รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1. เด็กหญิงพิลดา  พรมมี
 
1. นายไพฑูรย์  บุญฮวด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สารโคตร
 
1. นางภาณุมาศ  แสนพรมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภูชาคำ
 
1. นางสาวชลลดา  แสนโท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทะบุตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  จันทะชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองวีระยุทธ
 
1. นางสาวโชติกา  โพธิ์สัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงดวงหทัย  แนบเนียน
 
1. นางสาวรมณี  ผิวสว่าง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงสุกานดา  เอกกัณหา
 
1. นางศิริธร  ปาปะขำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองไทย
 
1. นางสาวชลลดา  แสนโท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงอัญธิดา  หันตุลา
 
1. นางสาวคำฝน  สารีอาจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1. เด็กชายเจนภพ  ฝีปากดี
 
1. นางอนงรัตน์  ภูสงัด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกานติมา  เวียนเป๊ะ
 
1. นางพนิดา  จันทะมาตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายกรินทร์  สุแดงน้อย
2. เด็กหญิงจิรนันท์  จินะลา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชลรินทร์
 
1. นางสมใจ  จันทะเมธิ
2. ว่าที่ร้อยตรียอดชาย  ชัยศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กชายกิตติกวิน  ภูสีดิน
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ตาสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  หม้อแก้ว
 
1. นางเอมอร  ตาดี
2. นางศุภลักษณ์  มัตกิต
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  วันสืบ
2. เด็กหญิงวิสุดา  อินทร์พิมพ์
3. นางสาวสลิตตา  โบราณ
 
1. นางสาวสุวรรณี  ทุ่มแห่ว
2. นางสาวนิตยา  คืื้นดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นทะยา
2. เด็กหญิงศุภากร   มูลสถิตย์
 
1. นางเอมอร  ตาดี
2. นางพรสุดา  ดอนมูล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  บุญแสง
2. เด็กหญิงอรอุมา  สุทธิแพทย์
 
1. นายนพรัตน์  วรรณธานี
2. นางนางชุลีพร  กล่อมจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินซา 1. เด็กหญิงกนกพร   ปิ่นคำ
 
1. นายสายันต์  ดวงอาราม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาบช้าง 1. เด็กชายนิธิภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำบอนพิทักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำหอม
 
1. นายวีระศักดิ์  จิตะรักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 1. เด็กชายธนดล  ชัยแสง
2. เด็กหญิงพัฒนารวดี   ศรีแสง
3. เด็กหญิงวรัญญา  เหล่าอำนาจ
 
1. นางณิชาภัทร  เหตุเกษ
2. นางสาวชาริณี   กอรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงขวัญรวี  นาทา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สิงซิว
3. เด็กหญิงแพรวา  ถาบุญเรือง
 
1. นางนิพร  ธาตุแสง
2. นายทนงศักดิ์  พยุวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงซิว
2. เด็กหญิงปลายฝน  เมฆฉาย
3. เด็กหญิงพรนภา  ศรีหาโคตร
 
1. นางสาววิจิตรา  พาพุทธ
2. นางสาวอรนิภา  จุลทา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ชัยปัญญาธาดาพงศ์
2. เด็กชายวันชนะ  สมแก้ว
 
1. นายสถาพร  ทัพย์สมบัติ
2. นางนวพร  สุวรรณอภิชน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. นางสาววาสนา  หลวยจันทร์
2. นางสาวเกวลิน  คำโกแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  ประทุมวัน
2. นายเล็ก  โพธิ์อ่อน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญตอบ
 
1. นางณีรวรรณ  เวียงเหล็ก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กชายน้ำเพชร  เกษาพันธ์
 
1. นางวิไลพร  บุญหาร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กชายโชคพงษ์  อดทน
 
1. นายวีระศักดิ์  จิตะรักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วิชัยยา
3. เด็กชายศิริพงษ์  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวทรรศยา  ดวงชาคำ
2. นางวิไลวรรณ  รัตนศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนภาพร  โยธากุล
2. เด็กหญิงปัญญาพร  คำแดง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แสงอ่อน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนราช
2. นางสาวธัญชนก  ป้องนารา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยนิยม 1. เด็กหญิงดลยา  พิมเขตร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูนิล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สาวันดี
 
1. นางนุชภา  แจ้งจำรัส
2. นางสาวนริศรา  ปลาเขียว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กชายกิตติภัทร  เมืองคุณ
2. เด็กหญิงปรารถนา  โคตรวงษ์
3. เด็กชายวรางคณา  หาญชัย
 
1. นางสาวคณิน  บุญช่วย
2. นางเกษแก้ว  แสนชัยอาสา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 1. เด็กชายธนาการ  ลาสาร
2. เด็กหญิงปารีณา  อันทะเกษ
3. เด็กหญิงเปมธีรา  บุญสาร
 
1. นางนุชภา  แจ้งจำรัส
2. นางสมปอง  อุ่นทะยา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงวิยะดา  เกินเกริก
2. เด็กชายอดิศร  จันทิเทศ
3. เด็กหญิงอนุสรา  เกษาพันธ์
 
1. นางศิริอร  เขียวศิริ
2. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนราช
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  กาสุม
2. เด็กหญิงพัชราภา  สาริยา
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภูมี
 
1. นางสุภารัตน์  สาริยา
2. นายธงชัย  ป้านภูมิ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงนฤมล  มีชัยมาตร
2. เด็กหญิงพัชริดา   โพธิ์สุดตา
3. เด็กชายไชยา   เพียมะณี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ไชยศรี
2. นางสาวเจนจิรา   เหตุเกษ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงปริญญา  แหลมเพชรชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ภักดีก้านตรง
 
1. นางสาวรัชณี  ศิริจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. นายพรมทัชร์  พัดค้อ
2. นายเทวฤทธิ์  บับพาวันดี
 
1. นายนฤบดินทร์  นันทะกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 1. เด็กชายสุรวิศ  คำพิศาล
2. เด็กชายโสกณัฐ  ทนทาน
 
1. นางสาวพรวดี  โพธิ์ศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ประทุม
2. เด็กชายบัณฑิตย์  วาระสิทธิ์
 
1. นายธรณินทร์  จันทาซื่อ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  สิงห์สุธรรม
2. เด็กชายบดินทร์  จุลศรี
 
1. นายญาณพัฒน์  ศรีภูธร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กชายอภิวัฒน์   วระพัฒน์
2. เด็กชายอภิเดช   เรืองแสง
 
1. นางสาวจารียา  พระลับรักษา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายพิพัฒน์   แสนยางนอก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แดนสวรรค์
 
1. นายกิระ  สุธรรมมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 1. เด็กชายคมกฤษ  แดงนา
2. เด็กชายจีระพัชร์  ช่วยแสง
3. เด็กหญิงทองประกาย  ภูวิชัย
4. เด็กหญิงรจนา  ศรียางบุตร
5. เด็กหญิงอภัสสร  พันคง
 
1. นางประจินตนา  ขันตี
2. นางบุปผา  ภูวิชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  แซ่วี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันคง
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหาใต้
4. เด็กหญิงสุจินตนา  พัดแก้ว
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เทียบสิงห์
 
1. นายสุชิน  ผลช่วย
2. นางปิยะพร  ปิ่นทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงชาคริยา  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงชุติมา  ทองยศ
4. เด็กหญิงพิมพ์พร  อินเลี้ยง
5. เด็กหญิงวิลาสินี  กลนคร
 
1. นายสุชิน  ผลช่วย
2. นายนพดล  วงศ์สุวรรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกันตพิชญ์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงจิราชนันท์  ทองโคตร
3. เด็กหญิงชลธิชา   ชาวสวน
4. เด็กชายภัทรพล  เคนดา
5. เด็กหญิงศิริประภา   คุณศรีเมฆ
 
1. นางสาววิภาพร  ศรีพิลา
2. นางกัตติกา  จันทร์ศรีชา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิตน้อม
2. เด็กหญิงธรภัทร  สุขวรรณ
3. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  เกษสว่าง
4. เด็กหญิงอรุษญา  พันธฤทธิ์
5. เด็กหญิงเอมภรณ์  เพชรทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวชุติยา  ประจันตะเสน
2. นางสาวปทิตตา  โบราณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. นางสาวจินตภา  ทับลา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าศรีชัย
3. เด็กหญิงธันยพร  หาญมาก
4. เด็กหญิงสุนิสา  อินธิเสน
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มุกอาสา
 
1. นายสมทรง  เทียนคำ
2. นางนภัคพรรณ  ชาสมบัติ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรประภา  อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงดาริกา  นะวะสิมพา
3. เด็กหญิงประภัสสร  หาญนาดง
4. เด็กหญิงสุนีรัตน์  พลทุมมา
5. เด็กชายอมรเทพ  ศรีกุลจิตต์
 
1. นายมีชัย  หนองแบก
2. นายธนะดี  ศรีมนตรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คัณที
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญทันเสน
3. เด็กหญิงธิดาพร  สุทธิชัย
4. เด็กหญิงพรนิดา  แดงนา
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  สารีโภชน์
 
1. นายแสงตะวัน  จันทยุทธ
2. นายจิตติ  พร่ามวัล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ใฝ่ใจดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชื่นชม
3. เด็กหญิงกัลยา   แสงอำพร
4. เด็กชายจิรชัย   ศรีศิริ
5. เด็กหญิงจิระนันท์   ปะมะยะ
6. เด็กชายชินวัตร   ก้านศรีรัตน์
7. เด็กหญิงฐิติยา   จันททัย
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   เพชรโก
9. เด็กชายธนธรณ์   ด้วงดี
10. เด็กหญิงปวันรัตน์   ทอยชัยภูมิ
11. เด็กชายพงศกร    แสงจันทร์
12. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   ดอนปัญญา
13. เด็กหญิงภคพร   บุบผา
14. เด็กหญิงรวิพร   ชื่นชม
15. เด็กหญิงวิชญาดา   บงแก้ว
16. เด็กชายสะอาด   พาณะการ
17. เด็กชายสุชานนท์   เบียดชัยภูมิ
18. เด็กหญิงอรนุช   เพชรโก
 
1. นางพิกุล   บงแก้ว
2. นางสาวปวันรัตน์   นันดี
3. นางสมบัติ  โสภาเปี้ย
4. นางสาวสุรีรัตน์   โคตรเพชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงพิมญาดา  หล้าเรือน
 
1. นางวราวรณ์  ตระกลูวงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนกานต์  เรีองริวงศ์
 
1. นางนิตยา  ทุมปัด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนศึกษา 1. นางสาวปุณยนุช    แดงพวง
 
1. นางสาวนารีรัตน์   มาตรา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  พุกหน้า
2. เด็กหญิงเมธาวี  ผ่องผา
 
1. นายถนอม  เกตุแก้ว
2. นางสาววราภรณ์  ไชยศรีทา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงปิยะดา  ฉิมณี
2. เด็กชายภัคพล  ชัยสิงหา
 
1. นางสาวกาญจนา  ตาดี
2. นางสาววชิรปาณี  สมชัย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ผ่องผาย
2. นางสาวสุกันยา  ไชยนอก
 
1. นางรุ่งฤทัย  กนกหงส์
2. นางสุภาพร  มอญขาม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ประวะศรี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีพัดยศ
3. เด็กหญิงพรนิภา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงรัตติญา  เหนือกาฬสินธุ์
5. เด็กหญิงวาสนา  คงขันธ์
6. เด็กหญิงศรัญญา  ทองบัว
7. เด็กหญิงศุขมล  ประวะศรี
8. เด็กหญิงสุนิษา  แดงนา
9. เด็กหญิงอภิญญา  โยธา
10. เด็กหญิงเปรมสินี  ทองแดง
 
