หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายมงคล ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา นามสุโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางยุภา สุทวิโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา ดอนเกิดโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการ
5. นางสาวจิรายุ เกื้อทานโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายถาวร พุฒเขียวโรงเรียนบ้านหนองหมื่นประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พุกาธรโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางสุรัตน์ ตะโกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นางสมร ปริวัติโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
5. นางพิกุลศรี ราชเลขาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายวิรินทร์ โคตรชมภูโรงเรียนโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
3. นางสุกัญญา พุกาธรโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางบุษบา ศรีระวงษาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางรัศมี หารินไสลโรงเรียนบ้านหนองบัวววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายคมสัน โคตรชมภูโรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองประธานกรรมการ
2. นางนวพร โชติกานต์โรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวนงนภัส อินทะบุตรโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมใจ สีมาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางวชิรา่ วงภูธรโรงเรียนโคกคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางปัทมารุ่ง ศิริวัฒนกิจโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัครฎา ปุราถานังโรงเรียนบ้านขุมคำกรรมการ
3. นายอุดมพงษ์ เกษลีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นางสุกัลญา แก้วหินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางสาวประพาพร บุญมาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ไสยลามโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นางประภัส สรบุภู่โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
3. นางวิชชุดา โคตรชมภูโรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยากรรมการ
4. นางบังอร อดิศักดิ์ตระกูลโรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
5. นายโสพันธ์ ขัติยราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายคูณ โคตะมีโรงเรียนบ้านน้ำโมงประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร พินธะ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นางเสงี่ยม ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือกรรมการ
5. นางศจิฐา อินทรักษาโรงเรียนบ้านว่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ คำสอนทาโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ถาวรจักร์ โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขามกรรมการ
3. นางสาวชนิดา จันทบุตรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ แสนโภชน์โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางพิสมัย รัตนดีโรงเรียนบ้านดื่อใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเอนก จันทรเสนีโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดี บัวแก้วโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
3. นางสาววิชุดา โคตรชมภู โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยากรรมการ
4. นางขวัญชีวา ไชยเสนโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
5. นางวิมลลักษณ์ วีระเดชโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา บูรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัวววิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัครฎา ปุราถานังโรงเรียนบ้านขุมคำกรรมการ
3. นายอุดมพงษ์ เกษลีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นางสุกัลญา แก้วหินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางประพาพร บุญมาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ์ ใจหาญโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิศา ก้านกิ่งคำ โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางอร่าม ศรีชัยชนะโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นางวิจิตรา บรรจงปรุ โรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการ
5. นางบัวลอง พรหมกูล โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายสามารถ โสภาเวทย์โรงเรียนหัวหาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิติพล ทิพยสุทธิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งกรรมการ
3. นางบุญชู ศรีเดชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางอัศราวรรรณ บุญอยู่โรงเรียนบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ดาวแก้วโรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
3. นางวนิดา คำวันดีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางทัศนัย มณีเจริญโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมถ์)กรรมการ
5. นายวนิดา คำวันดีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายรังษี สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านกองนางประธานกรรมการ
2. นายคำนึง เนื่องชมภูโรงเรียนบ้านฝางวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์โรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางวรรณภา สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางกนกวรรณ นามบุดดีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายคำดี จันทะเกษโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวนคร โพธิดาโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
3. นางนัฑกานต์ ไชยะนุโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
4. นางปิยัฉัตร ข่าวนอกโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
5. นางวราภรณ์ อัครราชโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายธนากร มูลโนนโพธิ์โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัน แพะขุนทดโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
3. นางวิกานดา นรินธรโรงเรียนโนนดู่โพนหวานประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรัติภาภรณ์ ใจานโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕กรรมการ
5. นางไพฑูลย์ กันณารักษ์โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอดิศักดิ์ ทิพกรณ์โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร พระนุรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นางอัญชัญ ศรีสารโรงเรียนสีกายวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเดือน คำภูแก้วโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสมหวัง พุทธิวงค์โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร วิชิตโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
2. นายพรชัย ถมพลกรังโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ กรรมการ
3. นางนาตยา ทุมาโรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
4. นายก้องนเรนทร์ จิตจินดาโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
5. นายโอภาส โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพพร จันทะราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางจรรยา นิลเกตุโรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นายบุญตา ไฮงามโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
4. นายวรวิทย์ สังข์วงศ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
5. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชนะ อัคราชโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นางกมลพร มณีแสนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
3. นางเพียรจิตร์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางกัลยาณี พลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นายเจริญ มหันต์โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรชน ภานุรักษ์โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน โคตรชมภูโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ ตรงดีโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
4. นางสาวมยุรา มหิวรรณโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นายภาณุรักษ์ กำแพงศิริชัยโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายใหม่ สีใสโรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
