หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/5 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
2 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/5 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
3 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.5/5 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.6/6 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
5 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.6/7 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/2 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/3 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง COM 2 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.6/6 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/3 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
8 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/6 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง วิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2559 09.00 - 13.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
6 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมภูน้อย 18 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมภูน้อย 18 พ.ย. 2559 13.30 - 15.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมภูน้อย 18 พ.ย. 2559 15.00 - 16.00
4 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้องประชุมเล็ก 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
5 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้องประชุมเล็ก 18 พ.ย. 2559 11.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/3 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 18 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 18 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ชั้นล่าง 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ชั้นล่าง 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ชั้นล่าง 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/3 18 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 เวที 1 18 พ.ย. 2559 10.30 - 12.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 เวที 1 18 พ.ย. 2559 13.30 - 14.30
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 เวที 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 เวที 1 18 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30
5 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 เวที 1 18 พ.ย. 2559 15.30 - 16.30
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 เวที 1 18 พ.ย. 2559 14.30 - 15.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมสัตตบงกช 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมสัตตบงกช 18 พ.ย. 2559 10.00 - 10.30
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมสัตตบงกช 18 พ.ย. 2559 10.30 - 11.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมสัตตบงกช 18 พ.ย. 2559 11.00 - 12.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมสัตตบงกช 18 พ.ย. 2559 12.00 - 13.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมสัตตบงกช 18 พ.ย. 2559 13.00 - 13.20
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมสัตตบงกช 18 พ.ย. 2559 13.20 - 13.40
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมสัตตบงกช 18 พ.ย. 2559 13.40 - 15.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.6/1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
2 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.6/2 18 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง COM 2 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง COM 2 18 พ.ย. 2559 09.00 - 13.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง COM 2 18 พ.ย. 2559 09.00 - 13.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง COM 2 18 พ.ย. 2559 09.00 - 13.00
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 13.00 - 15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 13.00 - 15.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 18 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 18 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมภูน้อย 18 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
2 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมภูน้อย 18 พ.ย. 2559 10.00 - 11.00
3 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมภูน้อย 18 พ.ย. 2559 10.00 - 11.00
4 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.6/3 18 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
5 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.6/3 18 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมภูน้อย 18 พ.ย. 2559 11.00 - 12.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ห้องประชุมภูน้อย 18 พ.ย. 2559 11.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 ข้างห้องประชุมสัตตบงกช 1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 18 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00
4 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 18 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]