1. นางอรทัย  กินรียศ
2. นายสมจิตร  อาจอำนวย
3. นางทิพย์สุคนธ์  หงษ์ประสิทธิ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สายทอง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  สิงห์น้อย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จะคำรัมย์
4. เด็กหญิงปภาพินท์  โพธิ์ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ยศไชยวิบูลย์
6. เด็กหญิงมาริสา  มุ่งหมาย
7. เด็กหญิงวาสนา  ทับปุตา
8. เด็กหญิงอภิญญา  แรกเรียง
9. เด็กหญิงอำพวา  วรรณพราหมณ์
10. เด็กหญิงเบญจพร  สีนามโหน่ง
 
1. นางเบญจพร  เหนือร้อยเอ็ด
2. นางเพ็ญพร  พรหมวิริยกุล
3. นางสมพิศ   ฉิมนิล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกัลยา  ยะกุมมา
2. เด็กหญิงจรรยา  กลั่นหุ่น
3. เด็กหญิงณัฐพร  ชื่นจัตุรัส
4. เด็กหญิงนิตยา  บุตรโคตร
5. เด็กหญิงปนัฐดา  ทูลนันตา
6. เด็กหญิงรัตนวลี  ทบผา
7. เด็กหญิงวรรณนิษา  หลวงระริน
8. เด็กหญิงวรัญญา  กมลพันธ์
9. เด็กชายวุฒิไกร  แสงไทย
10. เด็กหญิงศศิวิมล  วรรณแสง
11. เด็กหญิงอรนุช  ดารา
12. เด็กหญิงอรพรรณ  ชินศรี
13. เด็กหญิงอังค์วรา  แสงไทย
14. เด็กหญิงอาภัสรา  พลเดช
15. เด็กหญิงอาภากร  สอลำ
 
1. นายเทอดศักดิ์  นิสังกาศ
2. นายอลงกรณ์  ปัตตาเน
3. นางวัชราภรณ์  วรรณขันธ์
4. นางสาวอรนิภา  จุลทา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1. เด็กหญิงกนกอร  ศรีภูธร
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภามาตร
3. เด็กหญิงกฤษมา  กาญจนวิศิษฎ์กุล
4. เด็กหญิงนวพร  นิรพจน์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  โกทา
6. เด็กหญิงภาวดี  หินชัด
7. เด็กหญิงมุกดา  บุญประจันทร์
8. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เนียมทา
9. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีเจริญ
10. เด็กหญิงวราภรณ์  สุวรรณแสง
11. เด็กหญิงวิภาวินี  สิทธิบุญ
12. เด็กหญิงสตรีรัตน์  บุญทม
13. เด็กหญิงสพรรณี  คงรังสรรค์
14. เด็กหญิงอมลดา  ศรีรุ่งเรือง
15. เด็กหญิงโชติกา  ลิตรวิจิตร
 
1. นางสาวปทุมพร  อึ่งปา
2. นางสาวชนบดี  ดวงจำปา
3. นายปณวัตร  สีหอม
4. นายเกชา  แสงสุริยมงคล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายรชฏ  ทองนำ
2. เด็กหญิงอัมพา  นัดดาวงษ์
 
1. นายละออง  ทองนำ
2. นางสุปาณี  ทองนำ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กหญิงปัทมาพร  นาโสก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีหอม
 
1. นางแสงเดือน  วงศ์ภาคำ
2. นางสาวปัทธมกร  บุญเกิดแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 1. เด็กหญิงปภัศรา  คำมุงคุณ
 
1. นางจารุดา   เดชประกอบ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุญเขื่อง
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวานิช  สิงห์ชา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   นามมาตร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  โยวาสี
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยศรีทา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตุมร
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลา
 
1. นางอมร  ไชยเชษฐ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  อนันตภักดิ์
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนื่องชมภู
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1. เด็กหญิงศรุตา  เหล่าอินทร์
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทานสมบูรณ์
 
1. นางพัชรินทร์  พลวาปี
2. นางรัษฎาภรณ์  อ่อนนิ่ม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงวิเศษ
 
1. นายชัชส์ภูมิ  วิชา
2. นางปัญจพร  ยศธแสน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กหญิงจีราภา  จันดาแพง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  จันทะรัตน์
 
1. นายสนอง  ยศธแสน
2. นายธนวัฒน์  วงศ์ศรีรักษา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวแสงมณี  บุญรักษา
 
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 1. เด็กหญิงปณิตา  นุชชาชน
2. เด็กหญิงศิรพันธ์  ภูมิคอนสาร
3. เด็กหญิงอุ้มทิพย์  ประกายศรี
 
1. นางกมลวลี  บุญแสนแผน
2. นางสาวอรพรรณ  ม่วงใหม่
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาวัง 1. เด็กชายกฤษดา  ผาดนอก
2. เด็กชายวงศกร  วัฒนากลาง
3. เด็กชายวาเลน  คำศรีระภาพ
 
1. นางกรรณิกา  เชื้อแก้ว
2. นางอุบล  วงศ์จวง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เลพล
2. เด็กชายวุฒิชัย  นาคอก
3. เด็กชายเกษม  สมภาร
 
1. นายเกชา  แสงสุริยมงคล
2. นายฉัตรชัย  นามมี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ภูพวก
 
1. นางเสาวณีย์  ทองพุ่ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายชานนท์  ภูพวก
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพอเพียง  ศรีดาธรรม
 
1. นางทองปาน  ศรีดาธรรม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงกมลพร  เขียวสี
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แผลติตะ
 
1. นางเสาวณีย์  ทองพุ่ม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาทิพย์  โยหา
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  มานุช
 
