สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 12 8 3 23 29 4 0 0 33
2 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 10 4 2 16 20 1 3 2 24
3 บ้านแพงหนองเหนือ 8 0 2 10 14 2 2 0 18
4 บ้านหนองแสง 7 5 5 17 20 4 2 2 26
5 บ้านวังโพน 6 6 3 15 16 6 0 0 22
6 บ้านวังกุง 6 4 0 10 14 0 0 0 14
7 บ้านห้วยแคนโนนสูง 6 1 5 12 16 2 4 0 22
8 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 6 0 1 7 10 2 1 1 13
9 บ้านจานโนนสูง 5 1 0 6 10 2 0 1 12
10 บ้านโจดบัวบาน 4 2 2 8 10 0 2 0 12
11 วัดกลางโกสุม 4 2 1 7 22 3 3 0 28
12 บ้านเชียงยืน 3 4 5 12 20 10 4 2 34
13 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 3 3 3 9 13 1 4 2 18
14 บ้านดอนกลอยหนองยาง 3 2 1 6 12 1 0 1 13
15 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 3 2 0 5 10 2 2 0 14
16 หินแห่เสริมศิลป์ 3 1 2 6 8 3 1 1 12
17 บ้านวังจาน 3 1 1 5 7 0 1 0 8
18 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 3 1 1 5 6 1 0 0 7
19 บ้านดอนสันติ 3 0 1 4 9 1 2 0 12
20 บ้านหนองซอน 3 0 0 3 4 1 1 0 6
21 บ้านม่วงน้อย 2 3 0 5 5 0 0 0 5
22 บ้านหนองกุง 2 1 3 6 10 0 1 0 11
23 บ้านแห่บริหารวิทย์ 2 1 2 5 5 3 4 1 12
24 บ้านกอกหนองผือ 2 1 1 4 9 3 1 2 13
25 บ้านกุดรัง 2 1 1 4 3 0 2 1 5
26 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 2 1 0 3 5 2 1 0 8
27 บ้านวังยาววิทยายน 2 0 4 6 6 2 1 0 9
28 บ้านผำ 2 0 0 2 7 3 0 0 10
29 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 2 0 0 2 6 0 0 0 6
30 บ้านจอมทอง 2 0 0 2 5 0 0 0 5
31 บ้านโพน 2 0 0 2 3 2 0 0 5
32 บ้านแห่เหนือ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
33 บ้านเลิงใต้ 1 8 1 10 12 0 0 0 12
34 บ้านทันดู่เหนือ 1 5 1 7 10 5 1 1 16
35 บ้านแก้งขิงแคง 1 4 2 7 8 1 0 2 9
36 บ้านแฝกโนนสำราญ 1 3 2 6 6 1 2 2 9
37 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 1 3 1 5 9 4 0 0 13
38 บ้านนาโพธิ์ 1 3 0 4 5 1 1 0 7
39 บ้านเหล่าหนองแคน 1 2 0 3 8 0 0 0 8
40 อนุบาลชื่นชม 1 2 0 3 5 3 0 0 8
41 บ้านโชคชัย 1 2 0 3 3 0 0 0 3
42 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1 1 2 4 5 3 0 2 8
43 บ้านหนองแหน 1 1 1 3 8 1 0 3 9
44 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1 1 1 3 5 1 0 1 6
45 บ้านโคกสูง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
46 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 1 1 0 2 6 0 0 0 6
47 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1 1 0 2 3 0 1 0 4
48 บ้านขามเปี้ย 1 0 3 4 6 7 2 1 15
49 บ้านหนองโดน 1 0 2 3 4 1 0 0 5
50 บ้านผักแว่น 1 0 2 3 4 0 0 0 4
51 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1 0 1 2 6 1 0 0 7
52 บ้านเหล่าพ่อหา 1 0 1 2 5 1 0 0 6
53 บ้านกุดจอก 1 0 1 2 4 2 0 1 6
54 บ้านคุยโพธิ์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 บ้านห้วยม่วง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 1 0 0 1 3 0 0 1 3
57 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
58 บ้านหญ้าขาว 1 0 0 1 2 1 1 0 4
59 จินดาอารมณ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านป่าปอ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านค้อ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
62 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านโคกข่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 4 1 5 6 2 1 0 9
67 บ้านหนองโกวิทยกิจ 0 3 3 6 8 2 2 0 12
68 บ้านโนนเมืองสองคอน 0 2 3 5 6 0 1 1 7
69 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 0 2 2 4 8 1 0 2 9
70 บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 0 2 2 4 3 1 0 0 4
71 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 0 2 1 3 6 0 0 0 6
72 บ้านโสกกาว 0 2 0 2 2 1 0 0 3
73 บ้านโนนราษีโคกล่าม 0 1 2 3 4 0 0 0 4
74 เกียรติขจรวิทยา 0 1 1 2 6 3 0 0 9
75 บ้านกุดเม็ก 0 1 1 2 4 1 1 0 6
76 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
77 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
78 บ้านหนองนาไร่เดียว 0 1 1 2 3 3 1 1 7
79 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 0 1 1 2 3 0 1 0 4
80 บ้านหนองล่าม 0 1 1 2 2 2 0 1 4
81 บ้านหนองเหล็ก 0 1 1 2 1 1 1 0 3
82 บ้านบ่อแกบ่อทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
83 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
84 บ้านคุยแพง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
85 บ้านแท่นโนนหนองคู 0 1 0 1 2 1 0 1 3
86 บ้านหนองมะเม้า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านโนนทัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านหนองหอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 0 0 3 3 4 1 0 0 5
93 กระบากวิทยาคาร 0 0 1 1 9 3 0 0 12
94 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 0 0 1 1 5 0 2 0 7
95 บ้านหัวช้าง 0 0 1 1 4 0 0 1 4
96 จอนวิทยกุล 0 0 1 1 3 1 2 2 6
97 บ้านโสกคลอง 0 0 1 1 3 1 2 0 6
98 บ้านคุยเชือก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
99 บ้านหนองไห 0 0 1 1 3 0 0 0 3
100 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
101 บ้านหนองคลองหัวขัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านโนนสัง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านเขวาสะดืออีสาน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
105 บ้านหนองปลาเข็ง 0 0 0 0 3 0 2 1 5
106 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 0 0 0 0 3 0 1 0 4
107 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
108 บ้านสีดาสระแก้ว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
109 อนุบาลณัฐชาวดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 1 2 3
111 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
112 บ้านโนนเนาว์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
113 บ้านผือ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
114 บ้านยางน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
115 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านกู่ทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
117 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 0 0 0 1 2 0 0 3
118 บ้านหนองมันปลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 บ้านโนนนกหอ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
120 บ้านหนองบัวเรียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านเหล่าโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านส้มกบ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
125 บ้านนาทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
128 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านบะหลวงหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านป่าเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านศรีอรุณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านสะอาดดอนเงิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านเมืองเพ็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านหนองบุญชู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158 129 109 396 662 141 84 46 887