รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงกีรภัทร  ชาต้าแย
 
1. นางสาวธณัฐชาภรณ์  ทึนหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แฝงฤทธิ์
 
1. นางวนิดา  ศรีอ่อนหล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นางสาวอิศริยา  สังสุวรรณ
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ๋มชูใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปิดตาทะสา
 
1. นางสาวอรวรรณ  อันไชยบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กหญิงอริสา  คำยอด
 
1. นางนวลจันทร์  พิมพ์สิม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นางสาวสุภาพร  สุขพิมาย
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศศิประภา  ประจวบสุข
 
1. นายสมัย  มณีทัพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. นายยุทธนา  วงศิลา
 
1. นางยุพา  ชาวพงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทวะชาลี
 
1. นางจามรี  พิมสอน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงพินยดา  ทิพพิชัย
 
1. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงอลิศรา  โสดาโคตร
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายปัณณวัฒน์   แดงจันทึก
2. เด็กหญิงพิชญ์สิชา    สิริเจริญมิตร
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    จิตสาคร
 
1. นายสุภาศัย   รักษาพล
2. นางสาวสุภาศัย  รักษาพล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจิรฐา  ปักอินทรีย์
2. เด็กหญิงศิญาดา  เคนจำปา
3. เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ
 
1. นางสาวทิพย์นภา  พันธ์เข็มทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  แก้วธานี
2. เด็กหญิงศศิธร  ทอนเสาร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์ไพ
 
1. นางพรรณี  ปาปะไพ
2. นางจงกล  ต่อโชติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงฉตรติยา  อาปัดชิง
2. เด็กหญิงรมิดา  ชลเดช
 
1. นางสาวนัยนา  จุรัมย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จุลศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โยตำแย
 
1. นายปานชัย  ปาปะไพ
2. นายวีรยุทธ   นครศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก
 
1. นางวนิดา  ผลินยศ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงค์
 
1. นางสาวณฤดี  พันธวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  อิ่มทา
 
1. นายอิสระ  สิงห์วิสุทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทุพรหม
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คุมธง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อัปมาเถ
 
1. นางอระไทย    มานิล
2. นางณัฏฐพัชร์   ดีพรม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงพรชิตา   หารี
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   คำภูมี
3. เด็กหญิงศิริกัญญา   มาศเลิง
 
1. นางอระไทย   มานิล
2. นางณัฏฐพัชร์   ดีพรม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลพร  สืบสุนทร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สังฆบุรินทร์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปะนาโท
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางมุทิณี  วงศ์บุตร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อินธิราช
2. นางสาวปิยธิดา  ปาสาใน
3. เด็กชายภมรินทร์  มะนีสุข
 
1. นางปารณีย์  ภิบาลจอมมี
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์  ปัดตาเคนัง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มะลิเลิศ
2. เด็กหญิงอมนลดา  แย้มศรี
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายวุฒิชัย  อ่อนดี
2. เด็กหญิงอริสา  โมนาติ
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
2. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงปิยพร  ดำดิน
 
1. นางสวรรยา  วัชรานุสรณ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายภูริณัฐ  วันดี
 
1. นายสัญญา  วันดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่กวาง
 
1. นายสมสมัย  วรรณปะเก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษฏิ์ฑีฆะชนม์   ศรีโยวงค์
2. เด็กหญิงธนัชพร  บัวรัตน์
3. เด็กชายวงศกร  คุณแก้ว
 
1. นางสุนิกุล  พลกุล
2. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงชนกานต์  บุดดีคง
2. นางสาวปิยดา  ปาปะไพ
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  จันวงษา
 
1. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
2. นางรินทร์ดา  บานเย็น
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แพร่เมือง
2. เด็กหญิงพัชรณิฎา  ปินะถา
3. เด็กหญิงรวินท์  หารศรีภูมิ
 
1. นางสาวศุภศิริ  ชิณวงศ์
2. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   จันดาหัวดง
2. เด็กหญิงบุญสิตา  สอนแก้ว
3. เด็กหญิงภาวรี  ทวยไธสง
 
1. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
2. นายสมคิด  บานเย็น
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกุ่ม
2. เด็กชายวัชรากร  ดงขันตี
3. เด็กชายเสกสรร  แสงโทโพ
 
1. นายณัฐพงษ์  รามสีดา
2. ส.ต.ต.ประยูร  ขูรีรัง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กชายกิตติทัต  พรมพาน
2. นายปณภัทร   ภูมินา
3. เด็กชายพลวัฒน์  มาโยธา
 
1. นางวรรณภา   แปนเมือง
2. นางปราณี   ปะมาคะมา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงนิตยา  โยธาจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  กัตโร
3. เด็กหญิงเจติยา  เวียงบาล
 
1. นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส
2. นางแสงเดือน  อันทะลัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทะสะ
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยะโม
3. เด็กชายอานุภาพ  กัตโร
 
1. นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส
2. นางสาวภัทราวรรณ   สอนวงษ์แก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 1. เด็กชายธัธชัย  ทองตาม
2. เด็กชายสุรชัย  ปิติทาโน
 
1. นายธนากร  ทาทิพย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  อันทะหวา
2. เด็กชายธนานุรักษ์  บุญดี
 
1. นายโกศล  ปาปะเถ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายทีปกรณ์  เจริญ
2. เด็กชายยุทธนา  ลอมไธสง
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โสมนัส
2. เด็กชายสรดิษฐ์  ประนัดโส
 
1. นางดาราวรรณ  สมนัส
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายศรันย์  โพธิ์เข็ม
2. เด็กชายอนุชิต  สงแซม
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายจิตรกร  ธนูศรี
2. เด็กชายอัตถากรณ์  รัตนะโชติ
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  วัชรพงษ์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ประกิระโส
3. เด็กหญิงมาริษา  สืบศรี
4. เด็กหญิงวรัญญา  มะโรงมืด
5. เด็กหญิงสุดาพร  พวงจำปา
 
