หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbp2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอโนมา สมันต์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัย ทองใบโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางรัศมี บุญดอนยางโรงเรียนโนนงามวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา วงษาโรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอโนมา สมันต์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางบุศราคำ คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นางยุพาพร อินทร์พรหมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง แสนคำโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอโนมา สมันต์ศรีโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวีไชย คำภาโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
3. นายดาหวัน สอนประเทศ โรงเรียนบ้านบุญทันกรรมการ
4. นางสาวสินีรัชต์ สุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายวีระพร เผือกยิ้มโรงเรียนบ้านนาด่านประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ชัยศัตราโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ พรรณรังษีโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
4. นายลัดดา คุณทะวงศ์โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายลิขิต ศรีอุดรโรงเรียนบ้านบุญทันประธานกรรมการ
2. นางยุพา พาเทียโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทิพย์สุคนธ์ หงษ์ประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
4. นางเอมอร ตาดีโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บุญดอนยางโรงเรียนโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุอาภา บัวแก้วโรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยากรรมการ
3. นางโสภาวรรณ บุตรพรหมโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ มัตกิตโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายไพรวัลย์ รัตนพลทีโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย ศิริสมพงษ์โรงเรียนบ้านนาสมนึกกรรมการ
3. นางบุปผา ภูวิชัยโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสาวรุ่งฟ้า ชัยยันต์โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ พาภักดีโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปรีชยา ปิ่นคาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
3. นางจงกลณี วงษ์จูมโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ นารีโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย สำราญรื่นโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางนภัคพรรณ ชาสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางปนัดดา ชินบุตรโรงเรียนบ้านนาแก กรรมการ
4. นางสาวจิดาภา คำเรืองศรี โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ หงษ์ขาว โรงเรียนบ้านนาด่านประธานกรรมการ
2. นายสะเทียน อัคคะโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ จำปาศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาไร่ กรรมการ
4. นางสาวคำฝน สารีอาจ โรงเรียนบ้านนากลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเซินราษฏร์เกษมศรี ประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา แก้วชนะโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรรมการ
3. นางเตียงทอง ปะวันโนโรงเรียนบ้านนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ กรรมการ
4. นางยุวธิดา รินลา โรงเรียนบ้านนาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายไพรวัลย์ ยุทธธรรมโรงเรียนดงมะไฟ ประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว ปินตาวงค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
3. นายสุพานิช ขุนเดชโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการ
4. นางบัวเรียว เพียเทพโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายเขมพจน์ ชฎาวงศ์ โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายทองสุก ศรีแสนตอ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นางเกสร ฤทธาพรมโรงเรียนโนนปอแดงวิทยา กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ราชำโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ นาสมยนต์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. นางดาริกา มหาเสนาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายเสถียร โปร่งจิตโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นางมณฑิรา เทพทวีโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายซอ วาดวงษ์โรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา แก้วชนะโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายสิวรักษ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
4. นางยุพา พาเทียโรงเรียนบ้านนครชัยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โสดาเลพลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปุณณกันต์ บุญฮวดโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา กรรมการ
3. นางสาวสินีรัชต์ สุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางกองมณี โลกายุทธ์โรงเรียนบ้านก่านกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกิตติพันธ์ บุดดีโรงเรียนบ้านวังหินซาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ระวงษ์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา พรหมหล้าโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญจันทร์ ประทุมชัยโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นางสมพักตร์ ทารสโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายอรอนงค์ สว่างกุลโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา เมืองผงโรงเรียนบ้านโนนปอแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางบังอร รันรัติยาโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางนันทวัน จันทวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางสาววันดี ศิลาเพชรโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมพร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสถาพร ทรัพย์สมบัติโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางเกษแก้ว แสนชัยอาสาโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
4. นางสาวต๋อม แก้วกัณหาโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ นาหัวนิลโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธิ์ ดาเหล็กโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา วงษ์จำปาโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายชัยทวัฒน์ พิมลรักษ์โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสาคร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ พรมรักษาโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชร บุดดีเหมือนโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางสาวอมร สุขสวัสดิ์โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธีระพงศ์ สอนสาระโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล เพียสังกะโรงเรียนหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางสัญลักษณ์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นางสาววรนุช วงษ์หลวงโรงเรียนบ้านนาสมนึกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธีระพงศ์ สอนสาระโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จิตะรักษ์โรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางสาวนงค์นุช ดอนนามโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
4. นางสาวสงค์การ สุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายชมพู มูลวงศ์โรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นางสาวนริศรา ปลาเขียวโรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
