รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกุลนันท์  อุปวัน
 
1. นางอารยา  หาญเชิงชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน   ไชยจันทร์
 
1. นางสาวยุภาพร   ทรงภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเย็น
 
1. นางสาวพิกุล  มณีมงคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กชายปัญญากร  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โสดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจพร  สุระมณี
 
1. นางรัชนก  คำพระธิก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสส่อง
 
1. นางสาวจีรภาภรณ์  บุญเพ็ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงอริศรา  คำสมหมาย
 
1. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กหญิงไอลดา  ผลเพ็ชร
 
1. นางวรณี  แสงมุกดา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงศิริวิมล  เศษรักษา
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงยุพิน  ล้านทอง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงปริชญา  อุดมรักษ์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์   ศิริพณิชย์กุล
3. เด็กหญิงภูมิใจ  จงอางจิตร
 
1. นางสาวสุพัชรา  ปัญญาวิกิจตระกูล
2. นางดวงจันทร์   ประภาวิชา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เอกกัณหา
2. เด็กชายพิทักษ์  ผาสุจิต
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชมสน
 
1. นางวงเดือน  เอกกัณหา
2. นายสุนทร  ดอนปากจ้ำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกชพร  ฤทธิืจันทร์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  จันทร์ชมภู
3. เด็กหญิงปรีดา  พลทัสสา
 
1. นางนิภาลัย  ทองชาติ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชันตืโก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ธนวัชรสันติ
2. เด็กหญิงโยษิตา  เพิ่มพูน
 
1. นางสุพัตรา   อดทน
2. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงมธุรดา  อินต๊ะโม่ง
2. เด็กชายศุภชัย  นนท์มุติ
 
1. นางยุพาพรรณ   จันทร์ศรี
2. นางสาวนงเยาว์  สามารถ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ศิริโอฐ
 
1. นายจำเริญ  พันธุพารา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญสาร
 
1. นางปรารถนา  ขนานแข็ง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. นายพงศกร  บุญหนา
 
1. นางเบญจวรรณ  ขันตีกลม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมใจ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เวียงสมุทร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญโสม
2. นายประยนต์  จันทร์เขียว
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา   สุโพธิ์ขันธิ์
2. เด็กชายธิติวุฒิ   จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงวันวิสา   สุโพธิ์ขันธ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   บุญโสม
2. นางสาวปาริชาติ   ประสารีบุตร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายชนะชล  พลเขตต์
2. เด็กชายบดินทร  สุขล้วน
3. เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก
 
1. นายเอนก  ระรื่นสุข
2. นางสาวกาญจนา  ภารบุญ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงรรินธร  ศิริวัฒน์
2. เด็กชายศรายุทธ  ห้าวหาญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาบุรี
 
1. นางสาวนนชณัดดา  มาตราคำภา
2. นางธนพร  บุตรดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 1. เด็กชายธีรภัทร  วุฒิเสน
2. เด็กชายภูริภัทร  ไวยคำ
 
1. นางปนิตตา  โสโท
2. นางสาวศิรดา  กุลใบ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญหนัก
2. เด็กชายอภิศักดิ์  ดุลย์สอน
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประสารีบุตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญโสม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1. เด็กชายอภิมุข  ผาแดง
 
1. นางฬุริยา  คนขยัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  จันเส
 
1. นายธราธร  อุทัยธวัช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ   พัดโสดา
 
1. นายสุระชัย    คำภิหนู
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  วรจิตร
3. เด็กชายอชิตะพันธุ์   สุทธิวรรณา
 
1. นางสุนันทา  จันทะคุณ
2. นางสุทธิยา  สุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. นายพงศกร  บุญหนา
2. เด็กหญิงศศิธร  อินทร์ชัย
3. นางสาวสุพัตรา  ภูพานทอง
 
1. นายชัยนาถ  ส่งสุข
2. นางสาวพรรณทิพา  ติวทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กหญิงกีรตา  งามใจ
2. เด็กหญิงนรินทรา  เขียวกลม
3. เด็กหญิงอริสรา  นาเจิมพลอย
 
1. นางวัชรินภรณ์  บุญจันทร์
2. นางสาวอุดมลักษณ์  ประพงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงณัฐฐนันท์   ใจบุญ
2. เด็กหญิงมุธิตา   อยู่ทิพย์
3. เด็กหญิงอรัญญา   ชัยบุตร
 
1. นางสาวสุภัทตรา   หลักเพชร
2. นางสาวศิริกัญญา   ดรครชุม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงสุพัชตรา  บุดดา
2. เด็กหญิงอรณิชา  ร่องบอน
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  สีหาราช
 
1. นายสัพพัญญู  ศิริภา
2. นางขณิฐตา  สิงหาปัด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประดับศรี
2. เด็กหญิงมัฑนา  วีระษร
3. นางสาวสุกัญญา  ขันหล้า
 
1. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
2. นายธานี  ศรีวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ทัศดรกุลพัฒน์
2. เด็กหญิงญานิศา   ศรีดำรงค์
3. เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา
 
1. นางสุทธิยา  สุวรรณ
2. นางศุภวรรณ  ยศราวาส
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงจริญญา  เหลาลาภะ
2. เด็กหญิงณัฐมนฑ์  กาญจนศักดิ์
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  กิจพิทักษ์
 
1. นางนิภารัตน์  วิธี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประดับวงษ์
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  โคแข็ง
 
1. นายนคร  ท้าวเพชร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. นายบัญชา  ทนทาน
2. นายอนุชา  ม่วงมนตรี
 
1. นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 1. เด็กชายธนพงษ์  ลีเจ้ยวาระ
2. เด็กชายสุภัทรพงศ์  เหล่าม่วง
 
1. นายอัครวัฒน์  ชัยมา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายคิมหันต์   โสดา
2. เด็กชายธนพล   ธิตะปัน
 
1. นางสุภาวดี   งามใจ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1. เด็กชายชิตวร  วรรณสุข
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชลหาญ
 
1. นางอนงลักษ์  มาเพชร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายทิววรรณ  แก้วมิ่ง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พันธุลา
 
1. นางสาวยุภาพร  สีหานาท
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  หมั่นคำ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนบะมูล
 
1. นายไพฑูรย์  พิมพา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 1. เด็กหญิงขวัญสิรดา  โสภาศรี
2. เด็กหญิงดรุณี  หมื่นพหล
3. เด็กหญิงดุจลัดดา  สุวรรณเพชร
4. เด็กชายธนาดุล  ศิริคำเพ็ง
5. เด็กหญิงภัทราวดี  สีนาม
 
