หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbp1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายศุภกิตติ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภาพร ทรงภักดิ์โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสบงกด ฝางแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชรโรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่งกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ลบพื้นโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางอรนุช บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางรัชนีย์ ศิริขวาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เสโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุนโรงเรียนบ้านหนองขามท่างามประธานกรรมการ
2. นายพิกุล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางสำนวล เลิศฤทธิ์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
4. นางศศิพงษ์ ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวชลธิชา ชัยชนะโรงเรียนบ้านนาชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ บาฤษีโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา อามาตย์มนตรีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายพิจิตร ภูชมศรีโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
5. นายใจแก้ว ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณราย สิริธนพงศ์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ โคตะมะโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงกรรมการ
4. นางณัฐติยา เพ็ชรฟูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ดอนหลักคำโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนคร ฉลาดแย้มโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางบุหงา เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุทธิดา ไชยพะยวนโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอุดรทิพย์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ อุดมรักษ์โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมกรรมการ
3. นางศิรัญญา หล่าเพียโรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษมกรรมการ
4. นางสุพร กุลกั้งโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
5. นางจำเลียง เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายเสมือน อุดมรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าพลวงประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา อดทนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ อ่อนน้อยโรงเรียนบ้านกุดฉิม (เมือง)กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางใหมนา นาทันตองโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสนธิ วิริยะกุลโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ สิมโนโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
3. นางสาวรัชนี แสนเหวิมโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายเชาวลิต ลือคำหาญโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
5. นางสุภาวดี จุลสราญพงษ์โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ นาทันตองโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ แสงไกรโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางพัณนิภา ศรีเพ็งโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แนวบุตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางพูนสุข ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางพัฎฐ์สุฎา ศรีนามโหน่งโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ กองเวียงโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ บุตรหึงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางวงเดือน เอกกัณหาโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
5. นางคำใส พวงปัญญาโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางไพลิน ลิชผลโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางพัชนีวรรณ จวบศรีโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นางสาวจันทรี บุตรรสโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ คงผดุงโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางวิภา พิชัยโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ชมภูเขียวโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐวียา ฉลาดคิดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางยุพาพรรณ จันทร์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง)ประธานกรรมการ
2. นายสุระวิทย์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ สุธรรมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสุภิญญา ดอนช่างลุนโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายไสว ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางจรัส วาปีโสโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางวันวิสา ภูแพงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางพัชรา วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประชา ไชยศรีโรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อินทรเพชรโรงเรียนแสนภักดีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทนา แวงคำโรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวนุตาภรณ์ สินทรโกโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองประธานกรรมการ
2. นางวรรณี สุกเหลืองโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
3. นางสาวละออง ทองคำโรงเรียนปัณณ์รักษ์กรรมการ
4. นางสาวฉันทนา โวลาโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อุบลชัยโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ นามทองโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
3. นายภราดร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางศิริวรรณ เชยชมโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นางลักษณาวดี เวียงแสงโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ แสงมุกดาโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางนุชรัตน์ นิลพัฒน์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายกล้าหาญ สุขสงครามโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภัทนาพร การโสภาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงมุกดาโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางนุชรัตน์ นิลพัฒน์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายกล้าหาญ สุขสงครามโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภัทนาพร การโสภาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ แสงมุกดาโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางนุชรัตน์ นิลพัฒน์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายกล้าหาญ สุขสงครามโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภัทนาพร การโสภาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงมุกดาโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางนุชรัตน์ นิลพัฒน์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายกล้าหาญ สุขสงครามโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภัทนาพร การโสภาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธวัตชัย ปุริโสโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางสาวจรรยาภรณ์ อยู่สอนโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอภิชาติ แก้วพิภพโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
5. นางภิรมย์ นามวงศาโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายชวนคิด หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมพงษ์ พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธวัตชัย ปุริโสโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางสาวจรรยาภรณ์ อยู่สอนโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอภิชาติ แก้วพิภพโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
5. นางภิรมย์ นามวงศาโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
6. นายชวนคิด หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมพงษ์ พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุลโรงเรียนบ้านกุดแท่นประธานกรรมการ
2. นางปณิตา โสโทโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ห้วยจันทร์โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษากรรมการ
4. นางสาวรัตนา โสดาโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวนนชณัดดา มาตราคำภาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายธนวัฒน์ มะโนสุขโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายบัลลังก์ ไชยสิงหาโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา คำทาแก้วโรงเรียนบุตรเพชรวิทยากรรมการ
4. นางภาสินี พิมรินทร์โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
5. นางสมพรทวี ลักษณะจันทร์โรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสังวร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญช่วย ทองวิเศษโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญโสมโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางศิริมาส ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรินธนา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ชิตบุญศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นายทองสุข แสงกล้าโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
6. นางบัณฑิต ภูมิ่งศรีโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
7. นางดรุณี อินทนิลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลิณี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุไร หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นางสาวพัชรียาภรณ์ พิมพาเรือโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ วิธีโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายปรีชา หยวกกุลโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
6. นางรัจณา วัจนสุนทรโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
7. นางสาวศิริกัญญา ดรครชุมโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นายยุทธชัย คำมุกชิกโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คำพรมโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
5. นางนันทาศิริ คำลิ้มโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เขียวอาสาโรงเรียนบ้านโคกสนั่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
3. นางกฤตพร อินทร์วิชาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางสาวพรรณนิดา ทัพธานีโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางมนต์นภา ยืนทนโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นายสง่า จันทร์สมัครโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายนุชรี แสนนาโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายปริญญาวุธ วัจนสุนทรโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางสุนันทา จันทะคุณโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม แสนบัวโรงเรียนบ้านหนองแตงประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ มาลาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายนายประทีป เชยชมโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นางสุพรรณี ราชแวงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ สิริสถิตย์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางพัทยา ชัยพฤกษ์โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางลดาวัลย์ พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
5. นางรุ้งกาณฑ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายจักรภพ สิริสถิตย์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางพัทยา ชัยพฤกษ์โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางลดาวัลย์ พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
5. นางรุ้งกาณฑ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สกุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุภาวดี งามใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายจักรรินทร์ เกษปัญญาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางปาณิสรา ป้องปานโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นายนภาพร สกุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุภาวดี งามใจโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายจักรรินทร์ เกษปัญญาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางปาณิสรา ป้องปานโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นายสัพพัญญู ศิริภาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายดำรงค์ ยิ้มสาระโรงเรียนบ้านกุดฉิม (เมือง)กรรมการ
4. นายปัญญา คำใบศรีโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
5. นายนคร ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ทองผลโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นายมีนา ลุนบับภาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
4. นายสนธยา พระสว่างโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
5. นางหยาดรุ้ง เลขาโชคโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดุสิต ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เย็นวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แพงคำแหงโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ พิมพาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ แก้วฤาชัยโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ศักดิ์ ติวทองโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสงวน กุลวงศ์โรงเรียนนิคมวัฒนา 6กรรมการ
3. นางละเอียด สุรวิทย์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายพฤหัส พันธ์มะณีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคณพศ หล้าวงษ์โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นายถาวร เรือนปัญจะโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเอ็มอร อุบลชัยโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นายธีระพัฒน์ พรมสมบัติโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวจรรยา อุดมศรีโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวจรรยา อุดมศรีโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสาวจรรยา อุดมศรีโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายขวัญไชย์ คำดอกรักโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางประกอบ พลนามอินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชาลี วิสุงเรโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายขวัญไชย์ คำดอกรักโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางประกอบ พลนามอินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชาลี วิสุงเรโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายขวัญไชย์ คำดอกรักโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางประกอบ พลนามอินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายชาลี วิสุงเรโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนิรภัย ศรีทะรังโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปนัดดา กราบทองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางสาวศรีประภา หัสโกโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนิรภัย ศรีทะรังโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางปนัดดา กราบทองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางสาวศรีประภา หัสโกโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายยุทธกล ดรอินทร์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ไชยวงศ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางปราณี คำภูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง พันชะโกโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปาริชาติ ไกยฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นายสุรติ จันทรสุริยศักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายสมจิต ศิริเคนโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ ไกยฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นายสุรติ จันทรสุริยศักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายสมจิต ศิริเคนโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ไกยฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นายสุรติ จันทรสุริยศักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายสมจิต ศิริเคนโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายลิขิต สุราษฎร์โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณี วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ เขตสมุทร์โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