1. นางสาวอัมพร  ไวยเวช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายคเชนทร์  ทิพย์ชัยเมธา
2. เด็กชายปัฐยาวัฒน์  บุญกำเนิด
3. เด็กหญิงพัชรมณ  จันทร์โท
4. เด็กชายรชฏ  ทองนำ
5. เด็กชายวรรณศิลป์  งามขำ
6. เด็กชายศุภวิทย์  จำปาแก้ว
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
2. นายณรงค์  ศรีลาเฮียง
3. นางสาธร  จันทร์โท
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายพรรษา  ตนพรหมรัมย์
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายสมหวัง  รินทร์ทอง
 
1. นายโกวิทย์  เขียวศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุมิตตรา  กุลธรรม
 
1. นางชัชภรณ์  พาโพธิ์พันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมชมชา
 
1. นายประยูร  ศรีโนนยาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 1. เด็กชายนพรัตน์  มูลมาตร
 
1. นางสาวดวงจันทร์  บุญแสน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พันธ์จริต
 
1. นายเอกศักดิ์  ทองพุ่ม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงดุสิตา  ดอนอาชิตร์
 
1. นางอภิญญา  มาลาพันธ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เนาแสง
 
1. นายโกวิทย์  เขียวศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กชายภูธนเดช  สารีบุตร
 
1. นายอุทัย  พูลพรม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. นายอรรถชัย  หล้าเสริฐ
 
1. นางเบญจพร  เหนือร้อยเอ็ด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชัยสุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   เหมะธูลินทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นางสาวชลวิกา  พานนพ
 
1. นางสาวศศิธร  อินทปัญญา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต่างแคน 1. เด็กชายบัณฑิต  จันวันดี
 
1. นายสว่าง  จิตรจักร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กชายไชยวัฒน์  โพธิ์ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมหล้า
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงอภัสสร  เอี่ยมเฉวก
 
1. นายเสถียร  ลำโกน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  พรมดี
 
1. นางสาวสุชาดา  พรมแดง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฟ้าฝน
3. เด็กชายกาการิน  สีเขียว
4. เด็กชายคริสติน เดวิด  แม็คเมคิน
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  นวลสุวรรณ
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีพิมพ์ลี
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สีลาขวา
8. เด็กหญิงชนกานต์  ฤาษี
9. เด็กหญิงชุติมา  หล้าฤทธิ์
10. เด็กชายฐิติกร  วรวงค์
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เนาแสง
12. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณดี
13. เด็กชายนฤพนธ์  นวลปาน
14. เด็กชายนวพล  นาแอ๊ด
15. เด็กชายนวพล  รัตนพลที
16. เด็กหญิงนิรัตฌา  วงษ์สุวรรณ
17. เด็กหญิงบุรัสกร  นันทะกุล
18. เด็กหญิงประภาพร  มณีโชติ
19. เด็กหญิงปรินาถ  พวกดอนเค็ง
20. เด็กหญิงปานไพรินทร์  อ่อนอ้วน
21. เด็กหญิงพลอยขมพู  สาริยา
22. เด็กหญิงพัชรินทร์  แชงราชา
23. เด็กหญิงพิมพ์พร  พินิจมนตรี
24. เด็กหญิงภูมิรัตน์  อัตภูมิ
25. เด็กหญิงมาริสา  ทิมพรมราช
26. เด็กหญิงมิรันตรี  สุพรมอินทร์
27. เด็กชายวุฒิชัย  แววเพ็ชร
28. เด็กชายสมหวัง  รินทร์ทอง
29. เด็กชายสหรัฐ  บุญพันธ์
30. เด็กหญิงสุธิตา  บาริศรี
31. เด็กหญิงสุภกัญญา  บุญประคม
32. เด็กหญิงสุภัสรา  ดาด้วง
33. เด็กหญิงอธิตยา  สาวิสัย
34. เด็กชายอภิชัย  รัตนปัญญา
35. เด็กชายอภิวัฒน์  จักรวรรคิ์
36. เด็กหญิงอริษา  บาริศรี
37. เด็กหญิงอรุณกมล  อัตภูมิ
38. เด็กหญิงอาริยา  เจริญวัย
39. เด็กหญิงเกวลิน  ประทุม
40. เด็กชายไวย์ทยา  จันทะเดช
 
1. นายโกวิทย์  เขียวศิริ
2. นางศิริอร  เขียวศิริ
3. นางนุชนาท  แก้วนพ
4. นางสาวเสาวภา  นุสาสนี
5. นางสาวอรนิภา  จุลทา
6. นางสุนิทรา  ผิวเหลือง
7. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนราช
8. นางสาวธัญชนก  ป้องนารา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กชายคำภีร์  สารีแก้ว
2. เด็กหญิงญาณิศา  วรพิมพ์
3. เด็กหญิงณัฐดา  ชาญกล้า
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่บัว
5. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมงาม
6. เด็กหญิงนวรัตน์  คำศรี
7. เด็กหญิงปานชนก  ภูคำใบ
8. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรีสะอาด
9. เด็กหญิงศดานันท์  โชคชัย
10. เด็กชายไกรสิทธิ์  ศรีผาย
 
1. นางวิไลวรรณ  คำมูล
2. นางอุษุมาศ  โสภา
3. นางอภิญญา  คำภา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. นายกิตติศักดิ์  หาญมาก
2. นายชาญวิทย์  เปลื้องผล
3. เด็กหญิงณัฐลิดา  คะหน่อง
4. เด็กชายธนากร  ตรีเดช
5. เด็กชายวัชรพงศ์  จารีต
6. เด็กหญิงศตพร  ลาจังหรีด
7. เด็กหญิงสรารัตน์  มาริชิน
8. เด็กชายสราวุธ  บุญกว้าง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฐานะ
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  พิมพ์รัตน์
2. นายพิทักษ์  ทูลธรรม
3. นางสาวสุภาภรณ์  อินทร์เพชร
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงจริยา  คำภู
2. เด็กหญิงมณีมาลา  ชิมโพธิ์คลัง
3. เด็กหญิงมนัสพร  แก้วศรีลา
4. เด็กหญิงยุวธิดา  มหามาตร
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญพันธ์
6. เด็กหญิงสิริยากร  ดาสี
 