4. นางณิชาภัทร เหตุเกษโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายธราดล ทันตาหะโรงเรียนบ้านสนามชัยประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ สุธรรมมาโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บู่แก้วโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
4. นายกิตติภัก สีหาไชยโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน มาลีโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ชาภักดีโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ โคตรสุมาตย์โรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการ
4. นายสายันต์ ดวงอารามโรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ภูบังไม้โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ปวงสุขโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ วัฒนราชโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางอุบล พลท้าวโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช จันทยุทธโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ปวงสุขโรงเรียนบ้านบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ในจันทึกโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอุทัย อวนศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สารีแก้วโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางนุชนภา แจ้งจำรัสโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ภักดีโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
5. นางสาวอภินันท์ นาดีโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส พัดไธสงโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สารีแก้วโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางนุชนภา แจ้งจำรัสโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ภักดีโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ ศรีนามโรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สอนสาระโรงเรียนบ้านกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะพร สิทธิโชคโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์กรรมการ
4. นางสุภารัตน์ สาริยาโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
5. นางสาวบุญชิรา อุตส่าหะโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอาณกร คำเหมือนโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สอนสาระโรงเรียนบ้านกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะพร สิทธิโชคโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์กรรมการ
4. นางสุพารัตน์ สาริยาโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
5. นางสาวบุญชิรา อุตส่าหะโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอุดม ถาโคตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กว้างขวางโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัสอร เสตถาโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นายพเยาว์ นามนวดโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอุดม ถาโคตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
3. นางกัลยา กว้างขวางโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัสอร เสตถาโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย โตใหญ่โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ บุญหนาโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
3. นายสะไกร พูวันนาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายรุ่งเรือง โปร่งพรมมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย โตใหญ่โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ บุญหนาโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
3. นายสะไกร พูวันนาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายรุ่งเรือง โปร่งพรมมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชัยยง ผาจวงโรงเรียนบ้านกุดฮูประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สัพโสโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายจิรายุ พรมจักรโรงเรียนบ้านบุญทันกรรมการ
4. นายละออง ทองนำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุระกาญจน์ พละกลางโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สัพโสโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายจิรายุ พรมจักรโรงเรียนบ้านบุญทันกรรมการ
4. นายละออง ทองนำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุระกาญจน์ พละกลางโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ บุญหนาโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
3. นายภาสกร มหาเพชรโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายอุทิศ หอมสมบัติโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรรณชัย งามขำ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคณิน บุญช่วยโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นายสุชาติ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง โปร่งพรมมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรรณชัย งามขำโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ นันทกุลโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
3. นายเดชา นามกันยาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นายธัชพล พรหมราษฏร์โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเกษม ศรีสุรักษ์โรงเรียนยูงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอ่อนสา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายสุภาณี เพียเทพโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายสุวรรณรัตน์ วาจารัตน์โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
5. นายเลียง บุญหล้าโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเกษม ศรีสุรักษ์โรงเรียนยูงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอ่อนสา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางสุภาณี เพียเทพโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายสุวรรณรัตน์ วาจารัตน์โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
5. นายเลียง บุญหล้าโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม ศรีสุรักษ์โรงเรียนยูงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอ่อนสา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายเลียง บุญหล้าโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นายสุวรรณรัตน์ วาจารัตน์โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมเจตน์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านโคกกะทอประธานกรรมการ
2. นางบุษบา วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการ
3. นายมิตรชัย พิมพ์ยำกาโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ หนองเสโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านโคกกะทอประธานกรรมการ
2. นางบุษบา วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการ
3. นายมิตรชัย พิมพ์ยำกาโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ หนองเสโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านโคกกะทอประธานกรรมการ
2. นางบุษบา วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการ
3. นายมิตรชัย พิมพ์ยำกาโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ หนองเสโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวบูลยาวี ขานมาโรงเรียนบ้านเทพคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ปัตตาเนโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายสากล ไชยคิรินทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวบูลยาวี ขานมาผอ.รร.บ้านเทพคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ปัตตาเนโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายสากล ไชยคิรินทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ขุนเรศโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สังคพันธ์โรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ขุนเรศ ขุนเรศโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