3. นางจงกลนี วรรธนะโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นายสุรพล ประลุใหม่โรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ เขตสมุทร์โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
3. นางจงกลนี วรรธนะโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นายสุรพล ประลุใหม่โรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ เขตสมุทร์โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
3. นางจงกลนี วรรธนะบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นายสุรพล ประลุใหม่โรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นางเกษมณี พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางสมบัติ ธรธรรมวรัทโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นางเกษมณี พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเกศินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางสมบัติ ธรธรรมวรัทโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบุญเรือง เขื่อนตีนกงโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทรงฤทธิ์ อินพรมภาโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
4. นายสุพรรณ บัวทองโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ช่วยค้ำชูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบุญเรือง เขื่อนตีนกงโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทรงฤทธิ์ อินพรมภาโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
4. นายสุพรรณ บัวทองโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ช่วยค้ำชูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ บัวคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประธานกรรมการ
2. นายรันดร ศรีสังวาลย์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายดุสิต มิ่งชัยโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นายจงกล พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
5. นายชูศักดิ์ ดวงศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ บัวคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประธานกรรมการ
2. นายรันดร ศรีสังวาลย์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายดุสิต มิ่งชัยโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นายจงกล พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
5. นายชูศักดิ์ ดวงศรีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายภัทรพล จันทร์สดโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวณภัทร์ศร ต้นตระกูลพิมพ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางพรวรา แสงจันดาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นายจิตยุทธ สีหะโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายภัทรพล จันทร์สดโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางสาวณภัทร์ศร ต้นตระกูลพิมพ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางพรวรา แสงจันดาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นายจิตยุทธ สีหะโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมพงศ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านนาทับควายกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ดุษฎีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
4. นายสมจิตร โพธิ์หินโรงเรียนบ้านหนองขามท่างามกรรมการ
5. นางลำพรรณ์ จาวใจเด็จโรงเรียนบ้านหิวสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวีระพันธ์ สาฆะโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกทิพย์ สินธระโกโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการ
3. นางศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นางรัศมี อ่องพิมายโรงเรียนบ้านลาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ สาฆะโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกทิพย์ สินธระโกโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการ
3. นางศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นางรัศมี อ่องพิมายโรงเรียนบ้านลาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ สาฆะโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกทิพย์ สินธระโกโรงเรียนบ้านห้วยหามต่างกรรมการ
3. นางศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นางรัศมี อ่องพิมายโรงเรียนบ้านลาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร สุทธิสาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการ
3. นายเสกสรร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
4. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร สุทธิสาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการ
3. นายเสกสรร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
4. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านฝายหินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มณี ดวงคำมูลโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านฝายหินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มณี ดวงคำมูลโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านฝายหินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มณี ดวงคำมูลโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
3. นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร สุทธิสาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการ
3. นายเสกสรร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
4. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายภูเขียว บรรหารโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย ก่ำแก้งโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
4. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางหัสวีดา สุทธิเทพาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายภูเขียว บรรหารโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย ก่ำแก้งโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
4. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางหัสวีดา สุทธิเทพาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภูเขียว บรรหารโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย ก่ำแก้งโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
4. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางหัสวีดา สุทธิเทพาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายทศพร พรหมจารย์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายยุทธศาสตร์ สุทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
4. นายอารีย์ บัวละครโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายยุทธศาสตร์ สุทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
4. นายอารีย์ บัวละครโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สวัสดีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ชัยสงค์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สวัสดีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ชัยสงค์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สวัสดีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ชัยสงค์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สวัสดีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ชัยสงค์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมเพชร ภูเพ็งใจโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา ทุมดีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ นามเคนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเพชร ภูเพ็งใจโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา ทุมดีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ นามเคนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมเพชร ภูเพ็งใจโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา ทุมดีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ นามเคนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเพชร ภูเพ็งใจโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา ทุมดีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางเสาวณีย์ นามเคนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการ
3. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปัญญา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นางประยงค์ ปะริเวทังโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