1. นางกฤษณา  ทาขุลี
2. นายคมกริช  สัมมุตถี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงธนพร  ภูกองไชย
3. เด็กหญิงนรินทร์พร  ประชากูล
4. เด็กหญิงนุชธิดา  บุตรธรรม
5. เด็กหญิงศิริมล  สุรธรรม
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
2. นางสาวณัฐมณฑ์  พุกหน้า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ทองลา
3. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวงค์
4. เด็กหญิงน้ำบุญ  ขำอิ่ม
5. เด็กหญิงวนิดา  ผิวสว่าง
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  พุกหน้า
2. นางเพียงพิศ  บุตรรอด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  แย้มศรี
2. เด็กหญิงปพิชญา  ช่างจักร
3. เด็กหญิงภคพร  ยอดคีรี
4. เด็กหญิงศศิพรร  พรั้วโพธิ์
5. เด็กหญิงแอร์เรีย  มาสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  ภิญโญทรัพย์
2. นางดวงกัลยา  วิธุสุวรรณกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าน้อย 1. เด็กชายนภสินธิ์  เซียะ
2. เด็กชายพีระนัฐ  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงวาสนา  ถิ่นวงษ์ม่อม
4. เด็กชายศุภสิทธิ์  นามวงษา
5. เด็กหญิงเต็มดวง  ปินะสา
 
1. นายสรัญญู  พาลศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรจำนงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  มังคละ
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุดมดัน
3. เด็กหญิงชัญญานุช  รีเวทย์
4. เด็กหญิงรติมา  สีแก้ว
5. เด็กหญิงวรรรณภา  เบ้านาค
 
1. นางปราณี  คำภู
2. นางสาวชญานิษฐ์  ไชยวงศา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกิตสุดาพร  ศรีแก้ว
2. เด็กชายจิรภิญโญ  คำเอี่ยม
3. เด็กชายนนทกานต์  ป้านภูมิ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสรัตน์
5. เด็กชายภูวนัย  สุวรรณบล
 
1. นายพิษณุ  แสงเดือน
2. นางขันตรี  วงค์คำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองเวียง
2. เด็กชายธีรภัทร์  เยาวภาว์
3. เด็กชายพลวัฒน์  ไชยศรี
4. เด็กหญิงวิภาวี  ยอดนางรอง
5. นายสืบสกุล  พละแสน
 
1. นายนุกูล  บุญแจ่ม
2. นายภคิน  ธนะธน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายกันต์กวี  เลพล
2. เด็กหญิงกัลยาพร  พูลเกษม
3. เด็กชายกิตติพงศ์  รัตนบุรมย์
4. เด็กหญิงจรรยพร  พระเกตุ
5. เด็กหญิงธิติกานต์  ผิวลา
6. เด็กหญิงนัฐกฤตา  คำอินทร์
7. เด็กชายนิธิธน  นาโสม
8. เด็กหญิงปนัดดา  นามปัญญา
9. เด็กหญิงพิยดา  จันทร์สว่าง
10. เด็กหญิงลลิตา  ปางชาติ
11. เด็กชายวัชรพล  ทับศิริ
12. เด็กหญิงวาสนา  สมมงคล
13. เด็กชายอชิระ  โพธิญาณ
14. เด็กหญิงอริษา  ธงศรี
15. เด็กหญิงไอลดา  แก่นท้าว
 
1. นางจิราภรณ์  ผิวดี
2. นางสาวสุพรรณี  แก้วกัลยา
3. นางลัดดาวัลย์  นาวิเศษ
4. นางสุพัตรา  อดทน
5. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายพีระวัฒน์  อำนัคมาตย์
 
1. นางฉายสุดาลักษณ์  ทุมชะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทร์อาจ
 
1. นางมะลิวรรณ  ชัยโยธา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงนลิน  คเณสุข
 
1. นายสุนัย  บุญธรรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายศักดา   กลมเกลียว
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กันนะลา
 
1. นางสุดารัตน์  เกิดแก้ว
2. นางนริศรา  แจ้งศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายวิษณุ   สิทธิขวา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีแสนพรหม
 
1. นางนริศรา  แจ้งศรี
2. นางสุดารัตน์  เกิดแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงศิริธร  จันดาวงศ์
2. เด็กชายอิสระ   บุญหล้า
 
1. นางคัทลียา  จิตเจริญ
2. นางสาวปราณี  ชมภูหลง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกชกร  คงสนิทพะเนา
2. เด็กหญิงจิตติมนต์  ตันโห
3. เด็กหญิงชลลดา  สิงหานาถ
4. เด็กหญิงธีราพร  แก้วอำนาจ
5. เด็กหญิงปาลิดา  บุญประคม
6. เด็กหญิงพาขวัญ  พลงาม
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โลมพันธ์
8. เด็กหญิงศิริกัญญา  เทียมทอง
9. เด็กชายศุภกร  สมมุ่ง
10. เด็กหญิงอภิสรา  ทองทุม
 
1. นายชาลี  วิสุงเร
2. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
3. นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจิระศักดิ์  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงชลัญดา  สุวรรณรัตน์
3. เด็กชายธเนศ  เกิ้นชัยภูมิ
4. เด็กหญิงนิตยา  อ่อนละมูล
5. เด็กชายพงษ์เพชร  โพธิ์ทรัพย์
6. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนละมุล
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่อจันทร์
8. เด็กชายอนุชา  เนตรถาวร
9. เด็กหญิงอริสรา  ใจตึก
10. เด็กชายอันดา  วังแพน
 
1. นางประกอบ  พลนามอินทร์
2. นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงจริยา  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ร่วมรส
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ธิตะปัน
4. เด็กหญิงนลินนิภา  พิมพ์บูลย์
5. เด็กหญิงนิภากรณ์  ธิตะปัน
6. เด็กหญิงปริชาติ  ศิริ
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  มางิ้ว
8. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ชัยจีน
9. เด็กหญิงรัชนี  ดอกกระทุ่ม
10. เด็กหญิงรัตนา  หนองเส
11. เด็กชายวุฒิลักษณ์  อินนอก
12. เด็กหญิงสุจิรา  อินทรนอก
13. เด็กหญิงอนงค์นาถ  หมอนทอง
14. เด็กหญิงอินทิวา  ไตรฆ้อง
15. เด็กหญิงเนรมิตร  ธิตะเชียง
 
1. นางสาวมะยุรา   พิมพ์มหา
2. นางนิยม  นิมาลา
3. นางสาวรัตนา  แสงก้า
4. นางนุจรินทร์  ป้านภูมิ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ช่วยศรี
2. เด็กหญิงกัลญาณี  ภูดินดง
3. เด็กหญิงจริยาวดี   วันทองสุข
4. เด็กหญิงณัฐวิภา   แสงหัวช้าง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   โคตรชมภู
6. เด็กหญิงนิรดา   ศักดิ์ศรี
7. เด็กหญิงบุษราคัม   อำพรัตน์
8. เด็กหญิงบุษราคัม   พรทุม
9. เด็กหญิงพรทิพย์   กลางบุญมา
10. เด็กหญิงพัชรี  ฆ้องคำ
11. เด็กหญิงพิกุลแก้ว   ราชบัวศรี
12. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีสมภาร
13. เด็กหญิงสวิตตา   สุหา
14. เด็กหญิงสายน้ำ   บางขุนทด
15. เด็กหญิงสารธาร   บางขุนทด
 
