณา ชัยนคร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
153 นางนิรมล ใจซื่อ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
154 นางสาวชวนพิศ อยู่ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
155 นางณิชาภัทร ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
156 นางพงษ์ลัดดา รัตนติสร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
157 นางสุภาภรณ์ โสภาพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
158 นางวิรัชดา พงษากลาง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
159 นางสาวพูนสมบัติ เสนจันทรฒิไชย ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายปฏิคม  
160 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายปฏิคม  
161 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายปฏิคม  
162 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายปฏิคม  
163 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายปฏิคม  
164 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายปฏิคม  
165 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายปฏิคม  
166 นางพนมพร ธาตุไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายปฏิคม  
167 นางสาวภาวินี คณิตประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ฝ่ายปฏิคม  
168 นางพรรณี หินวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่ายปฏิคม  
169 นางสาวสุชัญญา ลุนาวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิคม  
170 นางอุมาพร พัฒผล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ฝ่ายปฏิคม  
171 นางสาวณัฏชญารัตน์ อัปการัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายปฏิคม  
172 นางธมกร พุทธะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายปฏิคม  
173 นางนิภาดา ศรีเชียงสา เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายปฏิคม  
174 นางสาวทศภรณ์ คำหาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิคม  
175 นางสาวนงลักษณ์ พันธ์วิไล พนักงานราชการ ฝ่ายปฏิคม  
176 นางสาวนิภารัตน์ เทพสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ฝ่ายปฏิคม  
177 นางสาววยริลภรณ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิคม  
178 นางสาวนุสรา อาสนานิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิคม  
179 นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิคม  
180 นางสาวเกษณีย์ ไตรโยธี เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิคม  
181 นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญจะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิคม  
182 นางสาวปรียาพร สว่างอารมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปฏิคม  
183 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายปฏิคม  
184 นางปิยพร สิงห์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายปฏิคม  
185 นางจิราพร กตารัตน์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ฝ่ายปฏิคม  
186 นางปิยะวดี ไทยชาติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายปฏิคม  
187 นางสวาท ไตรโยธี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายปฏิคม  
188 นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
189 ว่าที่ร้อยตรีพิฑูรย์ พิลาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
190 นางชวนพพิศ ปรีดีวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
191 นายกฤตชัย ชมพูวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
192 นายสนธยา วิเศษศรี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
193 นายไพศาล เพ็ชรศรีงาม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
194 นายพิชัย พิมพ์พิสนฑ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
195 นายเอกสิทธิ์ อิมียืน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
196 นายวันเพ็ญ มีบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
197 นายพิสิษฐ์ สุวีรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
198 นายประวิตร ศรีเข้ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
199 นายพรรณุพงษ์ คำศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
200 นายเจษฎา รัตนวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
201 นายพัชร์นัท ศรีนุกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
202 นายคำพัน ดวงศรี ช่างไม้ ๔ ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
203 นายมารุต วงษ์เดช ช่างไม้ ๔ ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
204 นายสวัสดิ์ คุณาบัณฑิต ช่างไม้ ๔ ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
205 นายอดุลย์ พรมสารา ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
206 นายปราโมทย์ วงษ์นวลตา ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
207 นายเสกสรร ขาวขำ ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
208 นายดุสิต บุตรราช ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
209 นายวีระ บุตรวงศ์ ยาม สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
210 นายพนอม คชวงศ์ ยาม สพป.หนองคาย เขต ๑ ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
211 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายประสานงานและบริหารทั่วไป  
212 นายอนันต์ พันนึก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
213 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
214 นางสุมิตร จันทร์วิไร ครู ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
215 นางสาวศรัญญา คุณาวัฒน์ ครููธุรการ ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
216 นายไกรษร แก้วฝ่าย ครู ร.ร.ธนากรสงเคราะห์ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
217 นายสรรเพชร สรรพพิสุทธิ์ ครู ร.ร.บ้านเมืองบาง ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
218 นางจารุวรรณ จันทร์ใบ ครู ร.ร.บ้านหนองบ่อ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
219 นายชาตรี โคตะวัน ครู ร.ร.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
220 นางแสงระวี ศรีธร ครู ร.ร.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
221 นายถาวร ทะวงศรี ครู ร.ร.บ้านโคกสำราญ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
222 นางสาวบุสรินทร์ โคตรชมภู ครู ร.ร.ราษฎร์นุเคราะห์ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
223 นางวิภา คำสุนันท์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านโคกก่อง ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