5. นางศราวดี หารวาระโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นางประยงค์ ปะริเวทังโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
5. นางศราวดี หารวาระโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปัญญา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองประธานกรรมการ
2. นางเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นางประยงค์ ปะริเวทังโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
5. นางศราวดี หารวาระโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา วาชัยยุงโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
4. นางประยงค์ ปะริเวทังโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
5. นางศราวดี หารวาระโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายยุทธศาสตร์ สุทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
4. นายอารีย์ บัวละครโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายยุทธศาสตร์ สุทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
4. นายอารีย์ บัวละครโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเกดสินี พลบูรณ์สพป.หนองบัวลำภู เขต1ประธานกรรมการ
2. นางคัทลิยา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
3. นางสาวรพีพร พลดนอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกดสินี พลบูรณ์สพป.หนองบัวลำภู เขต1ประธานกรรมการ
2. นางคัทลิยา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
3. นางสาวรพีพร พลดนอกโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชัย หงษ์ชุมแพโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี พรหมเดเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
3. นางสาวสมบูรณ์ พงศาเทศโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
4. นายสรวิศ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญาโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายศิริรัฐพงศ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่งกรรมการ
5. นายเตรียมศักดิ์ พูสีโสมโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา จันทร์นวลโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ คล้ายจินดาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางรัชนีย์ อินทร์เพชรโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาวแสงทอง ภูวิชัยโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
5. นายสมคิด พระสว่างโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เขียวอาสาโรงเรียนดอนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุกัลป์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
5. นางอิศราภรณ์ ภาพันธ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เขียวอาสาโรงเรียนดอนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุกัลป์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
5. นางอิศราภรณ์ ภาพันธ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธงชัย แสวงกำไรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลภัสสรณ์ ทิศกลางโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ภิญโญทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
4. นางสาวนิลรัตน์ วรสุทธิ์โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางวรรณนภสร ลากุลโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา คำภูมีโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นางวีรยา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการ
5. นายอาทร มนตรีโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ นามบุญลือโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นายนงนุช บัวงามโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
3. นางสาวชญานิษฐ์ ไชยวงศาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอริสรา ผิวโพธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ นามบุญลือโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางนงนุช บัวงามโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
3. นางสาวชญานิษฐ์ ไชยวงศาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอริสรา ผิวโพธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายปาณัฐ อินอภัยโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายวิทยา นาลาโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้วโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ ปองไปโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางคริสมาส พลจังหรีดโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายพนัส บุญเกาะโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ นิลนามะโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ โคตรมงคลโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายคุ้มชัย เลขาโชคโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
3. นายกรภัทร์ ทาน้อยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
4. นางธนพร โพลังกาโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายคุ้มชัย เลขาโชคโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
3. นายกรภัทร์ ทาน้อยโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
4. นางธนพร โพลังกาโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ กุตันโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางปิยวรรณ คำภูลาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวเมธาพร มณีโชติโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ กุตันโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางปิยวรรณ คำภูลาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวเมธาพร มณีโชติโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายปาณัฐ อินอภัยโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายวิทยา นาลาโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้วโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ ปองไปโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ นิลนามะโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นายวิชัย ไพรตื่นโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ โคตรมงคลโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายวัฒนา เพ็ชรสังหารโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายวัฒนา เพ็ชรสังหารโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางคริสมาส พลจังหรีดโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายพนัส บุญเกาะโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา นาใจคงโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูประธานกรรมการ
2. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
3. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ บุญผาจักรโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูประธานกรรมการ
2. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
3. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ บุญผาจักรโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูประธานกรรมการ
2. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
3. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ บุญผาจักรโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูประธานกรรมการ
2. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
3. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ บุญผาจักรโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอิศรา ไชยศรีโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายอุดม ศรีโนนยางโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายน้อม สามารถโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นายสุพจน์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามกรรมการ
5. นายจำเริญ จำเริญพานิชโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอิศรา ไชยศรีโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายอุดม ศรีโนนยางโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายน้อม สามารถโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นายสุพจน์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามกรรมการ
5. นายจำเริญ จำเริญพานิชโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภูโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสนาน สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