3. นางสังวาล คลังชำนาญโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ สังคพันธ์ สังคพันธ์โรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเคนวิทย์ เหตุเกษโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายมานพ เชื้อสาวะถีโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นางสมรื่น สิทธิยาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายอภัย พรหมหล้าโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ แสงป้องโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
4. นางพัชรินต์ พลวาปีโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศุภภัทร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ หนูโนตโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรทัย กินรียศโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
4. นางอรทัย แสนสุทธิ์โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจำรัส บุตรพรหมโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสังวร บุดดาซุยโรงเรียนโคกสง่ากรรมการ
4. นางรมิดา โง่นแก้วโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านกุดผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาววยุลี แสนธรรมพลโรงเรียนดงมะไฟกรรมการ
3. นางไกรศรี ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางประไพศรี วรรณธานี วรรณธานีโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายอุทัย สำราญรื่นโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายพัฐจักร วันทวีศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางปาริชาติ วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นายวัชระ ทุมชะโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายเวียงชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพัฐจักร วันทวีศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายปาริชาติ วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นายวัชระ ทุมชะโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย ชัยสงค์โรงเรียนบ้านไทยนิยมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นามสีฐานโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
3. นางรดาวรรณ ทีโยโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ แพงศรีโรงเรียนโนนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ชัยสงค์โรงเรียนบ้านไทยนิยมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นามสีฐานโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
3. นายศักดิพัฒน์ บุญโสม โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ แพงศรีโรงเรียนโนนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา เวชกามาโรงเรียนบ้านหนองแวงคำประธานกรรมการ
2. นายนุสิทธิ์ สมยืนโรงเรียนบ้านเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายกวี จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลากรรมการ
4. นายเสกสรรค์ ปัดทุมโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสาโรงเรียนบ้านซำขอนแก่นวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ โสภาเปี้ยโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์กรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร บุญทันโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ นามมาตร์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอนโรงเรียนบ้านซำขอนแก่นวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ โสภาเปี้ยโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์กรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร บุญทันโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ นามมาตร์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอนโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ โสภาเปี้ยโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์กรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร บุญทันโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ นามมาตร์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอนโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ โสภาเปี้ยโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์กรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร บุญทันโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรดา กุลอ่อนโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายคำพอง บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นางอมร ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นายนิคม เชื้อเมฆโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ไวยวัฒน์โรงเรียนบ้านนากลางประธานกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ฉิมนิลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
4. นางอมร ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางกมลวลี บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการ
4. นางนฤชยา นนท์ยโสโรงเรียนบ้านหนองแวงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทองใบ ทองทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นายวิชัย เรืองเกษมโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย กาญจนะสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ศรีประจงโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
4. นางภารณี คูณเมืองโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
5. นางอมร ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังประธานกรรมการ
2. นางสำลี เหล่าบ้านค้อโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
3. นายศุภศักดิ์ วรรณพรหมณ์โรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการ
4. นางรุจีราภรณ์ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นายวิชัย เรืองเกษมโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางรุจีราภรณ์ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤทัย กนกหงส์โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางชัชภรณ์ พาโพธิ์พันธิ์โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรุจีราภรณ์ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทองสันต์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานพ แสนพรมมาโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร บุญทันโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤชยา นนท์ยโสโรงเรียนบ้านหนองแวงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรยง อาจกล้าโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายวีระยศ สีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวรนุช แก้วเชื้อโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุประธานกรรมการ
2. นายประกิต ศรีพิมพ์เมืองโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรกรรมการ
3. นายวีระยศ สีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุประธานกรรมการ
2. นายประกิต ศรีพิมพ์เมืองโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรกรรมการ
3. นายวีระยศ สีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประภาส พลไชยกลุ่มนโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประภาส พลไชยกลุ่มนโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส พลไชยกลุ่มนโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาส พลไชยกลุ่มนโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประภาส พลไชยกลุ่มนโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประภาส พลไชยโรงเรียนกลุ่มนโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประภาส พลไชยกลุ่มนโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นางจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประภาส พลไชยกลุ่มนโยบายและแผนประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายต่อพงษ์ จันทร์ชมภูโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
4. นายธาดา ขุมเงินโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
5. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพินิจ ปะวะลังโรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางชญาภา มูลถวิลย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายสว่าง อยู่ภักดีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วรอง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชญาภา มูลถวิลย์ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพินิจ ปะวะลังผอ.โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางชญาภา มูลถวิลย์ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายสว่าง อยู่ภักดีครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพินิจ ปะวะลังผอ.โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางชญาภา มูลถวิลย์ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยครู โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นายถนอม รัตนศรีโรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นายถนอม รัตนศรีโรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพินิจ ปะวะลังโรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางชญาภา มูลถวิลย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายสว่าง อยู่ภักดีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพินิจ ปะวะลังโรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางชญาภา มูลถวิลย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายสว่าง อยู่ภักดีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์โรงเรียนโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
3. นางศศิธร อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางณัฐพร ไชยสีโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์กรรมการ
5. นายสุขสันต์ โหลงโหลดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์โรงเรียนโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
3. นางศศิธร อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางณัฐพร ไชยสีโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์กรรมการ
5. นายสุขสันต์ โหลงโหลดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์โรงเรียนโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
3. นางศศิธร อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายสุขสันต์ โหลงโหลดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์โรงเรียนโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
3. นางศศิธร อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางณัฐพร ไชยสีโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์กรรมการ
5. นายสุขสันต์ โหลงโหลดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ วิบูลย์กูลโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา มาลาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สามาลาโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายโกวิทย์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ วิบูลย์กูลโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ สามาลาโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายโกวิทย์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ วิบูลย์กูลโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา มาลาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สามาลาโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวอำภาพร บัวสายโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวอำภาพร บัวสายโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธัญพิชชา ชารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวอำภาพร บัวสายโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวอำภาพร บัวสายโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
2. นายยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวอำภาพร บัวสายโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวอำภาพร บัวสายครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายอัครพงษ์ อิ่มนางครู โรงเรียน.บ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร บัวสายครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอำภาพร บัวสายครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรา เรืองแสงครู โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอำภาพร บัวสายโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯประธานกรรมการ
2. นางสุภควี ศรีชมภูโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายวิเชียร ถุงร้อยพันโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศุภกร วิแสงโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ พูลเกษมโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ประวันโนโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศรีทน นนทะแสงโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ประธานกรรมการ
2. นายสง่า วังซ้ายโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
3. นายชรินทร์ ช่วยวันโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางวิรัตน์ ศรีเศษพิมพ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
5. นายอนิวรรตน์ ม่วงกลางโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิต โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.บุญส่ง เชียงทองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายอุดร บุญวิเศษโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการ
4. นายสุภโชค ทองผลโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมงคล สุภกรรมโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ กันสีชาโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ประกายะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. สิบเอกจักร ฮดฤาชาโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายมงคล สุภกรรมโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเยาวลักษณ์ กันสีชาโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ประกายะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. สิบเอกจักร ฮดฤาชาโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมประสงค์ ชัยศัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสุจิตรา บุญหลงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางภาณุมาศ แสนพรมมาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
4. นายสมัย บุญไทยโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ วรรณธานีโรงเรียนบ้านเทพคีรีพิทยาคกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ ชัยศัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภา ป้านภูมิโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางปรียานันท์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางบุปผา ภูวิชัยโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เหล่าอุดโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
3. นางโสภาวรรณ บุตรพรหมโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรนุช บุตรโคตรโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮงผอ. โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางงสุภาวดี เหล่าอุดโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
