รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงอนันธิตา  คณะมูล
 
1. นางพิกุล  ศึกสงคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าปอ 1. เด็กหญิงนันฐิตา   อุปนันท์
 
1. นายประเสริฐ  ดรชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงสุพัสสรา  ทองจันทร์ดา
 
1. นางสาวเสงี่ยม  ยาดโยชน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมทอง 1. เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีชัยบุญมา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สังสีลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสันติ 1. เด็กหญิงจริยา   มะริต
 
1. นางจีรนันท์   หารสุโพธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยทะเศรษฐ์
 
1. นางทัศนีย์  ยืนสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงนงนภัส  อุดน้อย
 
1. นางดวงจันทร์  ปะวรรณจะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจุฑานันท์  นิรงบุตร
 
1. นางมะลิสด  บุญมั่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กหญิงอรกานต์  เรียนพิษ
 
1. นางคำผิน  สิทธิชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงปวริศา  ศรีพิมพ์สอ
 
1. นางสมปอง  ภูโสดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงวนิดา  แก่นแสง
 
1. นางสมควร  ภูน้ำใส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกวินกาญจน์  สีท้าว
2. เด็กหญิงปนัสยา  พฤฒามาตย์
3. เด็กชายศุภโชค  ทะลาด
 
1. นางศิริรัตน์  บุตรแสนโคตร
2. นางอภัย  ดวงเพียราช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงพุมมะริน  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ราชดา
3. เด็กชายวันชัย  ทุ่งลาด
 
1. นางสาวเบญจพร  เหล่าวงษี
2. นางนุกุล  นาลาดทา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายทวิกานต์  สุริยะ
2. เด็กหญิงศิริพร  สีฤทธิ์
3. เด็กหญิงอมราวดี  แป้นวงษา
 
1. นางสมควร  ภูน้ำใส
2. นางสมบูรณ์  แก้วไชย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายพงศกร   สีมีงาม
2. เด็กหญิงโสภาศิริ   สีมีงาม
 
1. นายประเสริฐ  ดรชัย
2. นางสาวปัญจมา  วงศ์เจริญ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลเกิ้น
2. เด็กหญิงเกศวรินทร์  แข็งฤทธิ์
 
1. นางสุภัตรา  สฤษชสมบัติ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงศดานันท์   บัวทุม
 
1. นางวนิสรา   พัฒนกิตติภักดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศิริธรรม
 
1. นางรัชดาวรรณ  คำปลิว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงภัทรียา  บุญศรี
 
1. นางสาวพิลัดดา  ภูผาใจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังจาน 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สมัยพิมพ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวเงิน
3. เด็กชายไกรทอง  ศรีทองนาค
 
1. นางศิราณี  จันทะปัสสา
2. นางสาวบัณฑิต   บุตรโยจันโท
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงวันวิสา  พงษ์อุดทา
2. เด็กหญิงศศินิภา  พิมพ์เสน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทุมลา
 
1. นางจิราวรรณ  แกมขุนทด
2. นางชุลีรัตน์  เชื้อพันธุ์ลาน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังจาน 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ไชยกาส
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีเจริญทอง
3. เด็กหญิงนัฎชนก  โททุโย
 
1. นางศิราณี  จันทะปัสสา
2. นางสาวบัณฑิต  บุตรโยจันโท
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เถื่อนแสง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญจริง
3. เด็กหญิงอรัญญา  ธรรมสิมมา
 
1. นายเรียงชัย  อุดม
2. นางสาวสราวดี  เคนหวด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชนิสรา  นนทวงศ์
2. เด็กหญิงวิภาวี  มหาชัย
 
1. นางพยงค์  พายุบุตร
2. นางยุพดี  มนตรีดิลก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. นางสาวณัฐธิดา  ภูสำเภา
2. นางสาวอริชา  ใจปัญญา
 
1. นางกัญญา  เทพปันนา
2. นางสาวอุมาพร  ชิณแสน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 1. เด็กชายชัยอนันต์  จันทร์ศิริ
 
1. นางสาวปาวิณี  พลรักษา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คิมหันต์
 
1. นางไพจิตร  ศรีปลัดกอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กชายวุธินันท์  ศรีโยธา
 
1. นางสาววรรณี   แสนคำภา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายกิตติกุล   มูลมาตย์
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์   คชเขื่อน
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   เสนาพร
 
1. นายสถิตย์   โสภวัฒนกุล
2. นางวัฒนา   วันท่าค้อ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรภพ  สีละบัตร
2. นางสาวอริญา  สีนอ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หอมชื่น
 
1. นางสาวตรีคูณ  โพธิ์หล้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงบุศรา  แสนหานะ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  กุลมร
3. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีมนตรี
 
1. นายธีรพงศ์  กงภูธร
2. นางสาวนัฐกัญญาพัชร  รักสุทธี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1. เด็กหญิงชลดา  ทองมา
2. เด็กหญิงวราพร  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงแพรพลอย  พรมวิจิตร
 
1. นายสุระพงษ์  ราชดา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาอารมณ์ 1. เด็กชายธนากร  กองแสน
2. เด็กหญิงพิรยา  โคตรวิชา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ขอทับกลาง
 
1. นายสมบัติ  พันธ์โพธิ์คา
2. นายภณวรกฤษ  ไชยสอน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายปฏิภาณ  เป้าป่าเถื่อน
2. เด็กชายพงศกร  ชินเชษฐ์
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ภูษี
 
1. นางชุลีรัตน์  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางจิราวรรณ  แกมขุนทด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงชลิดา  เพชรเวียง
2. เด็กหญิงศศิธร  สุระภา
3. เด็กหญิงศสิรินทร์  บุญชำนาญ
 
1. นายอาทิตย์  กลั่นกสิกรณ์
2. นางรัชฎาภรณ์  น้อยผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงจิระนันท์  จันทะนุย
2. เด็กหญิงนริศรา  วันเหิม
3. เด็กหญิงอังคณา  แสนพงษ์
 
1. นายชัยณรงค์  สีสุวอ
2. นางสุพรรณี  สีสุวอ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดรัง 1. เด็กชายนรินทร์  พูนแสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงพิยดา  พุดบัวดง
 
