หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกยนรองประธานกรรมการ
3. นางสมควร ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางภาวิณี ละภักดีโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุกัญญา โสภวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก รองประธานกรรมการ
3. นางสมควร ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางภาวิณี ละภักดี โรงเรียนกระบากวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสุกัญญา โสภวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกรองประธานกรรมการ
3. นางภาวิณี ละภักดีโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุกัญญา โสภวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
5. นางสมควร ภูน้ำใส โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางไพลดา อวิรุธพาณิชย์โรงเรียนบ้านโสกกาวประธานกรรมการ
2. นางบุญเย็น ศักดาคำโรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นางลออ เตชะศรีโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางกชกร สีทำมาโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ยืนสุขโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายนิกสันต์ กลางพิมายโรงเรียนบ้านป่าเป้าประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ โคตะเป โรงเรียนบ้านขามเปี้ย รองประธานกรรมการ
3. นางปรีดา จันทะหาโรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
4. นางกฤษณา แดนสีแก้วโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ดี แสงห้าวโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวชญานันท์ แดนมะโฮง โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร เหล่าวงษีโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ กรรมการ
3. นางวราภรณ์ นิกรมิตรโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ บุตรแสนโคตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายบวร ผองขำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ภูครองตาโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว รองประธานกรรมการ
3. นางเยี่ยมเดือน เปรมบุญโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางไพศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
5. นางอุทามาตร์ กรุงภูเวชโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายบวร ผองขำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ภูครองตาโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว รองประธานกรรมการ
3. นางเยี่ยมเดือน เปรมบุญโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางไพศรี มณีโชติ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
5. นางอุทามาตร์ กรุงภูเวชโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวนันทนา สอรักษาโรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงินประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสุพรรณ ศรีประทุมโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเบญจวรรณ เตชะเสนโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ แสนแก้วโรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี กองสำลีโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
4. นางอัญญรัตน์ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางอภัย ดวงเพียราชโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ ศรีพลแสน โรงเรียนบ้านหนองมันปลารองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา สารสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
4. นางมะลิสด บุญมั่งโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
5. นางประภากร นูวบุตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายนิคม ไวบรรเทาโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางยุวดี นูวบุตรโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางชยาภัสร์ จำปาลีโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
4. นางหนูรักษ์ ถาอ่อนศรีโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
5. นางสาวเสงี่ยม ยาดโยชน์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ ลันสีโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พานเมืองโรงเรียนบ้านสังข์ทองรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร ยงเสมอโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางประกอบ วงษ์บุตรโรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการ
5. นางชยาภัสร์ จำปาลีโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุขี ชมภูเพชรโรงเรียนบ้านส้มกบประธานกรรมการ
2. นางสุวารีย์ สิงห์ยะบุศย์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นางสอาด นิลนนท์โรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
4. นางผ่องพรรณ คำสมัยโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางพรรณี ภูโสโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกอร์ปชัย ประทุมรัตน์โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสมควร มีวุฒิ โรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
4. นางสาวดวงเนตร อรัญทอง โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ กรรมการ
5. นางลิยดา สารทองโรงเรียนกระบากวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกอร์ปชัย ประทุมรัตน์โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมควร มีวุฒิ โรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
4. นางสาวดวงเนตร อรัญทอง โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ กรรมการ
5. นางลิยดา สารทองโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอุดร รัตนวงษาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง ประธานกรรมการ
2. นางพยงค์ พายุบุตร โรงเรียนบ้านค้อรองประธานกรรมการ
3. นางแสงดาว อันทองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางทิติภา เทพกิจอารีกุลโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
5. นางศิราณี จันทะปัสสาโรงเรียนบ้านวังจาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงประธานกรรมการ
2. นางปราณีต กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย คุณแสงโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร ชิณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวนิธิดา นาเสถียรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงประธานกรรมการ
2. นางปราณีต กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจรองประธานกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย คุณแสงโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร ชิณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวนิธิดา นาเสถึยรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ดำนุ่น โรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
2. นายมาณพ กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ถาสอสุดโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
4. นางสาวสราวดี เคนหวดโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ดำนุ่นโรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
2. นายมาณพ กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ถาสอสุดโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
4. นางสาวสราวดี เคนหวดโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ดำนุ่น โรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
2. นายมาณพ กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ถาสอสุดโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
4. นางสาวสราวดี เคนหวดโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ดำนุ่นโรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
2. นายมาณพ กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ถาสอสุดโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
4. นางสาวสราวดี เคนหวดโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านคุยแพงประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย ไชยคำภาโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นางรัชดาวรรณ คำปลิวโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองภูโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นายวิชิต สีลาวุธ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านคุยแพงประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย ไชยคำภาโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นางรัชดาวรรณ คำปลิวโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองภูโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นายวิชิต สีลาวุธ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณี แสนคำภาโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร ศรีปลัดกองโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง รองประธานกรรมการ