3. นางโสภาวรรณ บุตรพรหมครู โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรนุช บุตรโคตรครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางคำไผ่ จันทะนิดผอ. โรงเรียนบ้านนาไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ์ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ แสนนาครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศ์ผอ. โรงเรียนบ้านผาวังประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ แสนนาครู โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นายเชาวนันท์ โสโทครู โรงเรียนบ้านหนองแวงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพรรณ์ บุษราคำรอง ผอ. โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางสาวแคทรียา ศรีจันทะครู โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นายเชาวนันท์ โสโทครู โรงเรียนบ้านหนองแวงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ดผอ. โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นายนิเทศก์ สัจจเขตครู โรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางกัลย์ลภัส หลาบหนองแสงครู โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ บุญมีประเสิรฐครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านผาวังประธานกรรมการ
2. นางรัตนกาล สินทรโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ บุญมีประเสิรฐโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายเชาวนันท์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอัครเดช พันธุ์น้อยโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ อินทร์เพชรโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นางสาวแคทรียา ศรีจันทะโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช พันธุ์น้อยโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ อินทร์เพชรโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นางสาวแคทรียา ศรีจันทะโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางคำไผ่ จันทะนิดโรงเรียนบ้านนาไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ บึงไสย์โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรพรรณ์ บุษราคำโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
2. นายเวียงชัย รัตนกิจโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ บึงไสย์โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร ศรีวงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอติยะ ศรีถานโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
2. นายเวียงชัย รัตนกิจโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ บึงไสย์โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร ศรีวงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรพรรณ์ บุษราคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายเวียงชัย รัตนกิจบ้านโนนสว่างบวรวิทยากรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ บึงไสย์บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร ศรีวงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพรรณ์ บุษราคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นายเชาวนันท์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงคำกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์กรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายนิเทศก์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายนิเทศก์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายนิเทศก์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์กรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายนิเทศก์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายนิเทศก์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ พลพงษ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นายบุญจันทร์ จำปัญญาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นายกฤตไช สะพังเงินโรงเรียนบ้านนาตาแหลวงดงยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นายบุญจันทร์ จำปัญญาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นายกฤตไช สะพังเงินโรงเรียนบ้านนาตาแหลวงดงยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ สงวนศิลป์โรงเรียนหนองเหลืองขามนครประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวกอบกุล ซิ้มเจริญโรงเรียนบ้านนาสมนึกกรรมการ
4. นางสาวรัชนี ศรีสุดใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สงวนศิลป์โรงเรียนหนองเหลืองขามนครประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวกอบกุล ซิ้มเจริญโรงเรียนบ้านนาสมนึกกรรมการ
4. นางสาวรัชนี ศรีสุดใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ พรหมหาราชโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัชณศา ประทุมชัยโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางละมัย ทิมินกุลโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ เนาว์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นางสุรีย์มาศ แดงวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีฯกรรมการ
4. นายประวิทย์ พิมทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจอม ทาวงษ์โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สุตาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายบุญทำ ศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสาวพิสมัย ชินศรีโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจอม ทาวงษ์ผอ. โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สุตาครู โรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายบุญทำ ศิริสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางจิรภา ดวงเศษวงศ์ครู โรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์ผอ. โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ป้านภูมิครู โรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ จรุงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
4. นายเกียรติพล ไวยวรณ์ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์ผอ. โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายสำรวย สาคุณครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
3. นายเทิดเกียรติ สมแค้วครู โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นายเกียรติพล ไวยวรณ์ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางธัญพิชา ชารัมย์รอง ผอ. โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางสมัคร ปัญญาใสครู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางปิยะพร ปิ่นทองครู โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นายนรนาถ ปะวะลังครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธัญพิชชา ชารัมย์โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางสมัคร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางปิยะพร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางนรนาถ ปะวะลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวิพจน์ ชุ่มมาตรโรงเรียนบ้านป่าแดงงามประธานกรรมการ
2. นางยุพิน แต่งผิวโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
3. นายชนะ คำแดงใสโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ สุทธะโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวีระยศ สิมลีโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน แต่งผิวโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
3. นายชนะ คำแดงใสโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ สุทธะโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายคำปน ศรีนามโรงเรียนบ้านหนองค้อประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ อัดโดดดอนโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
3. นางเฉลียว เพียแก่นโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสุนิสา วรรณกุลโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวีระยศ สิมลีโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ อัดโดดดอนโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