1. นางสาวกาญจนพรรณ  ดวงสุวรรณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปวกมล  เลิศทวีโพธกุล
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ดวงเกตุ
 
1. นายชัยณรงค์  สีสุวอ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัย 1. เด็กชายภาสกร  ประทีปอาราม
2. เด็กชายวรเวช  ป้อมกลาง
 
1. นายวิเชียร  โนนทิง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธรรมาธิปต์   เรียนพิษ
2. เด็กชายพีรภัทร    วรรณวงศ์
 
1. นายประจักษ์  ถิ่นจันดา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กะลาม
2. เด็กชายอนุชิต  สุพันนอก
 
1. นายบุญเลิศ  จันทร์โท
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. นายนันทวัฒน์  สีลาบุตร
2. นายภูริทัต  สุวรรณหงษ์
 
1. นางไพรวัลย์  เดชพลมาตย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หาบุตร
2. นายไกรวัฒน์  แซ่แต้
 
1. นายประยูร  นูวบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงจิราพร  ดวงมูลลี
3. เด็กหญิงดุสิตาภรณ์  สมวัน
4. เด็กหญิงปราริณี  โททำ
5. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีเศรษฐา
 
1. นางพวงเพ็ชร์  ประมวลทรัพย์
2. นางสุปราณี  พิทักษ์วงศ์ศร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตน์สัตย์
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  คล้ายหนู
3. เด็กหญิงรวิษฎา  อาจวงษา
4. เด็กหญิงศิริทิพย์  มาทา
5. เด็กหญิงอังคณา  พรมโคตร์
 
1. นางกมลเนตร  แดนลาดแก้ว
2. นางสาวสุจิตตา  สีสังข์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงกัลยากร  กองกุล
2. เด็กหญิงชดาพร  โคตรธิสาร
3. เด็กหญิงฐิติพร  เขียวอ่อน
4. เด็กหญิงปฎินญา  วรรณปะกะ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  บุรีนอก
 
1. นางสาววราพร  จำปามูล
2. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมทอง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   ดีแหบ
2. เด็กหญิงณัฐพร   ดวงจันทา
3. เด็กชายศิริพงศ์   เศษบุบผา
4. เด็กหญิงสุกัญญา   อุตเทพ
5. เด็กหญิงสุธิดา   คำโม
 
1. นางหอมสมบัติ   เสตา
2. นางมะลิวัลย์   ลอยคลัง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกัญณิการ์  แก้วผิวอาจ
2. เด็กชายธนกฤต  พลบำรุง
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  คุณแสน
4. เด็กหญิงพรรภษา  ชมจุมจัง
5. เด็กชายยมลพร  ดอนเคนขุย
 
1. นายชัชวาลย์  รัตนวิเศษ
2. นางสาวเกศรินทร์  เชนรัมย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจอก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนบุตร
2. เด็กชายทวีพล  โคตตาแก
3. เด็กชายนที  การัมย์
4. เด็กชายสายฟ้า  คล้ายปาน
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  สืบกินนร
 
1. นายวีรส  แก้วใส
2. นางสาวเกศนีย์  จ่ายหนู
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วคำใส
2. นายพงศกร  คุณแสง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุระภา
4. นางสาวพิมพ์มาตา  จันทะวงษ์
 
1. นางสาวพิลัดดา  ภูผาใจ
2. นายสุภรัตน์  จันทะนนตรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 1. เด็กหญิงธันวารัตน์  ไตรสินสุนทร
 
1. นางมณีรัตน์  รัตนพร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผำ 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ภูกองชัย
 
1. นางดวงใจ  ทองนพคุณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  เสระพล
 
1. นางสาวนิทราวรรณ  สายละคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1. เด็กชายพรสวรรค์  พลน้อย
2. เด็กหญิงอรุณี  น้อยใส
 
1. นางหนูรักษ์  ถาอ่อนศรี
2. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  บุตรโคตร
2. เด็กชายสหบพิตร  ชุมพล
 
1. นางดวงจันทร์  ปะวรรณจะ
2. นางรำไพ  แสนสุทา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงอติกานต์  บุตรโคตร
2. นายอานนท์  รุ่งสว่าง
 
1. นางอัมพร  อมรพันธ์ุ
2. นางสาวชญานันท์  แดนมะโฮง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศิริบัติ
2. เด็กหญิงฐิดาพร  ศรีโคตร
3. เด็กหญิงทราภรณ์  ทัพพิมพ์ไสย
4. เด็กหญิงปารวีย์  สีลาดหา
5. เด็กหญิงวรัทยา  นาวัลย์
6. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  วงชาลี
7. เด็กหญิงสิรินธร  สายสอน
8. เด็กหญิงอรพิน  บุตกง
9. เด็กหญิงเพชรัตน์  สีคูณฮาต
10. เด็กหญิงโชติรส  การติดรัมย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหมดีราช
3. นางจำรัส  พันธุ์ยางน้อย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พระแดนนอก
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วินทะชัย
3. เด็กหญิงธิญาดา  แสนโบราณ
4. เด็กหญิงปณิตา  เพ็ญศรี
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ดรลุนวัต
6. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทา
7. เด็กหญิงสุนิสา  จันชำนิ
8. เด็กหญิงสุปรียา  อาษาภา
9. เด็กหญิงสุวรรณี  เศษมาก
10. เด็กหญิงเกวลิน  โทฮาด
 
1. นายชัยณรงค์  สีสุวอ
2. นางสาวพิกุล  สีสาวงษ์
3. นางอำนวย  สีพั้วฮาม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1. เด็กหญิงกฤตยา   เจ็งไพจิตต์
2. เด็กหญิงชลดา  ทองมา
3. เด็กหญิงชลธิญา  จันทะนามศรี
4. เด็กหญิงฐิติมา  น้อยเหล่า
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไสวงาม
6. เด็กหญิงณิชนันท์  อินธิแสน
7. เด็กหญิงนฤมล  นาถ้ำพลอย
8. เด็กหญิงปรารถนา  นุสาษณีย์
9. เด็กหญิงปวีณา  แดนพรม
10. เด็กหญิงพนิดา  ตาแสงสา
11. เด็กชายรุ่ง  เจริญสุข
12. เด็กหญิงลูกตาล  วานิลทิพย์
13. เด็กหญิงวราพร  แช่มชื่น
14. เด็กชายศุภกรณ์  พานนนท์
15. เด็กหญิงแพรพลอย  พรมวิจิตร
 