3. นายอุทิศ ประโคถานังโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
4. นายสุวิทย์ เดี่ยวผาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสังคม วีระไทยโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภูโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสนาน สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
3. นายอุทิศ ประโคถานังโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
4. นายสุวิทย์ เดี่ยวผาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสังคม วีระไทยโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา81 (บ้านหนองภัยศูนย์)ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ วงษ์ตรีศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางระเบียบ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางบุญยวีย์ หล้าทูโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
5. นางทศพร บุตรสุรีย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา81 (บ้านหนองภัยศูนย์)ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ วงษ์ตรีศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางระเบียบ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นางบุญยวีย์ หล้าทูโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
5. นางทศพร บุตรสุรีย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งบกประธานกรรมการ
2. นางปกิตตา มูลสุวรรณโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางอรอนงค์ วีระไทยโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
4. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งบกประธานกรรมการ
2. นางปกิตตา มูลสุวรรณโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางอรอนงค์ วีระไทยโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
4. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายโกสุม ระภักดีโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา ซันติโกโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศรีโมสารโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เคนตาโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายโกสุม ระภักดีโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา ซันติโกโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศรีโมสารโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เคนตาโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจิตติพร เชื้อบัญฑิตโรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นางพิรวรรณ อาศัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางนางสุภัททา พุ่มหนูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางรุ่งรัศมี เครือภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางอนับผล วายโศกาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิตติพร เชื้อบัญฑิตโรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นางพิรวรรณ อาศัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางสุภัททา พุ่มหนูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางรุ่งรัศมี เครือภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางอนับผล วายโศกาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิณทิพย์ สุขบัวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เศวตวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิณทิพย์ สุขบัวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เศวตวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางรัดดา พาน้อยโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เป็นสุขโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณ ฉิมนิลโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นางละมุล อัปมะเยโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวงเดือน ป้องพรมมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เป็นสุขโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณ ฉิมนิลโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นางละมุล อัปมะเยโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวงเดือน ป้องพรมมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางทิพพา ศรีคัฒนพรหมโรงเรียนพิศาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิ์ทาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทวัน ยอดคีรีโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทิพพา ศรีคัฒนพรหมโรงเรียนพิศาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิ์ทาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทวัน ยอดคีรีโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปรารถนา ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบานประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ขันขวาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
3. นางสุคนธ์ ชามนตรีโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นางวริสร ศรีหาเสนโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา บัวคำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสุพรรณ บุตรวิเชียรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นประธานกรรมการ
2. นายพิริยาพร สาเกตุโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ สามหาดไทยเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ สัปสารโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประพัฒษร มุขอาษาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางสาวพรรณราย จันทร์หอมโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางสาวพรรณราย จันทร์หอมโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายระวี ไสยสัตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางอภิญญา บุญญะรังโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางสาวพรรณราย จันทร์หอมโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
5. นายคณิต กำลังทวีโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
5. นายคณิต กำลังทวีโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคายคำ ขาวขำโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
2. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
3. นางสาวเมทินี ทิพสอนโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคายคำ ขาวขำโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
2. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
3. นางสาวเมทินี ทิพสอนโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหม่งปังโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหม่งปังโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหม่งปังโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหม่งปังโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหม่งปังโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหม่งปังโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหม่งปังโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหม่งปังโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลัย จำเริญพานิชโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
5. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางอาทิตยา ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัจวุธ อินกำบังโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นายบังอร โสภิพันธ์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางณภัสลฎา ลีเลิศทวีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสุภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
4. นางณภัสลฎา ลีเลิศทวีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางกนกพร เสนาดีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธนา คำทะเนตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธนา คำทะเนตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธนา คำทะเนตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธนา คำทะเนตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
4. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธนา คำทะเนตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายปริญญา หมู่โยธาวิจิตร โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]