1. นางโสภาพร   แก้วฝ่าย
2. นางสาวสุภาภรณ์   โภคานิตย์
3. นายสมพงษ์   ไกรยะราช
4. นางชาลินี   ปราบสิมา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชลประทาน
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา  บุญเกิด
 
1. นายวรวุฒิ  เพชรศรี
2. นางวารุณี  ชุมภูปิก
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. นายธวัชชัย  พลสำโรง
2. นางสาวสุทัตตา  โพธิจันทร์
 
1. นายจงกล  พลโยธา
2. นางลดาวัลย์  พลโยธา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  สุรินทร์
 
1. นางพัชรีย์  ด่านพงษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำโทพล
 
1. นางนริศรา  ล้วนกล้า
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1. เด็กหญิงนิตยา  สีตาแสง
 
1. นางณิฏยาภรณ์  ศรีเพ็ง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงเกตุชนา  สาสิมมา
 
1. นายณัฐพล  ไชยเดช
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สร้างโสก
 
1. นางนริศรา  ล้วนกล้า
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาตรแก้ว
 
1. นางประพันธ์  นามอาษา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงอาริชา   ชามนตรี
 
1. นายดิเรก  วงษ์มหาจักร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  นาดี
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1. เด็กหญิงจิรประภา  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงพชร  กฤตธนวิรุฬท์
 
1. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
2. นายสมพร  อินทรักษา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1. เด็กหญิงจิราพร   ยอโง้ง
2. เด็กหญิงฐิติพร  นามวงษา
 
1. นายอภิรัตน์  สุพิมพ์
2. นางวิกานดา  ไชยสิงหา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กหญิงสุนันทา  สาน้อย
2. เด็กชายอนุชิต  พันโยลุง
 
1. นางกมล  เกษสงกา
2. นางศิริวรรณ  เชยชม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงอรวรรณ   บรรเทา
 
1. นายมนตรี   รักวิชา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายชัยพฤก  พรมโคตร
2. เด็กชายธนวรรธน์  วรรณพัฒน์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ของหลง
 
1. นายวิญญู  วงศ์นาม
2. นางสาวประไพรพร  สาวะรก
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กชายวรปรัชญ์  โพธิไชยา
2. เด็กหญิงสิริณัฐดา   ชุมพล
3. เด็กชายเอกราช  เดชกุล
 
1. นางพรพิมล  อินทร์ชา
2. นางสุคนธ์  ชามนตรี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ปัดถา
2. เด็กชายปฏิภาณ  จันทา
3. เด็กชายอภิเดช  เสนา
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ภูมิพานิชย์
2. นางนันทพร  บุญกว้าง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์
 
1. นายปริญญา  สาริคา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กชายศราวุธ  คงบุ่งคล้า
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แสงทุย
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  มั่นยืน
 
1. นายชัยฤกษ์  โอฆะพนม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กหญิงแพรววารี  ศรีกัน
 
1. นางสาวสุดาพรรณ์  สัตย์พานิช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธะโร
 
1. นางลำใย  โง๊ะบุดดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงปรารถนา  เทพศรีหา
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญไพรโรจน์
2. เด็กชายธนาคิม  พรคำเดช
3. เด็กหญิงนภัสกร  พละสาร
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มั่นยืน
5. เด็กชายภัทรดนัย  มะโนสุข
6. เด็กชายวีรภัทร  มะโนสุข
7. เด็กชายสุทธิชัย  หงษ์วิเศษ
8. เด็กหญิงเยาวเรศ  มั่นยืน
 
1. นายพันศักดิ์  ไชยโคตร
2. นายชัยฤกษ์  โอฆะพนม
3. นางปิยวรรณ  คำภูลา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กชายกิตติภพ  เห็มทอง
2. เด็กชายจันทรัช  นาลี
3. เด็กหญิงชนาภา  สารินจา
4. เด็กหญิงชนิดา  บุระสิทธิ์
5. เด็กหญิงชลลดา  ภูวงศ์เดือน
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุตรีวงศ์
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญพรม
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิยา
9. เด็กชายนราเทพ  ประโมทะโก
10. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  จันทร์ถอด
11. เด็กหญิงปลิตา  สร้อยสูงเนิน
12. เด็กชายพจน์  นาดี
13. เด็กหญิงพชรพร  พวงมะปราง
14. เด็กชายวิชัย  เห็มทอง
15. เด็กหญิงศรุดา  สารภักดี
16. เด็กหญิงสิรีธร  บุญพรม
17. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กชายอภิชิต  บุตรวิชา
19. เด็กหญิงอรทัย  อุดชา
20. เด็กหญิงเมย์ธินันท์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ดอกบัว
2. นายเกษม  กองเกิด
3. นางอุไรวรรณ  บัวทอง
4. นางสาวกิติยา  ประแดง
5. นางอพัชรา  ดอกบัว
6. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงทิตา    ทุมกระโทก
2. เด็กหญิงนงนุช   สุขกิจ
3. เด็กหญิงนิรมล   ช่วยบุ้ง
4. เด็กหญิงสุจิตรา   สุริโย
5. เด็กหญิงอัญชลี   อินสำราญ
 
1. นายวรศักดิ์  สุขใจ
2. นายไกรษร  พรมทอง
3. นายสุุรศักดิ์  บุญมี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองจันทร์
2. นายคมสันต์  กุลสะโมรินทร์
3. นายคาวี  สาคำตา
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  แฮนเซน
5. นางสาวจิราวรรณ  แสงรา
6. นางสาวชลธิชา  สร้างแก้ว
7. นายชิณวัฒน์  ยางศรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยางศรี
9. เด็กชายทศพร  แพงน้อย
10. เด็กชายทักษิณ  แก้วแสนเมือง
11. เด็กชายธนชล  เดชะ
12. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์ไทย
13. เด็กชายธีรพงษ์  เสนาเทพ
14. เด็กชายบัณฑิต  พงษ์ษา
15. นางสาวบัวบาน  ภูสำลี
16. เด็กหญิงปวีนุช  สิงห์สำราญ
17. เด็กชายปุญวิทย์  นิลด่านกลาง
18. นายพงษ์เพชร  บุญรินทร์
19. เด็กชายภูวรินทร์  งามวงศ์
20. นายรุ่งสุริยา  พิมพ์อ่อนตา
21. เด็กหญิงวนิดา  หาญเชิงชัย
22. เด็กชายวสันต์  อินทรเพชร
23. นางสาววิชุดา  กองทอง
24. นางสาววิภาวี  ยอดนางรอง
25. นางสาวศศิประภา  ทองจันทร์
26. เด็กชายศุปกรณ์  พิมพิมูล
27. นางสาวสุชาดา  ลีเจ้ยวาระ
28. เด็กหญิงสุภาพร  โนนทิง
29. เด็กหญิงสุภาพร  มาเหง้า
30. นายอภิรักษ์  ประทุมชมภู
31. เด็กชายอภิลักษ์  สุริยสาร
32. เด็กหญิงแววมณี  ป้านภูมิ
 
1. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
2. นายชยพัทธ์  ยางศรี
3. นายเคนศรี  พลเขต
4. นางอารีย์  เทพจิตร
5. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีด้วง
6. นางสาวสุวรรณา  เขียวอาสา
7. นางสุภาวดี  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
8. นางสาวลดาวัลย์  ธุระพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายไชยวัฒน์   รองจำนงค์
 
1. นายธราทร   ทองปัญญนพ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงทัศนียา  เทมียะโก
 
1. นางละเอียด  ชละธาร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงทิตา  ทุมกระโทก
 
1. นายวรศักดิ์  สุขใจ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายสุภวัฒน์  ลวดอุปโป
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นนท์ภักดี
 
1. นางสาวทาริกา  นนท์ภักดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  โคตรสมอ
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  พุดบุรี
 
1. นางสาวปฐมพร  แสนบัว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวศิริรัช  จำปาเพ็ง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงรพิพันธ์  คำทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  ฉลาดแย้ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงอมรศิริ  โคตรโสภา
 
1. นางละเอียด  ชละธาร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คงรัมย์
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวศิริรัช  จำปาเพ็ง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพันธบุตร
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนันยา  พรหมเลิศ
 
1. นายวทิพงศ์  ศรีสันต์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กหญิงกณิกา   โคตกอก
2. เด็กหญิงกนกนาถ    บุญเรืองนาม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วงษา
4. เด็กหญิงกันตยา   ดามาตย์
5. เด็กหญิงจิดาภา    สามบุญเรือง
6. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    หอมหวน
7. เด็กชายชนกันต์   เตรียมตั้ง
8. เด็กหญิงชลธาร   แซ่จึง
9. เด็กหญิงชัญญา    เชี่ยวชาญ
10. เด็กหญิงณัฐวรา   โชติบ้านขาม
11. เด็กชายธนากร    มีหลง
12. เด็กชายธนากร   จันทะสอน
13. เด็กชายนพพร   โกนกระโทก
14. เด็กชายนพรัตน์   ประดับศรี
15. เด็กชายบุญญาภัทร    บุตรน้อย
16. เด็กหญิงปัญญวา   นาสมบูรณ์
17. เด็กชายปัญญาวัจน์   ชัยชนะ
18. เด็กชายพัลลภ   วิวิชชัย
19. เด็กชายพิทักษ์   ไชยรส
20. เด็กหญิงภานุสรณ์   สุนทรวิสัย
21. เด็กชายภูวสินธุ์   วิลัยราช
22. เด็กหญิงมนปรียา    วิลัยราช
23. เด็กหญิงมนัญชยา   ชามนตรี
24. เด็กหญิงรัชนีกร    บุญตา
25. เด็กหญิงรัตติกาล    จันทะสอน
26. เด็กหญิงวราภรณ์   พลอาษา
27. เด็กหญิงวริศรา   มีหลง
28. เด็กชายวัชรชัย    พรมหาคำ
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อาสน์ปาสา
30. เด็กชายสมคิด    มาไชย
31. เด็กชายอดิศร   มูลดี
32. เด็กชายอนุวัฒน์   พันธ์เพียร
33. เด็กชายอนุวัฒน์   บุตรน้อย
34. เด็กหญิงอาทิตยา   มาบวบ
35. เด็กหญิงอาทิตยา   สัจธรรม
36. เด็กหญิงแพรพิไล   โสทนา
 
1. นายประนอม  พลกลาง
2. นายทินกร   พันธุวร
3. นายนิพล   นาสมบูรณ์
4. นางอุบลรัตน์   สิมโน
5. นางรัชนี   จันทร์สมัคร
6. นางนิตยา   กุสลจีรัง
7. นางวัชรี   ลอเทนสเซลาเกอร์
8. นางสาวอุมาพร  คำพรม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กชายจตุพงษ์  ผาสุจิตร
2. นางสาวชลกานต์  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  กองทุ่งมน
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญคงที่
5. เด็กชายณัฐพันธ์  กระแสโท
6. เด็กหญิงดารินทร์  แน่นอุดร
7. เด็กชายทรงวุฒิ  ม่วงนาวงศ์
8. เด็กหญิงธนธรณ์  เหล่าแสลง
9. เด็กชายธนานพ  เผ่าน้อย
10. เด็กชายนิรชา  การนอก
11. นายปณิธาน  คงสงฆ์
12. เด็กหญิงปิมาพร  พรมจันทร์
13. เด็กหญิงปิยนันท์  แสนบัวคำ
14. นายพงศ์พันธ์  เพิ่มศรี
15. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้ววงษา
16. เด็กหญิงภคพร  สิงห์ดา
17. เด็กชายภราดร  กาจหาญ
18. เด็กหญิงภาวิณี  เถื่อนแสง
19. เด็กหญิงรัตติการ  ภูพันนา
20. เด็กชายฤกฤษณะ  ช่างชัย
21. นายวุฒิชัย  แสนซื่อ
22. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  ชิณศรี
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  สำเนียงนวน
24. เด็กชายสุทธิพงษ์  วิไชยวงษ์
25. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ท้าวพา
26. นางสาวหฤทัย  อุดมรักษ์
27. เด็กชายอภินันท์  หีบแก้ว
28. เด็กชายอำพล  แฝงเมือง
29. เด็กหญิงอินทิรา  ทุมผารักษ์
30. เด็กหญิงเอมิกา  โคตรมูล
 
1. นางสาวกุลธิดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวพชรธรษ์  จำปีพรหม
3. นางยุภาภรณ์  เครือคำ
4. นางละเอียด  ชละธาร
5. นายทศพร  พรมจารย์
6. นางพรทิพา  ชันติโก
7. นางประพันธ์  นามอาษา
8. นางสาวสิริญา  อินทร์นอก
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายดุลยพล  ศรีอากาศ
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  เพ็งนคร
3. เด็กหญิงนิราวัลย์  บุญประคม
4. เด็กหญิงปรางวดี  ภิทอง
5. เด็กชายพงศกร  เพ็งนคร
6. เด็กชายพัฒรพล  สุรีย์สอน
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  วุฒิวงศ์
8. เด็กชายอดิศร  สินสุพรรณ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ภูสง่า
2. นายวรวิทย์  ศรีนามโหน่ง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกนกพร  อินทรเพชร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาญกล้า
3. เด็กหญิงปณิตา  ชัยสงค์
4. เด็กหญิงพาทินธิดา  สุขใจ
5. นายวงศธร  เมนขุนทด
6. เด็กชายอนุชา  บุญเรือง
7. เด็กชายอภิเชษฐ์  อ่างทอง
8. เด็กชายเปรมศักดิ์  น้อยคูณ
 
