หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   
-
18 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   20 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 132 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 133 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 112 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 134-135 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114-116 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร2 ห้อง 214 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 434 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-312 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารเอนกประสงค์ ห้อง รวม 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารเอนกประสงค์ ห้อง รวม 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-233 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411-414 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารห้องสมุด 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323-324 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 532-533 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีเล็ก1 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีเล็ก1 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีเล็ก2 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
4 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีเล็ก2 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีเล็ก3 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีเล็ก3 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีเล็ก3 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีเล็ก3 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวที สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวที สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวที สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวที สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
5 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวที สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00
2 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เวทีใหญ่กลางแจ้ง 18 พ.ย. 2559 10.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]