1. นายสุระพงษ์  ราชดา
2. นางสมร  สีเนหะ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ใฝ่ชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  พันอะนันต์
3. เด็กหญิงธัญพิมล  อุปนันท์
4. เด็กหญิงนงนภัส  ลัดลงเมือง
5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  แสนสด
6. เด็กหญิงนุชดา  ปักเขมะยา
7. เด็กหญิงปนัดดา  หีบแก้ว
8. เด็กหญิงปิยดา  เนื่องเม็ก
9. เด็กหญิงรัตน์ติญา  พลบำรุง
10. เด็กหญิงวรัญญา  สารสวัสดิ์
11. เด็กหญิงวิลาสินี  สะสม
12. เด็กหญิงสุจิรา  โคตรประทุม
13. เด็กหญิงอนัญญา  ไพรสนธ์
14. เด็กหญิงอภัทร์ศรา  พรมนัส
15. เด็กชายเนติพงษ์  โนรา
 
1. นางเอมอร  บุญสิงห์ศร
2. นางฉวีวรรณ  พันทะชุม
3. นายสุวัฒน์  บุญสิงห์ศร
4. นางโสภิดา  เนื่องเม็ก
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ก้อนจินดา
2. เด็กชายธนทัต  วิริยสถิตย์กุล
 
1. นายพิเชษฐ์  ดวงอาสงฆ์
2. นางวนิสรา  พัฒนกิตติภักดี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. นางสาวกชพร   วงศ์กระนวน
2. นางสาวปราณี   ภิรมย์ชม
 
1. นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธ  แสงอาวุธ
2. นางจันทนา   พลทองสถิตย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสันติ 1. เด็กชายศกลวัฒน์   ภูลายยาว
 
1. นางธัญลักษณ์   ภูศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผำ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุตรวงษ์
 
1. นางวีรวรรณ  นิวาสวงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงรสชรินทร์  ศรีอาจ
 
1. นางพลอยพิไล  ลาน้ำเที่ยง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์ภักดี
 
1. นางอนุธิดา  ดุลนีย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 1. เด็กชายวรพล  สิทธิชินวงษ์
 
1. นางอนุธิดา  ดุลนีย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปวกมล  เลิศทวีโพธกุล
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงธนพร  สีพัวฮาม
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายพิษณุ  พิบูลแถว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันสด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจรัสทิพย์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชินพา
 
1. นางประกอบ  วงษ์บุตร
2. นางณิชาภา  วรรณะประเก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วรกิจกำจร
2. เด็กชายชัชพงศ์  ศรีทองนาค
 
1. นางนุกุล  นาลาดทา
2. นายอดุลย์  กุลาศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภูมิดรสัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ระตาพงษ์
 
1. นางพรรณี  ภูโส
2. นายบุญถิ่น  แสงห้าว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. นางสาวอริสา   รู้เจน
 
1. นายอนุชา   ทะราศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  จูมวงษ์
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เชื้อคำ
3. เด็กชายศุภวัตร  หมีไพรพฤกษ์
 
1. นางไพรวัลย์  แคนยา
2. นางสาวศิรินทรา  พรมแม้น
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กชายณัฐกิตต์  บุตรโท
2. เด็กชายอวิรุทธิ์  พุดหล้า
3. เด็กชายอัครพล  ศรีอุทัย
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
2. นายเดลิก  ถุงออด
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กชายจิรกฤติ  แก้วจันทร์
2. เด็กชายปานรวัฒน์  บุญมี
3. เด็กชายพงษ์ศกร  สุราย
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
2. นางราตรี  อุ่นดวง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กชายชนพล  ศิริสม
 
1. นายสายันต์  ศิริสม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงปรารถนา  ทุนลี
 
1. นางสาวมัลลิกา  พิมพา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บ้านกลาง
 
1. นางรุจิวัลย์  นามวงษา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1. เด็กชายสรวิทญ์  ช่วยหาร
 
1. นางรุจิวัลย์  นามวงษา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงสุรัญญา  บุญชำนาญ
 
1. นางกุศล  สุวรรณสม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่
 
1. นางทองม้วน  นารอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กชายอภิวิชญ์  นนท์กระโทก
 
1. นายสินสมุทร  นารอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าภักดี
 
1. นายสินสมุทร  นารอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังจาน 1. เด็กหญิงอภิรดา  ศรีแพงเพิศ
 
1. นายรัตนกุล  ดุลนีย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงนงนภัสร์  ศิริกันยา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงประพัชรา  ผิวแดง
 
1. นางปราณี  เสนะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันสืบเชื้อ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เหล่าภักดี
3. เด็กหญิงพอฤทัย  เป้าพิมพ์
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่
5. เด็กชายวรพล  ทุสินแก่น
6. เด็กชายวรเวช  เหล่าวงษา
7. เด็กชายอภิวิชญ์  นนท์กระโทก
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชาญณรงค์
9. เด็กชายโกเมนทร์  ไกยะแจ่ม
 
1. นายสินสมุทร  นารอง
2. นางทองม้วน  นารอง
3. นางเกษร  ทะสา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายจิรชาติ  สิงขรอาจ
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  แย้มศรี
3. เด็กชายทศพร  ศรีอาจ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญอุ้ม
5. เด็กชายวิวัฒน์  ภูปา
6. เด็กชายวีรยุทธ  สีเทา
 
1. นายวสันต์  นันทะเสน
2. นางชลิศา  พานคง
3. นางสาวศศิวิมล  ศรีบุญมี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายโชควิสา  นาสุริวงค์
 
1. นางรัตติยา  สิทธิหาโคตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. นายวรพงษ์  รื่นบำรุง
 
1. นางอนงค์  กาบคำบา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงธิยาพร  ศิริจรรยา
 