1. นางเผ่าพันธ์  อินทรเพชร
2. นางจรรยา  พรมพลเมือง
3. นางวนิดา  วาชัยยุง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ทองอิ่ม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาชัยลาน
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  โปร่งทอง
4. เด็กหญิงภูสุดา  ผิวผ่าน
5. เด็กหญิงมณีวรรรณ  เวียงสมุทร
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ช่างชัย
 
1. นางจันทิรา  ศรีซุย
2. นายสุวัฒน์  นาทันตอง
3. นางปรียานุช  อุ่นใจ
4. นางจุฑารัตน์  ภูลายยาว
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวบกหวาน
2. เด็กหญิงญาโณบล  ชัยสงค์
3. เด็กหญิงพิยดา  คำบุตร
4. เด็กหญิงภัตรสุมา  พงษ์อารีย์
5. เด็กหญิงวโรชา  ศูนย์หนองนก
6. เด็กหญิงอาริยะ  ชัยบุตร
 
1. นางจรรยา  พรมพลเมือง
2. นางวนิดา  วาชัยยุง
3. นางเผ่าพันธ์  อินทรเพ็ชร
4. นายสุนันธวุธ   หงษ์สระแก้ว
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   กองแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    จำปาดี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ชูชาติ
4. เด็กหญิงจารุณี   บงโนนงิ้ว
5. เด็กหญิงชนม์นิภา    สุธรรมราช
6. เด็กหญิงชนิศา   วรรณสุข
7. เด็กหญิงนิฏฐิตา   นามพิมล
8. เด็กหญิงนิภาพร   ดอนสวรรค์
9. เด็กหญิงปณิตา   ประทุมมา
10. เด็กหญิงพรเพทาย   พรมหาชัย
11. เด็กหญิงรัติพร    ศรีหัวแฮ
12. เด็กหญิงอรวี    บงโนนงิ้ว
 
1. นางไพรัตน์  โกกะพันธ์
2. นายธราธร  อุทัยธวัช
3. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
4. นางฐิติมา  เชื้อไพบูลย์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวนันท์   คำล้วน
2. นางสาวธิดารัตน์   หล้าแหล้
3. เด็กหญิงนงนุช   สุขกิจ
4. เด็กหญิงนิรมล   ช่วยปุ้ง
5. เด็กหญิงพรชิตา    ปลายแดน
6. เด็กหญิงยุวดี   บงโนนงิ้ว
7. เด็กหญิงวรดา    นันทเพชร
8. เด็กหญิงสริญญา   สิมมาลา
9. เด็กหญิงสุจิตรา   สุริโย
10. เด็กหญิงสุนันท์ตรา    คะเรรัมย์
11. เด็กหญิงสุพิชญา    เทศสนั่น
12. เด็กหญิงอัญชลี   อินสำราญ
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางจริญญา  เดชเจริญ
3. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
4. นายไกรษร  พรมทอง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายจินดา  ขานดาบ
2. เด็กชายณัฐกร  สีดาหลง
3. เด็กชายณัฐภัทร  จารุการ
4. เด็กชายณัฐวีร์  อิ่มจิตร
5. เด็กชายตะวันฉาย  เจริญชัย
6. เด็กชายทานุทัต  เตี้ยพา
7. เด็กชายธวัชชัย  โอชารส
8. เด็กชายนพเดช  นวนจันทร์
9. เด็กชายนันทวัฒน์  ประวัติศรี
10. เด็กชายภูวเนตร  บุญอาจ
11. เด็กชายรัฐติพันธ์  คู่กระสัง
12. เด็กชายรัฐนัย  ผาแดง
13. เด็กชายศิวพงษ์  บัวทอง
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงจันทร์
2. เด็กชายตฤณ  ทองชู
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  จันทสมบัติ
4. เด็กหญิงมาณิษา  สมัน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวสมบัติ
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
2. นายสุพจน์  นนท์มุต
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กชายปารินทร์  บุตรัตนะ
2. เด็กชายเกียรติเกริกไกร   อุดทา
 
1. นายพิทยา  นามมาลา
2. นายณรงค์   โคตรจันทา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ชาทอง
 
1. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทิศเพ็ญ
 
1. นายจักรภพ  สิริสถิตย์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชาย นนทพัทธ์    ดอนเสนา
2. เด็กชายกิตติพงษ์   ภูเวียงแก้ว
3. เด็กชายก้องภพ   ผ่านจังหาร
4. เด็กหญิงทิพพานนท์   กุดยาง
5. เด็กหญิงวรัทยา   ภูแลนภู่
6. เด็กชายอนันตศักดิ์   อสุรินทร์
 
1. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
2. นายศิริมงคล  โกกะพันธ์
3. นางสาวเทวา  ขิมภูเขียว
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกุนนิดา    เสนานันท์
2. เด็กหญิงนันทิพัฒน์    ทองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรนิมิต    ศรีโบราณ
4. เด็กหญิงพรวิมล    รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงศานต์ฤทัย    พิมพาเรือ
6. เด็กหญิงอิริยา    จันทะนุด
 
1. นายสมคิด  พระสว่าง
2. นางสาวโยษิตา  สงวนศิลป์
3. นางละเอียด  สุรวิทย์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สายจำปา
2. นายคณาชัย  นิยมตรง
3. นายชัยมงคล  ชานันโท
4. เด็กชายปฏิภาณ  ลันบุตร
5. เด็กชายพิพัฒน์  สีเหลือง
6. เด็กชายภานุเดช  นพเก้า
7. นายอัฐพล  ลงระกำ
8. เด็กชายเทิดทูล  บุญปก
 
1. นายเจริญ  ปัณณราช
2. นางสาวกนิษฐา  ศิริวงษ์ขันธ์
3. นางดวงพร  สีดากุด
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองใบ
2. เด็กหญิงกฤษณา  บุญดี
3. เด็กหญิงกีรัตตืยา  วงศ์มีแก้ว
4. เด็กหญิงนริศรา  ไชยา
5. เด็กชายนิธิพงษ์  มาทิพย์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  นรารัตน์วงศ์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  อุทธชัย
8. เด็กหญิงพิชญาภา  หยาดไธสง
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาทิพย์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ป้านภูมิ
 
1. นายมนตรี  พลแพงขวา
2. นางสุมาลัย  แสงเกตุ
3. นางสุพัตรา   อดทน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. นางสาวขวัญนภา  ชนะชัย
2. นางสาวชุติมา  อินทรเพชร
3. นางสาวปลิดา  วรรณชาติ
4. นางสาวพรรพัสสา  สุขใจ
5. เด็กหญิงภัทรภร  แฝงฤทธิ์
6. นายภาณุเดช  วงศ์สุธา
7. นางสาววราภรณ์  จำปาเป๊าะ
8. นางสาวอรุณี  ปัจฉิม
 
