สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 15 9 4 28 36 5 0 0 41
2 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 10 5 2 17 21 1 3 2 25
3 บ้านแพงหนองเหนือ 8 0 2 10 14 2 2 0 18
4 บ้านหนองแสง 7 5 5 17 20 4 2 2 26
5 บ้านวังกุง 7 4 0 11 16 1 0 0 17
6 บ้านห้วยแคนโนนสูง 7 1 5 13 17 2 4 0 23
7 บ้านวังโพน 6 6 3 15 16 6 0 0 22
8 กระบากวิทยาคาร 6 2 1 9 16 4 2 0 22
9 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 6 0 1 7 10 2 1 1 13
10 บ้านจานโนนสูง 5 2 0 7 11 2 0 1 13
11 บ้านหนองแหน 4 3 1 8 14 1 0 3 15
12 บ้านโจดบัวบาน 4 2 3 9 10 1 2 0 13
13 หินแห่เสริมศิลป์ 4 2 2 8 10 3 1 1 14
14 วัดกลางโกสุม 4 2 1 7 23 3 3 0 29
15 บ้านดอนกลอยหนองยาง 4 2 1 7 13 1 0 1 14
16 บ้านกอกหนองผือ 4 2 1 7 12 3 1 2 16
17 บ้านหนองกุง 4 1 3 8 11 0 2 0 13
18 บ้านกุดรัง 4 1 1 6 6 1 2 1 9
19 บ้านหนองซอน 4 0 0 4 5 1 1 0 7
20 บ้านเชียงยืน 3 5 5 13 21 10 4 2 35
21 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 3 3 3 9 13 1 4 2 18
22 บ้านวังยาววิทยายน 3 2 6 11 10 3 1 0 14
23 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 3 2 0 5 10 2 2 0 14
24 บ้านโชคชัย 3 2 0 5 5 0 0 0 5
25 บ้านดอนสันติ 3 1 1 5 11 2 2 0 15
26 บ้านวังจาน 3 1 1 5 8 0 1 0 9
27 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 3 1 1 5 6 1 0 0 7
28 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 3 0 0 3 7 0 0 0 7
29 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 3 0 0 3 5 0 0 0 5
30 บ้านโพน 3 0 0 3 4 2 0 0 6
31 บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 2 4 2 8 7 1 0 0 8
32 บ้านโสกกาว 2 3 2 7 7 1 0 0 8
33 บ้านนาโพธิ์ 2 3 0 5 6 2 1 0 9
34 บ้านม่วงน้อย 2 3 0 5 5 0 0 0 5
35 บ้านเหล่าหนองแคน 2 2 1 5 10 0 0 0 10
36 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 2 1 2 5 10 1 0 0 11
37 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 2 1 2 5 6 3 0 2 9
38 บ้านแห่บริหารวิทย์ 2 1 2 5 5 3 4 1 12
39 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 2 1 1 4 6 2 1 0 9
40 บ้านผำ 2 0 0 2 7 3 0 0 10
41 บ้านจอมทอง 2 0 0 2 5 0 0 0 5
42 บ้านแห่เหนือ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
43 บ้านเลิงใต้ 1 8 1 10 12 0 0 0 12
44 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 1 5 3 9 13 4 0 0 17
45 บ้านทันดู่เหนือ 1 5 1 7 10 5 1 1 16
46 บ้านแก้งขิงแคง 1 4 2 7 8 1 0 2 9
47 อนุบาลชื่นชม 1 4 1 6 11 3 0 0 14
48 บ้านแฝกโนนสำราญ 1 3 2 6 8 1 2 2 11
49 บ้านโคกสูง 1 3 1 5 8 0 0 0 8
50 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1 2 1 4 6 1 0 1 7
51 บ้านคุยโพธิ์ 1 1 1 3 2 1 0 0 3
52 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 1 1 0 2 6 0 0 0 6
53 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1 1 0 2 3 0 1 0 4
54 บ้านขามเปี้ย 1 0 3 4 6 7 2 1 15
55 บ้านหนองโดน 1 0 2 3 4 1 0 0 5
56 บ้านผักแว่น 1 0 2 3 4 0 0 0 4
57 บ้านเหล่าพ่อหา 1 0 1 2 5 1 0 0 6
58 บ้านกุดจอก 1 0 1 2 4 2 0 1 6
59 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 1 0 1 2 4 1 0 1 5
60 บ้านห้วยม่วง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
61 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
62 บ้านหญ้าขาว 1 0 0 1 2 1 1 0 4
63 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
64 จินดาอารมณ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านบะหลวงหนองแวง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านป่าปอ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านโคกข่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 บ้านค้อ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
69 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองโกวิทยกิจ 0 4 3 7 9 2 2 0 13
72 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 4 1 5 6 2 1 0 9
73 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 0 3 2 5 8 2 0 2 10
74 บ้านโนนเมืองสองคอน 0 2 4 6 7 0 1 1 8
75 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 0 2 1 3 6 0 0 0 6
76 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 0 1 3 4 5 1 0 0 6
77 บ้านโนนราษีโคกล่าม 0 1 2 3 4 0 0 0 4
78 เกียรติขจรวิทยา 0 1 1 2 6 3 0 0 9
79 บ้านหนองบอน 0 1 1 2 5 0 0 1 5
80 บ้านกุดเม็ก 0 1 1 2 4 1 1 0 6
81 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
82 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
83 บ้านหนองนาไร่เดียว 0 1 1 2 3 3 1 1 7
84 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 0 1 1 2 3 0 1 0 4
85 บ้านหนองล่าม 0 1 1 2 2 2 0 1 4
86 บ้านหนองเหล็ก 0 1 1 2 1 1 1 0 3
87 บ้านคุยแพง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
88 บ้านบ่อแกบ่อทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 บ้านแท่นโนนหนองคู 0 1 0 1 2 1 0 1 3
90 บ้านหนองมะเม้า 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านโนนทัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านหนองหอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 0 0 2 2 5 0 0 0 5
97 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 0 0 1 1 5 0 2 0 7
98 บ้านหนองไห 0 0 1 1 5 0 0 0 5
99 บ้านโสกคลอง 0 0 1 1 4 2 2 0 8
100 บ้านหัวช้าง 0 0 1 1 4 0 0 1 4
101 จอนวิทยกุล 0 0 1 1 3 1 2 2 6
102 บ้านคุยเชือก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
103 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองคลองหัวขัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านสะอาดดอนเงิน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
106 บ้านน้ำจ้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านโนนสัง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านสีดาสระแก้ว 0 0 0 0 4 1 1 0 6
110 บ้านเขวาสะดืออีสาน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
111 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 0 0 0 0 3 1 1 0 5
112 บ้านหนองปลาเข็ง 0 0 0 0 3 0 2 1 5
113 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
114 อนุบาลณัฐชาวดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 1 2 3
116 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
117 บ้านโนนเนาว์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
118 บ้านผือ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
119 บ้านยางน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
120 บ้านกู่ทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
121 บ้านโนนนกหอ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
122 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 0 0 0 1 2 0 0 3
123 บ้านหนองมันปลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 บ้านหนองบัวเรียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านเหล่าโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านส้มกบ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
129 บ้านนาทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
132 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านป่าเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านศรีอรุณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านสังข์ทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านเมืองเพ็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านหนองบุญชู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 198 157 128 483 769 155 88 46 1,012