1. นางนุชนาท  แก้วนพ
2. นางสาวเสาวภา  นุสาสนี
3. นางอารีย์  ศรีคะรัตน์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงทนารี  ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อาสาธง
3. เด็กหญิงธัญธินันท์  จันบุดดี
4. เด็กหญิงมัณทนา  คะสูงเนิน
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ทะวินัน
6. เด็กหญิงสุรางคณา  ศิริมงคล
 
1. นางนุชนาท  แก้วนพ
2. นางสาวเสาวภา  นุสาสนี
3. นางอารีย์  ศรีคะรัตน์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทรา  คงเมือง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เอ็งพรมมา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สีน้ำเงิน
4. เด็กหญิงพลอย  บุญมี
5. เด็กหญิงภัณทิลา  อึ่งปา
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  อาศัยนา
7. เด็กหญิงสริตา   ชัยรส
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันภักดี
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
2. นางดารา  เรืองแสง
3. นางสาวรวิวรรณ  แดงนา
4. นางสาวจาริตา  ศรีสุริยะมาตย์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงทนารี  ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อาสาธง
3. เด็กหญิงธัญธินันท์  จันบุดดี
4. เด็กหญิงมัณทนา  คะสูงเนิน
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ทะวินัน
6. เด็กหญิงสุรางคณา  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงอัญชลี  สนิท
8. เด็กหญิงแสงเดือน  โข้บุรี
 
1. นางสาวเสาวภา  นุสาสนี
2. นางนุชนาท  แก้วนพ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุดทา
2. เด็กหญิงกิตติยา  มารีศรี
3. เด็กชายธนากร  สมทาสุวรรณ
4. เด็กหญิงนรพร   รัตนพลที
5. เด็กหญิงน้ำตะวัน   จิตสันเทียะ
6. เด็กหญิงประมาภรณ์   แนมขุนทด
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  โคตรภูมี
8. เด็กหญิงพิสชา  อินทร์กลาง
9. เด็กชายยุทธพงษ์  ศรีอุดม
10. เด็กชายศักรินทร์  โสภา
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  แก้วโสภา
12. เด็กหญิงศิรินภา    มารีศรี
13. เด็กหญิงสายชล   โพธิ์ใต้
14. เด็กชายอนุชิต  เทพยศ
15. เด็กหญิงอภิญญา   ฤกษ์ยาม
 
1. นายกิ่งศักดิ์  พูลเกษม
2. นางสาวบลสิการ  ดอนโสภา
3. นายกรกฎ  ป้านภูมิ
4. นางละมัย  ทิมินกุล
5. นายโชคชัย   ศรีชมภู
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เหล่าพิมพ์
2. เด็กหญิงพรวิมน  กองดี
3. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงอ่อน
4. เด็กหญิงฤทัย  สวัสดี
5. เด็กหญิงวริศรา  คำไล่
6. เด็กหญิงวโรรัตน์  แซ่หลิว
7. เด็กหญิงสุพัตฒา  โคตรเพชร
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ต้นกันยา
9. เด็กหญิงอลิสรา  เขตโสภา
 
1. นายเอกอนันต์  ศูนย์จันทร์
2. นายสุวิทย์  สุขอ้วน
3. นางสุนิสา  วรรณกุล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงทนารี  ภูมิคอนสาร
2. เด็กชายพิทักพงษ์  พันธุระ
3. เด็กชายภัทธนกฤษ  หอมสุวรรณ
4. เด็กหญิงมนัสพร  แก้วศรีลา
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  เชาว์เกาะ
 
1. นางสาวเสาวภา  นุสาสนี
2. นางนุชนาท  แก้วนพ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงจันทิวา  โคตรพรหมา
2. เด็กหญิงฐิตาพร  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงนราพร  ขันธรรม
4. เด็กหญิงพรกนก  เลพล
5. เด็กหญิงยุภาพร  สนิท
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทร์วิภาค
 
1. จ.ส.อ.บุญส่ง  เชียงทอง
2. นางสาวทัศนีย์  ราชำ
3. นายธีระพงค์  โคระดา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กชายชัยพร   โภชนะจิต
2. เด็กชายธนวัฒน์   วอหล้า
3. เด็กชายพรประสิทธิ์    ก้านขวา
4. เด็กชายพัทธพล   นอสูงเนิน
5. เด็กชายวันดี   อริยะ
6. เด็กชายวีระพล    แก้วดวงดี
 
1. นายบุญธรรม  จันทราเทพ
2. นายณัฐกิตติ์  นันดี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 1. เด็กชายชัยเดช  ศรีมี
2. เด็กชายธีรภัทร์  หลานวงค์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  โลหะพรม
4. เด็กชายพีรพัฒน์  สีทา
5. เด็กชายศุภกิจ  กลางประพันธ์
6. เด็กชายศุภวัฒน์  ดอนไม้เยาว์
7. เด็กชายสรวิชญ์  สง่าทรัพย์
8. เด็กชายโกเมน  คุนุ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พวงสีดา
2. นางปริฉัตร  ไชยอุบล
3. นางสาวศิริวรรณ  ปันบุตร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์ทร
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทร์หล้า
3. เด็กหญิงชาลิสา  เสนา
4. เด็กหญิงนิชาณันท์  พันธุจรุงค์
5. เด็กหญิงนิภาดา  หงษ์คำ
6. เด็กหญิงปณิตา  ชาภักดี
7. เด็กหญิงปนัดดา  ชาภักดี
8. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูบังที
9. เด็กหญิงอริยา  สุรินทร์
10. เด็กชายเจษฎา  สาริยา
 