224 นางสาวประภาพร บุญพาเกิด ครู ร.ร.บ้านป่าสัก ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
225 นางวรินทร์พร โชติเจริญสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านน้ำโมง ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
226 นางอัศวรรณ บุญอยู่ ผอ.ร.ร.บ้านน้อย ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
227 นางผดุงศรี โยคิน ครู ร.ร.ชุมชนบ้านถ่อน ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
228 นางวชิรา วงษ์ภูธร ครู ร.ร.บ้านโคกคอน ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
229 นางสาววิภาพรรณ เบ้าทอง ครู ร.ร.ร่วมมิตรวิทยา ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
230 นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ย ครู ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
231 นายสุชาติ วัดปาน ครู ร.รซ.สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
232 นางเพียรจิต ใยนนท์ ครู ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
233 นายก้องนเรนทร์ จิตจินดา ครู ร.ร.บ้านเสียว ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
234 นางมยุรี เพ็งสิงห์ ครู ร.ร.บ้านหม้อเหนือฯ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
235 นางพัชราภรณ์ บุญทวี ครู ร.ร.พระพุทธบาทเทสรังสีฯ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
236 นายมหันธ์ เวชไธสงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลดอนไผ่ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
237 นายอภิรัฐ สุริยวงศ์ ครู ร.ร.อาโอยาม่า ๒ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
238 นายศักดา แสงฟ้าม่วง ครู ร.ร.บ้านผาตั้ง ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
239 นางสาวสิริญญา คงแก้ว ครูธุรการ ร.ร.บ้านผาตั้ง ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
240 นายอดิศักดิ์ นรสิงห์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านม่วง ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
241 นายธีรพันธ์ แสงมณี ครูธุรการ ร.ร.บ้านเทา-นาบอน ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
242 นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิต ครู ร.ร.อนุบาลบ้านคอกช้าง ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
243 นางสาวณัฐยา ดอนเกิด ครู ร.ร.บ้านเหมือดแอ่ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
244 นางสาวรัตนพร อุปพงศ์ ครู ร.ร.เซนต์ปอลหนองคาย ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
245 นางกนกอร พลขยัน ครู ร.ร.เซนต์ปอลหนองคาย ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
246 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
247 นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
248 นางสาวยริภรณ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  
249 นายอนันต์ พันนึก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
250 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
251 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม่ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
252 นายชวลิต ประลันย์ ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
253 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู ร.ร.ชุมชนบ้านปะโค ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
254 นายวาทิน พุฒเขียว ครู ร.ร.บ้านสวยหลง ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
255 นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดา ครู ร.ร.สมสะอาดดงมุขวิทยา ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
256 นางสาวทิชากร ก่องคำ ครู ร.ร.บ้านผาตั้ง ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
257 นายณัฐพงษ์ จิตชัย พนักงานราชการ ร.ร.อนุบาลหนองคาย ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
258 นางสาวอัญชลี บุญฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านเดื่อใต้ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
259 นางสาวปวีณา ไชยสมบูรณ์ ครู ร.ร.สมสะอาดดงมุขวิทยา ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
260 นางสาวประภัสสร เจริญชัย ครู ร.ร.อนุบาลบ้านคอกช้าง ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
261 นางสุธาสิณี ทองไสย ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
262 นางสาวอภิญญา พิมพา ครู ร.ร.บ้านเดื่อใต้ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
263 นางสาวอัจฉราภรณ์ กวนวงศ์ ครูธุรการ ร.ร.น้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
264 นางสาวนริณธร ด้วงไธสง ครูธุรการ ร.ร.บ้านหนองบ่อ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
265 นางสาวธัญชนก โคธิเสน ครูธุรการ ร.ร.อนุบาลอรุณรังษี ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
266 นางสาวอติกานต์ กล้าหาญ ครูธุรการ ร.ร.หาดคำบอนวัฒนา ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
267 นางสาวธนภร ภูวนา ครูธุรการ ร.ร.บ้านเมืองบาง ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
268 นายบัญชา มาตรมูล ครูธุรการ ร.ร.บ้านนาน้ำพาย ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
269 นายณัฐพงษ์ สายเชื้อ ครูธุรการ ร.ร.บ้านหนองแดงฯ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
270 นางสาวระพีพรรณ์ นิติธรรม ครูธุรการ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
271 นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์เจริญ ครูธุรการ ร.ร.คำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
272 นางสาวจิตตวดี สีตาล ครูธุรการ ร.ร.ดาวเรืองสมสะอาด ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
273 นางสาวอัจจิมา ทองโพช ครูธุรการ ร.ร.บ้านเวียงคุก ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
274 นายสุวิจกัขณ์ ทะวงค์ศรี ครูธุรการ ร.ร.บ้านโคกสำราญ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
275 นางสุนันทา โสภาพร ครูธุรการ ร.ร.บ้านน้ำโมง ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
276 นางสาวณัฐฐากุล เขียวศรี ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
277 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
278 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศน์ ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  
279 นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง ครูโรงเรียนบ้านผาตั้ง ฝ่ายตรวจสอบ ดูแลระบบข้อมูลในโปรแกรมทางเว็บไซต์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]