1. นางนงเยาว์  โนนหนองคู
2. นางภัทรพร  ดงจารย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศาสตร์พฤษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจพร  ชัยสูงเนิน
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูสังข์
5. เด็กหญิงแพรดา  ชาวพงษ์
 
1. นางจันทร์ศรี  จำละคร
2. นางสุลักษณ์  ตาลวงค์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วศรี
2. นางสาวชลธิชา  ภูเชิด
3. เด็กหญิงช่อเอี้ยง  เหล่ารัตน์
4. เด็กหญิงศุภิภา  จอมพล
5. เด็กหญิงสุทิตา  มาอินทะ
 
1. นายสมดี  สอนโคกกลาง
2. นางพิชญาภา  แสงยศ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณฐอร  อินทรกรอุดม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชุมพล
3. เด็กหญิงศศิณัฐญา  เที่ยงทำ
4. เด็กหญิงสิรินันท์   นันทะเสน
5. เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว
 
1. นางสุมาตย์  คำมุก
2. นางวัชรี  แก้วแสนเมือง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  จานบัตร
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  พันธ์สิงสอน
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ปริเวสูง
4. เด็กหญิงสุพิชา  ศรีวงษา
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  วันดี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
2. นางนพรัตน์  ปาปะขา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  เทียบท้าว
2. เด็กชายธนภูมิ  แทนมูล
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แทนนา
4. เด็กชายสุเมธ  ชาภักดี
5. เด็กหญิงอรพลิน  เที่ยงกินรี
 
1. นายเสน  ธนบุรี
2. นางสาววาสนา  อบมาสุ่ย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายกรวิชญ์  อันทระบุตร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  พลวิเศษ
3. เด็กหญิงธณษา  ธนูศร
4. เด็กหญิงฝันชนก  ชายะพงษ์
5. เด็กชายรนกฤต  ไชยูปถัมภ์
 
1. นายประหยัด  พลละคร
2. นายคมสันต์  เสนาคำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พอกพูล
2. เด็กชายปกร  ทับหัวหนอง
3. เด็กชายพงศธร  ปิตตังละพา
4. เด็กชายวรฤทธิ์  นพไธสง
5. เด็กหญิงอาริสา  จุุปะมะนัย
 
1. นายปิยพงษ์  หมื่นไธสง
2. นางธัญญธร   หมื่นไธสง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงพิชชาอร  มั่งคั่ง
 
1. นางยุพิน  แก่นผกา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วสำโรง
 
1. นางดารณี  เสวตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นางสาวไพลิน  ทุุมพล
 
1. นายถาวร  ตาพล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายชวัลวิทย์  เทเวลา
2. เด็กหญิงชามาวีร์  บุญเศษ
 
1. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
2. นางพวงทิพย์  เจริญศรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายธนาธิป  ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงวิชุดา  จำปาหอม
 
1. นายสุวิทย์   จ่าพา
2. นางดารุณี   มัดถาปะโท
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายธนาคร  จีระออน
2. เด็กหญิงธํญญารัตน์  โชติยา
 
1. นางเฉลยศรี   ชุ่มชูใจ
2. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์สยาม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ชมพูนุช
2. เด็กหญิงชฎาพร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชลชนก  ปุจฉาธรรม
4. เด็กหญิงประกายมาศ  ธิตาแสง
5. เด็กหญิงประภัสสร  นนยะโส
6. เด็กหญิงปิยะพร  สมภูมิ
7. เด็กหญิงสิริกร  ฉัตรศรี
8. เด็กหญิงสิริธิดา  นิมาลา
9. เด็กหญิงอติกานต์  พัตรพักตร์
10. เด็กหญิงโสภา  ปาลาด
 
1. นางสวาท  ไลออน
2. นางชนันชิดา  โคตรุฉิน
3. นางสุภาวดี  ขอร่วมกลาง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จันทะโร
2. เด็กชายกฤษฎา  กองไธสง
3. เด็กชายคฑาวฺุฒิ  ติวไธสง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปุริสัง
5. เด็กหญิงปลายตะวัน  พรมจันทร์
6. เด็กหญิงอรนุช  โพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงอัญธิภา  เศรษฐกิจ
8. เด็กชายเจษฎากร  ปุริธรรมเม
9. เด็กชายเสกสรร  ศรีสมบัติ
10. เด็กหญิงเอมอร  ศรีหวัง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทาอามาตย์
2. นายฐิรวุฒิ  กองพา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลีปอพาน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผลาปี
3. เด็กชายชวัลรัตน์  ทับทิมหิน
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  ปินะถา
5. เด็กหญิงดวงกมล  บุญเอก
6. เด็กหญิงธนพร  รัตนวงษา
7. เด็กชายนัชชา  พวงผกา
8. เด็กหญิงปวีณา   ดุงชัยภูมิ
9. เด็กหญิงรุจิรา  โผดนอก
10. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศิริวงศา
11. เด็กหญิงสายธาร  พลวิเศษ
12. เด็กหญิงสุฐิตา  พลไชยขา
13. เด็กหญิงสโรชา  คำสีทา
14. เด็กหญิงอชิรญาณ์  อันทานัง
15. เด็กหญิงอินทุอร  รักดี
 
1. นางธัญพิชชา  ทิพสีลาด
2. นางอัญชรินทร์  ลีปอพาน
3. นางสาวณัฐสุดา  อันปัญญา
4. นางสาววรรณรัตน์  แก้วเกษเกลี้ยง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ลิโป้
2. เด็กหญิงนภาวี  ภัทราบุญญากุล
 
1. นายสวัสดิ์  หลาบคำ
2. นางสมลักษณ์  หลาบคำ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กหญิงภัทรมน  แป่มจำนัก
2. เด็กหญิงสุพัตรา   วันชูพริ้ง
 
1. นายปรัชญา  ดงงาม
2. นางสาวอัจฉรารัตน์   โพธิ์พยัคฆ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงธีริศรา  มูลทอง
 
1. นางสุนิสา  ไชยอาลา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์   วานิชชัง
 
1. นางกัลยาณี  กระจายศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงรสติยา  บุพเต
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กชายธีรเทพ  โกรัมย์
 