1. นางสุภารัตน์  สาริยา
2. นายธงชัย  ป้านภูมิ
3. นางนวลจันทร์  ฝาดชมพู
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 1. นางสาวทิพย์วิมล  บัวปุย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงไสย์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ปิยะนันท์
4. นางสาวพิชญา  อุดชุมพิสัย
5. นางสาวภัทรวดี  โอนทอง
6. เด็กหญิงมิ้งขวัญ  วิชัยวงศ์
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ณ น่าน
8. เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำหล้าแก้ว
9. เด็กหญิงแวววรรณ  ปาดา
10. นางสาวไพรินทร์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพรชนก  ผิวบาง
2. นางสาวสุชาดา  ภักดี
3. นายชาติชาย  กันยาประสิทธิ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงทักษพร  จ่ายก
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุญหาร
3. เด็กหญิงภัคจีรา  น้อยสุข
 
1. นางฐิติมา  แก้วชนะ
2. นางจินตนา  รัตนปัญญา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. นางสาววาสนา  สีเกตุ
2. เด็กชายวีระพล  เหล่าราช
3. นางสาวสาธิกา  เยือกเย็น
 
1. นางสุภาวดี  เหล่าอุด
2. นายวิชา  แสงต้น
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงปาลิตา  เทสะพันธ์
2. เด็กหญิงรุจนา  ด้วงชาลี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ภูผาเดช
 
1. นางวนิดา  เบ้าทอง
2. นางสุภาพร  มอญขาม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงบเงียบ
2. เด็กหญิงสวรินทร์  ภูเมฆ
3. นางสาวอภิญญา  สีทาทุม
 
1. นางวนิดา  เบ้าทอง
2. นางรุ่งฤทัย  กนกหงส์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กิทำ
2. เด็กหญิงมัญชรี  ศรีบุรินทร์
 
1. นายเจียม  ภักดิ์มี
2. นางรัตนกาล  สินทร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กหญิงธาลิณี  บุญราช
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์เฆ่
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จำปาจันทร์
2. นายปรีดี  ศรีสุวรรณ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายศราวุธ  เนาวบุตร
2. นายเอกภพ  อุระภูมิ
 
1. นางสาธร  จันทร์โท
2. นายละออง  ทองนำ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กชายธีรวัช  พัชนี
2. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จำปาจันทร์
2. นายนฐิกร  ศรีหวังใจ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิโสม
2. เด็กชายพงศธร  แดงนา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  จำปาจันทร์
2. นางถวิลทอง  เผือกยิ้ม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดำเดียง
2. เด็กหญิงพัณนิชา  พันพรม
 
1. นางสาวสิริกานต์  คำทองสุก
2. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีไสว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เวียงวงษ์
 
1. นางสาวสิริกานต์  คำทองสุก
2. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  ศรีไสว
2. เด็กชายวรัญชิต  กุลเกล้า
 
1. นางสาวสิริกานต์  คำทองสุก
2. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มาศรี
2. เด็กชายเธียรชัย   ฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวชวิศา   คณะวาปี
2. นางสาวกนกวรรณ   แสงสุข
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐริดา  ลอยนอก
2. เด็กหญิงอรัญญา  แซงผุย
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
2. นางสาวสิริกานต์  คำทองสุก
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มงคลไทร
2. นางสาวพรรณษา  พลเสนา
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
2. นางสาวสิริกานต์  คำทองสุก
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สำราญ
2. นายนครินทร์  ใจรัก
3. นางสาวมาริษา  จันทร์ธีระ
 
1. นายนฤบดินทร์  นันทะกุล
2. นางสาวแคทรียา  ศรีจันทะ
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงทิพานัน   หอมสมบัติ
2. เด็กชายวรรณกานต์   อ่อนเวียง
3. เด็กหญิงสุทัตตา   คำพรมมี
 
1. นางสาวเตือนใจ    แสนนา
2. นายณัฐวุฒิ  บุตรทา
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงวัศศิกา   นันขุดทด
2. เด็กชายวีรภัทร   วังคิรี
3. เด็กหญิงอริสา   ภูดวงดาษ
 
1. นางสาวเตือนใจ   แสนนา
2. นางสาวณัฐกาญจน์   โพนไสว
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สุริยประพงษ์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  วงษ์น้อย
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แก้วกงพาน
 
1. นายมงคล  ฉิมนิล
2. นายมีชัย  หนองแบก
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ชาวดอน
2. นายธีรภัทร  คำดี
3. นายประวร  จูมพันธ์
 
1. นายมงคล  ฉิมนิล
2. นายชาญวิทย์  กองกะมุด
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ผาดำ
2. เด็กชายธีรภัทร  ภูดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูบุญรอด
 
1. นายกฤตไช  สะพังเงิน
2. นายนันทวัฒน์  จันทีเทศ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาวง 1. เด็กชายภูรินท์  พรหมโสภา
2. เด็กชายสนธยา  ทวิลา
3. เด็กหญิงสิรินทรา  อยู่สุข
 
1. นางสาวนุชรี  ศรีผักผ่อง
2. นางสาววาสนา  จันรอด
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. นายธานินทร์   เหลาแสง
2. นายอาทร   พิมล
3. เด็กชายไชยเชษฐ์   มูลพานิชย์
 
1. นายอุดร   สิงห์แสง
2. นายวีระพงษ์    ระนาท
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กชายดนัย  โพธิ์เมือง
2. เด็กหญิงธัญญธร  โทฮาด
3. เด็กชายวีระพงษ์  ชัยดา
 
1. นางนิศารัตน์  หนองเส
2. นางจริยาภรณ์  ลิตลคร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กชายปรเมศ  พรมจารย์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  เจนการ
3. เด็กหญิงสายชล  โสนาชัย
 