1. นายอมร  ศิริอุเทน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ชัยหาญ
 
1. นางสาวรสรินทร์  โสลี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 1. เด็กชายจักรินทร์  สอปัญญา
 
1. นางกุหลาบ  ช่วยศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. นายธีระวัฒน์   ขานดา
 
1. นางเพียร  วงค์เจริญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงกฤติมา  กรกัน
 
1. นายประวัติ  นิลรัตน์คำ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงแพรพิไล  อาดี
 
1. นางอัมพร  อมรพันธ์ุ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 1. เด็กชายอนุชา  ยอดไธสง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีหวัง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายก้องกิดากร  จันทะสิง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมจรรยา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพริริสา  พิณพงษ์
 
1. นางวิไลพร  ชินสีห์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  แสนงาม
 
1. นางรัตนา  ทินวรรณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 1. เด็กชายอดิศร  ศรีชินเลิศ
 
1. นางนิ่มนวล  โพธิ์ศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. เด็กชายพันธกานต์  ดวงบัณฑิตย์
 
1. นางเยาวดี  วุฒิวงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คำแพง
 
1. นางอุไล  คำศิริรักษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. นางสาวจริญญาภรณ์  แสงจันทร์
 
1. นางวิไลพร  ชินสีห์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงกฤษณี  สีสาวงศ์
2. เด็กหญิงกวิศรา  โนรินทร์
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ศรีภานุกุล
4. เด็กหญิงจิรชาดา  ศักดิ์หารอินทร์
5. เด็กหญิงจิราพร  สืบสังข์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรแทรก
7. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  จำปี
8. เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยคาม
9. เด็กหญิงณัฐชา  ถาปราบมาตร์
10. เด็กหญิงธมนวรรณ  มณีโชติ
11. เด็กหญิงนริศรา  จุมพล
12. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ถาเรืองโคตร
13. เด็กหญิงนิลาวัลย์  แสงจันดา
14. เด็กหญิงปรียานุช  รัตนวงษา
15. เด็กหญิงปัทมา  ศิริพันธ์
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยทัพ
17. เด็กหญิงปิยพร  เวียงผดุง
18. เด็กหญิงปิยะดาพร  สุนทรวัตร์
19. เด็กหญิงพรณิภา  มูลลือ
20. เด็กหญิงพิชาพร  จันทะสุระ
21. เด็กชายพีรทัต  นิตยาสิทธิ์
22. เด็กหญิงภัทรพร  ถมหนวด
23. เด็กชายภานุ  ภูระหา
24. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดวงมูลลี
25. เด็กหญิงมนัสชนก  ภูเลียนสี
26. เด็กหญิงมนัสชนก  สุวรรณภักดี
27. เด็กหญิงวริษา  เถาคำแก้ว
28. เด็กหญิงวิรศรา  วงษาวุธ
29. เด็กหญิงศศิธร  หล้าเมืองใจ
30. เด็กหญิงศิริกัลยา  ดวงมะฮุง
31. เด็กหญิงศุภัชญา  สุวรรณแสน
32. เด็กหญิงสิริมล  ละครพล
33. เด็กหญิงสุชาวดี  หลาบนอก
34. เด็กชายสุธินันท์  บุญทา
35. เด็กหญิงสุภาทิพย์  แสงสี
36. เด็กหญิงอรปรียา  ดวงอัคฮาต
37. เด็กหญิงอรอุมา  สร้อยเพชร
38. เด็กหญิงอัศษมา  ชินชู
39. เด็กหญิงเกศรินทร์  ชินแสง
40. เด็กหญิงเมธาศินี  สาโคตร
 
1. นายภานุพงศ์  พุฒเขียว
2. นายภานุมาศ  พุฒเขียว
3. นายราชพัฒน์  ประวรรณะ
4. นางศรัญญา  เคนโคก
5. นางสาวนวลฉวี  ศรีกุตา
6. นายวีระยุทธ  สีร้อยคำ
7. นางสาวกอบกัลยา  พ่อยันต์
8. นางสาวมยุรี  ชินกร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนสุรินทร์
2. เด็กชายกฤตพัฒน์  ทิพย์หลวง
3. เด็กชายกฤษดา  สิทธิพรมมา
4. เด็กหญิงจิตราพร  สีคาเม
5. เด็กชายจิรชาติ  สิงขรอาจ
6. เด็กชายจิรากรนุวัฒน์  ปะวันเน
7. เด็กหญิงจุฑานันท์  นิรงบุตร
8. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ปีขาล
9. เด็กหญิงฉัตรสุดา  แย้มศรี
10. เด็กชายณัฐดนัย  แสงทอง
11. เด็กหญิงณัฐนิชา  เจนการ
12. เด็กชายณัฐพล  ธานี
13. เด็กชายดนัย  ขวาลา
14. เด็กชายทศพร  ศรีอาจ
15. เด็กชายธนากร  ชินรหงษ์
16. เด็กชายนพพงศธร  สุษดี
17. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีช่วย
18. เด็กหญิงนิตยา  ขันบุญ
19. เด็กชายปณิธิ  บุรินอก
20. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อินทร์สุวรรณ
21. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญอุ้ม
22. เด็กหญิงผกาวรรณ  สุดใจ
23. เด็กชายพิษณุ  พิมูลแถว
24. เด็กชายภานุพล  ไวสาหลง
25. เด็กหญิงมลนภา  ศรีจิ๋ว
26. เด็กหญิงรัญธิดา  อาสาทำ
27. เด็กหญิงรุจาภา  โขมะพัฒน์
28. เด็กหญิงลินลนี  ชินสุทธิ
29. เด็กชายวรากร  ชาวเหนือ
30. เด็กหญิงวันนิภา  สุนทรพฤกษ์
31. เด็กหญิงวารุณี  แสนโคก
32. เด็กชายวิวัฒน์  ภูปา
33. เด็กชายวีรยุทธ  สีเทา
34. เด็กหญิงสายธาร  บุษบง
35. เด็กหญิงสุจิตตา  อาสาทำ
36. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญรักษา
37. เด็กหญิงเกวลิน  บุญอุ้ม
38. เด็กชายเควินน์  วัคสมันน์
39. เด็กชายเสกสันต์  บุษบง
40. เด็กชายเอกลักษณ์  ผิวขม
 