1. นางสาววิไลจิตร  ดงชะสิงห์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญหลาย
 
1. นายสุมิตร  ลดาวัลย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวสุภาพร  อุณาธิเนย์
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายอภิสรา  ปัตติลาพัง
 
1. นายพงศกร  บุราณรมย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายนิรพล  สะอาดจันดี
 
1. นายพงศกร  บุราณรมย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขานะรัม
2. เด็กหญิงภูริชญา  โบราณบุบผา
 
1. นางประภาวดี  เหล่าสิทธิ์
2. นางวรรณมณี  ภูสีฤทธิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงสรินยา  บาริศรี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สังครีต
 
1. นางพรพนา  บรรหารักษ์
2. นางศิริพร  ศรีสุนนท์พันธ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงปราถนา  ยศคำลือ
2. เด็กชายสิทธิเกียรติ  สิริสำราญ
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  น้อยอาสา
2. นางสาวเมษยา  มิทานนท์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายโกวิท  จันทะคาม
 
1. นายชูชาติ  พรหมคุณ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ขูลีลัง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  อุตตะมะ
3. เด็กหญิงศิรประภา  ตะบุญ
 
1. นายผาสุก  สาสีดา
2. นายดุสิต  โมกขรัตน์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงปาณิศา  สาสีดา
2. เด็กชายพงศธร  ทินราช
3. เด็กชายระพีภัทร  บุตรมะ
 
1. ส.ต.ต.ประยูร  ขูรีรัง
2. นายณัฐพงษ์  รามสีดา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายกฤษดา  หม่อมกระโทก
2. นายธนากร  หลู่ดอนบม
3. นายธีรวัฒน์  โสภาประทุม
 
1. นายเจริญ  โยวะผุย
2. นางประไพพร  โยวะผุย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายอาณัฐ  อุ่นผาง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตีระพา
 
1. นายปริญญา  ระถี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงดวงกมล  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายวธัญญู  แพงพงษ์มา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายภาณุพงษ์  จะริรัมย์
 
1. นายวิชัย  ประมูลจักโก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายสุริยา  แก้วสียา
 
1. นางสาวอรพรรณ  นนทไชย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายศิริศักดิ์  หินไธสง
 
1. นายวิชัย  ประมูลจักโก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยบุญเรือง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงกุลปรียา  แก้วกองนอก
 
1. นางลำเนา  ทานะขันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวเผือก
 
1. นางเบญจารี  สีลาวัน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. นางสาวศรินดา  จันทิชัย
 
1. นายไพบูลย์   เสนามาตย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศศิกานต์   กู้พิมาย
 
1. นางสาวหทัยชนก  จักรทุม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงเฟื่องลดา  สารพันธ์
 
1. นางพรรณี  ปาปะไพ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงพงษ์มา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันนาศูนย์
3. เด็กหญิงดารินทร์  ยิ่งยอด
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  บุตคุณ
5. เด็กชายธีรวัฒน์  จันวงษา
6. เด็กชายนันทวัฒน์  พรหล่อ
7. เด็กชายบัณฑิต  พานนต์
8. เด็กชายปฏิภานุพงษ์  พานแสนชา
9. เด็กหญิงพรพิมล  สุทธิมาตร
10. เด็กหญิงพลอยขวัญ  นะวงษ์
11. เด็กหญิงพิมพิกา  จันทาพิมพ์
12. เด็กหญิงพุธิตา  การนอก
13. เด็กหญิงฟ้าใส  เกมาหะยุง
14. เด็กหญิงภัทรียา  บุญเลิศ
15. เด็กหญิงภาวิณี  ปั้นงาม
16. เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยบุญเรือง
17. เด็กหญิงรุ่งวิภาพร  เพ็งผะกา
18. เด็กชายวรากร  วงค์จันทร์
19. เด็กชายวิทวัส  แพงพงษ์มา
20. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมดวงศรี
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
2. นางเสาวลักษณ์  บรรดา
3. นางพิกุล   ไตรโพธิ์ท่อน
4. นางสาวเมธิญา   อันสีเมือง
5. นางพุทธชาติ   คำสะอาด
6. นางสาวกฤตยา  เพ็งแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
2. นายจิรายุทธ  ดวงตา
3. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
4. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
5. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
6. เด็กชายวิทวัส  โพธิ์เทพา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณศักดิ์
3. นางสาวสุจิตตรา  อาสาภา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กหญิงกรกนก  จาตุรงค์กร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จงกล
3. เด็กชายกฤติณ  ลีลาวัลลภ
4. เด็กชายกฤษณพงษ์  ทิพย์วงศา
5. เด็กชายจักรภพ  จันทร์พล
6. เด็กหญิงจิรดา  ชำนาญพล
7. เด็กชายชญานนท์  แก่นวิถี
8. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรีวงษ์
9. เด็กชายตฤณณภพ  อนนท์
10. เด็กชายธนดล  คำทองสุข
11. เด็กชายนันทิพัฒน์  กุณวงศ์
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  นนท์ไชย
13. เด็กหญิงนิภาพร  ทองจำปา
14. เด็กหญิงปิ่นพิมล  รักพงษ์
15. เด็กหญิงพรทิวา  ปะทะวัง
16. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีสุวรรณ
17. เด็กชายพสุมนต์  กางโสภา
18. เด็กชายพิทักษ์  หัสรุ่งโรจน์
19. เด็กชายพีรพัฒน์  เที่ยงดีฤทธิ์
20. เด็กชายพีระณัฐ  ปะวันโน
21. เด็กชายภาณุวัฒน์  พิมทำมา
22. เด็กชายภีมวิชญ์  ทองดวง
23. เด็กชายภูธเนศ  พูนพุทธ
24. เด็กชายมงคล  บุตรศรีวงศ์
25. เด็กหญิงมณีกาญจน์  ปะโมนะตา
26. เด็กหญิงมุทิตา  แคนเภา
27. เด็กหญิงรุ้งนภา  คะตะวงษ์
28. เด็กหญิงวรัชยา  บัวสาย
29. เด็กชายวาคิม  ดอกญี่สุ่น
30. เด็กหญิงศยามล  เทียนทอง
31. เด็กชายศราวุธ  แซ่งฮง
32. เด็กชายศิริรัตน์  ย่อมไธสง
33. เด็กชายสหรัฐ  เม็ดไธสง
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธิสา
35. เด็กชายอนวัช  แสนยันต์
36. เด็กชายอภิลักษณ์  น่วงหนอม
37. เด็กหญิงอภิสรา  คำสมบัติ
38. เด็กชายเขมวัฒน์  รัชโพธิ์
39. เด็กชายเนติภูมิ  ชมภูคำ
40. เด็กหญิงเยาวภา  บุฟผามะตะนัง
 