1. นายคำมวล  บุญประคม
2. นางปิยะภรณ์  พลแพงขวา
3. นายสุนันทวุธ  หงษ์สระแก้ว
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา   รักพันธ์
2. เด็กหญิงนิลดา   จันทะศรี
3. เด็กหญิงลลิตา   ภิรมย์พล
 
1. นางจุไรรัตน์   ชมภูเขียว
2. นางพูนทรัพย์   พรมชินวงษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศลิษา   ประกอบนัน
2. เด็กหญิงอรทัย   วิชาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาภาพร   สุโพธิ์
 
1. นางจุไรรัตน์   ชมภูเขียว
2. นางศุภมาส  เรืองจันทร์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อุประถา
2. เด็กหญิงณัฐชา  พาภักดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  กงเพชร
 
1. นายสมโภชน์  อรศักดิ์
2. นางสาวศิลาภักฏ์  แก้วก่า
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กหญิงวริษา  ปัญญา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทรวงศ์
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  นาหัวคน
 
1. นางวรณี  แสงมุกดา
2. นางรานี  กองวงศ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 1. เด็กชายสุทธิเกียรติ  ลีลาศ
2. เด็กหญิงอภิชยา  แดนสมประสา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แคนติ
2. นางสาวลินดา  บุษบง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายชัชวาลย์  วงศ์จินา
2. เด็กชายยุทธพงษ์  สัตย์ธรรม
 
1. นายสุทัศน์  ภูมิภาค
2. นายปาณัฐ  อินอภัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 1. เด็กชายวิชิต  แห่หล้า
2. เด็กชายเพชรกล้า  สนสังข์
 
1. นางสาวเมธาพร  มณีโชติ
2. นางสาวอริยา  สวัสดิ์ทา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 1. เด็กหญิงบาจรี  รัตนภูมี
2. เด็กหญิงสุพิชยา  สุขภูวงค์
 
1. นายวิสุทธิ์  สุทธลูน
2. นายวิชิต  ศรีพรรณ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. นายชนะชัย  ตรีเดช
2. นายนัทวัฒน์  จันศรีรัตน์
 
1. นางคริสมาส  พลจังหรีด
2. นายณัฐชพล  กองทุ่งมนต์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1. เด็กหญิงปิยะดา   ภิญโญสุข
2. เด็กหญิงเอื้อมฝัน   ชะโรมกลาง
 
1. นายกิติพงษ์   รัดอัน
2. นางสาวนวลศรี   ผ่านพูล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. นางสาวขวัญนภา  ชนะชัย
2. นางสาวพรรพัสสา  สุขใจ
 
1. นางรัชณี  ชัยสงค์
2. นางปิยะภรณ์  พลแพงขวา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงฐิตาภา   จันทะลี
2. เด็กหญิงศิรประภา  สีหาราช
 
1. นางสาวรัชฎากร  พงษ์ฤทัศน์
2. นางสาววราภรณ์  สายรัตน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภาราดร  วิเศษหมื่น
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุญสิทธิ์
 
1. นายสุทัศน์  ภูมิภาค
2. นางสาวรัตน์วดี  อินทะกนก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายณัฐนนท์  โนนทิง
2. เด็กชายพศิน  เล็งบางยาง
 
1. นายมนตรี  พลแพงขวา
2. นายคณาวุฒิ  กุตัน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายปัณณัฐธร  เหลาทอง
2. เด็กชายวัชรพล  แสงจันทร์
 
1. นายประทวน  พรมสมบัติ
2. นางสุจิตรา  สุราช
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงบัวทอง  โคตรวงษา
2. เด็กหญิงภัทรภร   ชื่นชม
3. เด็กหญิงมณีวงษ์  ขวาวงศ์ษา
 
1. นางหยาดรุ้ง  เลขาโชค
2. นายทิวัตถ์  ฤาชา
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายนภดล  ขันขวา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  อสุรินทร์
3. เด็กชายวชิรวิทย์  คำมุกชิก
 
1. นางวิภาดา  แก้วพิภพ
2. นางสาวผาณิต  ใจเย็น
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายนพพร  ชนะพันธ์
2. เด็กชายพิชิตณรงค์  หาญโสภา
3. เด็กชายอนุภาพ  แก้วลา
 
1. นางวิภาดา  แก้วพิภพ
2. นางสาวผาณิต  ใจเย็น
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายชัยวิชิต   ศรีอุดม
2. เด็กชายทินันติกร   โคตรบุ
3. เด็กชายพิชิตชัย   พลตรี
 
1. นายทองสุข  สิมดี
2. นายนิรุจ  ทับทิมหิน
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นางสาวพรนภา  บุญชาลี
2. นางสาวศิริกัญญา  เสวะคร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สุดใจ
 
1. นายมังกร  บุญประคม
2. นางหยาดรุ้ง  เลขาโชค
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายคมศร  ดวงกลาง
2. เด็กชายพงศ์ภัค  อุ่นจิตร
3. เด็กชายอานนท์  แหล้ป้อง
 
1. นายภิญโญ  โภคทรัพย์
2. นายสุรพล  นาอุดม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายจิราวุฒิ   ศรีเมือง
2. เด็กชายวิษณุ   บัวนาค
3. เด็กชายศราวุธ   มาตรา
 
1. นางนงนุช  สุริวงษ์
2. นายประพัฒชัย  โพธิ์ตะนิมิตร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแท่น 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ศิริวงษ์
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พรมตา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทร์เพชร
 
1. นางนิยม  แก่นวงษ์
2. นางกาญจนา  แผ่นพงษ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายกุลชาติ  โคกอุ่น
2. เด็กชายอาคม  สุวรรณหงษ์
3. เด็กชายเสกสรร  ส่งสุข
 
1. นายประยนต์  จันทร์เขียว
2. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระบัว
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีผาแหย่ง
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสนสากล
4. เด็กหญิงสุนันทา  เหล่ากลาง
5. เด็กหญิงอัจฉรีย์  ประเสริฐสังค์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำสูญแสง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงค์
2. นางอรทัย  เจริญใจ
3. นางสาวลักขณา  เหล่าวงโคตร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงฉัตรรัตน์  คำมาตร
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สร้อยนายาง
3. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงษ์
4. เด็กหญิงวิรดี  ศรีสมุทร
5. เด็กหญิงศิริพร  ดรรชนีมาศ
6. เด็กหญิงสุมาลี  ดวงจิตร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงค์
2. นางอรทัย  เจริญใจ
3. นายวรวุฒิ  ทองสง่า
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กหญิงชนาภัทร  พรหมเมตตา
2. เด็กหญิงพีรญาณ์  ศรีสอนมณี
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  กันทะกูล
 
1. นางวาสนา  พรหมเมตตา
2. นางสาวสุจิตรา  เสนาวัง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายประเสริฐ  สุระศักดิ์
2. เด็กชายราเชนทร์  พรมแก้ว
3. เด็กหญิงสิติฮายา  บุญอุ้ม
 