1. นายวสันต์  นันทะเสน
2. นายสุรเชษฐ  หมื่นแก้ว
3. นางมะลิสด  บุญมั่ง
4. นางสาวขวัญชนก  บัวเผื่อน
5. นายสุวิศิษฏิ์  ศรีกุลวงษ์
6. นางสาววัฒนาพร  สุษดี
7. นางสาวละอองดาว  พาระแพน
8. นางสาวกนกวรรณ  จันสด
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายจักรภัทร  ศรีภูวงศ์
2. เด็กชายทัตดนัย  แดนลาดแก้ว
3. เด็กชายธนชัย  สินธุเสน
4. เด็กชายนรากร  วงโคกสูง
5. เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีพงษ์ยิ่ง
6. เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีสมบูรณ์
7. เด็กหญิงปกิรนันท์  รัตนประภา
8. เด็กชายรณภพ  ภวภูตานนท์
9. เด็กหญิงลักขณา  ผดาจิตร
10. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  หนันคำ
 
1. นางนฤมล  รัตนแสง
2. นางวัฒนา  วันท่าค้อ
3. นางอุไรรักษ์  สมสีไสย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงขวัญชนก   ถามูลเลศ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ครุทยัง
3. เด็กหญิงปิยนันท์  กัลยา
4. เด็กหญิงพิรดา  มุลตะกร
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ไชยสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอาทิติยา  ทองใหม่
7. เด็กหญิงแสงดาว  กุลทนทัด
 
1. นางนฤมล  รัตนแสง
2. นางประภากร  นูวบุตร
3. นางสมปอง  ภูโสดา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 1. เด็กชายกฤษดา  สุระมรรคา
2. เด็กหญิงกันตินันท์  สะท้อนเมือง
3. เด็กหญิงชลนิชา  แสงหิม
4. เด็กชายธนากร  แสนเทพ
5. เด็กชายธนารัตน์  แสนเทพ
6. เด็กชายธันวา  กินรมย์
7. เด็กหญิงนัทรี  เรื่องลือ
8. เด็กหญิงปริยากร  สร้อยคำ
9. เด็กชายปุญญพัฒน์   ชารี
10. เด็กหญิงพรประภา  เรื่องมณี
11. เด็กชายภูชิต   บัวคำ
12. เด็กหญิงรัตติกาล  รัชสี
13. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประทุมพล
14. เด็กหญิงศิวะรัตน์  ประเศรษโฐ
15. เด็กหญิงอรพรรณ  ภูทองเงิน
16. เด็กชายเสกสรรค์  จันทร์กำพี้
 
1. นายสุธน  หีบแก้ว
2. นางวรรณีย์  หีบแก้ว
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกนกอร  ชารี
2. นางสาวชมพูนุท  ชารี
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ขันทอง
4. เด็กหญิงพิยดา  ศรีชาติ
5. เด็กหญิงพิษณาลักษณ์  หีบแก้ว
6. นางสาวยุธิดา  วงค์คำ
7. เด็กหญิงอรณีย์  ปฐม
8. นางสาวอรอุมา  อุปนันท์
9. เด็กหญิงอาภัสรา  ทับภูตา
10. เด็กหญิงอารียา  อุปถัมภ์
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
2. นายสุปรีชา  อาสาทำ
3. นายพรสวรรค์  บรรเทา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปนัดดา  มีบุญเปี่ยม
2. เด็กชายรัติพงษ์  ภาพยนต์
3. เด็กหญิงศศิธร  ดวงพิมพ์ต้น
4. เด็กหญิงสุชาวดี  สีสมัย
5. เด็กชายอภิรัตน์  ขวัญกลาง
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
2. นายนัฐพล  แก้วยอด
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงทอนหลาย
2. เด็กชายวิระกิจ  กวยทอง
 
1. นางสาวยุวธิดา  พลสง
2. นางทิวาพร  รัตนพล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงพรรณิดา  ศิริวงจักร
 
1. นางสาวขวัญทิชา  ถากันหา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. นางสาวมณีรัตน์  บัวทิน
 
1. นางดวงตา  ศรีคุณแสน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. นางสาวอรธิมา  กันทำ
 
1. นายกำชัย  ศรีคุณแสน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคกยะสุพรม
2. เด็กชายธีระพงษ์  หันตุลา
3. เด็กชายพสุมนต์  ทองจันทร์
4. เด็กชายศราวุฒิ  ปักเคเต
5. เด็กชายศุภกรณ์  โพธิผาง
6. เด็กชายสยาม  สีสงค์
 
1. นางยุวดี  นูวบุตร
2. นางวิลาวรรณ  ฉายถวิล
3. นางสาวกชกร  อุดรศาสตร์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มูลเมือง
2. เด็กชายธนบดี  สว่างศรี
3. เด็กหญิงพณิดา  แสนสูง
4. เด็กชายพีระวัฒน์  ศิริวัง
5. เด็กชายวาสุเทพ  ดวงแพงมาตร
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีนอ
 
1. นายอานนท์  ไสยโสภณ
2. นายวรสิทธิ์  จันทราชัย
3. นายบุญคง  ศรีโคตรจันทร์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายกฤษนัย  ศรีชัยปัญหา
2. เด็กชายธนทัต  พงษ์มา
3. เด็กชายธนภูมิ  ด้วงชมภู
4. เด็กชายธนาดล  เนตรพล
5. เด็กชายนราวิชญ์  เหลาโหยง
6. เด็กชายสุรศักดิ์  อริยะมนตรี
7. เด็กชายองค์อาจ  ถาแสง
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาแก้ว
 
1. นายกิจภูมิ  บุญอบ
2. นายพนัส  สีพิมพ์
3. นางสมัคร  สมโสก
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงฐิตาพร   อุดทาทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   จันทะสอน
4. เด็กหญิงปภาวี   ตั้งมณี
5. เด็กหญิงภัทรจาริน   กิตติจารุภักดี
6. เด็กหญิงอนัญญา   รัฐวงษา
7. เด็กหญิงอรทัย   ศิริจันทร์บุตร
8. เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์   ศรีตรีจักร
9. เด็กหญิงเมทิยา   นุพพล
 