1. นายวานิช  ชินโคตร
2. นายสมศักดิ์  พิมพิ์ขวัญ
3. นายศุภชัย  ธีระภัคสิริ
4. นางพิศมัย  นันโท
5. นางนุชนภา  มงคล
6. นางนกรณ์ภคมล  บัวชา
7. นางเมลดา  นนทะสิงห์
8. นางจันจิราภรณ์  ปะวะเสริม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
 
1. นายสุวิทย์   จ่าพา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายสุกมล  สุโทวา
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอกขวาง 1. เด็กหญิงพนิดา  แสงศรี
 
1. นางอรอุมา  พิมสอน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลีพร   พาแก้ว
 
1. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กชายชาญกวี  บุตรมาศ
 
1. นายอุดร  ไชยเสนา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายจิรายุทธ  ดวงตา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพลอยขวัญ  อุ่นพิกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. นางสาวนวดี  แก้วกาสี
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายธนพงษ์  ลาธิ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เที่ยงราช
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายจิรายุทธ  ดวงตา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล
 
1. นางมณีวรรณ  แก้วรังษี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ต๊ะ
 
1. นายยรรยงค์  ประวารณะ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายสิทธิกร   พรหมโชติ
 
1. นางอุษาวดี   บุตรวิเศษ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายเสกสันต์  พรมมิ
 
1. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเฮียง
 
1. นางสาวอรัญญากร  เสตเตมิย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนวดี  แก้วกาสี
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุดชา
2. เด็กชายจิระวัฒน์  จำนง
3. เด็กชายชิระ  คำโค
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนวลอร
5. เด็กหญิงนันทพงศ์  นิวรรัมย์
6. เด็กชายภัทรภูมิ  จั้นพลแสน
7. เด็กชายวัฒนชัย  สุทธิไชยา
8. เด็กชายศิวกร  ปะสาวะเท
9. เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  โรมเมือง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำกองแก้ว
 
1. นายวัฒนา  ผินนอก
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  รินรุด
2. เด็กหญิงกัลยานุช  ปะโมทะโก
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ยอดผล
4. เด็กหญิงจรรยพร  ภาพร
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปุนนา
6. เด็กหญิงณัฐชา  โสดแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐพร  ชิณภา
8. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ์
9. เด็กหญิงธัญสรณ์  เจียงพงษ์
10. เด็กชายนพคุณ  แก้วขวัญข้า
11. เด็กหญิงนารีนาฐ  นาพิมพ์แสง
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  ศรีโคตรฤทธิ์
13. เด็กหญิงประภาพร  ผ่องลุหิต
14. เด็กชายปรัชญา  บุตรเจริญ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  พันนาเหนือ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  สุบุญมี
17. เด็กหญิงพนิดา  แฝงฤทธิ์หลง
18. เด็กหญิงพรรณิภา  คุณพาที
19. เด็กหญิงพิยดา  เครือสิงห์
20. เด็กหญิงพุทธชาติ  เชื้อนิตย์
21. เด็กหญิงภัทรลดา  ดวงตา
22. เด็กชายภัสกร  ชิณภา
23. เด็กชายมงคล  วงษาวัตร
24. เด็กชายระพีพงษ์  ไชยเทศ
25. เด็กชายวรายุทธ  บุดดีคง
26. เด็กชายวสันต์  เบ้าหัวดง
27. เด็กหญิงวิภามาศ  พลวิเศษ
28. เด็กหญิงศศิประภา  คำจันทร์
29. เด็กชายศุภณัฐ  ฉิมมา
30. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
31. เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงอรุณ
32. เด็กชายอดิศักดิ์  ภาพร
33. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
34. เด็กชายอภิรักษ์  ภาพร
35. เด็กหญิงอรชุดา  พลชุมแสง
36. เด็กหญิงอรพรรณ  กุสุมาร
37. เด็กหญิงอริษา  ฟุ้งสันเทียะ
38. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  บุตรวงค์
39. เด็กชายเสกข์  ยศบุญ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
4. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
5. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
6. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
7. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
8. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. นางสาวกัณฐิมา  นาคสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัลยา  วัลละภา
4. นายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
5. เด็กชายคณาวุฒิ  มาศแสวง
6. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุรีมาตร
8. นายจิรายุทธ  ดวงตา
9. เด็กชายจิรายุทธ  ภูชำราบ
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
11. นางสาวชลธิชา  ใจวงษ์
12. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
13. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
14. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
15. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
16. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
17. เด็กชายรัชชานนท์  มะลิเลิศ
18. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
19. เด็กหญิงลัดดา  โฮนทุมมา
20. เด็กชายวิทวัส  โพธิ์เทพา
21. เด็กหญิงศิรินธร  ปิตตังนาโพธิ์
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัลละภา
23. เด็กหญิงศุภวรรณ  พันลา
24. นายสิทธิพัศ  คำภาไพร
25. เด็กชายอนุรักษ์  กล้าหาญ
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจกิจ
27. เด็กหญิงอัญทิกา  ราชาหมื่น
28. นายอาทิตย์  ชุนรัมย์
29. เด็กชายอาทิตย์  สุทธิโพธิ์
30. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
4. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณศักดิ์
5. นางสาวสุจิตตรา  อาสาภา
6. นางประมุข  สุริยภาพ
7. นายจำนงค์  คำแหงพล
8. นางสาวชนิกานต์  ทานะขันธ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายจักรภัทร   ปั้นทองสุข
2. เด็กหญิงณัฐชกมล  ช่วยสุข
3. เด็กชายธนฉัตร  ใจภักดี
4. เด็กชายธนวัฒน์  สุขยิ่ง
5. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีพัชรานุกูล
6. เด็กชายมลคลชัย  คำมูล
7. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีสมบูรณ์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์นอก
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  ปองไป
10. เด็กชายเฉลิมวงศ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนิภา  จันทิชัย
2. นางยุพิน  พิมสอน
3. นางสาวบุษกร  ปาปะขา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายนนทกานต์  ต้ายไธสง
2. นางสาวบริมาศ  ทองนอก
3. เด็กชายปรมินทร์  กิ้นบุราณ
4. เด็กชายพงษ์ตะวัน  ธิตาแสง
5. นางสาวพลอยชมพู  เขื่อนคำ
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  น้อยบาตร
7. นางสาวศิรินุช  รักษาภักดี
8. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พวงพันธ์
 
