สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
5 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
6 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
7 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระแก้วหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
6 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.50 ทอง 6
7 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 7
8 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 6
7 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 7
8 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 8
9 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 10
11 บ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 11
12 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 12
13 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 13
14 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 13
15 บ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 13
16 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 13
17 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
18 บ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
19 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 5
6 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 5
7 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 7
9 บ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 9
10 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 9
11 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 11
12 บ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 12
13 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 13
14 บ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.20 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.20 ทอง 5
6 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.20 ทอง 6
7 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.20 ทอง 7
8 บ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.60 ทอง 8
9 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.80 เงิน 10
11 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.40 เงิน 11
12 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.80 เงิน 12
13 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.40 เงิน 13
14 บ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.40 เงิน 13
15 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.20 เงิน 15
16 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.20 เงิน 16
17 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.60 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.80 ทอง 4
5 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.20 ทอง 5
6 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.80 ทอง 7
8 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.40 ทอง 8
9 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.60 ทอง 9
10 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.60 ทอง 9
11 บ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.60 เงิน 11
12 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.60 เงิน 12
13 รุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.40 เงิน 13
14 บ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
6 บ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
7 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 5
6 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 5
7 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69.50 ทองแดง 9
10 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 67.50 ทองแดง 10
11 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 11
12 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 28.50 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 28.50 เข้าร่วม 12
14 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 28 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 28 เข้าร่วม 14
16 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 25.50 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 25.50 เข้าร่วม 16
18 ชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
19 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
20 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
21 บ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.20 ทอง 4
5 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.60 เงิน 5
6 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.40 เงิน 6
7 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 4
6 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 656
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
6 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
7 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 655
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
4 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
5 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 653
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 659
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านอีโต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 5
6 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านตาลอก สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.50 เงิน 10
11 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 11
12 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 12
13 บ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 65.50 ทองแดง 13
14 บ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 14
15 บ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 15
16 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 15
17 บ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6
8 บ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 8
9 บ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9
10 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9
11 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 11
12 บ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12
13 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12
14 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12
15 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12
16 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 16
17 บ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 16
18 บ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 18
19 กู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 19
20 บ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 19
21 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 21
22 บ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 22
23 บ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 23
24 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
25 บ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
26 บ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -
27 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.80 ทอง 4
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.20 ทอง 5
6 บ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 6
7 พยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 6
8 บ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.40 ทอง 8
9 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.80 เงิน 9
10 บ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.80 เงิน 9
11 วัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.10 เงิน 11
12 บ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 12
13 บ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม
14 บ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจอกขวาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.68 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 4
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.50 เงิน 5
6 อนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.25 เงิน 6
7 บ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.50 เงิน 7
8 บ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.75 เงิน 8
9 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 9
10 บ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.75 ทองแดง 10
11 บ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.50 ทองแดง 11
12 บ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 63.75 ทองแดง 12
13 โนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 62.75 ทองแดง 13
14 บ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 60.75 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8
9 บ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9
11 บ้านศาลา(ยางสีฯ) สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 11
12 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 11
13 บ้านดอนหมี สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 13
14 บ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 13
15 บ้านหนองหว้าเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 13
16 บ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 13
17 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 13
18 อนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน