หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 7 13 11
2 003 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 9 23 14
3 009 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 8 15 11
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 18 45 30
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 21 40 19
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 9 22 16
7 013 โรงเรียนดอนปอวิทยา 30 60 40
8 014 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 12 28 20
9 015 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 30 93 49
10 018 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 17 29 23
11 020 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 13 34 15
12 021 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 6 23 13
13 022 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0
14 023 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 20 42 27
15 024 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 2 13 2
16 019 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 3 2
17 030 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 1 3 2
18 031 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 11 19 15
19 032 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 3 3 3
20 033 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 1 2 2
21 034 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 8 23 12
22 035 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 5 10 7
23 036 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 11 19 16
24 039 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 5 11 8
25 037 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 11 15 13
26 038 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 7 16 11
27 040 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5 6 5
28 045 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 8 16 13
29 046 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 5 17 10
30 044 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 5 9 8
31 042 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 5 7 5
32 043 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย 0 0 0
33 047 โรงเรียนบ้านคอกวัว 2 10 4
34 049 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 3 11 5
35 048 โรงเรียนบ้านค้อ 26 52 38
36 062 โรงเรียนบ้านดงบาก 4 10 7
37 064 โรงเรียนบ้านดอนข่า 3 5 4
38 065 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 5 8 8
39 066 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 9 13 11
40 067 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 1 1
41 063 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 12 29 18
42 068 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 13 18 16
43 069 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 3 4 4
44 070 โรงเรียนบ้านตำแย 2 4 3
45 072 โรงเรียนบ้านถิ่น 31 54 44
46 073 โรงเรียนบ้านทรายงาม 12 23 18
47 074 โรงเรียนบ้านทรายมูล 14 36 22
48 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 20 42 31
49 075 โรงเรียนบ้านท่าลาด 26 71 44
50 076 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 4 12 5
51 078 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1 3 2
52 079 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 52 198 100
53 080 โรงเรียนบ้านนาทม 2 14 3
54 081 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 3 3 3
55 083 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 34 84 58
56 085 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 5 9 6
57 086 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 13 25 16
58 087 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 6 13 8
59 084 โรงเรียนบ้านนาเลิง 33 67 51
60 082 โรงเรียนบ้านนาแพง 2 4 2
61 111 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 48 170 88
62 113 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 6 15 11
63 112 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 11 21 17
64 114 โรงเรียนบ้านป่าคา 5 7 6
65 116 โรงเรียนบ้านผาสวรรค์ 0 0 0
66 117 โรงเรียนบ้านผาสุก 2 3 3
67 118 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 0 0 0
68 119 โรงเรียนบ้านฝายหิน 7 12 10
69 120 โรงเรียนบ้านพร้าว 26 42 31
70 122 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 6 13 6
71 123 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 0 0 0
72 125 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 11 23 18
73 124 โรงเรียนบ้านมอใต้ 0 0 0
74 126 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 3 7 5
75 127 โรงเรียนบ้านลาด 7 20 12
76 128 โรงเรียนบ้านลำภู 6 16 11
77 129 โรงเรียนบ้านวังคูณ 3 9 5
78 130 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 7 38 14
79 133 โรงเรียนบ้านวังมน 19 38 23
80 132 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0
81 134 โรงเรียนบ้านวังหมื่น 0 0 0
82 131 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 3 14 6
83 135 โรงเรียนบ้านวังไฮ 9 27 15
84 136 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 37 89 55
85 137 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 15 30 24
86 138 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 17 48 26
87 139 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 3 13 6
88 140 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 5 8 7
89 141 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 5 6 5
90 148 โรงเรียนบ้านหนองกุง 7 11 10
91 147 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 7 14 11
92 146 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 26 90 49
93 151 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 5 8 6
94 150 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0
95 152 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 8 18 14
96 153 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2 5 4
97 155 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 8 21 14
98 156 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 8 13 11
99 157 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 9 23 17
100 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 11 19 16
101 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 3 7 4
102 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 3 5 3
103 162 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 3 5 5
104 163 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 7 12 9
105 164 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 3 2
106 165 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 12 19 18
107 167 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 20 33 28
108 172 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 15 34 26
109 173 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 3 12 5
110 177 โรงเรียนบ้านหนองอุ 6 20 8
111 176 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 2 4 3
112 166 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 10 17 13
113 168 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 1 3 1
114 175 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 14 41 23
115 154 โรงเรียนบ้านหนองแตง 4 21 9
116 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 37 28
117 169 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 23 53 36
118 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 15 21 19
119 174 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 9 23 13
120 149 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 32 59 45