3. นางจิราวรรณ แกมขุนทดโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
4. นางวีรวรรณ นิวาสวงษ์โรงเรียนบ้านผำกรรมการ
5. นางสาวพิลัดดา ภูผาใจโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปริญญา นิวาสวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี โสภีโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร พรรณนา โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
4. นางสุจรินทร์ จุนใจโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กรรมการ
5. นายสุภรัตน์ จันทะนนตรี โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปริญญา นิวาสวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี โสภีโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร พรรณนา โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
4. นางสุจรินทร์ จุนใจโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
5. นายสุภรัตน์ จันทะนนตรี โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุรมุล เคนหงส์โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สิทธิจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฐกัญญาพัชร รักสุทธี โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา วงษ์อินตา โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
5. นางสาวปวีณ์สุดา จำรัสธนสาร โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา วันท่าค้อโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๑๓๙ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี ศิริสุรักษ์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางศิณิช์ภัส สอนอินทร์โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี วงละครโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หนูผาสุข โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธการณ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีคูณ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางราณี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางนันทนา ราชมุลตรีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางสาวลักขณา อันทปัญญา โรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธการณ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีคูณ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางราณี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางนันทนา ราชมุลตรีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางสาวลักขณา อันทปัญญา โรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายไสว ปะวรรณจะโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ ประธานกรรมการ
2. นางขวัญวิมล จันทฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นางสาวอัญมณี สิทธิชินวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
5. นางนารี สิงห์ขรณ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไสว ปะวรรณจะโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ ประธานกรรมการ
2. นางขวัญวิมล จันทฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นางสาวอัญมณี สิทธิชินวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
5. นางนารี สิงห์ขรณ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทองบ่อ ต้นสีนนท์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางธนิดา คำเพราะโรงเรียนบ้านกอกหนองผือรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ศาสตร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
5. นางสุพรรณี สีสุวอโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทองบ่อ ต้นสีนนท์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางธนิดา คำเพราะโรงเรียนบ้านกอกหนองผือรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ศาสตร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
5. นางสุพรรณี สีสุวอโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายรังสฤษดิ์ วาทโยธาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ โสภวัฒนกุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ สีสุวอโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก กรรมการ
4. นางสาววิราวัลย์ สารเหล่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษดิ์ วาทโยธาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ โสภวัฒนกุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ สีสุวอโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก กรรมการ
4. นางสาววิราวัลย์ สารเหล่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนพดล ทรงอาจโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายถนัด เสตเตมีย์โรงเรียนบ้านโคกกลาง รองประธานกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ โยธาทูลโรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการ
4. นางสาวทิพาวรี โพธิ์รสโรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
5. นายกฤษฎา หรัญรัตน์โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวรากร ปาลีโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ด่านกลางโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอภิวรรณ ภักดีกำจร โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวรากร ปาลีโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ด่านกลางโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายมงคล แทนนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอภิวรรณ ภักดีกำจรโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายหมั่น ศิริโสดาโรงเรียนบ้านโชคชัย ประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ หล้าโฉมโรงเรียนบ้านส้มกบรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ รัตน์พรโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์โรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ ศรีดาจักร์โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายหมั่น ศิริโสดาโรงเรียนบ้านโชคชัย ประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ หล้าโฉมโรงเรียนบ้านส้มกบรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ รัตน์พรโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์โรงเรียนบ้านวังกุง กรรมการ
5. นายวีระพงษ์ ศรีดาจักร์โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประภาส พลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางอินทะวาด แอบอิงโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง รองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ ทองนพคุณโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
4. นางจันทร์ศรี พลทำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการ
5. นางสาวอรุณี ศรีพาแลวโรงเรียนบ้านทิพโสตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางไกรษร สุครีพโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ผิวพรรณโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรวิกา แก้วแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
4. นางสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางไกรษร สุครีพโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ผิวพรรณโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรวิกา แก้วแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
4. นางสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเลิศลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ แก้วไชยโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร ประมวลทรัพย์ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
4. นางนราภรณ์ แสงปัดสาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นางนิติยา เกษศรีไพรโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเลิศลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ แก้วไชยโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง รองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร ประมวลทรัพย์ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
4. นางนราภรณ์ แสงปัดสาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นางนิติยา เกษศรีไพรโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเลิศลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ แก้วไชยโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง รองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร ประมวลทรัพย์โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