3. นางยุพิน วิชัยดิษฐ์โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือยกรรมการ
4. นางปาริชาต ลิ้มมณีเจริญโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางแสงเดือน คำภูแก้วโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายจรัส นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางอรุณณี พรหมโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นายสรรเพชร สรรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางสาวสุดาวดี ทิพโสตโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการ
5. นางสาวเปรมพิชญ์ชา อาจสุวรรณโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุลโรงเรียนบ้านเวียงคุกประธานกรรมการ
2. นายสมสุข โคตรชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
4. นางสมอาจ ใจหวังดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
5. นายเจษฎา สารรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ คนยงโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ถิตย์ประดิษฐ์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ มอญขามโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือกรรมการ
4. นายธรรมนูญ แสงมณีโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นายสรรเพชร สรรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมชัย การมาโสโรงเรียนบ้านเทพประทับประธานกรรมการ
2. นางสุดา สีหะไตรโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
3. นายภัทรภักดิ์ วงศ์ก่อโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ เหล่าทะนนท์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายมหันต์ เวทไธสงโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส สินทรโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เสนาชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
4. นายชาตรี โคตะวันโรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
5. นายสุริยา น้อยยะโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมหันต์ เวทไธสงโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พยัคษ์ กองแก้วโรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นางสาวมะลิ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุปราณี ไตรยางค์โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา สิงหัดชัยโรงเรียนบ้านว่านกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเอลวิส โคตรชมภูโรงเรียนบ้านเมืองบางประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ อุตโรกุลโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการ
3. นางนิชานาถ เมืองพวนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นางสร้อยสุดา มาดีโรงเรียนครุราษร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิรินทร์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายสเถียร บัวชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจันศรี ดีนาคโรงเรียนบ้านกรวดโคกสว่างกรรมการ
4. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเว้นดงเจริญกรรมการ
5. นายเกษม ศรีปราบหล่มโรงเรียนบ้านว่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวันชัย กองทองโรงเรียนบ้านสาวแลประธานกรรมการ
2. นางปพิชญา แก้วหาญโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุริยเพ็ญโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
4. นางวราพร อัคราชโรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้ากรรมการ
5. นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุลโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ โคตรชมภูโรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี คำแพงศรีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางละม่อม คินาพิทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นายสุรเดช แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
5. นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมบุญ พุทธวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี สุครีพโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ทองมากโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาววรรณา หูตินุโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประจักร์ สีปุโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายศิริสักดิ์ นิลเกตุโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ลาแสงโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
4. นางสาวณัฐยา ดอนเกิดโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุลโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวันชัย กองทองโรงเรียนบ้านสาวแลประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
3. นางจตุรพร อาษาทำโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางสิริยาภรณ์ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
5. นางอารีรัตน์ บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกโรงเรียนบ้านฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สุจิตตานันท์โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวชุติมดี ชาธิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ บุญญรังษ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิ่นมณี ริยะบุตรโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสายันต์ มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางสาววิไลพร พรมศรีโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
4. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวประนอม คำพันธ์ โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจักร์ สีปุโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ พรรคพวกโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางบุญส่ง สิทธิมานโรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยากรรมการ
4. นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัยโรงเรียนบ้านดงเว้นดงเจริญกรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร ปานิเสนโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวิสิฐ รัตนะคุณโรงเรียนบ้านโพนสว่างป่าตองประธานกรรมการ
2. นายอริยเดช มุทุกัณฑ์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
3. นายประจิต พิณธะโรงเรียนบ้านโพนศิลางามวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงนาคำประธานกรรมการ
2. นางสาวปนิดา เดชท้านโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นายคมลิขิต นามไวโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายถิละ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางสำเร็จ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรทอง สามีวังโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
4. นางทิศารัตน์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางมะลิ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจินตวีร์ จันทามีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางประไพพิศ ภานุรักษ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวนภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางนันท์นภัสร์ ภักดีบรรดิษฐ์โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรุจี กิตติพระวงศ์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรทิภา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ใจหาญโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
4. นางมณีวรรณ ภูวรรณาโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมภาร ตุนก่อโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางผกาพันธ์ ผาเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
3. นายสุรสิงห์ หวาวันจารย์โรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
4. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4กรรมการ
5. นางปริญญา เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชนะรัตน์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิไลลักษณ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางชุดาภา ปาลสมบูรณ์โรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นายปฏิวัติ เอ็นดูโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ศรีอวนโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บทมาตย์โรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