1. นางอิศราภรณ์  ภาพันธ์
2. นายธนูชัย  ชาวดร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายนทีธร  หาสาง
2. เด็กหญิงรัตนาทิพย์  สวยกลาง
3. เด็กหญิงสภาวินี  อ้นอำลา
 
1. นางสมร  ศรีเหลี่ยมงาม
2. นางจิราลักษณ์  วงษ์ตรีศรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   อุไร
2. เด็กชายนันทวัฒน์   บุญประคม
3. เด็กชายปิยะศักดิ์   ถูวะศรี
 
1. นายประยนต์  จันทร์เขียว
2. นายณรงค์ฤทธิ์   บุญโสม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงพจณิชา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญกว้าง
3. เด็กหญิงสุภาพร  วันเพ็ญ
 
1. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
2. นางสาววรารัตน์  ภูสมจิตร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  กุลดวงจันทร์
2. เด็กชายศุภกิจ  หลักทอง
3. เด็กชายอนุชา  เกตุมาลา
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุตรนคร
2. นางสาวพุธรัตน์  นามคุณ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงจังคนิภา  เพียเวียงวน
2. เด็กหญิงนภสร  จันดีบาง
3. เด็กหญิงศรัณพร  โคกวิลัย
 
1. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
2. นายคำสาย  การะแสง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  จันทสมบัติ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คำสีแก้ว
 
1. นายสุพจน์  นนท์มุต
2. นางปัทมา  พรหมธี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงนิสา  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงภควดี  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชโชคดี
 
1. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
2. นายคำสาย  การะแสง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมาณิสา  สมัน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวสมบัติ
3. เด็กหญิงอรนุช  ยอดยิ่ง
 
1. นายสุพจน์  นนท์มุต
2. นางปัทมา  พรหมธี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กหญิงชนม์พิชชา    แสนดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน   กลางพิมาย
3. เด็กหญิงอนันต์ชนก   ผดาศรี
 
1. นางปนิตา  สว่างพิทักษ์
2. นายสมโภช   อิ่มอ่อน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นางสาวนิสารัตน์  แอ้นชัยภูมิ
2. นางสาวรัตนาวลี  แสงสิมมา
3. นางสาววนัสนันท์  สิมขุนทด
 
1. นางดวงพร  สีดากุด
2. นางสาวกนิษฐา  ศิริวงษ์ขันธ์
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกนกพร  โมครัตน์
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  แสงขันธ์ุ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐไทย
 
1. นางจุฑาพร  เฮ้าทา
2. นางกรทิวา  หาญเชิงชัย
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงกรกช  ภิรมย์พล
2. เด็กชายทัศกร  จีระสมบัติ
3. เด็กหญิงวันวิสา  สุจริต
 
1. นางปิยอร  อามาตย์มนตรี
2. นางธนารักษ์  อ่วมพรม
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงเกดกนก  มัทจิต
 
1. นางนิภาลัย  ทองชาติ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงญาณิศา  บวกโพธิ์
 
1. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงอินทุอร  หนองคำพูล
 
1. นายอัครเดช  หลวงน้อย
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสนพันนา
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสันต์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. นางสาวมัจฉา  ศรีระวงษา
 
1. นางอารีย์  เทพจิตร
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงไพรพรรณ  ภูแชมโชติ
 
1. นางสาวประไพรพร  สาวะรก
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายอภีรีย์  คำอ้อ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แหล้พรม
 
1. นางอาทิตยา  ซ้อนหา
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงหาไทย
 
1. นางสาวกาญจนา  ภิญโญทรัพย์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงวนิดา  โนนทิง
 
1. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายปิยะราช  ปาละพา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีลาชัย
3. เด็กชายวรสรรค์  สอนเฒ่า
 
1. นางภัทรดา  ทาน้อย
2. นางศิรประภา  สุวรรณศรี
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นางสาวศยามล  ลอบไธสง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วลินลา
3. เด็กหญิงอนาตยา  สุวรรณธรรมา
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางจริญญา  เดชเจริญ
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สาวิยศ
2. เด็กหญิงปนิดา  ไชยโก
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  วิเจ้ยวาระ
2. เด็กหญิงวิรดา  คีรีวงษ์
 
1. นางคายคำ  ขาวขำ
2. นายคมสัน  แข็งแอ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แผลงตัน
 
1. นางสาววัลลภาภรณ์   มาลาชาสิงห์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายนนทชัย  อันภักดี
 
1. นางสาวยุพยงค์  พรมลา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงนริศรา  ช่วยหาญ
 
1. นางอาทิตยา  ซ้อนหา
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายปรียะพงษ์    แสงทอง
 
1. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 1. เด็กชายธนงค์ชัย  สินสัมพันธ์
 
1. นางสาวจิรพร  โมรีย์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายสุระพงษ์   จันสี
 
1. นางจริญญา  เดชเจริญ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  พิงไธสง
 
1. นางนริศรา  ล้วนกล้า
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์   ด้วงคำจันทร์
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ท้าวน้อย
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสันต์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงน้องน้ำ  นิรงค์บุตร
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสันต์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  มูลศรีนวล
 
1. นางอรอุมา  มีเบ้า
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณษา  จันทร์นา
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1. เด็กหญิงกฤติมาพร  ยศประสงค์
 
1. นางยุวดี  แพนพา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพา  ทะศรี
 
1. นางสุวิมล  พรหมมาหล้า
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 1. เด็กหญิงบุญนิดา  ระติวงศ์
 
1. นางอรอุมา  มีเบ้า
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ทุ่งจันทร์
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1. เด็กชายปิยทัศน์  พันธ์มา
 
1. นายไสว  ราชบัวโคตร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุดใจ
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กชายกิติพศ  โชควิเศษ
2. เด็กชายธนพล  ประสาวะนัง
3. เด็กชายนรากร  ร่องไชยเมือง
4. เด็กชายภูวดล  สาราช
5. เด็กชายรณชัย  ไชยไข
6. เด็กชายวีรวุฒิ  แก้วกองเงิน
7. เด็กชายศราวุธ  แน่นอุดร
 
1. นางสาวกาญจนา  ภิญโญทรัพย์
2. นายคำสาย  การะแสง
3. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ภูคำวงษ์
2. เด็กชายธันวา  อุตราช
3. เด็กหญิงสุชิตา  ดาแพง
 
1. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
2. นางสุภาวดี  เข็มทอง
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลญา  โสภาศรี
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ภูเขม่า
3. เด็กหญิงนันทนา  แสนพินิจ
 
1. นางกนกพร  เสนาดี
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร  จูมกุดรัง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงจารุพร  คำทองยศ
2. เด็กหญิงนงนภัส  โสมคำ
3. เด็กหญิงปารียา  ไชยสนาม
 
1. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
2. นางสุภาวดี  เข็มทอง
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงนันนภัส  แก้วศรี
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  สุริโย
3. เด็กหญิงยุวธิดา  รัตนประเสริฐ
 
1. นางรัตนา  มูลหา
2. นางสุวิญชา  โคตรธรรม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายกฤษฎา  กระเจียนู
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  นิลนามะ
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุขแสน
 
1. นางอภิญญา  บุญญะรัง
2. นางกฤตพร  อินทร์วิชา
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงพราวนภา  หาญคำแพง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  แสงจันดา
3. เด็กหญิงอารียา  รังแก้ว
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1. เด็กหญิงกชกร   พรมดวงดี
2. เด็กหญิงศิรประภา   ประทุม
3. เด็กหญิงอารียา   ชินบุตร
 
1. นางสาวนวลศรี   ผ่านพูล
2. นางสาวศนิญา   คงเขตชินบุต
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายพีรพล  ภาภักดี
2. เด็กชายวราฑา  สีหานนท์
 
1. นางอมรรัตน์  สุภา
2. นางสาวจารุภา  สุภา
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  เยระบุตร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทะบุตร
 
1. นางสาวกรองทิพย์  ภูลม
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายจิรายุทธ  สุนาชัย
2. เด็กชายเอกวสันต์  มหาราช
 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมรินทร์
2. นางสาวกนกนุช  มะโนธรรม
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีหราช
2. เด็กหญิงสุภาริณี  สีดามุย
 
1. นางสาวเมทินี  แก้วเตชะ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล  โควะเลิศ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายนิลนภัส  โพธิ์ขำ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูน้ำเย็น
 
1. นางสาวอัญชลี  กุลสิงห์
2. นางสาวลดาวัลย์  ธุระพันธ์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 1. เด็กหญิงปริชาติ  แสงสี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนบุตร
3. เด็กชายวราวิชช์  ทองละออ
 
1. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
2. นางทิพวรรณ  ชัยรินทร์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 1. เด็กชายปฎิภาณ  ไชยแสง
2. เด็กหญิงสาริกา  คำวิมล
3. เด็กชายไตรภพ  สุรมาตย์
 
1. นายสุระ  ศรีเหลี่ยมงาม
2. นายอดิศร  วิธุสุวรรณกุล
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายกษมา  สุขานายาง
 
1. นายนายเฉลิมพล  จันทรดี
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นายพัชรวิญ์  ศรีเพ็ง
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายวายุ  พวงพิลา
 
1. นายสุนันท์  ทูลพิรัตน์
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นายธนชัย  ปู่หลุ่น
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กชายกฤษณะ   สุวรรณศรี
 
1. นายคำสาย  การะแสง
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. เด็กชายสุรวุช  แสนบุตร
 
1. นางสุพร  กุลกั้ง
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายบริพรรณ  สิมมาสุข
 
1. นางสุนทร  เสมาเพชร
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. นายวิทยา  เสนศรี
 
1. นางสรชา  แซ่อึ้ง
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายชำนาญ  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงช่อผกา  ขาวขำ
3. เด็กหญิงญาดา  สูงสุด
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรืองจักร
5. เด็กชายณัฐพล  สุขแสน
6. เด็กหญิงธิดาพร  ประชามอญ
7. เด็กหญิงนุชจิรา  คัฒเนตร
8. เด็กหญิงบุญฑริกา  บุญเรือน
9. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยฮะนิจ
10. เด็กหญิงปนัดดา  สุโพธิ์
11. เด็กหญิงปิติยาพร  ผาดำ
12. เด็กชายพรหมพร  คำภู
13. เด็กหญิงพิมพกานต์  เที่ยงตรงจิต
14. เด็กหญิงพิยดา  แสงเวียง
15. เด็กชายพีรณัฐ  พรมโคตร
16. เด็กชายมงคล  ชนะสงคราม
17. เด็กหญิงมลิษา  สีเสมอ
18. เด็กหญิงรวิสุดา  เกตุสิงห์
19. เด็กหญิงวรัญญา  อรัญเสน
20. เด็กหญิงวริศรา   พันธ์พิบูลย์
21. เด็กชายวิทวัส  สวัสดิโสม
22. เด็กชายศุภรัตน์   พันธ์ลำภู
23. เด็กชายสรวิทย์   ดอนโคตรจันทร์
24. เด็กหญิงสิริมา  ศรีอ่อน
25. เด็กหญิงสุจิรา  ช่วยปัด
26. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิวิเศษ
27. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์ชมภู
28. เด็กหญิงสุภาวดี  ประเสริฐสุข
29. เด็กชายอัศวิน  โพธิ์ตะเพชร
30. เด็กหญิงเกษราพร  คำบอนพิทักษ์
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
2. นายวิฑูรย์  บุญจันทร์
3. นายชูศักดิ์  ดวงศรี
4. นางอภิญญา  บุญญะรัง
5. นางพรทิพย์  ต้นเงิน
6. นางกฤตพร  อินทร์วิชา
7. นางพรสวรรค์  เกตุไทย
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  หะนุมาร
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ดงพงษ์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  จันพรมชู
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  ยาโกฏิ์
5. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วน่าน
6. นายธนชัย  ปู่หลุ่น
7. เด็กชายธนวัฒน์  กุลศรี
8. เด็กหญิงธนัชพร  ประแดงอ่อน
9. นายนนทนันท์  ทุมซะ
10. นายนพรัตน์  จุฬา
11. นางสาวบุษราคัม  เหหาสุข
12. เด็กหญิงปนิตา  แสนจันทร์ศรี
13. เด็กหญิงปริยา  สีนวนแสง
14. เด็กชายผาติธร  เมืองโคตร
15. นายพัชรวิชญ์  ศรีเพ็ง
16. เด็กหญิงวรรณาภา  บ่อคำ
17. เด็กหญิงวิยดา  โบราณมูล
18. นางสาวสมิหลา  สาคำ
19. นายสหรัฐ  บุปผาวาสน์
20. เด็กหญิงสุธิดารัก  นิลนามะ
21. เด็กหญิงสุนิตา  กัญญาเถื่อน
22. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วประดับ
23. เด็กหญิงหนูเล็ก  บุญเฮียง
24. เด็กชายหรรษา  ภูพานใหญ่
25. นายอดิศร  มูลอามี
26. เด็กหญิงอรกัญญา  คำน้อย
27. นางสาวอรญา  นามวิจิตร
28. นางสาวอรัญญา  สีหลักคำ
29. เด็กหญิงเกศมณี  มาลา
30. นายเกษมสันต์  หัตถกิจ
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
2. นางลำพูน  นิตยารส
3. นายทินกร  เทียมทัน
4. นายฐปนวัฒน์  ศรีโมสาร
5. นางสาวเอื้อมพร  สิงคง
6. นางสาวขณิฐตา  สิงหาปัด
7. นางสาวภัทราภรณ์  สามหาดไทย