สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 64 9 4 0 77
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 49 4 1 1 54
3 ดงสวรรค์วิทยา 32 4 0 3 36
4 บ้านโนนเมือง 29 4 0 0 33
5 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 28 3 2 0 33
6 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 25 7 3 3 35
7 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 23 4 1 3 28
8 บ้านวังสำราญ 22 5 2 0 29
9 บ้านกุดผึ้ง 20 5 0 0 25
10 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 20 2 2 2 24
11 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 19 3 1 1 23
12 บ้านผาวัง 18 3 1 1 22
13 บ้านโคกกะทอ 18 1 1 0 20
14 อนุบาลสุวรรณคูหา 16 10 1 2 27
15 บ้านโนนม่วง 16 4 3 1 23
16 ภูพระโนนผักหวาน 15 9 0 0 24
17 บ้านผาซ่อนโชคชัย 15 2 2 2 19
18 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 15 2 0 0 17
19 บ้านโคกหนองบัว 15 2 0 0 17
20 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 15 1 1 1 17
21 บ้านป่าแดงงาม 15 1 0 0 16
22 บ้านหนองด่าน 13 2 1 0 16
23 บ้านฝั่งแดง 13 2 0 1 15
24 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 13 1 3 2 17
25 สงวนศึกษา 12 5 2 0 19
26 บ้านนาด่าน 11 5 1 2 17
27 บ้านนาแก 11 2 2 2 15
28 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 4 2 2 16
29 บ้านหนองแวงคำ 10 4 0 1 14
30 บ้านวิจิตรพัฒนา 10 2 1 1 13
31 อนุบาลอินนัดดา 9 4 2 3 15
32 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 9 4 0 2 13
33 กุดแห่วิทยา 9 1 1 1 11
34 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 9 1 1 0 11
35 ชุมชนโปร่งวังม่วง 9 1 0 0 10
36 บ้านไทยนิยม 9 0 1 2 10
37 บ้านท่าอุทัย 9 0 0 1 9
38 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 8 3 1 1 12
39 เทพคีรีพิทยาคม 8 2 0 0 10
40 บ้านดงมะไฟ 8 1 2 0 11
41 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 8 1 1 0 10
42 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 8 1 0 0 9
43 บ้านนาส้มโฮง 8 1 0 0 9
44 บ้านนาสมนึก 8 0 0 0 8
45 บ้านขอบเหล็ก 7 2 1 6 10
46 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 7 1 0 0 8
47 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 7 0 1 3 8
48 บ้านต่างแคน 7 0 1 1 8
49 บ้านโคกนาเหล่า 6 5 2 2 13
50 บ้านวังหินซา 6 3 0 1 9
51 บ้านอาบช้าง 6 1 0 0 7
52 บ้านคลองเจริญ 6 0 0 1 6
53 บ้านโนนไหมโนนศิลา 6 0 0 0 6
54 บ้านต้อง 6 0 0 0 6
55 บ้านนาสี 6 0 0 0 6
56 บ้านนากลาง 5 6 2 1 13
57 บ้านหนองบัวคำแสน 5 0 0 1 5
58 บ้านโป่งแคศรีถาวร 5 0 0 1 5
59 บ้านนาไร่ 5 0 0 0 5
60 บ้านหนองด้วงวังประทุม 5 0 0 0 5
61 บ้านหนองแสง 5 0 0 0 5
62 บ้านก่าน 4 5 1 2 10
63 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 4 4 0 0 8
64 บ้านซำเสี้ยว 4 2 2 0 8
65 นาตาแหลวดงยางวิทยา 4 1 0 1 5
66 บ้านสนามชัย 4 0 0 0 4
67 บ้านหนองค้อ 3 2 1 2 6
68 บ้านนาเจริญ 3 1 3 0 7
69 สุนทรวิทยา 3 1 0 2 4
70 บ้านนาสุรินทร์ 3 1 0 0 4
71 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 3 1 0 0 4
72 บ้านโนนสำราญ 3 1 0 0 4
73 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 3 0 0 0 3
74 บ้านนาหนองทุ่ม 3 0 0 0 3
75 บ้านโคกนกสาริกา 2 2 1 0 5
76 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 2 2 0 1 4
77 โนนปอแดงวิทยา 2 2 0 0 4
78 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 2 2 0 0 4
79 ยูงทองวิทยา 2 2 0 0 4
80 บ้านยางชุม 2 1 0 0 3
81 โนนอุดมศึกษา 2 1 0 0 3
82 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 2 0 1 0 3
83 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 2 0 1 0 3
84 บ้านโนนตาล 2 0 1 0 3
85 ซำขอนแก่นวิทย์ 2 0 0 0 2
86 สุวรรณารามวิทยา 2 0 0 0 2
87 หนองเหลืองขามนคร 2 0 0 0 2
88 บ้านกุดฮู 1 3 2 1 6
89 บ้านโนนงามวิทยา 1 2 0 0 3
90 นาโกทรายวิทยาคม 1 1 0 0 2
91 บ้านผาเวียง 1 1 0 0 2
92 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 1 1 0 0 2
93 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 1 0 1 1 2
94 นครชัยประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
95 บ้านโนนงาม 1 0 1 0 2
96 บ้านภูเขาวง 1 0 0 0 1
97 บ้านนาสมใจ 1 0 0 0 1
98 บ้านบุญทัน 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 0 0 1
100 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
101 พุทธิปัญญา 0 3 0 2 3
102 บ้านโคกสง่า 0 1 1 0 2
103 บ้านกุดดินจี่ 0 1 0 0 1
104 บ้านนาโมง 0 0 1 0 1
105 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 1 0
106 เพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0
รวม 894 194 71 71 1,230