สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 43 13 5 6 61
2 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 33 6 1 1 40
3 ร่มเกล้า 27 7 5 4 39
4 บ้านบกโนนเรียง 26 8 4 4 38
5 เมืองใหม่วิทยา 25 7 9 6 41
6 บ้านโนนงาม 23 3 2 1 28
7 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 22 4 1 0 27
8 บ้านนามะเฟือง 21 6 1 2 28
9 โนนคูณวิทยา 21 5 1 1 27
10 บ้านหินลับศิลามงคล 19 7 5 2 31
11 บ้านศรีบุญเรือง 18 6 3 6 27
12 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 17 1 2 2 20
13 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 16 12 5 2 33
14 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 16 9 5 6 30
15 อนุบาลสุดา 16 5 3 2 24
16 หนองแกสระแก้ววิทยา 15 8 4 0 27
17 ฝายหินประชารักษ์ 15 6 3 5 24
18 บ้านพร้าว 15 3 3 2 21
19 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 14 6 4 1 24
20 ดอนปอวิทยา 14 5 4 6 23
21 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 14 2 2 2 18
22 บ้านหนองลุมพุก 14 2 0 0 16
23 บ้านถิ่น 13 4 3 4 20
24 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 12 5 4 3 21
25 บ้านวังมน 12 2 3 1 17
26 บ้านหนองกุงแก้ว 11 4 2 2 17
27 นิคมสงเคราะห์วิทยา 11 4 0 2 15
28 พิชญบัณฑิต 11 3 1 0 15
29 บ้านนาเลิง 10 13 3 5 26
30 บ้านสร้างเสี่ยน 10 5 0 1 15
31 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 10 2 1 1 13
32 โคกม่วงประชาสรรค์ 10 1 3 4 14
33 บ้านท่าลาด 9 6 2 4 17
34 โนนสำราญสมสนุก 9 5 4 2 18
35 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 9 4 3 2 16
36 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 9 4 2 0 15
37 ชุมชนบ้านกุดดู่ 9 3 1 0 13
38 หัวนาศึกษาวิทย์ 8 10 2 4 20
39 บ้านค้อ 8 10 1 5 19
40 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 8 5 2 2 15
41 บ้านหนองแวง 8 5 1 5 14
42 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 8 4 3 7 15
43 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 8 3 0 2 11
44 บ้านหนองแวงป่งสัง 8 2 0 0 10
45 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 8 1 2 2 11
46 บ้านดอนเกล็ด 8 1 2 1 11
47 บ้านทรายมูล 8 1 0 1 9
48 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 7 6 1 3 14
49 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 7 4 6 1 17
50 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 7 3 1 2 11
51 นิคมวัฒนา 6 7 2 4 0 13
52 โนนสังวิทยาสรรค์ 7 2 3 1 12
53 เทศบาล1 6 4 1 1 11
54 บ้านโต่งโต้น 6 4 1 1 11
55 อนุบาลหนองบัวลำภู 6 3 2 4 11
56 ปรางค์กู่ 6 3 0 0 9
57 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 6 2 4 4 12
58 ยางหลวงพิทยาคม 6 2 4 1 12
59 บ้านโนนสงเปลือย 6 2 2 2 10
60 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 6 2 1 3 9
61 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 6 2 1 2 9
62 กุดหานสามัคคี 6 1 2 0 9
63 บ้านหนองโน 6 0 2 0 8
64 บ้านหนองเหมือดแอ่ 5 4 1 1 10
65 บ้านหินสิ่ว 5 3 1 0 9
66 บ้านหนองเม็ก 5 3 0 0 8
67 บ้านมอเหนือ 5 2 2 1 9
68 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 5 2 1 2 8
69 บ้านวังไฮ 5 2 0 0 7
70 บ้านโคกสะอาด 5 1 2 0 8
71 บ้านข่าดอนเข็ม 5 1 1 0 7
72 วังแคนวังคูณวิทยา 5 1 0 2 6
73 หนองม่วงชมพูทอง 5 1 0 1 6
74 จริยานุสรณ์ 5 1 0 0 6
75 กุดจิกวิทยา 5 0 2 0 7
76 บ้านโคกป่ากุง 4 7 3 0 14
77 บ้านหัวขัว 4 7 0 2 11
78 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 4 4 5 1 13
79 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 4 4 4 0 12
80 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 4 4 2 2 10
81 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 4 3 2 1 9
82 บ้านทรายงาม 4 3 1 3 8
83 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 4 3 1 0 8
84 บ้านดินทรายอ่อน 4 2 3 1 9
85 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 4 2 1 5 7
86 บ้านโนนเสถียร 4 2 1 2 7
87 บ้านกุดแท่น 4 2 1 0 7
88 บ้านโนนหว้าทอง 4 1 2 0 7
89 บ้านลำภู 4 1 1 0 6
90 บ้านศรีสุขนาล้อม 4 1 1 0 6
91 บ้านนาอ่าง 4 1 0 0 5
92 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 4 0 2 0 6
93 บ้านลาด 4 0 1 2 5
94 บ้านภูพานคำ 4 0 1 0 5
95 ชุมชนบ้านนากอก 4 0 0 1 4
96 บ้านโนนทัน 4 0 0 1 4
97 บ้านโนนตาล 4 0 0 1 4
98 บ้านโนนเมือง 4 0 0 0 4
99 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 3 6 1 3 10
