สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 62 9 4 0 75
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 38 3 1 1 42
3 ดงสวรรค์วิทยา 29 3 0 3 32
4 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 25 7 3 3 35
5 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 25 3 2 0 30
6 บ้านวังสำราญ 21 5 2 0 28
7 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 20 4 1 3 25
8 บ้านกุดผึ้ง 19 5 0 0 24
9 บ้านโนนเมือง 19 3 0 0 22
10 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 19 2 2 2 23
11 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 18 3 1 1 22
12 อนุบาลสุวรรณคูหา 16 10 1 2 27
13 บ้านโนนม่วง 16 4 3 1 23
14 ภูพระโนนผักหวาน 15 9 0 0 24
15 บ้านผาวัง 14 3 1 1 18
16 บ้านโคกกะทอ 14 1 1 0 16
17 บ้านหนองด่าน 13 2 1 0 16
18 สงวนศึกษา 12 5 2 0 19
19 บ้านฝั่งแดง 12 2 0 1 14
20 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 12 2 0 0 14
21 บ้านโคกหนองบัว 12 2 0 0 14
22 บ้านป่าแดงงาม 12 1 0 0 13
23 บ้านนาด่าน 10 5 1 2 16
24 บ้านหนองแวงคำ 10 4 0 1 14
25 บ้านผาซ่อนโชคชัย 10 2 2 2 14
26 บ้านวิจิตรพัฒนา 10 2 1 1 13
27 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 10 1 1 1 12
28 อนุบาลอินนัดดา 9 4 2 3 15
29 บ้านโนนสมบูรณ์ 9 4 2 2 15
30 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 9 1 3 2 13
31 กุดแห่วิทยา 9 1 1 1 11
32 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 8 4 0 2 12
33 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 8 3 1 1 12
34 บ้านนาแก 8 2 2 2 12
35 เทพคีรีพิทยาคม 8 2 0 0 10
36 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 8 1 1 0 10
37 บ้านนาส้มโฮง 8 1 0 0 9
38 บ้านท่าอุทัย 8 0 0 1 8
39 บ้านนาสมนึก 8 0 0 0 8
40 บ้านขอบเหล็ก 7 2 1 6 10
41 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 7 1 1 0 9
42 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 7 1 0 0 8
43 บ้านต่างแคน 7 0 1 1 8
44 บ้านโคกนาเหล่า 6 5 2 2 13
45 บ้านวังหินซา 6 3 0 1 9
46 บ้านดงมะไฟ 6 1 2 0 9
47 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 6 1 0 0 7
48 ชุมชนโปร่งวังม่วง 6 1 0 0 7
49 บ้านไทยนิยม 6 0 1 1 7
50 บ้านคลองเจริญ 6 0 0 1 6
51 บ้านโนนไหมโนนศิลา 6 0 0 0 6
52 บ้านต้อง 6 0 0 0 6
53 บ้านนากลาง 5 6 2 1 13
54 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 5 0 1 3 6
55 บ้านหนองบัวคำแสน 5 0 0 1 5
56 บ้านนาไร่ 5 0 0 0 5
57 บ้านนาสี 5 0 0 0 5
58 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 4 4 0 0 8
59 บ้านซำเสี้ยว 4 2 2 0 8
60 นาตาแหลวดงยางวิทยา 4 1 0 1 5
61 บ้านอาบช้าง 4 1 0 0 5
62 บ้านโป่งแคศรีถาวร 4 0 0 1 4
63 บ้านหนองแสง 4 0 0 0 4
64 บ้านหนองด้วงวังประทุม 4 0 0 0 4
65 บ้านก่าน 3 4 1 2 8
66 บ้านหนองค้อ 3 2 1 2 6
67 บ้านนาเจริญ 3 1 3 0 7
68 สุนทรวิทยา 3 1 0 2 4
69 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 3 1 0 0 4
70 บ้านโนนสำราญ 3 1 0 0 4
71 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 3 0 0 0 3
72 บ้านนาหนองทุ่ม 3 0 0 0 3
73 บ้านโคกนกสาริกา 2 2 1 0 5
74 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 2 2 0 1 4
75 โนนปอแดงวิทยา 2 2 0 0 4
76 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 2 2 0 0 4
77 ยูงทองวิทยา 2 2 0 0 4
78 บ้านนาสุรินทร์ 2 1 0 0 3
79 บ้านยางชุม 2 1 0 0 3
80 โนนอุดมศึกษา 2 1 0 0 3
81 สุวรรณารามวิทยา 2 0 0 0 2
82 บ้านสนามชัย 2 0 0 0 2
83 หนองเหลืองขามนคร 2 0 0 0 2
84 บ้านกุดฮู 1 3 2 1 6
85 บ้านโนนงามวิทยา 1 2 0 0 3
86 นาโกทรายวิทยาคม 1 1 0 0 2
87 บ้านผาเวียง 1 1 0 0 2
88 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 1 1 0 0 2
89 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 1 0 1 1 2
90 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 1 0 1 0 2
91 นครชัยประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
92 บ้านโนนงาม 1 0 1 0 2
93 บ้านโนนตาล 1 0 1 0 2
94 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1 0 1 0 2
95 ซำขอนแก่นวิทย์ 1 0 0 0 1
96 บ้านภูเขาวง 1 0 0 0 1
97 บ้านนาสมใจ 1 0 0 0 1
98 บ้านบุญทัน 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 0 0 1
100 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
101 พุทธิปัญญา 0 3 0 2 3
102 บ้านโคกสง่า 0 1 1 0 2
103 บ้านนาโมง 0 0 1 0 1
104 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 1 0
105 เพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0
รวม 791 189 71 70 1,121