4. นางนราภรณ์ แสงปัดสาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นางนิติยา เกษศรีไพรโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์โรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ แสนคำโรงเรียนบ้านหนองกุง รองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา วิไลสอนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ กรรมการ
4. นายนรภัทร บัวคำโคตรโรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ กรรมการ
5. นายเอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์โรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ แสนคำโรงเรียนบ้านหนองกุง รองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา วิไลสอนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ กรรมการ
4. นายนรภัทร บัวคำโคตรโรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ กรรมการ
5. นายเอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์โรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ แสนคำโรงเรียนบ้านหนองกุง รองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา วิไลสอนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ กรรมการ
4. นายนรภัทร บัวคำโคตรโรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ กรรมการ
5. นายเอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์โรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ แสนคำโรงเรียนบ้านหนองกุง รองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา วิไลสอนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ กรรมการ
4. นายนรภัทร บัวคำโคตรโรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ กรรมการ
5. นายเอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิจิตร สังขะทิพย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ประธานกรรมการ
2. นายพิสมัย นระแสนโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แสนมานิตย์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีกรรมการ
4. นางสมจิต ไวทำ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมเด็จ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก กลางหล้าโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
4. นางคำปุ่น มุ่งหมายโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการ
5. นางสาวนิทราวรรณ สายละคำโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก กลางหล้าโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
4. นางคำปุ่น มุ่งหมายโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการ
5. นางสาวนิทราวรรณ สายละคำ โรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวนิดา กันหาชนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางบัวบาน พันเดชโรงเรียนบ้านหนองกุง รองประธานกรรมการ
3. นางดวงมณี เบี้ยวจันทร์โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙ กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สมกลางโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
5. นางลำใย ศรีทำบุญโรงเรียนบ้านยางใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางขจัด ศรีโนเรศน์โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางบัวเรือง บุบไชยาโรงเรียนบ้านเลิงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสมร สีเนหะโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ แข็งฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณพร นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางขจัด ศรีโนเรศน์โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) ประธานกรรมการ
2. นางบัวเรือง บุบไชยาโรงเรียนบ้านเลิงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสมร สีเนหะโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ แข็งฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณพร นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางโสภิดา เนื่องเม็กโรงเรียนบ้านหนองซอนประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ สีระบุตรโรงเรียนบ้านจานโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา สารศาสตร์บัญชา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการ
4. นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ เชนรัมย์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางโสภิดา เนื่องเม็กโรงเรียนบ้านหนองซอนประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ สีระบุตรโรงเรียนบ้านจานโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา สารศาสตร์บัญชาโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการ
4. นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ เชนรัมย์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบันเทิง พลทองสถิตย์โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาคม สอนทะเดชโรงเรียนหนองโกวิทยกิจรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ประยงค์หอมโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นายสำเนียง สิทธิหาโคตรโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนกรรมการ
5. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบันเทิง พลทองสถิตย์โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาคม สอนทะเดชโรงเรียนหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ประยงค์หอมโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นายสำเนียง สิทธิหาโคตรโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนกรรมการ
5. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนโรงเรียนบ้านศรีอรุณ ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ อันทะแสงโรงเรียนบ้านโสกกาว รองประธานกรรมการ
3. นายทองสุข แสนวัง โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ คชเขื่อนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนโรงเรียนบ้านศรีอรุณ ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ อันทะแสง โรงเรียนบ้านโสกกาว รองประธานกรรมการ
3. นายทองสุข แสนวังโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ คชเขื่อนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ ช่วยศรีโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
4. นายแก้ว อึ้งเจริญกุลนันท์โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
5. นายสงัด ศรีวิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ ช่วยศรีโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
4. นายแก้ว อึ้งเจริญกุลนันท์โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
5. นายสงัด ศรีวิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ ช่วยศรีโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
4. นายแก้ว อึ้งเจริญกุลนันท์โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
5. นายสงัด ศรีวิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางกลิ่นแก้ว รำเพยพลโรงเรียนบ้านม่วงน้อยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาวันโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ฟูจิชิโร่โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยกรรมการ
4. นายบพิธ ภาโนมัยโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางกลิ่นแก้ว รำเพยพลโรงเรียนบ้านม่วงน้อยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาวันโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ฟูจิชิโร่โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยกรรมการ
4. นายบพิธ ภาโนมัยโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกลิ่นแก้ว รำเพยพลโรงเรียนบ้านม่วงน้อย ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาวันโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ฟูจิชิโร่โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย กรรมการ
4. นายบพิธ ภาโนมัยโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหาโรงเรียนบ้านหนองมะเม้าประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ไชยะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก กรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ ภูศรีโรงเรียนบ้านดอนสันติ กรรมการ
5. นางยุพิศ ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหาโรงเรียนบ้านหนองมะเม้าประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ไชยะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก กรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ ภูศรีโรงเรียนบ้านดอนสันติ กรรมการ
5. นางยุพิศ ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทองสุข โพธิ์สิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทิพแสง โรงเรียนอนุบาลชื่นชม รองประธานกรรมการ
3. นางบุณฑริกา ตาละซอนโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)กรรมการ
4. นายวิษณุ สารปรังโรงเรียนบ้านหนองมะเม้ากรรมการ
5. นายชำนาญ พรมบัวภาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทองสุข โพธิ์สิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทิพแสงโรงเรียนอนุบาลชื่นชม รองประธานกรรมการ
3. นางบุณฑริกา ตาละซอนโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)กรรมการ
4. นายวิษณุ สารปรังโรงเรียนบ้านหนองมะเม้ากรรมการ
5. นายชำนาญ พรมบัวภาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทองสุข โพธิ์สิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทิพแสง โรงเรียนอนุบาลชื่นชม รองประธานกรรมการ
3. นางบุณฑริกา ตาละซอนโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)กรรมการ
4. นายวิษณุ สารปรังโรงเรียนบ้านหนองมะเม้ากรรมการ
5. นายชำนาญ พรมบัวภาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหาโรงเรียนบ้านหนองมะเม้าประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ไชยะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก กรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ ภูศรีโรงเรียนบ้านดอนสันติ กรรมการ
5. นางยุพิศ ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืน ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาซีเตาะ วาแมโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กรรมการ
3. นางดอกจันทร์ เหล่าเจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืน ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาซีเตาะ วาแมโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
3. นางดอกจันทร์ เหล่าเจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืน ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาซีเตาะ วาแมโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
3. นางดอกจันทร์ เหล่าเจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายรัตนกุล ดุลนีย์โรงเรียนบ้านวังจาน ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) รองประธานกรรมการ
3. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุข กรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตร โรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตร โรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตร โรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพน รองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตร โรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดน ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อุทโธโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
4. นางปิยพร เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีบุตร โรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวัลย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
4. นายยุรนันทร์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวัลย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อย กรรมการ
4. นายยุรนันทร์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวัลย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
4. นายยุรนันทร์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวัลย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
4. นายยุรนันทร์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวัลย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
4. นายยุรนันทร์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวัลย์ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อย กรรมการ
4. นายยุรนันทร์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวรรณ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อย กรรมการ
4. นายยุรนันทร์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวรรณ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อยกรรมการ
4. นายยุรนันทร์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเขมชาติ ไชยโวหารโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพยอม วรไวย โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิวรรณ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อย กรรมการ
4. นายยุรนันท์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานรองประธานกรรมการ
3. นายรุจิวรรณ นามวงษาโรงเรียนบ้านม่วงน้อย กรรมการ
4. นายยุรนันท์ ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ศิริบำรุงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ดอนมุ่งโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการ
4. นางวิราณี ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
5. นางปอนด์ สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศิริบำรุงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ดอนมุ่งโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านโสกคลอง กรรมการ
4. นางวิราณี ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
5. นายปอนด์ สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางมัณฑนา มีอำนาจโรงเรียนบ้านโจดบัวบานประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา สิทธิหาโคตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นางนิลตรา จันทะหารโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นายเศรษฐชัย วิสาทาโสโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา มีอำนาจโรงเรียนบ้านโจดบัวบานประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา สิทธิหาโคตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นางนิลตรา จันทะหารโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นายเศรษฐชัย วิสาทาโสโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ ทุมทุมาโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นายหนูคล้าย แดงน้อยโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา พิมพาโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นายธีระ ชินศรีโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการ
5. นายอมร ศิริอุเทนโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ทุมทุมาโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นายหนูคล้าย แดงน้อยโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา พิมพาโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นายธีระ ชินศรีโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการ
5. นายอมร ศิริอุเทนโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ชุมพลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ลำเหลือโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร ชินสีห์ โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
4. นางขนิษฐา มาลาหอมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการ
5. นางอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ชุมพลโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ลำเหลือโรงเรียนบ้านหนองบอนรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร ชินสีห์ โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
4. นางขนิษฐา มาลาหอมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการ
5. นางอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอัมพร อมรพันธ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางอำพร สมคำ โรงเรียนบ้านวังโพน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ แสงไกรโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นางสาววราพร จำปามูลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัมพร อมรพันธ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางอำพร สมคำ โรงเรียนบ้านวังโพน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ แสงไกรโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นางสาววราพร จำปามูลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอัมพร อมรพันธ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางอำพร สมคำ โรงเรียนบ้านวังโพน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ แสงไกรโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นางสาววราพร จำปามูลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อมรพันธ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางอำพร สมคำโรงเรียนบ้านวังโพน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ แสงไกรโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นางสาววราพร จำปามูลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางทองล้วน สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่น รองประธานกรรมการ