100 บ้านโสกก้านเหลือง 3 4 0 0 7
101 ไทยรัฐวิทยา 81 3 3 5 2 11
102 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 3 3 2 1 8
103 บ้านหนองแสงนาล้อม 3 3 1 2 7
104 บ้านโคกกุง 3 2 3 2 8
105 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 3 2 1 0 6
106 อนุบาลภูบดินทร์ 3 1 2 1 6
107 บ้านห้วยหว้าวังทอง 3 1 1 1 5
108 บ้านโสกจาน 3 1 1 0 5
109 บ้านข้องโป้ 3 1 0 1 4
110 บ้านดอนยานาง 3 0 2 1 5
111 บ้านป่าคา 3 0 2 0 5
112 บ้านกุดแห่ 3 0 1 0 4
113 บ้านโนนสะอาด 3 0 1 0 4
114 บ้านเพ็กเฟื้อย 3 0 0 1 3
115 บ้านสำราญสุข 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองกุงคำไฮ 3 0 0 0 3
117 บ้านสันป่าพลวง 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองทุ่งมน 3 0 0 0 3
119 บ้านห้วยโจด 2 5 2 2 9
120 บ้านหนองบัวน้อย 2 4 1 1 7
121 บ้านหนองกุง 2 3 1 1 6
122 บ้านกุดกวางสร้อย 2 2 5 1 9
123 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 2 2 3 1 7
124 โนนสมบูรณ์วิทยา 2 2 2 3 6
125 บ้านหนองคังคา 2 2 2 2 6
126 บ้านโนนอุดม 2 2 2 0 6
127 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 2 2 1 2 5
128 นิคมสงเคราะห์ 3 2 2 1 1 5
129 บ้านข่าน้อย 2 2 1 0 5
130 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 2 2 1 0 5
131 บ้านโคกสนั่น 2 2 0 0 4
132 บ้านหนองอุ 2 2 0 0 4
133 บ้านบุ่งบก 2 1 2 1 5
134 บ้านห้วยบ่อทอง 2 1 0 1 3
135 บ้านหนองแตง 2 1 0 0 3
136 บ้านกุดคอเมย 2 1 0 0 3
137 บ้านดงบาก 2 1 0 0 3
138 บ้านโคกกลาง 2 0 1 2 3
139 บ้านสุขเกษม 2 0 0 1 2
140 บ้านห้วยไร่ 2 0 0 1 2
141 บ้านหนองปลาขาว 2 0 0 1 2
142 บ้านนาทม 2 0 0 0 2
143 บ้านโคกล่าม 2 0 0 0 2
144 บ้านห้วยลึก 2 0 0 0 2
145 บ้านโคกม่วย 2 0 0 0 2
146 บ้านโนนขมิ้น 2 0 0 0 2
147 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 1 3 1 0 5
148 บ้านหนองนกเขียน 1 2 3 2 6
149 บ้านกุดเต่า 1 2 3 1 6
150 บ้านฝายหิน 1 2 2 0 5
151 บ้านท่าศิลา 1 2 0 1 3
152 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 2 0 0 3
153 บ้านคึมชาดห้วยบง 1 2 0 0 3
154 บ้านโนนปอแดง 1 1 1 2 3
155 บ้านโคกใหญ่ 1 1 1 1 3
156 บ้านดอนข่า 1 1 1 0 3
157 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1 1 1 0 3
158 บ้านโนนม่วง 1 1 1 0 3
159 บ้านนาแพง 1 1 0 0 2
160 บ้านตะเคียนทอง 1 1 0 0 2
161 บ้านวังโปร่ง 1 1 0 0 2
162 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 0 1 0 2
163 บ้านห้วยบง 1 0 1 0 2
164 บ้านแกท่าวารี 1 0 1 0 2
165 บ้านหนองสะแบง 1 0 0 2 1
166 แสนภักดีวิทยา 1 0 0 1 1
167 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 1 0 0 1 1
168 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 0 1
169 บ้านโปร่งแจ้ง 1 0 0 0 1
170 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 1 0 0 0 1
171 บ้านโสกแดง 1 0 0 0 1
172 บุตรเพชรวิทยา 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองเล้าข้าว 1 0 0 0 1
175 บ้านอ่างบูรพา 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองทุ่ม 0 4 2 1 6
177 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 3 3 4 6
178 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 3 1 4 4
179 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 3 1 1 4
180 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 3 0 1 3
181 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 2 2 1 4
182 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 2 1 2 3
183 บ้านนาวังเวิน 0 2 0 0 2
184 บ้านคอกวัว 0 2 0 0 2
185 บ้านตำแย 0 2 0 0 2
186 บ้านโนนคูณ 0 2 0 0 2
187 บ้านดอนนาดี 0 1 2 0 3
188 นิคมสงเคราะห์๒ 0 1 1 0 2
189 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 1 1 0 2
190 บ้านหนองบัวโซม 0 1 0 1 1
191 บ้านห้วยหามต่าง 0 1 0 1 1
192 บ้านหนองตานา 0 1 0 1 1
193 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 1 0 0 1
194 บ้านดอนหัน 0 1 0 0 1
195 บ้านวังคูณ 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 1 2 1
197 บ้านผาสุก 0 0 1 0 1
198 บ้านนาชุมแสง 0 0 1 0 1
199 บ้านนาทับควาย 0 0 1 0 1
200 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 0 0 2 0
201 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 0 1 0
202 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 1 0
203 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
204 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0 0
รวม 1,077 474 277 245 2,073