1. นางสาววาสนา  เฉลิมศิลป์
2. นางสุรีย์มาศ  แดงวงค์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กหญิงณีรนุช   นามบุญเลิศ
2. เด็กหญิงทินมณี   ศีลเรียงชัย
3. เด็กหญิงนุสรา   เหลาชัย
4. เด็กหญิงภัทรลภา   ปิงตา
5. เด็กหญิงวาสนา   ศรีลากุล
6. เด็กหญิงเกษมณี   สาทจีน
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุดตา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีดา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี
3. เด็กหญิงศศิธร  ภูนางาม
4. เด็กหญิงอภิญญา  ทองแสง
5. เด็กหญิงอรสรร  วงศ์เคน
6. เด็กหญิงอัมพกา  ป้องกัน
 
1. นายนัทธพงศ์  ป้องกัน
2. นางสุกัลยา  นารี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สาระแสน
2. เด็กหญิงดาราภรณ์  ยังวรรณ
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  เสวะนา
 
1. นายอดิสร  สาคุณ
2. นางรัชดา  โพธิวรรณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงธิติพร  ชาภักดี
2. เด็กหญิงนาฎฤดี  รันรัตติญา
3. นายปริญญา  ดอกคำ
 
1. นางมลธิชา  ยะโส
2. นางสาวนงค์นุช  ดอนนาม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงณัฐริกา   แซกกระโทก
2. เด็กหญิงทักษิณา   เดชวารี
3. เด็กหญิงนันทพร   ศรีจักรโคตร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   เหมะธุลินทร์
2. นายมงคล  วงษ์วังทอง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. นางสาวนงลักษณ์   โพธิ์มา
2. นางสาวพรทิวา   เพ็งพระจันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เพลียวิเศษ
 
1. นายอุดร   สิงห์แสง
2. นางดำเนิน  สิงห์แสง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงจินตนา   ทับทะมาตย์
2. เด็กหญิงชนันพัชญ์  สุขะ
3. เด็กหญิงมนัสพร   จำปาแก้ว
 
1. นางยุวรี   วงษ์วังทอง
2. นางสาวพิชญากร   ศรีสร้อย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ใจยศ
2. เด็กหญิงปริดาร์  อรวงศ์
3. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  สายแก้วศรี
 
1. นางสุกัลยา  นารี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กชายก้องภพ  ตากลม
2. เด็กหญิงชนิสรา  เกษาพันธ์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ทองแสง
 
1. นางเยาวลักษณ์  กันสีชา
2. นางสาวกชกร  สอนสกุล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงพิมลนาฏ  น้อยฉลาด
2. เด็กหญิงศิขรินทร์  ชัยประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ครองแสนเมือง
 
1. นางสุรีย์มาศ  แดงวงค์
2. นางสาวฉันทนา  หางมนตรี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 1. เด็กหญิงประภารัตน์  ศิริวงศ์
2. เด็กหญิงยุพิน  คำผาย
3. เด็กหญิงอลิสรา  สุทธิบรรจง
 
1. นางทัศวรินทร์  ศรีพิมพ์เมือง
2. นางวาสนา  สันตินันตรักษ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงจิตรดา  สุริสาย
2. เด็กหญิงปฤษณา  แสนพลมาตย์
3. เด็กชายราชพัฒน์  ภาคโพธิ์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  บุญราศรี
2. นางมณฑิรา  เทพทวี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีกระแจะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดรหมื่นศรี
3. เด็กหญิงไข่นุ่น  คุณทัศน์
 
1. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
2. นายไพฑูรย์  ขุนเรศ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัติสัย  ปัทมะรีย์
2. นายวิศวัฒน์  สุธรรมราช
3. เด็กหญิงอิษฎาภรณ์  ศรีสุธรรม
 
1. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
2. นางเตียง  ช่วยวัน
 
157 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กชายขัตติยะ  ทองมา
2. เด็กชายชัยธนวัฒน์  เกษาพันธ์
3. เด็กชายภาณุพันธ์  ตูมตั้ง
 
1. นางรัชดาพร  มุงคุณคำชาว
2. นางสาวชนิดา  อุ่นวิเศษ
 
158 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภาวิณีย์  รัตพิทับ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ผาดำ
3. เด็กชายสตีป  ทีปกรมาเมล
 
1. นางมลวิภา  หงษ์ศิริ
2. นางพยอม  แนวบุตร
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีเสนชุย
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์งาม
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัณฒิรา  ศรีภูธร
 
1. นางรุจิรา  ลายเมฆ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงวารี  ภูนาถา
 
1. นายสมชาย  แก้ววรรณา
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 1. เด็กชายวรภัทร  สาริยา
 
1. นางสาวจันทร์หอม  ภูโคกยาว
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เจนถูกใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หานคำ
3. เด็กชายอภิรักษ์  แสงอาทิตย์
 
1. นางปรียานันท์  อ้วนมะโฮง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีวงค์ดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วันนิด
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ยวนหมื่น
 
1. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร์
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนโชติ
2. เด็กชายเสกฐวุฒิ  จันทร์โทกุล
 
1. นางสาววยุลี  แสนธรรมพล
2. นางสาววชิรปาณี  สมชัย
 
166 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทันธิกุล
2. เด็กชายนนทกร  อันทะชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  อันธไชย
2. นางสาวกัลยกร  พิบูลดิษฐ์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ภูบัวบาง
 
1. นางสาวคณิต   เลขตระโก
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  โค้วบุญเจริญ
 
1. นางยุพิน  แต่งผิว
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุชัยราช
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยนิยม 1. เด็กชายศรายุทร   กระแสโท
 
1. นายอุทัย  ทองอาจ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. นางสาวศรีชล  แดงนา
 
1. นางสาวศุภรัตน์  พานแก้ว
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามชัย 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ภูคำตา
 
1. นางสาวเสาวภา  เหง้าน้อย
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. นายระพีพัฒน์  ภูลายดอก
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 1. เด็กชายธนกร   ระกัม
 
1. นางรัชนี   ศรีคุณแสง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนกร  แสงจักร
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1. เด็กชายธาวิน   ไกยะราช
 
1. นางสมบัติ  โสภาเปี้ย
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สมจิตร์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญมี
 
