หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจำนงค์ ป้องพรมมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบุญธรรม บรรเทาพิษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวรรณชัย บุสนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางอภิญญา กลางประพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 ว่าที่ร้อยโทพีระพันธ์ มะรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมาน พฤกษติกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายมานะ มุกดาม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางพิกุล นินนานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายชูชาติ พุทธลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายอุทัย เมืองคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสุลัคนา เสาวรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายคำตา อ้วนสาเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายพรชัย จันทะคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางสาวอัมรา เวียงแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางปิยฉัตร์ ใจเื้อื้อ รอลส์ตัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางพจนี เหล็กกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางสมถวิล ติดสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายสุพจน์ กุหลาบมอญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน
30 ว่าที่พันตรีปิยพงษ์ บัวสาย โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายทองอาน บุญพรม โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายอนุพนธ์ โสมมีชัย โรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์ โรงเรียนบ้านสุขเกษม คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายรังสรรค์ คำชาย โรงเรียนบ้านนามะเฟือง คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายอุดม ดอนศรีโคตร โรงเรียนบ้านห้วยค้อ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายอดุลย์ แสงมุกดา โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายมณเฑียร บรรลังศรี โรงเรียนบ้านดอนยานาง คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายนิคม โพธิบาย โรงเรียนบ้านโนนอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ โรงเรียนบ้านโคกกุง คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายไกรรัตน์ บุญทองแพง โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางภูเงิน บุตรเคน โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายพิรเดช โพธิสาร โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายนิคม แสนบัว โรงเรียนบ้านหนองแตง คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายหนูพิษ หาญเชิงชัย โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายทิวากร ศรีชาติ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายสมเพชร ภูเพ็งใจ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายประไพ ศรีวรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านวังไฮ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางโสภา ชนะบุญ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา โรงเรียนบ้านโสกจาน คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายประภาส ลิโป้ โรงเรียนบ้านโคกใ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายทวีเดต คำแพงศรี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวขัว คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายยุทธกล ดรอินนทร์ โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดฉิม คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายระวี ไสยสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางสุลัคนา เสาวรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายวรรณชัย บุสนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นายคำตา อ้วนสาเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นางบุญตา งามวัฒนากุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
64 นางสมถวิล ติดสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
65 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นางพจนี เหล็กกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นางสาวนิภาพร ธนูทอง โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นายพรชัย จันทะคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นางสุลัคนา เสาวรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นายคำตา อ้วนสาเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
73 นายอุดร ทองมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
74 นายสายัญ ไชยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
75 นายชูชาติ พุทธลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
76 นายจำนงค์ ป้องพรมมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายสมบูรณ์ นาหล่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายอภัย พวงปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายวิมล ศรีพันธบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายสุรศักดิ์ อินทร์เพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นางมะลิ เพ็ชรใสดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นางสาวชบาไพร กลืนกระโทก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายปิยวัฒน์ ปุยจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายไขแสง สาวันดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายสายันต์ ไชยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายสุพจน์ กุหลาบมอญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายพีระยศ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายยุทธนา คำทะเนตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายจำเริญ พันธุพารา โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายณัฐวุฒิ สมภวังค์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายอุดม ศรีโนนยาง โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพราราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายปรีชา สิทธิมงคล โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นางสาวม้ัลลิกา คุณรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายณัฐชัย หายคำแพง โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายสมพงษ์ พุกหน้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายทองอาน บุญพรม โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นางมาลัย สมชารี โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางวัลภา แก่นผา โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางกฤษณา พฤฺฒิสาร โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นางอังศุมาลิน บุญธรรม โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นางจันทิมา พันเพียง โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายนิวัฒน์ ชนะหาญ โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางศิริลักษณ์ เรืองทอง โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายอนุพนธ์ โสมมีชัย โรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายจำนงค์ วาปีโส โรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นางฉัตรชัย เดชกุล โรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 ส.อ.สมคิด สีหาวงษ์ โรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 ว่าที่พันตรีปิยพงษ์ บัวสาย โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางอมรรัตน์ สุภา โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายชูศักดิ์ ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางชัยศรี ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นางสาววชิรา ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นางสาวจารุภา สุภา โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายวิฑูรย์ บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายชาติชาย ผิวสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นายสมพงษ์ พุกหน้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
121 ว่าที่พันตรีปิยพงษ์ บัวสาย โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
122 นางอมรรัตน์ สุภา โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
123 นายทองอาน บุญพรม โรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
124 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
125 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
126 นายธนูชัย ชาวดร โรงเรียนบ้านนามะเฟือง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
127 นายธนวรรธน์ สาโสม โรงเรียนบ้านพร้าว คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
128 นายจำนงค์ วาปีโส โรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
129 นายทองสุข สิมดี โรงเรียนบ้านโคกกุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
130 นายบรรชา งามใจ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
131 นางปราริชาติ เสนามนตรี โีรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
132 นางสาวพัณนิภา ศรีเพ็ง โรงเรียนโนนคูณวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
133 นายอนุปกรณ์ สมบัติมี โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
134 นางสาวดารณี นุชิต โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
135 นางสาวประไพรพร สาวะรก โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
136 นายกิตติชัย ดอนหลักคำ โรงเรียนบ้านหัวขัว คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
137 นางสาวทิตยา เหล่าอรรคะ โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
138 นายทองคำ ไชโย โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
139 นางสมถวิล ติดสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางสาวอัญชริกา ศรีดาเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางสาวตรีพัฒตราณ์ นิรงค์บุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางสาวอัจฉรา ชนะสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นายจำนงค์ ป้องพรมมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
144 นายไชยัณต์ โพลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
145 นายชูชาติ พุทธลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
146 นางปราณี มุกดาม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
148 นายเตชิษฐ์ คำโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
149 นางจีรพรรค์ ดวงจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
150 นางวรัญญา สกุณา โรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
151 นายธนกฤต ภูชมศรี โรงเรียนบ้านนามะเฟือง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
152 นางสาวศิริลักษณ์ ซันติโก โรงเรียนบ้านพร้าว คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
153 นายสุบิน พาลี โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
154 นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
155 นายพลวัฒน์ เครือภักดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
156 นายสุทัศน์ ภูมิภาค โรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
157 นางสาวจารุวรรณ แวววงศ์ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
158 นายนิรุจ ทับทิมหิน โรงเรียนบ้านโคกกุง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
159 นางเกวลี สมเทศ โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
160 นายภูมิธรรม พลธรรม โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
161 นางสาวพิชยา สายธนู โรงเรียนดอนปอวิทยา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
162 นายทีฆายุ แสวงเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
163 นายวสันต์ ชนะบุญ โรงเรียนบ้านวังไฮ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
164 นายสหพล ธรรมมา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
165 นายวีระชัย ทองโชติ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
166 นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
167 นางสาวอนงค์ลักษณ์ สมดี โรงเรียนบ้านโนนเมือง/โนนสว่าง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
168 นางดวงใจ พลบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่/บ้านหัวขัว คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
169 นางสาววชิราภรณ์ พรหมกรุง โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
170 นางสาวมิวดี ศรีราช โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม/บ้านกุดฉิม คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
171 นางภัทรี จันทองอ่อน โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
172 นายวีระวัฒน์ วังหนองเรือ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
173 นางบุษบา คำขวา โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
174 นายณัฐวุฒิ ทองแก้ว โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
175 นางสาวจารุวรรณ ทองขัน โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
176 นางสุลัคนา เสาวรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
177 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
178 นายวรวงศ์ สระคูพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
179 นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์ โรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
180 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน
181 นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบการประกวดแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]