1. นางสิธิกิติ์   จันสามารถ
2. นางเกษณีพร    สีแข่ไตร
3. นางอมรรัตน์   คชเขื่อน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วรโพด
2. เด็กหญิงชลิตา  สว่างเวียง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามมูลตรี
4. เด็กหญิงปาริชาต  เรียนพิษ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแสน
6. เด็กหญิงวารุณี  อนุนาค
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ลีบาง
8. นางสาวสุธาสิณี  นิละนนท์
9. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองยศ
 
1. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
2. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
3. นางประคอง  ภวภูตานนท์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงชนากานต์  จารัตน์
2. เด็กหญิงชลลดา  คำบุรี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  หมอกไชย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมัครการไถ
5. เด็กหญิงอารยา  นงทิพย์
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสันติ 1. เด็กหญิงศรินดา   สีกองคาม
2. เด็กหญิงสุชาดา   ภูศรี
3. เด็กหญิงอารียา   นันคำ
 
1. นางจีรนันท์   หารสุโพธิ์
2. นางละมัย  ศรีจันทร์ไชย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงจิราพร  สงวนรัตน์
2. เด็กหญิงวันวิสา  พลศักดิ์ซ้าย
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เภาพิลาด
 
1. นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา
2. นางพิมลพรรณ  แสนวัง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายนราธิป  วังทอง
2. เด็กหญิงพรรฤดี  มุ่งอุ่นกลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์ธรรม
 
1. นางปราณี  เสนะ
2. นางสาวรัตนาวดี  พงษะพัง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. นางสาวธัญรดา  ภูครองแง่
2. นางสาวปนัดดา  ฝายวงค์
3. นางสาวสุจิตรา  สีมะโฮงนาม
 
1. นางอำพร  สมคำ
2. นางปราณี  เสนะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายพิชชนันท์  ศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สารพิมพ์
 
1. นางนุชจรีย์   ชื่นนิรันดร์
2. นายพินิจ  ปรีดากรณ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายชนะชัย  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สงพิลา
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
2. นางสมควร  ภูน้ำใส
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายธนาทร   วงษาวุธ
2. เด็กชายภัทรภูมินทร์  แดนวงวัฒน์
 
1. นางสาวอังคณา  รักเพื่อน
2. นายณพรัช  สมมุติรัมย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายกฤษฎาธาร  นิลาลาด
2. เด็กชายทศพร  รังษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์  ดอนพะลัด
2. นายสุวิศิษฏิ์  ศรีกุลวงษ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงปาณิธร  พันธุ์ยางน้อย
2. เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  ศรีทรัพย์
 
1. นางนุขจรีย์  ชื่นนิรันดร์
2. นางเมตตาจิต  ศรีทรัพย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. นายธนพร  ถามูลเลศ
2. เด็กชายศุภชัย  สีเหลี่ยมงาม
 
1. นางเยาวดี  วุฒิวงษ์
2. นางสุภัชรา  โตแย้มบุญฤทธิ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจิริญากร  สุวโกสุม
2. เด็กหญิงสุชาดา  มานนท์
 
1. นายวีรพงษ์  ศรีดาจักร์
2. นางสาวบัวสุวรรณ  เสริมสาย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1. เด็กชายสรศักดิ์  สีพาชา
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  สินธุบัว
 
1. นายวีรพงษ์  ศรีดาจักร์
2. นางสาวลลิตา  ภูมาศ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปราญชลี  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงแก้วตา  สีแข่ไตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีสาวงค์
2. นางปรานี  สีง่อม
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 1. เด็กชายธนพล  ศรีไชยทอง
2. เด็กชายสิทธิพล  สีคำวัน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วันบุรี
 
1. นายเศรษฐชัย  วิสาทาโส
2. นายพิชิต  วิชาทา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 1. เด็กชายจักรพันธุ์   อ่างชิน
2. เด็กชายธนะชัย   ศรีคาม
3. เด็กชายวัชริศ   น้อยมหาไชย
 
1. นายสมัย   เหล่าวงโคตร
2. นางประเพียร   ภความนตรี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์   เหล่าสะพาน
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   ขันธะสงค์
3. เด็กชายระพีพัฒน์   อายุศรี
 
1. นายสมัย   เหล่าวงโคตร
2. นางประเพียร   ภความนตรี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1. เด็กชายณฤทธิ์เดช  ดวงมาลา
2. เด็กชายนที  รัตนทิพย์
3. เด็กชายวาฤทธิ์  รัตนภูวงศ์
 
1. นายยุทธศิลป์  จิตบุตร
2. นางสนธิยา  จตุเทน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุบรรทม
2. เด็กชายสุริยา  ภานุรักษ์
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  ดวงเพียราช
 
1. นายชาญศักดิ์  พลอยกันหา
2. นายมาณพ  กัลยาสนธิ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 1. เด็กหญิงกัณติศา  สงครามยศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อันสังหาร
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงแสงฤทธิ์
4. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ชูพรม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เทพวงษา
6. เด็กหญิงอัญชลี  ศิริสุรักษ์
 
1. นายทวีศักดิ์  สุพรรณฝ่าย
2. นางทองล้วน  สุพรรณฝ่าย
3. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพียเฮียง
2. เด็กหญิงนิพาพร  ภัควา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เตชะผุย
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ปะนะทัง
5. เด็กหญิงอภิญญา   วันสา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสัง
 
1. นางสมควร  ภูน้ำใส
2. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
3. นางรัชนี  แสงสิทธิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  ตุลาเนตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนวัง
3. เด็กหญิงนพรดา  โพยประโคน
 
1. นางวิราณี  ยอดดำเนิน
2. นางธัญญธร  รัตนบุรมย์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. เด็กหญิงพรประภา  สีลาโคตร
2. นายมินทะดา  ขนแก้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  วงเดือน
 
1. นางเยาวดี  วุฒิวงษ์
2. นางจารุวรรณ  สงค์คำจันทร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  โททำ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   โยเหลา
3. เด็กชายเมธี  ศรีพรมใต้
 
