สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 47 15 6 6 68
2 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 42 7 1 1 50
3 เมืองใหม่วิทยา 39 7 9 6 55
4 โนนคูณวิทยา 28 5 1 1 34
5 ร่มเกล้า 27 7 5 4 39
6 บ้านบกโนนเรียง 26 8 4 4 38
7 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 23 10 6 6 39
8 บ้านนามะเฟือง 23 6 1 2 30
9 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 23 4 1 0 28
10 บ้านโนนงาม 23 3 2 1 28
11 บ้านศรีบุญเรือง 21 6 3 6 30
12 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 20 3 2 2 25
13 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 20 2 3 2 25
14 ฝายหินประชารักษ์ 19 10 3 5 32
15 บ้านหินลับศิลามงคล 19 7 5 2 31
16 หนองแกสระแก้ววิทยา 17 8 4 1 29
17 บ้านหนองลุมพุก 17 2 1 0 20
18 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 16 12 5 2 33
19 อนุบาลสุดา 16 5 3 2 24
20 บ้านพร้าว 16 3 3 2 22
21 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 15 6 2 2 23
22 ดอนปอวิทยา 15 5 4 6 24
23 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 15 5 2 0 22
24 บ้านถิ่น 15 4 4 4 23
25 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 15 2 1 1 18
26 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 14 6 4 1 24
27 ชุมชนบ้านกุดดู่ 14 3 1 0 18
28 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 13 6 0 2 19
29 นิคมสงเคราะห์วิทยา 13 4 0 2 17
30 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 12 5 4 3 21
31 บ้านหนองกุงแก้ว 12 4 3 2 19
32 บ้านหนองแวงป่งสัง 12 3 0 0 15
33 บ้านวังมน 12 2 3 1 17
34 บ้านท่าลาด 11 6 2 4 19
35 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 11 4 3 2 18
36 อนุบาลหนองบัวลำภู 11 3 2 4 16
37 พิชญบัณฑิต 11 3 1 0 15
38 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 11 2 2 2 15
39 บ้านทรายมูล 11 2 0 1 13
40 บ้านนาเลิง 10 13 3 5 26
41 โนนสำราญสมสนุก 10 5 4 2 19
42 บ้านสร้างเสี่ยน 10 5 0 1 15
43 โคกม่วงประชาสรรค์ 10 1 4 4 15
44 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 9 3 1 2 13
45 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 9 3 1 0 13
46 โนนสังวิทยาสรรค์ 9 2 3 1 14
47 หนองม่วงชมพูทอง 9 2 0 1 11
48 หัวนาศึกษาวิทย์ 8 10 4 4 22
49 บ้านค้อ 8 10 1 5 19
50 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 8 5 4 7 17
51 บ้านหนองแวง 8 5 1 5 14
52 บ้านศรีสุขนาล้อม 8 4 2 0 14
53 บ้านหนองเหมือดแอ่ 8 4 1 1 13
54 บ้านโนนเสถียร 8 3 1 2 12
55 บ้านดอนเกล็ด 8 1 2 1 11
56 บ้านหนองโน 8 0 2 0 10
57 บ้านหนองทุ่งมน 8 0 0 0 8
58 บ้านโคกป่ากุง 7 8 3 0 18
59 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 7 6 1 3 14
60 บ้านโต่งโต้น 7 5 1 1 13
61 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 7 4 6 1 17
62 นิคมวัฒนา 6 7 2 4 0 13
63 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 7 2 1 2 10
64 บ้านโนนเมือง 7 1 0 0 8
65 ชุมชนบ้านนากอก 7 0 1 1 8
66 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 6 5 1 5 12
67 เทศบาล1 6 4 1 1 11
68 บ้านหินสิ่ว 6 4 1 0 11
69 บ้านหนองเม็ก 6 3 0 0 9
70 ปรางค์กู่ 6 3 0 0 9
71 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 6 2 4 4 12
72 ยางหลวงพิทยาคม 6 2 4 1 12
73 บ้านโนนสงเปลือย 6 2 2 2 10
74 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 6 2 1 3 9
75 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 6 2 1 2 9
76 บ้านวังไฮ 6 2 0 0 8
77 กุดหานสามัคคี 6 1 2 0 9
78 บ้านข่าดอนเข็ม 6 1 1 0 8
79 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 5 6 1 3 12
80 บ้านมอเหนือ 5 3 2 1 10
81 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 5 3 2 1 10
82 บ้านโคกสะอาด 5 1 2 0 8
83 วังแคนวังคูณวิทยา 5 1 0 2 6
84 จริยานุสรณ์ 5 1 0 0 6
85 บ้านดอนยานาง 5 0 2 1 7
86 กุดจิกวิทยา 5 0 2 0 7
87 บ้านภูพานคำ 5 0 1 0 6
88 บ้านสำราญสุข 5 0 0 0 5
89 บ้านหัวขัว 4 7 1 2 12
90 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 4 4 5 1 13
91 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 4 4 4 0 12
92 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 4 4 2 2 10
93 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 4 3 4 1 11
94 บ้านทรายงาม 4 3 1 3 8
95 บ้านดินทรายอ่อน 4 2 3 1 9
96 บ้านกุดแท่น 4 2 1 0 7