3. นายจารึก ศรีคุณโนโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ กรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางทองล้วน สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่น รองประธานกรรมการ
3. นายจารึก ศรีคุณโนโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ กรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญชนะ มาลาหอมโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนวยนาถ สีแก้วสิ่วโรงเรียนบ้านทิพโสตรองประธานกรรมการ
3. นางจิรารัตน์ ศรีด้วงโรงเรียนกระบากวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ มาลาหอมโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนวยนาถ สีแก้วสิ่วโรงเรียนบ้านทิพโสต รองประธานกรรมการ
3. นางจิรารัตน์ ศรีด้วงโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายเขมชาติ ไชยโวหารโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพยอม วรไวย โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเขมชาติ ไชยโวหารโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพยอม วรไวยโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเขมชาติ ไชยโวหารโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืน รองประธานกรรมการ
3. นายพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพยอม วรไวยโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 3 รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 3 รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 3 รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 3 รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 3 รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 3 รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง กรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 3 รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอก กรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพัฒนชัย มูลมณีโรงเรียนอนุบาลชื่นชม ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนจินดาอารมณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
4. นางสาวศรสุดา ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายเรืองชัย อุดมโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายพัฒนชัย มูลมณีโรงเรียนอนุบาลชื่นชม ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คาโรงเรียนจินดาอารมณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
4. นางสาวศรสุดา ชูพันธ์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายเรืองชัย อุดมโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางดวงตา ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร โกสินันท์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางดวงตา ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร โกสินันท์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางดวงตา ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร โกสินันท์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางดวงตา ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร โกสินันท์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางดวงตา ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร โกสินันท์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ ไสยโสภณโรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ อาภรณ์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว รองประธานกรรมการ
3. นายกิจภูมิ บุญอบโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการ
4. นายสิงหา งามศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายนริศ พรนิคม โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการ
6. นายสุเมฆ ละมุลตรีโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
7. จ่าเอกฐตวัฒน์ รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
8. นางบุพวัณฑ์ เทศพรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ คชเสโรโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
10. นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
11. นายธนกร อิงคนินันท์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
12. นางสนธิยา จตุเทนโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
13. นางภาวิดา ลุงนามโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
14. นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
15. นางสาวกชกร อุดรศาสตร์ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ไสยโสภณโรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ อาภรณ์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว รองประธานกรรมการ
3. นายกิจภูมิ บุญอบโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการ
4. นายสิงหา งามศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการ
6. นายสุเมฆ ละมุลตรีโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
7. จ่าเอกฐตวัฒน์ รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
8. นางบุพวัณฑ์ เทศพรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ คชเสโรโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
10. นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
11. นายธนกร อิงคนินันท์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
12. นางสนธิยา จตุเทนโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
13. นางภาวิดา ลุงนามโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
14. นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
15. นางสาวกชกร อุดรศาสตร์ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ไสยโสภณโรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ อาภรณ์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว รองประธานกรรมการ
3. นายกิจภูมิ บุญอบโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการ
4. นายสิงหา งามศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการ
6. นายสุเมฆ ละมุลตรีโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
7. จ่าเอกฐตวัฒน์ รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
8. นางบุพวัณฑ์ เทศพรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ คชเสโรโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
10. นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
11. นายธนกร อิงคนินันท์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
12. นางสนธิยา จตุเทนโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
13. นางภาวิดา ลุงนามโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
14. นางสาวปิยนันท์ รักขันแสงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
15. นางสาวกชกร อุดรศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ ภูโอบ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเย็น โหว่สงคราม โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
3. นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา โรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
4. นางกาญจนา ชุมเชิงกาญจน์ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ภูโอบ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเย็น โหว่สงครามโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
3. นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา โรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
4. นางกาญจนา ชุมเชิงกาญจน์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ภูโอบโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเย็น โหว่สงครามโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
3. นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา โรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
4. นางกาญจนา ชุมเชิงกาญจน์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวันชัย พงษ์สุพรรณโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน ประธานกรรมการ
2. นางนิสากร ชินฮาดโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นายฐิตาภรณ์ รัตนพินิจโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นายยอดขวัญ ไวบรรเทาโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางปรียมน เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวันชัย พงษ์สุพรรณโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน ประธานกรรมการ
