หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 42 36 87.8% 5 12.2% 0 0% 0 0% 41
2 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 29 23 79.31% 3 10.34% 3 10.34% 0 0% 29
3 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 41 21 56.76% 10 27.03% 4 10.81% 2 5.41% 37
4 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 30 21 77.78% 1 3.7% 3 11.11% 2 7.41% 27
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง 32 20 71.43% 4 14.29% 2 7.14% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 23 17 73.91% 2 8.7% 4 17.39% 0 0% 23
7 โรงเรียนบ้านวังโพน 23 16 72.73% 6 27.27% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 25 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านวังกุง 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 19 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านหนองแหน 18 14 77.78% 1 5.56% 0 0% 3 16.67% 18
12 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 18 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 22 13 65% 1 5% 4 20% 2 10% 20
14 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 22 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
16 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 15 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
17 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 19 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนบ้านหนองกุง 15 11 84.62% 0 0% 2 15.38% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 19 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
24 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 15 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 14 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 14 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
31 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 16 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 12 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนบ้านวังจาน 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านโคกสูง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านผำ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านโสกกาว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 16 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
41 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
42 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านกุดรัง 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 16 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนบ้านหนองซอน 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านจอมทอง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหนองไห 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านโชคชัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านกุดจอก 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านโพน 10 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านหนองโดน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านคุยแพง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านผักแว่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนจอนวิทยกุล 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านคุยเชือก 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหนองล่าม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
97 โรงเรียนบ้านหนองชาด 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านผือ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านยางน้อย 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนจินดาอารมณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านป่าปอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านโคกข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านโนนทัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านกู่ทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านค้อ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านส้มกบ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านนาทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านโนนสัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายจเด็จ ทัศวงษา โทร. ๐๘๒๓๑๑๑๘๔๓
LineID:TUSCOMPT
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]