3. นางเฉลียว เพียแก่นโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสุนิสา วรรณกุลโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ทุ่มแห่วโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกองสุน ศรีเมืองโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นางสุรางรัตน์ ชาสังข์โรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางสมัคร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ทุ่มแห่วโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกองสุน ศรีเมืองโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นางสุรารัตน์ ชาสังข์โรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางสมัคร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุปราณี จันทศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรสุภัค เชื้ออุ่นโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางอำนวยพร ศรีถานโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นางรัชนีกร จะเรียมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุปราณี จันทศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรวี คำเหมือนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ บุตรโคตรโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ นาหัวหินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เวชกามาโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
4. นางพิศดา คะสาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เวชกามาโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
4. นางพิศดา คะสาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัช ละเอียดอ่องโรงเรียนบ้านอาบช้างประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เวชกามาโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางอัจฉรา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
4. นางพิศดา คะสาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิชัช ละเอียดอ่องโรงเรียนบ้านอาบช้างประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา เวชกามาโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางอัจฉรา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
4. นางพิศดา คะสาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนบ้านต่างแคนประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา บุญหลงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางภาณุมาศ แสนพรมมาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
4. นายสมัย บุญไทยโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ วรรณธานีโรงเรียนบ้านเทพคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนบ้านต่างแคนประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา บุญหลงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางภาณุมาศ แสนพรมมาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
4. นายสมัย บุญไทยโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายนพรัตน์ วรรณธานีโรงเรียนบ้านเทพคีรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทองนาค หม่อมเป้โรงเรียนบ้านวังสำราญประธานกรรมการ
2. นางอรทัย กินรียศโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
3. นางศิวาพร ชาญนราโรงเรียนหนองเหลืองขามนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทองนาค หม่อมเป้โรงเรียนบ้านวังสำราญประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ สอนเมืองโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่ฯกรรมการ
3. นางอรทัย กินรียศโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
4. นางศิวาพร ชาญนราโรงเรียนหนองเหลืองขามนครกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ทองนำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิคม เชื้อเมฆโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางอภิญญา มาลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
5. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
6. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ทองนำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิคม เชื้อเมฆโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ทองนำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิคม เชื้อเมฆโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นายสุปราณี ทองนำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรกรรมการ
4. นายนิคม เชื้อเมฆโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายนฤบดินทร์ รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ทองนำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิคม เชื้อเมฆโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางอภิญญา มาลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
5. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
6. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางอภิญญา มาลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
5. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
6. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางอภิญญา มาลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
5. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
6. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางอภิญญา มาลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
5. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
6. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางอภิญญา มาลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
5. นางชนานันท์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
6. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
2. นางอภิญญา มาลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
2. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
2. นางอภิญญา มาลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านนาสมนึกประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีทารังข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านนาสมนึกประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีทารังโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านนาสมนึกประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ เขียวศิริโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีทารังข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญพิชา ชารัมย์โรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางสมัคร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางปิยะพร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางนรนาถ ปะวะลังโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรังสิมา บุญมีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางณัชณศา ประทุมชัยโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางละมัย ทิมินกุลโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยูร ภูวิชัยโรงเรียนบ้านนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นายบุญจันทร์ จำปัญญาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นายกฤตไช สะพังเงินโรงเรียนบ้านนาตาแหลวงดงยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยูร ภูวิชัยโรงเรียนบ้านนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นายบุญจันทร์ จำปัญญาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นายกฤตไช สะพังเงินโรงเรียนบ้านนาตาแหลวงดงยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรังสิมา บุญมีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางณัชณศา ประทุมชัยโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางละมัย ทิมินกุลโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางคำไผ่ จันทะนิดโรงเรียนบ้านนาไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ บึงไสย์โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายสำรวย สาคุณครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยฯกรรมการ
3. นายเทิดเกียรติ สมแค้วครูโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นายวิชิต ดอนมงคลครูโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมงคล วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]