1. นางภัทรพร  ปินะภา
2. นางธัญพร  แสนวงษ์
3. นายทองพูน  คุณวงศ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำพา
2. เด็กหญิงชญานีย์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชำนาญเถื่อน
4. เด็กหญิงนุตประวีณ์  บุราณรมย์
5. เด็กหญิงน้ำฝน  พงษ์พิระ
6. เด็กหญิงปฎิมาภรณ์  ทุมมาลา
7. เด็กหญิงอาภัสรา  รามมะมะ
8. เด็กหญิงเอวิตา  สิมมา
 
1. นางสาวอนุษา  ศิริ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  เณนาคะ
3. นางจิรนันท์  อรรถโยโค
4. นางสาวเอื้อมพร  เณนาคะ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงติยาภรณ์  บุญสวาย
2. เด็กหญิงทักษิณา  บุญสวาย
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรจันทร์
4. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์ไธสง
5. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นผาง
6. เด็กหญิงอัญชลิกา  จันทร์เขียว
7. เด็กหญิงเมธาวี  แว่นจันทร์ลา
8. เด็กหญิงเมธินี  จิตถนอมทรัพย์
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวกฤตยา  เพ็งแก้ว
3. นางสาวคนึงนิจ  คงสมหวัง
4. นางุจุฑารัตน์  ทิพศรีราช
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 1. เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์หาญ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจภักดี
3. เด็กหญิงกาญจนา  สีหาโบราณ
4. เด็กหญิงจิระพร  พรชัย
5. เด็กหญิงชนาภา  มาศบิ้ง
6. เด็กหญิงชลธิดา  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์หาญ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราชเจริญ
9. เด็กหญิงสุภาพร  มาศบิ้ง
10. เด็กหญิงอรัญญา  สัตตรัตนำพร
 
1. นางปรียาภา  สอนจันดา
2. นางประภัสสรา  หาญคำภา
3. นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายธณัฐพล  วังราช
2. เด็กชายนพคุณ  แก้วขวัญข้า
3. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
4. เด็กชายพุทธชาติ  เชื้อนิตย์
5. เด็กชายรัชชานนท์  มะลิเลิศ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นางประมุข  สุริยภาพ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1. เด็กชายณัฏฐภูมิ  ภูวงค์
2. เด็กชายอิทธิพล  แทนคร
 
1. นายบุญทัน  บุตรโคตร
2. นางจรรยา  สัตนาโค
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายอานนท์  อันทรินทร์
 
1. นางสาวนิศากร  พิกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผ่านสะอาด
 
1. นางอธิกา  โพธิสัย
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   เทพสิงห์
2. เด็กหญิงณิศวรา   จิตอารีย์
3. เด็กชายธีรวัฒน์   บุญอนันต์
4. เด็กชายปิยวัฒน์   อุตรพรม
5. เด็กชายภรัญญู   บุระเวทายัง
6. เด็กหญิงมนัสนันท์   ประมูลจักโก
 
1. นางหอมรับ   ซุ้ยไกร
2. นางวันเพ็ญ   ปินะกาโพธิ์
3. นางสาวนิตยา   ขานรินทร์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ประมูลจักโก
2. เด็กชายธนากร  ประมูลจักโก
3. เด็กชายธีรศักดิ์  คงแสนคำ
4. เด็กชายอภิวรรธน์  พันหล่อมโส
5. เด็กชายอภิสิทธ์  ทานาม
6. เด็กชายอัษฎายุธ  บุพโต
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองทอง
2. ส.ต.อ.อุทร  ซุ้ยไกร
3. นายทองสุข  ปัดทุมแฝง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นายจิรายุทธ  มัชปะโต
2. เด็กชายณัฐนนท์  ปาปะกา
3. เด็กชายนพชัย  สกุลแก้ว
4. เด็กชายปราโมทย์  ชนไพโรจน์
5. เด็กชายวัชรกร  แจ้งขำ
6. เด็กชายวิชัย  มาประสม
7. นายสุงกรานต์  สีพระเคียง
8. เด็กชายสุพัฒน์  จันทะมุด
 
1. นายอำนาจ  อินโท่โล่
2. นายสมหมาย  ปาปะไพ
3. นายเถวียน  ประวิเศษ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกิตติมา    พรมศิลา
2. เด็กหญิงจีระนันท์   สิงห์เทศ
3. เด็กชายตรีเพชร   สุระภีร์
4. เด็กหญิงธัญรดา   แสนสุข
5. เด็กหญิงนันทิตา   ชื่นจิตร
6. เด็กหญิงปิ่นลดา   ดุจนาคี
7. เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วดี
8. เด็กหญิงพรรณราย   อภิรักษ์
9. เด็กหญิงศิริลักษ์   บุญชม
10. เด็กชายสันติภาพ   พินิจลำ
 
