สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 29 4 0 0 33
2 วัดกลางโกสุม 22 3 3 0 28
3 บ้านเชียงยืน 20 10 4 2 34
4 บ้านหนองแสง 20 4 2 2 26
5 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 20 1 3 2 24
6 บ้านวังโพน 16 6 0 0 22
7 บ้านห้วยแคนโนนสูง 16 2 4 0 22
8 บ้านแพงหนองเหนือ 14 2 2 0 18
9 บ้านวังกุง 14 0 0 0 14
10 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 13 1 4 2 18
11 บ้านดอนกลอยหนองยาง 12 1 0 1 13
12 บ้านเลิงใต้ 12 0 0 0 12
13 บ้านทันดู่เหนือ 10 5 1 1 16
14 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 10 2 2 0 14
15 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 10 2 1 1 13
16 บ้านจานโนนสูง 10 2 0 1 12
17 บ้านโจดบัวบาน 10 0 2 0 12
18 บ้านหนองกุง 10 0 1 0 11
19 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 9 4 0 0 13
20 บ้านกอกหนองผือ 9 3 1 2 13
21 กระบากวิทยาคาร 9 3 0 0 12
22 บ้านดอนสันติ 9 1 2 0 12
23 หินแห่เสริมศิลป์ 8 3 1 1 12
24 บ้านหนองโกวิทยกิจ 8 2 2 0 12
25 บ้านหนองแหน 8 1 0 3 9
26 บ้านแก้งขิงแคง 8 1 0 2 9
27 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 8 1 0 2 9
28 บ้านเหล่าหนองแคน 8 0 0 0 8
29 บ้านผำ 7 3 0 0 10
30 บ้านวังจาน 7 0 1 0 8
31 บ้านขามเปี้ย 6 7 2 1 15
32 เกียรติขจรวิทยา 6 3 0 0 9
33 บ้านวังยาววิทยายน 6 2 1 0 9
34 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 2 1 0 9
35 บ้านแฝกโนนสำราญ 6 1 2 2 9
36 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 6 1 0 0 7
37 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 6 1 0 0 7
38 บ้านโนนเมืองสองคอน 6 0 1 1 7
39 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 6 0 0 0 6
40 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 6 0 0 0 6
41 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 6 0 0 0 6
42 บ้านแห่บริหารวิทย์ 5 3 4 1 12
43 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 5 3 0 2 8
44 อนุบาลชื่นชม 5 3 0 0 8
45 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 5 2 1 0 8
46 บ้านนาโพธิ์ 5 1 1 0 7
47 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 5 1 0 1 6
48 บ้านเหล่าพ่อหา 5 1 0 0 6
49 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 5 0 2 0 7
50 บ้านม่วงน้อย 5 0 0 0 5
51 บ้านจอมทอง 5 0 0 0 5
52 บ้านโคกสูง 5 0 0 0 5
53 บ้านกุดจอก 4 2 0 1 6
54 บ้านหนองซอน 4 1 1 0 6
55 บ้านกุดเม็ก 4 1 1 0 6
56 บ้านหนองโดน 4 1 0 0 5
57 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 4 1 0 0 5
58 บ้านเขวาสะดืออีสาน 4 0 1 0 5
59 บ้านหัวช้าง 4 0 0 1 4
60 บ้านผักแว่น 4 0 0 0 4
61 บ้านโนนราษีโคกล่าม 4 0 0 0 4
62 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 4 0 0 0 4
63 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 4 0 0 0 4
64 บ้านหนองนาไร่เดียว 3 3 1 1 7
65 บ้านโพน 3 2 0 0 5
66 จอนวิทยกุล 3 1 2 2 6
67 บ้านโสกคลอง 3 1 2 0 6
68 บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 3 1 0 0 4
69 บ้านบ่อแกบ่อทอง 3 1 0 0 4
70 บ้านคุยเชือก 3 1 0 0 4
71 บ้านกุดรัง 3 0 2 1 5
72 บ้านหนองปลาเข็ง 3 0 2 1 5
73 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 3 0 1 0 4
74 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 3 0 1 0 4
75 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 3 0 1 0 4
76 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 3 0 0 1 3
77 บ้านหนองบอน 3 0 0 1 3
78 บ้านโชคชัย 3 0 0 0 3
79 บ้านโพนทอง 3 0 0 0 3
80 บ้านคุยแพง 3 0 0 0 3
81 บ้านหนองไห 3 0 0 0 3
82 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองล่าม 2 2 0 1 4
84 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 2 1 2 0 5
85 บ้านหญ้าขาว 2 1 1 0 4
86 บ้านสีดาสระแก้ว 2 1 1 0 4
87 บ้านแท่นโนนหนองคู 2 1 0 1 3
88 บ้านแห่เหนือ 2 1 0 0 3
89 บ้านโสกกาว 2 1 0 0 3
90 บ้านหนองมะเม้า 2 1 0 0 3
91 อนุบาลณัฐชาวดี 2 1 0 0 3
92 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 0 1 2 3
93 บ้านหนองชาด 2 0 1 0 3
94 บ้านโนนเนาว์ 2 0 0 1 2
95 บ้านผือ 2 0 0 1 2
96 บ้านยางน้อย 2 0 0 1 2
97 บ้านคุยโพธิ์ 2 0 0 0 2
98 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 0 2
99 จินดาอารมณ์ 2 0 0 0 2
100 บ้านป่าปอ 2 0 0 0 2
101 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 0 0 0 2
102 บ้านโนนทัน 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองคลองหัวขัว 2 0 0 0 2
104 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 2 0 0 0 2
105 บ้านค้อ 1 2 1 0 4
106 บ้านกู่ทอง 1 2 1 0 4
107 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 1 2 0 0 3
108 บ้านหนองเหล็ก 1 1 1 0 3
109 บ้านหนองมันปลา 1 1 1 0 3
110 บ้านโนนนกหอ 1 1 1 0 3
111 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 1 1 0 0 2
112 บ้านหนองบัวเรียน 1 1 0 0 2
113 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 1 1 0 0 2
114 บ้านหัวขัว 1 1 0 0 2
115 บ้านเหล่าโพธิ์ 1 1 0 0 2
116 บ้านส้มกบ 1 0 2 0 3
117 บ้านนาทอง 1 0 1 0 2
118 บ้านยางใหญ่ 1 0 1 0 2
119 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 1 0 1 0 2
120 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 1 0 0 0 1
121 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 0 0 0 1
122 บ้านโคกข่า 1 0 0 0 1
123 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 0 0 0 1
126 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
127 บ้านโนนสัง 1 0 0 0 1
128 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 1 0 0 0 1
129 บ้านบะหลวงหนองแวง 1 0 0 0 1
130 บ้านป่าเป้า 1 0 0 0 1
131 บ้านศรีอรุณ 1 0 0 0 1
132 บ้านสะอาดดอนเงิน 1 0 0 0 1
133 บ้านสังข์ทอง 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 1 0 0 0 1
135 จันทนภาศึกษา 0 1 0 0 1
136 บ้านเมืองเพ็ง 0 1 0 0 1
137 บ้านโนนสะอาด 0 1 0 0 1
138 บ้านศรีสุข 0 0 1 0 1
139 บ้านหนองบุญชู 0 0 1 0 1
140 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 0
รวม 662 141 84 46 933