2. นางนิสากร ชินฮาดโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ รัตนพินิจ โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นายยอดขวัญ ไวบรรเทาโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางปรียมน เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายณพรัช สมมติรัมย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย คุณโนโรงเรียนบ้านป่าเป้ารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทริมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายณพรัช สมมติรัมย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย คุณโน โรงเรียนบ้านป่าเป้ารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทริมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกฤติน พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านผักแว่น ประธานกรรมการ
2. นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว รองประธานกรรมการ
3. นางอุทัย รุ่งร่มเย็น โรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ พันธุ์ยางน้อย โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวลาวัล รัตนะโรงเรียนบ้านสังข์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้นโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร นามบุตรดีโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายสิทธิพร เขียวในวังโรงเรียนหนองโกวิทยกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤติน พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านผักแว่น ประธานกรรมการ
2. นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว รองประธานกรรมการ
3. นางอุทัย รุ่งร่มเย็น โรงเรียนบ้านหนองโดน กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวลาวัล รัตนะโรงเรียนบ้านสังข์ทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้นโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร นามบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์ โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายสิทธิพร เขียวในวังโรงเรียนหนองโกวิทยกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้นโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร นามบุตรดี โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว กรรมการ
4. นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์ โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายสิทธิพร เขียวในวังโรงเรียนหนองโกวิทยกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ถาไชยลาโรงเรียนบ้านกู่ทองประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธิน โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กรรมการ
4. นางสาวธณัฐดา อันมากโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ น้อยผลโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ถาไชยลาโรงเรียนบ้านกู่ทองประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กรรมการ
4. นางสาวธณัฐดา อันมากโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ น้อยผลโรงเรียนบ้านวังกุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกฤติน พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านผักแว่น ประธานกรรมการ
2. นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว รองประธานกรรมการ
3. นางอุทัย รุ่งร่มเย็น โรงเรียนบ้านหนองโดน กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ พันธุ์ยางน้อย โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวลาวัล รัตนะโรงเรียนบ้านสังข์ทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชัดสกร พิกุลทองโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ปัจจัยตาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว รองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี ศรีสารคามโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
4. นางสาวรัตนาวดี พงษะพังโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นางนุจรีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัดสกร พิกุลทองโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ปัจจัยตาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว รองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี ศรีสารคาม โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ กรรมการ
4. นางสาวรัตนาวดี พงษะพังโรงเรียนบ้านวังโพน กรรมการ
5. นางนุจรีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัดสกร พิกุลทองโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ปัจจัยตาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว รองประธานกรรมการ
3. นางภัทราวดี ศรีสารคามโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
4. นางสาวรัตนาวดี พงษะพังโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นางนุจรีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ราชดา โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองล่าม กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนพดล ศรีพระนามโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นายสำอาง ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม รองประธานกรรมการ
3. นายร่วม ชูพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไห กรรมการ
4. นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคาร กรรมการ
5. นางรัศมี ดวงอันโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีพระนามโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม รองประธานกรรมการ
3. นายร่วม ชูพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไห กรรมการ
4. นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางรัศมี ดวงอันโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร ทิวะสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสังประธานกรรมการ
2. นางยุวดี มูลมณีโรงเรียนบ้านผักแว่น รองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ศรีพาราโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ กรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ พลอยกันหา โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
5. นายสรายุทธ เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ทิวะสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสังประธานกรรมการ
2. นางยุวดี มูลมณีโรงเรียนบ้านผักแว่น รองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ศรีพาราโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ พลอยกันหา โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
5. นายสรายุทธ เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นายกฤชณงค์ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบรองประธานกรรมการ
3. นางหอมสมบัติ เสตาโรงเรียนบ้านจอมทอง กรรมการ
4. นางเพียงใจ ดวงปากเพ็งโรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นางกฤชณงค์ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบรองประธานกรรมการ
3. นางหอมสมบัติ เสตาโรงเรียนบ้านจอมทอง กรรมการ
4. นางเพียงใจ ดวงปากเพ็งโรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่าย โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ แคนยาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางปาริชาติ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
4. นางจิรภา คุณแสงโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวงกรรมการ
5. นางอัมพา กงภูธร โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่าย โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ แคนยาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางปาริชาติ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กรรมการ
4. นางจิรภา คุณแสงโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง กรรมการ
5. นางอัมพา กงภูธรโรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเพียรเลิศ ดวงพาวังโรงเรียนบ้านคุยเชือก ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมา บุญนารักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นายบุญเกิด สิงทองโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาคร รังษา โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเพียรเลิศ ดวงพาวังโรงเรียนบ้านคุยเชือกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ รองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมา บุญนารักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นายบุญเกิด สิงทองโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาคร รังษา โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางรัชนี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี รักษาเคนโรงเรียนบ้านขีหนองจิก กรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ เหล่าศรียงค์ โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัชนี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี รักษาเคนโรงเรียนบ้านขีหนองจิก กรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ เหล่าศรียงค์ โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางมนัสวี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางประเพียร ภความนตรี โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร จอมคำศรีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ ทองยศโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมนัสวี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางประเพียร ภความนตรีโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร จอมคำศรีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ ทองยศโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภัชรี แก้วเตือนจิตรโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแก่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