1. นางนุกูล  นาลาดทา
2. นางสาวเบญจพร   เหล่าวงษี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 1. นางสาวบัณฑิตา  วะสมบัติ
2. นางสาวพรสวรรค์  ไกรษร
3. นายภาณุพงศ์  เนื่องมัจฉา
 
1. นายแฉล้ม  พลทำ
2. นางสาวเสงี่ยม  ยาดโยชน์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ขุ่มด้วง
2. เด็กหญิงอริสา  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ผิวผ่อง
 
1. นางสุพัตรา  มุกดา
2. นางสาวขวัญใจ  แก้วไชย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงณัฐิญา  เปาชัย
2. เด็กหญิงสารสินธุ์  บุญชัย
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิงพิลา
 
1. นางสาวผกากานต์  กระเบา
2. นางดวงตา  ศรีคุณแสน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่น 1. เด็กหญิงนภัสสร  พลเสนา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  โพธิ์หลักด่าน
3. เด็กหญิงอริสา  แข็งฤทธิ์
 
1. นางถาวร  พลเสนา
2. นางสาวบุปผา  วิชัยวงษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงจันจิรา  ภูลายยาว
2. เด็กชายพงศกร  โคทนา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เดชแสงสี
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
2. นางอภิญญา  รัตนฐานู
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดรัง 1. เด็กหญิงกนกอร  กิ้งโนนสูง
2. เด็กหญิงธนพร  รามสีดา
3. เด็กหญิงศรัณยา  อาสาเสนา
 
1. นางศิริพร  บุษบง
2. นางนิตยา  ถาสอสุด
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปิยะพร  แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงรัตนมณี  ทองศิริ
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีชาทุม
 
1. นางนันท์นภัส  โทวิชา
2. นางศรัณยา  ทองแสน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกข่า 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองหมื่น
2. เด็กหญิงมุธิตา  คำภูเวียง
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีโสภา
 
1. นายโกสิทธิ์  ภูครองจิต
2. นางฉวีวรรณ  จอมทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองหล้า
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วิชาผา
3. เด็กหญิงอภิญญา  วิชาผา
 
1. นางสาวผกากานต์  กระเบา
2. นางสาวอุมาพร  ชิณแสน
 
156 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดน 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   นามบุดดี
2. เด็กชายพชร   ไสยะมานน
3. เด็กชายพัสกร   จันที
 
1. นางสาวดาวะดี   เนื่องโพนงาม
2. นางสาวเนตรลดาภรณ์  ศรศรี
 
157 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงชลิตา  ยุนิลา
2. เด็กหญิงศศิธร  ชาวดร
3. เด็กหญิงสุวิมล  พุ่มสบาย
 
1. นางอุไร  ยอดศิริ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูคลัง
 
1. นางสาวภัชราวดี  อินทพรม
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  รักษาเคน
 
1. นายสิทธิพงษ์  ยอดบุญ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พาแกดำ
 
1. นางสุพัตรา  มุกดา
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 1. เด็กหญิงมลธิรา  ผิวเผื่อน
 
1. นางศิริลักษณ์  ฟูจิชิโร่
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กชายจักรภัทร  บุญแพน
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นิตตา
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชมสีแก้ว
 
1. นายอนิรุธ  ศรีบาล
2. นางศิริลักษณ์  อันทะแสง
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กชายกวีวุฒิ  สีเมืองแพน
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สินธุมาส
3. เด็กชายอิทธิพล  แสนอินเฮียง
 
1. นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา
2. นางพิมลพรรณ  แสนวัง
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายนวพล  สมภา
2. เด็กหญิงปานตะวัน  คนไทย
 
1. นางสุพัตรา  มุกดา
2. นางสาวพิมย์พา   กินนารี
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงบุษบา  เชียทาว
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  โสภานะ
 
1. นางบริบูรณ์  โททำ
2. นางสาวพีรดา  มุงคุณ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเจติยา  วินทะวุธ
 
1. นายบุญชนะ  มาลาหอม
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 1. เด็กชายธีระเดช  สีลากลาง
 
1. นางจิรภา  คุณแสง
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 1. เด็กชายวชิรพงษ์  คัทสิงห์
 
1. นางสาวสายฝน  ดวงลาดหา
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. นางสาววนิดา  ทีโย
 
1. นางวราภรณ์  ภูแล่นไว
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กชายธนภัทร  อุทรส
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงนาถลดา   กันพล
 
1. นางสาวขวัญใจ  แก้วไชย
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายภีรวิทย์  ศรีชัยปัญหา
 
1. นายฤทธิกร  อาจศิริ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 1. เด็กหญิงนันทิชา  หาวิชา
 
1. นางนิ่มนวล  โพธิ์ศรี
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายเทียนชัย  จันทรัตน์
 
1. นางสาวรสรินทร์  โสลี
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายพงศกร   วงศ์ละคร
 
1. นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงปราณัสมา  แจ้งขำ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  สำสีเกตุ
3. เด็กหญิงภัทธิยา  อิ่มบุญสุ
4. เด็กหญิงวิลาสินี   เดชะ
5. เด็กหญิงอริสา  ทับภูตา
6. เด็กหญิงเจนสุดา   ทูลภิรมณ์
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บุตรวงษ์
 
1. นางฤดีพิมล  ช่ำชอง
2. นายทนงศักดิ์  ด้านวังขวา
3. นางวลีพรรณ  บุญเรือง
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดรัง 1. เด็กหญิงณฤมล  ไวทำ
2. เด็กชายธเนศ  สาชิน
3. เด็กหญิงเกวลิน  สีคามเม
 
1. นางศิริพร  บุษบง
2. นางสุวิมล  สารฤทธิคาม
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สงครามยศ
2. เด็กหญิงจารุณี  ดวงขุนลา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีธะ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
2. นางสาวยุพิน  ผาบจันดา
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัย 1. เด็กชายธีระนันท์  พันฤทธิ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สอปัญญา
3. เด็กชายสุริยา  ดีตะ
 