1. นางฉัตรชนก  สัพโส
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ภูนาถา
 
1. นายสว่าง  อยู่ภักดี
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางสาวพัชรา  เรืองแส
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แวงไท
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทิพย์เนตร
3. เด็กหญิงนันทภัค  สามา
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์
5. เด็กหญิงสันนิภา  เสนามิ่ง
6. เด็กหญิงสิริกร  ธนบุรีรักษ์
7. เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรดีหล้า
 
1. นางสาวอำภาพร  บัวสาย
2. นางสาวสุเพ็ญประภา  สุขเกษม
3. นางสาววรรณฉวี  กลางนา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างโคกกวด
2. เด็กหญิงปานิตา  นันทา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ไทยสอน
 
1. นางสาวสุภัค  ศรีมาคำ
2. นางนันทิดา  บุตรวงษ์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายยศวัฒน์  แก้วศิลา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์   จำปาแก้ว
3. เด็กหญิงอรปรียา  โยธาแข็ง
 
1. นางทองปาน  ศรีดาธรรม
2. นางฐิติมา  งามขำ
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  ลงนาม
2. เด็กชายวรพิทักษ์  พิลาจารย์
3. เด็กชายสราวุธ  สาวิสิทธิ์
 
1. นายธรณินทร์  จันทาซื่อ
2. นางนิยมศิลป์  ดวงเศษวงศ์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  สาริยา
2. เด็กหญิงสุทธิญาณ์  รับเลิศรบ
3. เด็กชายสุรัตน์  พันธ์พจน์
 
1. นางสุภารัตน์  สาริยา
2. นางสาวธนพร  พิมคีรี
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   พรมลี
2. เด็กชายทศพล    ชาบุตรชิน
3. เด็กชายวีระชน   สุทธิเเสน
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุดตา
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนากร  แสงจักร
2. เด็กชายภาคภูมิ  สุชัยราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา
2. นายศตคุณ  ดวงเพชร
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมมา
2. เด็กชายพิสิฐ  วิชา
 
1. นางรินท์ลภัส  ดาบุตร
2. นางวนิดา  เบ้าทอง
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายนพคุณ  เงาปัชชา
 
1. นางรินท์ลภัส  ดาบุตร
2. นางนภัคพรรณ  ชาสมบัติ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทิพย์โพสิงห์
2. เด็กชายนันทกร  บัวทอง
 
1. นายเจียม  ภักดิ์มี
2. นางรัตนกาล  สินทร
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหมทอง
2. เด็กหญิงรวินันท์  ดีนา
 
1. นางสาวอัจฉรา  รัชชูวงศ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ศรีชัยภูมิ
2. เด็กชายยุทธนา   ทานิสุด
3. เด็กชายสิทธศักดิ์   ไทยอาสา
 
1. นายอุดร   สิงห์แสง
2. นางสาวเพ็ญนภัส   ระนาท
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กชายจิรายุ   สารวงษ์
2. เด็กชายภานุพงศ์   สีดาว
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   อิสาบุตร
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   เหมะธุลินทร์
2. นางสังวาลย์   คลังชำนาญ
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีขาว
 
1. นายธิวา  ทุมชะ
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายสุรชัย  ส่งสุข
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สกุลบูรณ์
 
1. นายธิวา  ทุมชะ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายวิทยา  ฤทธิ์ลือไกร
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กชายธนพัฒน์  ตระกูลศร๊
 
1. นายสงวน  ป้องศิริ
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายอภิชัย  รัตนปัญญา
 
1. นายโกวิทย์  เขียวศิริ
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายจีรยุทธ  วรรณศิริ
 
1. นายนรินทร์  นามโยธา
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. นายณัฐกิตติ์  วงหาแก้ว
 
1. นายจรัญ  รัตนสีลา
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีขาว
2. เด็กหญิงกัญณิกา  หาญลี
3. เด็กหญิงกิตติรัตน์  ประกายะ
4. เด็กหญิงจรรยาวรรณ  นันทะขันธ์
5. เด็กหญิงจิรติกานต์  จันทอุตสาห์
6. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษา
7. เด็กหญิงชัญญานุช  ดงอุทิศ
8. เด็กหญิงชุติมา  สุทธิรักษา
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิพย์เนตร
10. เด็กชายธนกฤต  พละศูนย์
11. เด็กชายธนวิทญ์  คำลือ
12. เด็กหญิงธรรมภรณ์  พึ่งตาแสง
13. เด็กชายนนทวัฒน์  นิมะลา
14. เด็กหญิงนันทภัค  สามา
15. เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ภาคำ
16. เด็กชายปรมี  ผิวเผือก
17. เด็กหญิงปัญชรีย์  สร้อยสุวรรณ
18. เด็กหญิงปุณิกา  พรหมสุข
19. เด็กชายพงษ์ปกรณ์  อุบลชัย
20. เด็กชายภูริพัฒน์  บุตรดีหล้า
21. เด็กชายยศพัฒน์  สกุลบูรณ์
22. เด็กชายวันเฉลิม  ภักดี
23. เด็กชายวีรภัทร  แนววิไล
24. เด็กหญิงศศิภรณ์  โคตรโสภา
25. เด็กหญิงศิริกัญญา  ธนุบุรีรักษ์
26. เด็กชายอภิชยา  บุญหาร
27. เด็กหญิงอินทิรา  ณ แสงเดือน
28. เด็กชายเทวราช  รักความซื่อ
29. เด็กหญิงเศรษฐสิริ   อินทมาตย์
30. เด็กชายเสกสรร  บุญมานาง
 
1. นางสาวอำภาพร  บัวสาย
2. นายธิวา  ทุมชะ
3. นางสาวสุเพ็ญประภา  สุขเกษม
4. นายมารุต  ทองพรม
5. นางสาวจิตราวดี  สุคำภา
6. นางสาววันดี  ศิลาเพชร
7. นางสุภัควี  ศรีชมภู