1. นายประจักษ์   ภูมิศรีจันทร์
2. นางสมบัติ   ภูมิศรีจันทร์
3. นางสาวปาณิสรา   เรืองบุญ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชินบุตร
2. เด็กหญิงจารุณี  พลชัยสง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมเป็นชาย
4. นายชยณัฐ  สอนวงษ์
5. เด็กหญิงชวัลรัตน์  โตกำเนิด
6. เด็กหญิงปภัสรา  น้อยกัญญา
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  สืบสุนทร
8. นางสาวพิมผกา  โทแสง
9. นายศราวุธ  มะลาศรี
10. เด็กหญิงอารียา  พะนะลาภ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   บัวรัตน์
2. นางยุพยงค์  เสตเตมิย์
3. นายประจันทร์   พูลเพิ่ม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มสาระ
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  ขันชนะ
3. เด็กหญิงศศิธร  ไชยบัตร
4. เด็กหญิงสิริกมล  ศรีวันพิมพ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  สุขพิมาย
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นายประหยัด  โมกศรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ประทุมขำ
2. เด็กหญิงชนากานต์   คุ้มเนตร
3. เด็กหญิงแพรวา  นามมงคล
 
1. นางไขนภา  ศรีโยวงค์
2. นางสาวประเทือง  ทาอามาตย์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  คอกไธสง
2. เด็กหญิงชนิดา  ปุริสังข์
3. เด็กหญิงบุศราภรณ์  เลพล
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงมาริษา  คำหล้าแก้ว
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ปินะกาโน
3. เด็กหญิงอนันตญา   เผือกสีสุก
 
1. นางกิตติยา  อินทรศิลา
2. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงชนกานต์  พลจารย์
2. เด็กหญิงวรรณิภา  กายงาม
3. เด็กหญิงอิสริยา  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เป็นไทย
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นางเยาวลักษณ์  จันทรคติ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวมาริษา  ไล้ทอง
2. เด็กหญิงอังควิภา  สืบเทพ
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางสาวฉวีลักษณ์  ทุมสุด
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายชิณวัตร  พันสีเงิน
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ปินะกัง
 
1. นายสุภชัย  หาวิเชียร
2. นางสาวอภิรัชพร   ทิ้งแสน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญศรี
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แสงเนตร
 
1. นายสถิตย์  รางศรี
2. นายสุพจน์   ชาวหนอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวกันตยา  ทุมลี
2. นางสาวธิติยา  ผดาวัน
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางนิภา  รัตนพร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสุธัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงวิรดา  วงศ์วังจันทร์
 
1. นางสาวสุปรียา  ภูมิประเสริฐ
2. นายนิพนธ์  ภูมิประเสริฐ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายธานินทร์  วาเสนัง
2. เด็กหญิงเมฑาวีย์  เพ็ชรจรูญ
 
1. นายไพฑูรย์  มะเสนะ
2. นางสุภัทรา  มะเสนะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายกษิดิศ  วงศ์สาสนธิ์
2. เด็กชายทนาย  หลี่
 
1. นางสาวเพชรศิริวรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  ประทุมมัง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ครองสี
2. นายยศพร  บุญเลี้ยง
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางดวงใจ  ขวัญบุญจันทร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทิมทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เกิดพระจีน
 
1. นายวรากร  ปะตังทะโล
2. นายสุพจน์   ชาวหนอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปิดสาเย
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แห้วเพ็ชร
 
1. นายอนันต์  โสภาใฮ
2. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่นิ่ม
2. เด็กหญิงดารินทร์  บรรณศรี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  วรรณสินธ์
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงนฤมล  พิมพ์เหมือน
2. เด็กหญิงปิญฉัตร  กาลัยมะเณ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  บริสุทธิ์
 
1. นายอัฐพล  เจิมพูล
2. นายวัชระ  ทองหล่อ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายธีรเดช  อาปัดชิง
2. เด็กชายพงษ์ศกร  ทรพีสิงห์
3. เด็กชายศราวุธ  พะวัดทะ
 
1. นายอัฐพล  เจิมพูล
2. นางสุพรรณี  เหล่าอรรคะ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายพรชัย  คำเวียง
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  อุทปา
3. เด็กชายหฤษฏ์  กลจันทรา
 
1. นายอัฐพล  เจิมพูล
2. นางพรหมลิขิต  เสนาโนฤทธิ์
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 1. เด็กชายพรเทพ  หลุนบูชา
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เศษนอก
3. เด็กชายอัครชัย  กันหาสียา
 
1. นายเทียบศักดิ์  โสมี
2. นายธนากร  ทาทิพย์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กหญิงชลิตา  เสตะสิทธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีหามาร
3. เด็กชายปราโมทย์  กำหัวเรือ
 
1. นายอนุราช  ลิลากุด
2. นางหนูลักษณ์  ใจดี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กชายกรวิชย์  ธรรมสุข
2. เด็กชายจรัญ  เพ็งพั่ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลาวงสา
 
1. นางฐิติพร  เขมะปัญญา
2. นางสาวภูริชญา  ยิ่งเสมอ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ประดับวัน
2. เด็กชายสิทธิโชค  วงศา
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ไปแดน
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. นางสาวน้ำฝน  ไปเจอะ
2. นางสาวศิริพร  เผื่อนพึ่ง
3. นางสาวเปรมฤทัย  มีละทิตย์
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นางสาธุตา  เลื่อมใส
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สกุลจร
2. เด็กหญิงทาริกา  ศิริภักดิ์
3. เด็กชายวุฒิพงษ์   ศิริภักดิ์
4. เด็กหญิงศิรประภา  พารา
5. เด็กหญิงสุชาดา  กิ่งแดง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลศรี
 
1. นายธนุชัย  ดาหาญ
2. นายอภิชาติ  เชิงสะอาด
3. นางสาวพิมพ์ลภัทร  ดงอุทิศ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงชญานี  ชาคำฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิลาภัณฑ์
3. เด็กหญิงณัฐมน  แก้วอมร
4. เด็กหญิงธัญญกานต์  แข็งฉลาด
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรมพิมล
6. เด็กหญิงวนิดา  ถานัง
 
1. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
2. นางชูผกา  ประจะเนย์
3. นางสาวกมลา  ยังจันทร์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูดวงจิตร
2. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์เกตุ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันพิบูลย์
 
1. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ
2. นางสมัย  คุณสีขาว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มสาระ
2. เด็กหญิงบัวสวรรค์  จินโจ
3. เด็กหญิงอริศรา  สมจิตต์
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นางพิสมัย  โมกศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กิ้นบุราณ
2. เด็กหญิงชลณิชา  ภพไกล
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทุมมี
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นางสาวอรวรรณ  ประพาศพงษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวกนกวรรณ  ดงกาวัน
2. นายอรรถกร  รามศรีดา
3. นางสาวเยาวลักษณ์  หวังสุข
 
1. นางสาวกฤษณา   คุณแก้ว
2. นางสาวลำเทียน  ภูสีฤทธิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพิริสา  บุตรวิชา
2. เด็กหญิงพีระสา  คัดทะจันทร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ไร่สงวน
 
1. นางเยือน  ปทุมชาติพัฒน์
2. นางจุไรรัตน์  ภูดวงจิตร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงณัชชา  ฝ่ายเทศ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ปาละโค
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางลัดดา  อาปัดชิง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นามวงค์
2. เด็กหญิงวรนุช  ศาลาแดง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาหล้า
 
1. นางรจริน  หอมสมบัติ
2. นางสาวเสาวนีย์  คุณเวียน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจิระนันทร์  หงษา
2. เด็กหญิงดวงสุดา  จันทร์นันต์
3. เด็กหญิงสุภาพร  เกษไธสง
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางณิชาภัทร  มิทราวงศ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ติตารัมย์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ตั๋นใจ
3. เด็กหญิงประภาพร  ยิ้มเสมอ
 
1. นางสุกัญญา  เชาระกำ
2. นางกัลยาณี  บุตรทา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1. เด็กหญิงบังอร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัชนีกร   มะโนวรรณ์
3. เด็กหญิงสุมาลี   สำราญดี
 
1. นางช่อรัตนา  ปัททุมมา
2. นางสาวณัฐกฤตา   เมืองแสน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ตรีวิเศษ
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พะวิขุณี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เที่ยงผดุง
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ประทีป
2. เด็กหญิงปรางค์ทอง  ชาวพงษ์
3. เด็กหญิงยศวดี  ปุระเสทะ
 
1. นางธัญภรณ์  วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา  จันทะกระยอม
 
167 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงทักษพร  ปะวะเสนะ
2. เด็กหญิงหฤทัย  ภิญโญ
3. เด็กหญิงอลินนันท์   บุตรศรีเมือง
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
2. นางมณฑา  วงษาไฮ
 
168 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฤทธาโย
2. เด็กหญิงธนิดา  รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สารกาล
 
1. นางอัฐฏภิญญา  จูมแพงจารุพงศ์
2. นางอรุณลักษณ์   คำมณี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงมัณฑนาธร  สอนสังข์
 
1. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1. เด็กชายกรวีย์  คำลา
 
1. นางกาญจนา  วิชานนท์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายวชิรพล  มหาปะโพธิ์
 
1. นางอรอนงค์  บุญหล้า
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทับสงเคราะห์
 
1. นางสาวอภิรัชพร   ทิ้งแสน
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาบ่า 1. เด็กชายกรวีย์  คำลา
 
1. นายเลื่อน  แก้วดี
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 1. เด็กชายอณามฤณ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวประดุจพร  โคฮาด
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายธีรวัช  ปะวะเสนัง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ป้องขันธ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปะวะเสนัง
 
1. นางสาวสุปรีดา  หลาบคำ
2. นางราตรี  แสนเย็น
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงมนชนัส  โสกะรัต
2. เด็กชายอรรถชาติ  เขียนจัตุรัส
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
2. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงวราภรณ์   จันทร์วิเศษ
 
1. นายทองอินทร์   เตชะแก้ว
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มสาเกษ
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  เลาะไธสง
 
1. นางสาวมาริษา  ปุริมายะตา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. นายณัฐวุฒิ  จุไธสง
 
1. นายอารีย์  ปาสานะเก
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  รอดบำรุง
 
1. นางสาวธัญนันท์  นครศรี
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  มณีเนตร
 
1. นางสาวพุฒตาล  ไวยสุภี
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กชายสิทธิกร  สีลาคต
 
1. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. เด็กหญิงพรนภา  ศรีคัดเค้า
 
1. นางสาวธาริณี  เพิ่มทอง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันบุตร
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  แขวงไธสง
 
1. นายอภิสิทธิ์  จีระออน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  งามวงษ์
 
1. นางอัชรีย์  ประวันเนย์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายอัครพล  พันมานิมิตร
 
1. นายบุญส่ง  เชื่อนิตย์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1. เด็กชายโชคชัย   ประทุมเหง่า
 
1. นางปัญจมา  พันสุดน้อย
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงวรรณภา  โทนะหงษา
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวรัญญา  โตบัวน้อย
 
1. นางเบญจารี  สีลาวัน
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พันอนุ
2. เด็กหญิงพัชราภา  พูลสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรรณภา  โทนะหงษา
4. เด็กหญิงศิริอัมพร  ปัญญะพิมพ์
5. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พิมพา
6. เด็กหญิงอนันดา  หมัดมะฮู
7. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางเสวียน  ประวรรณถา
2. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
3. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงชนกานต์  พุทธถนอม
2. เด็กชายดลยา  หะยีดาราแม
3. เด็กชายธีรภัทร  ล่อดงบัง
 
1. นายธีรศักดิ์  ภูชะวี
2. นางประยูร  บุญยัสสะ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายต้นมกรา  ปานาเต
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ทองยศ
3. เด็กหญิงอุมาพร  โทนารินทร์
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
2. นางสาวพรพรรณ  สีไสย
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 1. เด็กชายสุเมธ  เลิศสีดา
2. เด็กชายอภิชัย  เลิศสีดา
3. เด็กชายอานัส  หงษาวง์
 
