สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 36 5 0 0 41
2 วัดกลางโกสุม 23 3 3 0 29
3 บ้านเชียงยืน 21 10 4 2 35
4 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 21 1 3 2 25
5 บ้านหนองแสง 20 4 2 2 26
6 บ้านห้วยแคนโนนสูง 17 2 4 0 23
7 บ้านวังโพน 16 6 0 0 22
8 กระบากวิทยาคาร 16 4 2 0 22
9 บ้านวังกุง 16 1 0 0 17
10 บ้านแพงหนองเหนือ 14 2 2 0 18
11 บ้านหนองแหน 14 1 0 3 15
12 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 13 4 0 0 17
13 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 13 1 4 2 18
14 บ้านดอนกลอยหนองยาง 13 1 0 1 14
15 บ้านกอกหนองผือ 12 3 1 2 16
16 บ้านเลิงใต้ 12 0 0 0 12
17 อนุบาลชื่นชม 11 3 0 0 14
18 บ้านดอนสันติ 11 2 2 0 15
19 บ้านจานโนนสูง 11 2 0 1 13
20 บ้านหนองกุง 11 0 2 0 13
21 บ้านทันดู่เหนือ 10 5 1 1 16
22 หินแห่เสริมศิลป์ 10 3 1 1 14
23 บ้านวังยาววิทยายน 10 3 1 0 14
24 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 10 2 2 0 14
25 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 10 2 1 1 13
26 บ้านโจดบัวบาน 10 1 2 0 13
27 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 10 1 0 0 11
28 บ้านเหล่าหนองแคน 10 0 0 0 10
29 บ้านหนองโกวิทยกิจ 9 2 2 0 13
30 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 8 2 0 2 10
31 บ้านแฝกโนนสำราญ 8 1 2 2 11
32 บ้านแก้งขิงแคง 8 1 0 2 9
33 บ้านวังจาน 8 0 1 0 9
34 บ้านโคกสูง 8 0 0 0 8
35 บ้านผำ 7 3 0 0 10
36 บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 7 1 0 0 8
37 บ้านโสกกาว 7 1 0 0 8
38 บ้านโนนเมืองสองคอน 7 0 1 1 8
39 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 7 0 0 0 7
40 บ้านขามเปี้ย 6 7 2 1 15
41 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 6 3 0 2 9
42 เกียรติขจรวิทยา 6 3 0 0 9
43 บ้านนาโพธิ์ 6 2 1 0 9
44 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 6 2 1 0 9
45 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 2 1 0 9
46 บ้านกุดรัง 6 1 2 1 9
47 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 6 1 0 1 7
48 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 6 1 0 0 7
49 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 6 0 0 0 6
50 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 6 0 0 0 6
51 บ้านแห่บริหารวิทย์ 5 3 4 1 12
52 บ้านหนองซอน 5 1 1 0 7
53 บ้านเหล่าพ่อหา 5 1 0 0 6
54 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 5 1 0 0 6
55 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 5 0 2 0 7
56 บ้านหนองบอน 5 0 0 1 5
57 บ้านโชคชัย 5 0 0 0 5
58 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 5 0 0 0 5
59 บ้านม่วงน้อย 5 0 0 0 5
60 บ้านจอมทอง 5 0 0 0 5
61 เหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 5 0 0 0 5
62 บ้านหนองไห 5 0 0 0 5
63 บ้านโสกคลอง 4 2 2 0 8
64 บ้านกุดจอก 4 2 0 1 6
65 บ้านโพน 4 2 0 0 6
66 บ้านกุดเม็ก 4 1 1 0 6
67 บ้านสีดาสระแก้ว 4 1 1 0 6
68 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 4 1 0 1 5
69 บ้านหนองโดน 4 1 0 0 5
70 บ้านเขวาสะดืออีสาน 4 0 1 0 5
71 บ้านหัวช้าง 4 0 0 1 4
72 บ้านผักแว่น 4 0 0 0 4
73 บ้านโนนราษีโคกล่าม 4 0 0 0 4
74 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 4 0 0 0 4
75 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 4 0 0 0 4
76 บ้านคุยแพง 4 0 0 0 4
77 บ้านหนองนาไร่เดียว 3 3 1 1 7
78 จอนวิทยกุล 3 1 2 2 6
79 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 3 1 1 0 5
80 บ้านบ่อแกบ่อทอง 3 1 0 0 4
81 บ้านคุยเชือก 3 1 0 0 4
82 บ้านหนองปลาเข็ง 3 0 2 1 5
83 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 3 0 1 0 4
84 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 3 0 1 0 4
85 บ้านโพนทอง 3 0 0 0 3
86 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองล่าม 2 2 0 1 4
88 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 2 1 2 0 5
89 บ้านหญ้าขาว 2 1 1 0 4
90 บ้านแท่นโนนหนองคู 2 1 0 1 3
91 บ้านแห่เหนือ 2 1 0 0 3
92 บ้านคุยโพธิ์ 2 1 0 0 3
93 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 2 1 0 0 3
94 บ้านหนองมะเม้า 2 1 0 0 3
95 อนุบาลณัฐชาวดี 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 2 0 1 2 3
97 บ้านหนองชาด 2 0 1 0 3
98 บ้านโนนเนาว์ 2 0 0 1 2
99 บ้านผือ 2 0 0 1 2
100 บ้านยางน้อย 2 0 0 1 2
101 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 0 2
102 จินดาอารมณ์ 2 0 0 0 2
103 บ้านบะหลวงหนองแวง 2 0 0 0 2
104 บ้านป่าปอ 2 0 0 0 2
105 บ้านโคกข่า 2 0 0 0 2
106 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 0 0 0 2
107 บ้านโนนทัน 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองคลองหัวขัว 2 0 0 0 2
109 บ้านค้อ 1 2 1 0 4
110 บ้านกู่ทอง 1 2 1 0 4
111 บ้านโนนนกหอ 1 2 1 0 4
112 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 1 2 0 0 3
113 บ้านหนองเหล็ก 1 1 1 0 3
114 บ้านหนองมันปลา 1 1 1 0 3
115 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 1 1 0 0 2
116 บ้านหนองบัวเรียน 1 1 0 0 2
117 บ้านหัวขัว 1 1 0 0 2
118 บ้านเหล่าโพธิ์ 1 1 0 0 2
119 บ้านโนนสะอาด 1 1 0 0 2
120 บ้านส้มกบ 1 0 2 0 3
121 บ้านสะอาดดอนเงิน 1 0 1 0 2
122 บ้านนาทอง 1 0 1 0 2
123 บ้านยางใหญ่ 1 0 1 0 2
124 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 1 0 1 0 2
125 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 0 0 0 1
126 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
128 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 0 0 0 1
129 บ้านน้ำจ้อย 1 0 0 0 1
130 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
131 บ้านโนนสัง 1 0 0 0 1
132 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 1 0 0 0 1
133 บ้านป่าเป้า 1 0 0 0 1
134 บ้านศรีอรุณ 1 0 0 0 1
135 บ้านสังข์ทอง 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 1 0 0 0 1
137 จันทนภาศึกษา 0 1 0 0 1
138 บ้านเมืองเพ็ง 0 1 0 0 1
139 บ้านศรีสุข 0 0 1 0 1
140 บ้านหนองบุญชู 0 0 1 0 1
141 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 0
รวม 769 155 88 46 1,012