หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 12 28 18
2 004 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 19 38 30
3 005 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 27 59 46
4 003 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 10 27 13
5 006 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 3 22 7
6 007 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 40 84 53
7 009 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 2 2 2
8 012 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 3 5 4
9 013 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 6 15 7
10 010 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 2 4 3
11 011 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 3 19 8
12 017 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 56 149 91
13 019 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 1 1
14 020 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 25 66 40
15 021 โรงเรียนบ้านกุดฮู 8 20 12
16 018 โรงเรียนบ้านก่าน 13 38 22
17 023 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 16 39 25
18 024 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 7 19 13
19 032 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 8 17 12
20 034 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 11 26 18
21 035 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 11 33 21
22 037 โรงเรียนบ้านต่างแคน 10 14 12
23 036 โรงเรียนบ้านต้อง 6 14 10
24 038 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 9 18 13
25 039 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 10 34 18
26 041 โรงเรียนบ้านนากลาง 15 26 20
27 045 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 18 56 34
28 044 โรงเรียนบ้านนาด่าน 20 28 24
29 049 โรงเรียนบ้านนาสมนึก 8 16 12
30 048 โรงเรียนบ้านนาสมใจ 2 12 4
31 051 โรงเรียนบ้านนาสี 6 6 6
32 052 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 4 10 8
33 050 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 10 18 15
34 053 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 3 4 3
35 043 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 7 18 11
36 042 โรงเรียนบ้านนาแก 19 47 33
37 046 โรงเรียนบ้านนาโมง 2 1 1
38 047 โรงเรียนบ้านนาไร่ 5 11 7
39 067 โรงเรียนบ้านบุญทัน 1 1 1
40 068 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 16 32 24
41 070 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 22 50 33
42 071 โรงเรียนบ้านผาวัง 23 45 34
43 072 โรงเรียนบ้านผาเวียง 2 4 4
44 073 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16 34 20
45 074 โรงเรียนบ้านภูเขาวง 1 3 2
46 075 โรงเรียนบ้านยางชุม 3 9 5
47 076 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 33 57 45
48 077 โรงเรียนบ้านวังหินซา 10 28 18
49 078 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 14 35 19
50 079 โรงเรียนบ้านสนามชัย 4 8 7
51 080 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 7 18 13
52 082 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 24 52 40
53 083 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 9 16 12
54 085 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 16 36 22
55 084 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 5 12 9
56 086 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 11 19 15
57 087 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 6 22 12
58 090 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1 6 3
59 088 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 15 39 26
60 089 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 6 5
61 091 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 4 5 4
62 092 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 1 2 1
63 093 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 39 95 67
64 094 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 7 14 11
65 095 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 6 18 9
66 022 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 34 53 43
67 033 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 17 53 33
68 096 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 2 6 3
69 081 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 14 27 14
70 025 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 20 48 32
71 026 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 78 249 138
72 027 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 5 13 6
73 028 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 15 26 16
74 029 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2 4 3
75 030 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 8 21 12
76 031 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 17 33 25
77 055 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 5 5
78 054 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 3 5 4
79 056 โรงเรียนบ้านโนนตาล 3 9 5
80 057 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 19 34 30
81 059 โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 0 0 0
82 058 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 24 54 37
83 061 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 19 30 22
84 062 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 4 19 8
85 064 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 12 29 19
86 063 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 3 10 5
87 065 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 10 7
88 060 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 36 109 67
89 066 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 6 8 7
90 069 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 6 14 10
91 040 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 12 22 17
92 100 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 25 72 43
93 101 โรงเรียนยูงทองวิทยา 4 9 6
94 106 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 2 5 4
95 105 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 33 61 48
96 107 โรงเรียนห้วยหานศึกษาประชาสรรค์ 0 0 0
97 108 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 31 80 49
98 002 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 8 32 15
99 008 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 10 15 11
100 014 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 4 14 7
101 015 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 1 3 2
102 016 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 3 4 3
103 097 โรงเรียนพัฒนบัณฑิต 0 0 0
104 098 โรงเรียนพุทธิปัญญา 5 8 7
105 099 โรงเรียนภูบดินทร์นุกูล 0 0 0
106 103 โรงเรียนสงวนศึกษา 20 55 33
107 104 โรงเรียนสุนทรวิทยา 6 15 9
108 109 โรงเรียนอนุบาลอัจฉริยาคริสเตียน 0 0 0
109 110 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 18 31 25
110 111 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ 4 8 4
111 102 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 3 9 5
รวม 1281 3022 1977
4999

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]