1. นายทองคำ  ภานุรักษ์
2. นางวัชราภรณ์  จำปาสุข
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายคงแสน  หาญชนะ
2. เด็กชายทองสุข   ปะกำแหง
3. เด็กชายธีระเดช  สมบัวคู
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
2. นางณัฏฐนันท์   พิมพ์พันธุ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กชายชัชวาล  ปองไป
2. เด็กชายธเนศ  ทองจุลละ
3. เด็กชายรัฐธรรมูญ  เซ็นนอก
 
1. นางทิพย์รัตน์  ทุมา
2. นางสาวพรศิริ   ปักกุนนัน
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายไพบูลย์  พานิชศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  พาโนมัย
2. นายอินทร์  สีเชียงหา
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายชยุตพงษ์  ดงสา
2. เด็กหญิงออละดา  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวกาญจนา  ทำนา
2. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1. เด็กชายคิรากร  บุบผาโต
2. เด็กหญิงบุญญาณี   วงษ์เทศ
3. เด็กชายเจษรายุทธ   หอมจันทร์
 
1. นายสมพร   แข็งพิลา
2. นางสาวณัฏพินันท์   ศรีบุญเรือง
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 1. เด็กชายนิรัตน์ศัย  ปราเทือง
2. เด็กชายปรเมศวร์  ปะโมทะโก
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุระภักดิ์
 
1. นางสาวนิติยา  บุญตาแสง
2. นางมณีรัตน์  พนาดร
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประพาน
 
1. นางสาวบุญญา  โพ้งศิริ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. นายวชิรพงษ์  สุขดี
 
1. นางวลี  ลิไธสง
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายปฏิกร  แสงสุดสี
 
1. นายอำนาจ  สืบสุนทร
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. นายคามิน  อุตส่าห์
 
1. นายนเรศ  บุญไชย
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายชัยศิริวัฒน์  กันทิพย์
 
1. นายอาทิตย์  ไชยศิลป์
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. นายณัฐวัฒน์  เทียงภักดิ์
 
1. นางพูนพิพัฒน์  ร่มรื่น
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายเนติพงศ์  ฆารสว่าง
 
1. นายบอล  ดาษดื่น
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายวิทยา  อินทะวงษ์
 
1. นายเจริญ  โยวะผุย
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ยางเครือ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขุนคินี
3. เด็กชายขัตติยะ  เทพตีเหล็ก
4. เด็กชายชญานันท์  สาสีดา
5. เด็กชายชัยศิริวัฒน์  กันทิพย์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  มะธิปิไข
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   ติดใจดี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุปิรัยธร
9. เด็กชายธนดล  กานุมาร
10. เด็กชายธนวัฒน์  ประพาน
11. เด็กหญิงธัญรดา  โคตรเวียง
12. เด็กชายธีระวัฒน์  ประพาน
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  คาวี
14. เด็กชายปรีชา  ปริเตสังข์
15. เด็กชายพิศุทธิ์  หิตายะโส
16. เด็กหญิงภัทรวดี  ลือโสภา
17. เด็กหญิงภัทรานันท์  ภูวิศชยากร
18. เด็กหญิงรัชนีกร  ก้อนแก้ว
19. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ครองสาดี
20. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณประชา
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  กลิ่นยา
22. เด็กหญิงศิราภัสสร  พึ่งกุล
23. เด็กชายอนิรุตย์  ปะระมัดทะโก
24. เด็กหญิงอรพรรณ  อุทัยแพน
25. เด็กหญิงอริษา  ชาคำเฮือง
26. เด็กชายอัจฉริยะ  จันทับ
27. เด็กหญิงอัญชนา  สุตาวงษ์
28. เด็กชายอัมฤทธิ์  โพธิ์ศรี
29. เด็กหญิงอุสรา  สุตาวงษ์
30. เด็กหญิงเกวลิน  สะแกทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  มะหัด
2. นายสิทธิชัย  พอดี
3. นายอาทิตย์  ไชยศิลป์
4. นางสาวบุญญา  โพ้งศิริ
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  สายหยุด
2. เด็กชายจักรพันธ์  ชัยนุรักษ์
3. เด็กชายจิตกร  ทองพล
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทะสะ
5. เด็กหญิงญาณินท์  แก้วบุตรสา
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่างเกวียน
7. เด็กหญิงดวงใจ  หินไชยศรี
8. เด็กชายธีรพัฒน์  กัตโร
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  อุกอาจ
10. เด็กหญิงปภัสรา  คุณารักษ์
11. เด็กหญิงพัชราภา  ศิริแก้วเลิศ
12. เด็กหญิงพัชราภา  สดไธสง
13. เด็กชายภาณุพงศ์  ผ่องลุนหิต
14. เด็กชายยุทธนา  แดงวิบูลย์
15. เด็กหญิงรักษ์สุดา  เวียงบาล
16. เด็กชายวาสุพัฒน์  รัดจันทอง
17. เด็กหญิงวิภาวดี  ชุดไธสง
18. เด็กชายศรายุทธ  พยังเฆ
19. เด็กชายศรายุทธ์  เบี้ยไธสง
20. เด็กหญิงศศิธร  ไชยะโม
21. เด็กหญิงศุภาวรรณ  กองไธสง
22. เด็กหญิงสุนันทา  ทองพันธ์
23. เด็กหญิงสุภาพร  สารรักษ์
24. เด็กหญิงสุภาวดี  เขมะรัง
25. เด็กหญิงสุวิมล  เสริฐวาสนา
26. เด็กชายอนุวัต  หานนท์
27. เด็กหญิงอรทัย  จันศักดา
28. เด็กหญิงอรทัย  ปุราณเหล่า
29. เด็กหญิงอรวรรณ  สายสุข
30. เด็กชายอานุภาพ  กัตโร
 
1. นางธัญทิพย์  อัครเอกนิธิภัทร์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คำเอก
3. นางดวงสมร  รัดจันทอง
4. นายสุภชัย  หาวิเชียร
5. นางดาราวรรณ   ดวงมาลัย
6. นางอรสกุล  จันทะรัง
7. นางกิตติวรรณ   เชาระกำ