4. นายรวินันท์ นามมันโรงเรียนโนนสว่างหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายคมลิขิต นามไวโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายชนาวุธ ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขุมคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ สงวนพรโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสินใจ ภูทองเงินโรงเรียนเซ็นต์ปอลหนองคายกรรมการ
4. นางเทียรทอง คำใบโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางอรพิน ตาลป่าหวายโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเพ็ชรมณี โคตรชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา สมรูปโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
3. นางนิรมล ใจซื่อโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางรัศมี พันธุ์พิมพ์โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
5. นางเพชรา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติ จำปีพรหมโรงเรียนบ้านนาบงประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง ใจหวังดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
3. นางนัทธมน ก้องเวหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นางอุไรพร คำจันทร์โรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร แสนแก้วโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสฤษ ใจหาญโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย โกมารโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางสาวฉัตรธิดา โยประทุมโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ง แสงกล้าโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสาวอำพาพร มณีศรีโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายดุสิต สระประทุมโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา รวิวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางนฤมล บัวจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางเกษร เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค ไข่เพชรโรงเรียนบ้าหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด โพธิ์จุมพลโรงเรียนบ้านโพนพระประธานกรรมการ
2. นางสาวชโรชิน เอี่ยมขันทองโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางดาลักษณ์ จันทร์เบาะโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ สิทธิสารโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวดี ไชยเสนาโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพุฒิพงศ์ พัวตนะโรงเรียนจันทรารามประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พรหมสิทธิ์โรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการ
3. นายวาที คำพีระเกษโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววัลภา ศรทิพย์โรงเรียนบ้านวังน้ำมอกกรรมการ
5. นางสาวอรุณศรี ลมมนตรีโรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ อินหล่มโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ แสนเลิศโรงเรียนบ้านปากโสมกรรมการ
5. นางธนัญญา ทรงทันตรักษ์โรงเรียนโพนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุวัติ อินหล่มโรงเรียนซำเจียง-ดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นายอัมพร คำวันดีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางลำพูล บ่อสารคามโรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการ
5. นางสาวสิริกร จอมกิ่งโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุขสันติ์ จันทรสาโรงเรียนบ้านนาน้ำพายประธานกรรมการ
2. นายสัญญา รวะรักษ์โรงเรียนโนนสว่างหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายประกรณ์ สุขเสนโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยากรรมการ
4. นางสุวิมล ราชไมตรีโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
5. นายธวัชชัย บุตรโคษาโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายคำพอง พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านดงเจริญประธานกรรมการ
2. นายสว่าง วิรัสวาโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายสมหมาย รัตนะโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี รัตนชัยโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ทิพากรโรงเรียนโคกป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
3. นางสาวเฉิน ไหนโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นางสุภาพร จันทะราชบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ทิพากรโรงเรียนโคกป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ กรรมการ
3. นางสาวเฉิน ไหนโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นางสุภาพร จันทะราชบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ บุญดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท์โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปานดีโรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร หล้าวงศาโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา จันทะพลโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดา สุวรรณรินทร์โรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
3. Mr.Yuo Longtiโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวฉัตรธิดา โยประทุมโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ สิทธิสารโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี ทาเนตรโรงเรียนบ้านเทวีดอนขมกรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ ภูกันโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางสาวขจีพรรณ สวยงามโรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
5. นางศิริมา สักขวาโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอบชัย เวียนวันโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ตัณฑรัตน์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ โนนเดชโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ อาษานอกโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
5. นายโกสินทร์ ทุมาโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีจักรพงษ์ กองภาโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บัวลอยโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
3. นายไกษร แก้วฝ่ายโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายเสกสิน ศรีปากดีโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นางกาลดา คินาทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนภัษฐ์ วงษ์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
3. นางสาวพีรพร ศรีนอกโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
5. นางชดาภร พยัคฒชาติโชติโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางประณมพร เพชรโปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ คำปัญโญโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางชไมพร พจน์พงษ์โรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นางสุพัตรา ไชยจงมีโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ชัยจิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบโรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
3. นางสมจิต วิชากูลโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธวัช ภักดีบรรดิษฐ์โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
5. นางสรีย์ทิพย แสนบุญเมืองโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพินิจ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนบ้านดงต้องประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางชาลิสา จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือยกรรมการ
4. นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นายไพศาล เพชรศรีงามโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายณเรศ ดาวแก้วโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือน สว่างโรงเรียนบ้านเทาบอนกรรมการ
3. นายปรัชญา จันเทพโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นายวรวิทย์ สังข์วงศ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