4. นางสมัคร สมโสกโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภัชรี แก้วเตือนจิตรโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแก่ศรีเชียงเหนือ กรรมการ
4. นางสมัคร สมโสก โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพงษ์ลดา ทะสาโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี นารีจันทร์โรงเรียนบ้านขีหนองจิก รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวภา พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์ โรงเรียนบ้านกุดรัง กรรมการ
5. นางสาวเข็มพร สีนนคำโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพงษ์ลดา ทะสาโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี นารีจันทร์โรงเรียนบ้านขีหนองจิก รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวภา พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์ โรงเรียนบ้านกุดรัง กรรมการ
5. นางสาวเข็มพร สีนนคำโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางราตรี วงศ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านยางน้อยประธานกรรมการ
2. นางละมุด นันทสมบูรณ์โรงเรียนกระบากวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณภัสวรรณ คเชนชาติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางนภา ธงฤทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ อันทะแสงโรงเรียนบ้านโสกกาว กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายทวีศักดิ์ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางประธานกรรมการ
2. นายชุลีพร เหล่าลุมพุกโรงเรียนบ้านขามเปี้ย รองประธานกรรมการ
3. นางคำปลิว อุปนันท์โรงเรียนบ้านผำกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว อุทธิยาโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการ
5. นางสาวพรพิรุณ ตั้งชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองมะเม้ากรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า กรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า กรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า กรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า กรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า กรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า กรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเม้ากรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ กรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า กรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภา โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านน้ำจ้อย ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจษฎารมย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า กรรมการ
4. นางดวงใจ รัตน์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช นนทะภาโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรมนตรี พาบุโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอำพร สาระกุมารโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา สุทธิทาทีโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรมนตรี พาบุโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอำพร สาระกุมารโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุทธิทาทีโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรมนตรี พาบุโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอำพร สาระกุมารโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุทธิทาทีโรงเรียนบ้านโนนศรีสวสัดิ์โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรมนตรี พาบุโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอำพร สาระกุมารโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุทธิทาทีโรงเรียนบ้านโนนศรีสวสัดิ์โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรมนตรี พาบุโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางอำพร สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุทธิทาทีโรงเรียนบ้านโนนศรีสวสัดิ์โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอรอุมา แสนมีโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว รองประธานกรรมการ
3. นายกำชัย ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
4. นางธัญชนก ตรีเดชโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นางสุมาลี แก้วหานามโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา แสนมีโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายนิคม ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว รองประธานกรรมการ
3. นายกำชัย ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูง กรรมการ
4. นางธัญชนก ตรีเดชโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี แก้วหานามโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง หนูปัทยาโรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา แสนสร้อยโรงเรียนบ้านเลิงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางทักษิณา แสนท้าวโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ภาโสโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง หนูปัทยาโรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา แสนสร้อยโรงเรียนบ้านเลิงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางทักษิณา แสนท้าวโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ภาโสโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง หนูปัทยา โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา แสนสร้อยโรงเรียนบ้านเลิงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางทักษิณา แสนท้าวโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ภาโสโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพล โรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพล โรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้ กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้ กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพล โรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้ กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพล โรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพล โรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพลโรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้ กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพล โรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. สิบเอกจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาประธานกรรมการ
2. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้ กรรมการ
4. นายบุญทัย เลพล โรงเรียนบ้านผักแว่น กรรมการ
5. นางสุจิรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านโพน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกงโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นายรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกงโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกง โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกงโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ กรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกง โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกง โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกง โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกง โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจรองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพน กรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกง โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
4. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกงโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ศรีจันทร์ชัยโรงเรียนบ้านหนองซอนรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร บุษบงโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
4. นางญดา อุปรังโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนพเกล้า ทองธรรมาโรงเรียนบ้านโนนทัน กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัษณารินทร์ ทองบุตรโรงเรียนบ้านหนองชาดประธานกรรมการ
2. นางพันธ์ทอง เถาวัลย์ดีโรงเรียนบ้านวังโพนรองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัษณารินทร์ ทองบุตรโรงเรียนบ้านหนองชาดประธานกรรมการ
2. นางพันธ์ทอง เถาวัลย์ดีโรงเรียนบ้านวังโพน รองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเผือโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา จันทกุลโรงเรียนบ้านโคกสูง รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ทำลาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาว กรรมการ
5. นางเกษมศรี สีแก้วทุมโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเผือโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา จันทกุลโรงเรียนบ้านโคกสูง รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ทำลา โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาว กรรมการ
5. นางเกษมศรี สีแก้วทุมโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี กองเกิดโรงเรียนบ้านเลิงใต้ประธานกรรมการ
2. นายมนไท ธูปกระโทกโรงเรียนบ้านโสกคลอง รองประธานกรรมการ
3. นายรักชัย มณีโชติโรงเรียนบ้านป่าปอ กรรมการ
4. นางสาวยุพิน ผาบจันดา โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี กองเกิดโรงเรียนบ้านเลิงใต้ประธานกรรมการ
2. นายมนไท ธูปกระโทกโรงเรียนบ้านโสกคลอง รองประธานกรรมการ
3. นายรักชัย มณีโชติโรงเรียนบ้านป่าปอ กรรมการ
4. นางสาวยุพิน ผาบจันดา โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี กองเกิดโรงเรียนบ้านเลิงใต้ประธานกรรมการ
2. นายมนไท ธูปกระโทกโรงเรียนบ้านโสกคลอง รองประธานกรรมการ
3. นายรักชัย มณีโชติโรงเรียนบ้านป่าปอ กรรมการ
4. นางสาวยุพิน ผาบจันดาโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี กองเกิดโรงเรียนบ้านเลิงใต้ประธานกรรมการ
2. นายมนไท ธูปกระโทกโรงเรียนบ้านโสกคลอง รองประธานกรรมการ
3. นายรักชัย มณีโชติโรงเรียนบ้านป่าปอ กรรมการ
4. นางสาวยุพิน ผาบจันดาโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเผือโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา จันทกุลโรงเรียนบ้านโคกสูง รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ทำลา โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาว กรรมการ
5. นางเกษมศรี สีแก้วทุมโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเผือโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา จันทกุลโรงเรียนบ้านโคกสูง รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ทำลาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาว กรรมการ
5. นางเกษมศรี สีแก้วทุมโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธารินทร์ ละครพลโรงเรียนบ้านจอมทองประธานกรรมการ
2. นายวีรส แก้วไสโรงเรียนบ้านกุดจอกรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นายสราวุฒิ กุมภิโรโรงเรียนบ้านเหลล่าพ่อหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธารินทร์ ละครพลโรงเรียนบ้านจอมทองประธานกรรมการ
2. นายวีรส แก้วไสย์โรงเรียนบ้านกุดจอก รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นายสราวุฒิ กุมภิโรโรงเรียนบ้านเหลล่าพ่อหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธารินทร์ ละครพลโรงเรียนบ้านจอมทอง ประธานกรรมการ
2. นายวีรส แก้วไสโรงเรียนบ้านกุดจอกรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นายสราวุฒิ กุมภิโรโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธารินทร์ ละครพลโรงเรียนบ้านจอมทอง ประธานกรรมการ
2. นายวีรส แก้วไสโรงเรียนบ้านกุดจอกรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นายสราวุฒิ กุมภิโรโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธารินทร์ ละครพลโรงเรียนบ้านจอมทอง ประธานกรรมการ
2. นายวีรส แก้วไสโรงเรียนบ้านกุดจอก กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นายสราวุฒิ กุมภิโรโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธารินทร์ ละครพลโรงเรียนบ้านจอมทอง ประธานกรรมการ
2. นายวีรส แก้วไสโรงเรียนบ้านกุดจอกรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นายสราวุฒิ กุมภิโรโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองเดช สีหาอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองเพ็งประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ ฉายถวิลโรงเรียนบ้านสังข์ทองรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ รัตนวิเศษโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการ
4. นางนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นางธัญญธร รัตนบุรมย์โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองเดช สีหาอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง ประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ ฉายถวิลโรงเรียนบ้านสังข์ทอง รองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ รัตนวิเศษโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการ
4. นางนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นางธัญญธร รัตนบุรมย์โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายตองอ่อน ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านโคกสูง ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมีแจ่มโรงเรียนบ้านกุดรังรองประธานกรรมการ
3. นายยุรนันทร์ สีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการ
5. นายโชติกานต์ ทับบุญโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง คำภูเงิน โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล มนัสไธสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการ
4. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นายอารีย์ กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายตองอ่อน ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านโคกสูง ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมีแจ่มโรงเรียนบ้านกุดรังรองประธานกรรมการ
3. นายยุรนันทร์ สีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการ
5. นายโชติกานต์ ทับบุญโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายฉลอง คำภูเงิน โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล มนัสไธสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการ
4. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการ
5. นายอารีย์ กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายตองอ่อน ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านโคกสูง ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมีแจ่มโรงเรียนบ้านกุดรังรองประธานกรรมการ
3. นายยุรนันทร์ สีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการ
5. นายโชติกานต์ ทับบุญโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายอารีย์ กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วกรรมการ
4. นายณัฐพล มนัสไธสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายตองอ่อน ปัตถาวโรโรงเรียนบ้านโคกสูง ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สมีแจ่มโรงเรียนบ้านกุดรังรองประธานกรรมการ
3. นายยุรนันทร์ สีอัคฮาตโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
4. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ กรรมการ
5. นายโชติกานต์ ทับบุญโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว รองประธานกรรมการ
3. นายอารีย์ กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วกรรมการ
4. นายณัฐพล มนัสไธสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ กรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสำเร็จ รักษาเคนโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นางผอบทอง คำชายโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห กรรมการ
4. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
5. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ รักษาเคนโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นางผอบทอง คำชายโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไห กรรมการ
4. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
5. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายจเด็จ ทัศวงษา โทร. ๐๘๒๓๑๑๑๘๔๓
LineID:TUSCOMPT
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]