1. นายประหยัด  แกมขุนทด
2. นางพัฒนา  ศิริโสดา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัย 1. เด็กชายพรชัย    เถาคำแก้ว
2. เด็กชายมรดก   แสงแก้ว
3. เด็กชายไผ่ทอง  ดรพะสี
 
1. นายประหยัด   แกมขุนทด
2. นางพัฒนา  ศิริโสดา
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงประภัสสร  ขุนทองนุ่ม
3. เด็กหญิงมินตรา  เกตุเสนา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
2. นางทองล้วน  สุพรรณฝ่าย
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  วรรณภักดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์   สุบรรทม
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  พลศิริ
2. นางยุวดี  นูวบุตร
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราณีทรัพย์
2. เด็กชายพงษ์วิทย์   ศรีสาวงศ์
 
1. นางรำไพ   พันธุ์ยางน้อย
2. นายนุชจรีย์   ชื่นนิรันดร์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  ภูยาดาว
2. เด็กชายเจษฎา  นอระศรี
 
1. นางลิยดา   สารทอง
2. นางวราภรณ์  ภูแล่นไว
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กชายพีรภัทร  ดงอุเทน
2. เด็กชายภานุมาศ  ปัตถามา
3. เด็กชายรพีภัทร  ภูดาษดวง
 
1. นายชัยวุฒิ  อันทะแสง
2. นางสาววลัยพร  ภูวงษ์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดรัง 1. เด็กชายกิตติธร  ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กชายนวพล  ซาฮาม
3. เด็กชายภูษิต  ภูสิงห์
 
1. นางนิตยา  ถาสอสุด
2. นางศิริพร  บุษบง
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มะโนวรรณ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จันทะเขียง
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลลดา  สีหาทัพ
 
1. นายเรวัตร  อินมณเฑีนร
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 1. เด็กชายอนุชา  โพธิ์หล้า
 
1. นายสมปอง  โพธิบัณฑิต
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กชายโยธิน  วิชัยวงษ์
 
1. นายเรวัตร  อินมณเฑียร
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  คูณสาสัญ
 
1. นายเฉลียว  โคทนา
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์  สังสีลา
 
1. นายเรวัตร  อินมณเฑียร
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสุภาพร  โพธิบัณฑิต
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายนพดล  สุขเสนา
 
1. นางนิตยา  ดรพลก้อม
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สนธิละ
2. เด็กหญิงกัญญาภัคร  สุขหนา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาพาโย
4. เด็กชายจารุวัฒน์  น้อยบุญมา
5. เด็กชายจีรพัฒน์  ศิริแก้วเลิศ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยโชค
7. เด็กหญิงชลิตา  ธรรมภิบาล
8. เด็กชายชัยวัฒน์  โคตรเสนา
9. เด็กหญิงชารีรัตน์  ชิงหล้า
10. เด็กหญิงชุติมา   วงษาลี
11. เด็กชายณัชพัชร  กันยาวงค์
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีตรีจักร
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีสาวงค์
14. เด็กหญิงธีริศราภาณ์  สีหาบัว
15. เด็กหญิงนันทชพร  วรโคตร
16. เด็กชายนำโชค  สมศรีลัย
17. เด็กชายปลวัชร  สีโยราช
18. เด็กหญิงพกาวรรณ  ราศี
19. เด็กชายพัฒนวิทย์  เวียงสิมา
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จำปาศรี
21. เด็กหญิงพุทธรักษา  อุ่นดา
22. เด็กหญิงวรินทร  คลั่งคำภา
23. เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชนันท์
24. เด็กหญิงศุภวดี  สวัสดิผล
25. เด็กหญิงสิรินรัตน์  จันทนจินดา
26. เด็กหญิงสุธาสินี  ยุวพงศ์
27. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์ศรี
28. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มณีแผลง
29. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ส่องศรี
30. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จันโท
 
1. นายณัฐพล  เทินสะเกษ
2. นางสาวนิธิดา  นาเสถียร
3. นางรัตติยา  สิทธิหาโคตร
4. นายณัฐพล  มนัสไธสง
5. นางสาวสุมิตรา  ขานยา
6. นางนัจภัค  อนุฤทธิ์
7. นางสาวบูรณาพร  พลธิรักษา
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  พิชัยช่วง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิชัยช่วง
3. เด็กชายจีรทีป  ขจบพรมราช
4. เด็กหญิงชลลดา  สีหาทัพ
5. เด็กหญิงช่อผกา  ภูเหล็ก
6. เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีพรทา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรเรือง
8. เด็กหญิงนพมาศ  แสนหาญ
9. เด็กหญิงนันธิชา  ทับคง
10. เด็กหญิงนิรชา  พิณพงษ์
11. เด็กหญิงปิยะมาศ  วิชัยวงษ์
12. เด็กหญิงพิยะดา  วงค์ประพันธ์
13. เด็กหญิงรจนา  จันทคร
14. เด็กหญิงรัชนี  ดอนเหล็กคำ
15. เด็กชายวัฒนา  อาสนาจันทร์
16. เด็กหญิงวาริศา  อันทะปัญญา
17. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยวุธ
18. เด็กหญิงวิภาดา  อสุรา
19. เด็กชายวีระศักดิ์  สังสีลา
20. เด็กชายศุภกิตต์  กองเพชร
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สำรวมใจ
22. เด็กหญิงสุภาพร  วิชัยวงษ์
23. เด็กชายสุริยา  พิณพงษ์
24. เด็กชายอนุสรณ์  วิชัยวงษ์
25. เด็กหญิงเกศรินทร์  กองเพชร
26. เด็กหญิงเอริสา  สุทธิวรรณ
27. เด็กหญิงแสงระวี  พลศิริ
28. เด็กหญิงแสงอรุณ  พลศิริ
29. เด็กชายโยธิน  วิชัยวงษ์
30. เด็กหญิงโสพิศนภา  ทางทอง
 
1. นายบุญทอม  รัตนพล
2. นางละมุด  นันทสมบูรณ์
3. นางนงรัก  วิริยะ
4. นางอำนวย  ไชยคำ
5. นางเพชรัตน์  สีหาทับ
6. นายเรวัตร  อินมณเทียร