5. นายโยคิน ถาบุตรโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายณเรศ ดาวแก้วโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายแสงสุริยา ศรีพูนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา จันเทพโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นายรุ่งเรือง สว่างโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นายวรวิทย์ สังข์วงศ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายชอบ ชัยชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
4. นายสมเจตน์ นาคนิ่มโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิศร ศรีลาพัฒน์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชอบ ชัยชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
3. นายสมเจตน์ นาคนิ่มโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นายสนธยา วิเศษศรีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นายอัศวิน ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายกิจจา สวรรค์สมบัติโรงเรียนหลวงพ่อดำประธานกรรมการ
2. นายปริญญา นันทะมีชัยโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายมนูญ ภูมิประสาทโรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
4. นางนบชุลี ตะกลมทองโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวรัตนา วิตะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกิจจา สวรรค์สมบัติโรงเรียนหลวงพ่อดำประธานกรรมการ
2. นายปริญญา นันทะมีชัยโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายมนูญ ภูมิประสาทโรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
4. นางนบชุลี ตะกลมทองโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวรัตนา วิตะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเบญจพล สุภาจินโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ไชยอาจโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
4. นายกฤษฎากร บุษปฤกษ์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเบญจพล สุภาจินโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ไชยอาจโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
3. นางกฤษณา ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
4. นายกฤษฎากร บุษปฤกษ์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายนพพร จันทะราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางเจษราภรณ์ งามลุนโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา จิวาศักดิ์อภิมาศโรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
4. นางบุญชู ศรีเดชโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยกรรมการ
5. นางอนันต์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชนิภา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางเสาวณีย์ หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนพพร จันทะราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางเจษราภรณ์ งามลุนโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา จิวาศักดิ์อภิมาศโรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
4. นางบุญชู ศรีเดชโรงเรียนบ้านเชือกหม้วยกรรมการ
5. นางอนันต์ วิรุรพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางเสาวณีย์ หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนพพร จันทะราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางเจษราภรณ์ งามลุนโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา จิวาศักดิ์อภิมาศโรงเรียนกรรมการ
4. นางบุญชู ศรีเดชโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยกรรมการ
5. นางอนันต์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางเสาวณีย์ หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมี "หรหมวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาดโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษสุดา แฝงสมศรีโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
3. นางสาวประภาพรณ์ นิลทรโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"กรรมการ
4. นางสุภาวิณี วิปุละโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุกัญญา อรรคฮาตโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางเสาวณีย์ หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนพพร จันทะราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางเจษราภรณ์ งามลุนโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา จิวาศักดิ์อภิมาศโรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
4. นางบุญชู ศรีเดชโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยกรรมการ
5. นางอนันต์ วิรุณพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางเสาวณีย์ หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายปิยะพงษ์ คนยงโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พลมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นางสุวรรณา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ดุลสุขโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางชมพูนุท ศีรษะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปิยะพงษ์ คนยงโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พลมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นางสุวรรณา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ดุลสุขโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางชมภูนุช ศีรษะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปิยะพงษ์ คนยงโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พลมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดพนสากรรมการ
3. นางสุวรรณา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ดุลสุขโรงเรียนโกมลวิทบาคารกรรมการ
5. นางชมพูนุท ศีรษะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส วระรักษ์โรงเรียนบ้านพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นางสายสุนี เเสนสุวรรณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนวลตา จันทร์ศรีโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี พานารัตน์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปิยะพงษ์ คนยงโรงเรียนอนุบาลอรุรรังษีประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พลมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดพนสากรรมการ
3. นางสุวรรณา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ดุลสุขโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางชมพูนุท ศีรษะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันณ์ ลุนสะแกวงค์โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
3. นายสมัคร วันวาศรีโรงเรียนอนุุบาลดอนไผ่กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล วงศ์บุญจันทร์โรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี หาหัวหนองโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ มาพะเนาว์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายเจษฎา พหลทับโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
4. นายโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิางามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันณ์ ลุนสะแกวงค์โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
3. นายสมัคร วันวาศรีโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล วงศ์บุญจันทร์โรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี หาหัวหนองโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ มาพะเนาว์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายเจษฎา พหลทับโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
4. นายโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิางามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กองทองโรงเรียนบ้านสาวแลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพัชร์ ลุนแก้วโรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
3. นายประกฤษฎิ์ พิลาคงโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริกร จอมกิ่งโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดกรรมการ
5. นางวรรณธยา เหล่าตระกูลโรงเรียนหัวหาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนคร เกตุพลโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปริญญา เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางเอมอร คำภูโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางจีระนันต์ ทองอัฐโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ชาวแสนโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]