121 158 โรงเรียนบ้านหนองโน 10 23 18
122 191 โรงเรียนบ้านหัวขัว 16 40 28
123 192 โรงเรียนบ้านหินคูณ 0 0 0
124 193 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 33 62 45
125 194 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 12 21 14
126 178 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0 0 0
127 179 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 23 49 37
128 180 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 0 0 0
129 182 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
130 183 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 4 3
131 184 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 5 6 5
132 187 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 4 4
133 188 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 7 12 10
134 189 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 3 3 3
135 190 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 30 118 55
136 181 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 11 29 19
137 185 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 0 0 0
138 186 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 17 10
139 195 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 1 1 1
140 121 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 5 11 8
141 041 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 2 11 4
142 051 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 9 7
143 050 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 3 5 4
144 052 โรงเรียนบ้านโคกกุง 10 19 11
145 053 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 40 83 60
146 054 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 25 55 39
147 055 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 0 0 0
148 056 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 14 51 27
149 057 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 2 18 6
150 058 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 15 4
151 059 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 5 11 8
152 060 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 8 18 10
153 061 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 4 8 6
154 071 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 14 50 24
155 088 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 4 10 7
156 089 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1 1 1
157 090 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 3 3
158 091 โรงเรียนบ้านโนนงาม 30 75 49
159 092 โรงเรียนบ้านโนนตาล 5 12 9
160 093 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 42 12
161 094 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 5 11 9
162 095 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 7 4
163 097 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 12 31 18
164 099 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 7 17 12
165 100 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 26 42 37
166 103 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 5 2
167 101 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 18 37 25
168 102 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 1 3 2
169 105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 16 10
170 104 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 46 108 69
171 106 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 14 31 21
172 107 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 13 27 20
173 109 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 7 20 13
174 110 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 7 26 13
175 096 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 8 12 12
176 108 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 18 47 29
177 115 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 1 1 1
178 142 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 10 20 16
179 143 โรงเรียนบ้านโสกจาน 5 9 8
180 144 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 0 0 0
181 145 โรงเรียนบ้านโสกแดง 1 1 1
182 197 โรงเรียนปรางค์กู่ 9 17 14
183 199 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 12 25 18
184 200 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 43 104 59
185 202 โรงเรียนพิศาลวิทยา 0 0 0
186 205 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 13 32 23
187 206 โรงเรียนร่มเกล้า 46 96 60
188 207 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 8 23 15
189 208 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 5 11 9
190 212 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 19 43 31
191 214 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 75 146 111
192 215 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 19 40 25
193 216 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 12 30 20
194 217 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 18 31 26
195 213 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 30 64 35
196 219 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 29 75 35
197 220 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 27 60 42
198 221 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 6 14 11
199 218 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 13 24 20
200 228 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 27 78 41
201 016 โรงเรียนเทศบาล1 13 28 17
202 204 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 66 185 113
203 209 โรงเรียนเสาเล้า 0 0 0
204 004 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 26 47 38
205 005 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 20 39 29
206 006 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 10 15 14
207 025 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 2 6 4
208 026 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 40 161 81
209 098 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 29 70 46
210 027 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 13 31 17
211 028 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 19 35 28
212 029 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 21 47 33
213 203 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 18 36 27
214 211 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 18 37 26
215 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 22 62 33
216 001 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 3 5 3
217 007 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 6 10 8
218 196 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 1 3 1
219 198 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 0 0 0
220 201 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 17 57 26
221 222 โรงเรียนอนุบาลกานวดี 0 0 0
222 223 โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน 0 0 0
223 224 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 7 26 7
224 225 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 4 10 4
225 226 โรงเรียนอนุบาลสุดา 26 62 38
226 229 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0
227 227 โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา 0 0 0
228 008 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 0 0 0
229 210 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 2 2 2
รวม 2543 6056 3871
9927

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]