หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 25 73 38
2 005 โรงเรียนจินดาอารมณ์ 2 5 3
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 22 44 28
4 007 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 6 15 10
5 008 โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 0 0 0
6 158 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 22 37 32
7 011 โรงเรียนบ้านกุดจอก 7 19 9
8 013 โรงเรียนบ้านกุดรัง 10 21 15
9 012 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 6 17 11
10 014 โรงเรียนบ้านกู่ทอง 4 8 6
11 017 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 16 38 27
12 018 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 1 2 1
13 023 โรงเรียนบ้านคุยเชือก 5 11 8
14 024 โรงเรียนบ้านคุยแพง 4 10 7
15 025 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 4 14 9
16 022 โรงเรียนบ้านค้อ 4 7 6
17 030 โรงเรียนบ้านจอมทอง 6 12 8
18 031 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 19 61 33
19 035 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 15 40 26
20 036 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 14 31 23
21 037 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 8 40 16
22 038 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 15 28 22
23 039 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 19 35 30
24 040 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 7 13 8
25 043 โรงเรียนบ้านทิพโสต 0 0 0
26 041 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 0 0 0
27 042 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 0 0 0
28 045 โรงเรียนบ้านนาทอง 2 4 3
29 047 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 1 1 1
30 046 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9 15 12
31 048 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย 1 1 1
32 064 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 2 2 2
33 063 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 4 12 4
34 066 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 5 13 9
35 067 โรงเรียนบ้านป่าปอ 2 2 2
36 068 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 2 2
37 070 โรงเรียนบ้านผักหนอก 0 0 0
38 069 โรงเรียนบ้านผักแว่น 4 11 7
39 071 โรงเรียนบ้านผำ 10 22 14
40 072 โรงเรียนบ้านผือ 4 9 7
41 078 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 6 17 9
42 079 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 4 13 8
43 081 โรงเรียนบ้านยางน้อย 4 8 7
44 082 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด 0 0 0
45 083 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 2 2 2
46 087 โรงเรียนบ้านวังกุง 17 29 25
47 088 โรงเรียนบ้านวังจาน 9 18 14
48 090 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 14 26 17
49 089 โรงเรียนบ้านวังโพน 23 47 32
50 091 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1 2 1
51 092 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 1 1 1
52 094 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 6 23 12
53 095 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 18 38 27
54 096 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 2 5 4
55 097 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 1 2 2
56 098 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 15 43 19
57 099 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 7 11 8
58 093 โรงเรียนบ้านส้มกบ 3 6 4
59 103 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 4 8 6
60 106 โรงเรียนบ้านหนองกุง 15 17 15
61 104 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 11 11 11
62 105 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 11 24 17
63 109 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 2 12 4
64 110 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 5 6 5
65 112 โรงเรียนบ้านหนองชาด 4 6 5
66 113 โรงเรียนบ้านหนองซอน 8 37 15
67 116 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 8 13 12
68 118 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 25 13
69 117 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 9 33 18
70 119 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 4 6 5
71 120 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 1 2 1
72 121 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 6 13 8
73 122 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 3 8 3
74 123 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 3 8 6
75 124 โรงเรียนบ้านหนองล่าม 5 7 7
76 128 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 1 3 1
77 130 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 2 1
78 108 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 0 0 0
79 114 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 0 0 0
80 131 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 3 6 5
81 111 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 3 3 3
82 127 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
83 125 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 4 6 5
84 126 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 14 29 19
85 129 โรงเรียนบ้านหนองแสง 32 106 56
86 132 โรงเรียนบ้านหนองแหน 18 34 28
87 107 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 14 22 19
88 115 โรงเรียนบ้านหนองโดน 5 11 8
89 133 โรงเรียนบ้านหนองไห 5 11 7
90 134 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 9 17 15
91 137 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 5 4
92 138 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 6 11 7
93 139 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 6 12 12
94 140 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 8 22 12
95 136 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 4 2
96 135 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 23 51 34
97 020 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 5 10 8
98 021 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 3 2
99 019 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 3 8 5
100 033 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 41 83 53
101 080 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 1 2 1
102 085 โรงเรียนบ้านเลิงบัว 0 0 0
103 086 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 6 10 8
104 084 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 15 28 22
105 100 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 2 3 2
106 142 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 7 9 9
107 144 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 10 12 12
108 143 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 2 3 3
109 015 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 6 2
110 016 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 12 15 12
111 044 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 4 7 6
112 065 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 4 17 10
113 073 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 16 42 23
114 074 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 19 36 25
115 145 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 16 28 21
116 146 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 4 4 4
117 027 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 3 2
118 026 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 8 18 14
119 028 โรงเรียนบ้านโคกข่า 2 6 4
120 029 โรงเรียนบ้านโคกสูง 8 12 12
121 032 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 15 27 19
122 034 โรงเรียนบ้านโชคชัย 5 11 7
123 049 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 1 1
124 050 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 8 19 11
125 051 โรงเรียนบ้านโนนทัน 2 18 5
126 052 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 4 10 7
127 056 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 4 16 7
128 057 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 0 0 0
129 058 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 27 14
130 060 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 8 5
131 059 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 3 24 9
132 061 โรงเรียนบ้านโนนสัง 1 1 1
133 062 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 30 75 44
134 053 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 5 8 8
135 054 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 3 6 6
136 055 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 9 13 11
137 076 โรงเรียนบ้านโพน 10 23 15
138 075 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 5 5
139 101 โรงเรียนบ้านโสกกาว 8 25 17
140 102 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 10 58 21
141 077 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 4 4 4
142 148 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 42 129 74
143 149 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 1 3 2
144 141 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 15 28 18
145 153 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 14 55 25
146 150 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 5 12 9
147 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 8 25 11
148 003 โรงเรียนจอนวิทยกุล 8 14 8
149 004 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 3 2 2
150 157 โรงเรียนพงศ์พัชรวิทย์ 0 0 0
151 147 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 29 104 53
152 152 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล 0 0 0
153 155 โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี 3 6 4
154 154 โรงเรียนอนุบาลพิสมัย 0 0 0
155 156 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง 0 0 0
156 151 โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร 0 0 0
157 002 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 9 16 9
รวม 1142 2695 1713
4408

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายจเด็จ ทัศวงษา โทร. ๐๘๒๓๑๑๑๘๔๓
LineID:TUSCOMPT
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]