97 บ้านโนนหว้าทอง 4 1 2 0 7
98 บ้านลำภู 4 1 1 0 6
99 บ้านนาอ่าง 4 1 0 0 5
100 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 4 0 2 0 6
101 บ้านลาด 4 0 1 2 5
102 บ้านโนนสะอาด 4 0 1 0 5
103 บ้านสุขเกษม 4 0 0 1 4
104 บ้านโนนทัน 4 0 0 1 4
105 บ้านโนนตาล 4 0 0 1 4
106 บ้านหนองกุงคำไฮ 4 0 0 0 4
107 บ้านโสกก้านเหลือง 3 5 2 0 10
108 บ้านหนองบัวน้อย 3 4 2 1 9
109 ไทยรัฐวิทยา 81 3 3 5 2 11
110 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 3 3 3 1 9
111 โนนสมบูรณ์วิทยา 3 3 2 3 8
112 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 3 3 2 0 8
113 บ้านหนองแสงนาล้อม 3 3 1 2 7
114 บ้านโคกกุง 3 2 3 2 8
115 บ้านห้วยหว้าวังทอง 3 2 1 1 6
116 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 3 2 1 0 6
117 บ้านโคกสนั่น 3 2 0 0 5
118 อนุบาลภูบดินทร์ 3 1 2 1 6
119 บ้านโสกจาน 3 1 1 0 5
120 บ้านข้องโป้ 3 1 0 1 4
121 บ้านป่าคา 3 0 2 0 5
122 บ้านโคกกลาง 3 0 1 2 4
123 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 3 0 1 0 4
124 บ้านกุดแห่ 3 0 1 0 4
125 บ้านเพ็กเฟื้อย 3 0 0 1 3
126 บ้านห้วยไร่ 3 0 0 1 3
127 บ้านโนนขมิ้น 3 0 0 0 3
128 บ้านสันป่าพลวง 3 0 0 0 3
129 บ้านห้วยโจด 2 5 2 2 9
130 บ้านโนนอุดม 2 3 2 0 7
131 บ้านหนองกุง 2 3 1 1 6
132 บ้านกุดกวางสร้อย 2 2 5 1 9
133 บ้านหนองคังคา 2 2 2 2 6
134 บ้านฝายหิน 2 2 2 0 6
135 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 2 2 1 2 5
136 นิคมสงเคราะห์ 3 2 2 1 1 5
137 บ้านข่าน้อย 2 2 1 0 5
138 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 2 2 1 0 5
139 บ้านห้วยบ่อทอง 2 2 0 1 4
140 บ้านหนองอุ 2 2 0 0 4
141 บ้านบุ่งบก 2 1 2 1 5
142 บ้านหนองแตง 2 1 0 0 3
143 บ้านกุดคอเมย 2 1 0 0 3
144 บ้านดงบาก 2 1 0 0 3
145 บ้านวังโปร่ง 2 1 0 0 3
146 บ้านหนองปลาขาว 2 0 0 1 2
147 บ้านนาทม 2 0 0 0 2
148 บ้านโคกล่าม 2 0 0 0 2
149 บ้านห้วยลึก 2 0 0 0 2
150 บ้านโคกม่วย 2 0 0 0 2
151 บ้านกุดเต่า 1 3 5 1 9
152 บ้านกุดดุกสุขเกษม 1 3 2 4 6
153 บ้านหนองนกเขียน 1 2 3 2 6
154 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1 2 1 0 4
155 บ้านท่าศิลา 1 2 0 1 3
156 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 2 0 0 3
157 บ้านคึมชาดห้วยบง 1 2 0 0 3
158 บ้านตะเคียนทอง 1 2 0 0 3
159 บ้านดอนนาดี 1 1 2 0 4
160 บ้านโนนปอแดง 1 1 1 2 3
161 บ้านโคกใหญ่ 1 1 1 1 3
162 บ้านดอนข่า 1 1 1 0 3
163 บ้านโนนม่วง 1 1 1 0 3
164 บ้านนาแพง 1 1 0 0 2
165 บ้านวังคูณ 1 1 0 0 2
166 บ้านห้วยบง 1 0 1 0 2
167 บ้านแกท่าวารี 1 0 1 0 2
168 บ้านหนองสะแบง 1 0 0 2 1
169 บ้านโคกกลางโนนงาม 1 0 0 2 1
170 แสนภักดีวิทยา 1 0 0 1 1
171 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 1 0 0 1 1
172 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 0 1
173 บ้านโปร่งแจ้ง 1 0 0 0 1
174 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 1 0 0 0 1
175 บ้านโสกแดง 1 0 0 0 1
176 บุตรเพชรวิทยา 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองเล้าข้าว 1 0 0 0 1
179 บ้านอ่างบูรพา 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนข่า(พอง) 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองทุ่ม 0 4 3 1 7
182 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 4 2 1 6
183 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 3 3 4 6
184 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 3 1 1 4
185 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 3 0 1 3
186 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 2 1 2 3
187 บ้านนาทับควาย 0 2 1 0 3
188 บ้านนาวังเวิน 0 2 0 0 2
189 บ้านคอกวัว 0 2 0 0 2
190 บ้านตำแย 0 2 0 0 2
191 บ้านโนนคูณ 0 2 0 0 2
192 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 1 1 0 2
193 นิคมสงเคราะห์๒ 0 1 1 0 2
194 บ้านหนองขามท่างาม 0 1 0 1 1
195 บ้านหนองบัวโซม 0 1 0 1 1
196 บ้านห้วยหามต่าง 0 1 0 1 1
197 บ้านหนองตานา 0 1 0 1 1
198 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 1 0 0 1
199 บ้านดอนหัน 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 1 2 1
201 บ้านผาสุก 0 0 1 0 1
202 บ้านนาชุมแสง 0 0 1 0 1
203 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 1 0
204 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
205 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0 0
รวม 1,277 520 300 246 2,343