สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 40 5 0 1 45
2 บ้านเขวาทุ่ง 29 13 2 2 44
3 บ้านมะโบ่ 25 5 2 4 32
4 บ้านปลาขาว 20 8 1 4 29
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 19 5 1 5 25
6 พระกุมารศึกษา 18 7 2 4 27
7 บ้านเหล่า 18 2 0 4 20
8 อนุบาลเอี่ยมสุข 17 5 0 3 22
9 บ้านหนองบัวสันตุ 17 3 0 3 20
10 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 17 1 2 6 20
11 บ้านเม็กดำ 16 7 3 6 26
12 บ้านชาดฝางหัวเรือ 16 3 2 1 21
13 บ้านสนาม 16 2 1 4 19
14 บ้านบุ่งง้าว 15 3 1 4 19
15 บ้านขามเรียน 14 4 3 1 21
16 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 14 4 2 6 20
17 บ้านหนองรูแข้ 14 2 1 3 17
18 บ้านหนองป้าน 13 5 4 3 22
19 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 13 5 1 8 19
20 บ้านโนนรัง 13 5 1 4 19
21 หนองกุงวิทยา 13 3 2 4 18
22 โนนจานวิทยา 13 2 2 3 17
23 บ้านหนองไฮ 12 8 0 0 20
24 ชุมชนบ้านสำโรง 12 4 0 0 16
25 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 2 1 1 15
26 บ้านโกทา 11 7 1 2 19
27 บ้านนาฝาย 11 1 1 6 13
28 บ้านโพธิ์ชัย 11 1 1 0 13
29 บ้านโดน 11 0 2 3 13
30 บ้านหนองแดงสหมิตร 10 7 1 4 18
31 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 10 3 2 11 15
32 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 10 3 1 5 14
33 บ้านกุดน้ำใส 10 3 0 3 13
34 บ้านหนองหว้า 10 3 0 2 13
35 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 10 2 0 3 12
36 บ้านหัวดง 9 3 1 1 13
37 บ้านห้วยหิน 9 3 1 0 13
38 บ้านโนน 9 2 0 0 11
39 บ้านปอพานหนองโน 9 1 1 3 11
40 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 9 1 1 0 11
41 ชุมชนนาสีนวล 9 1 0 5 10
42 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 9 1 0 4 10
43 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 9 0 1 1 10
44 บ้านหนองระเวียง 8 3 2 0 13
45 กู่สันตรัตน์ 8 3 1 1 12
46 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 8 2 0 1 10
47 อนุบาลนครจัมปาศรี 8 2 0 0 10
48 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 8 0 0 3 8
49 บ้านนาเลา 7 7 0 1 14
50 บ้านหนองโพธิ์ 7 5 2 1 14
51 ชุมชนบ้านงัวบา 7 4 0 0 11
52 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 7 2 1 0 10
53 บ้านหัวหมู 7 2 0 3 9
54 บ้านก่อ 7 1 0 0 8
55 บ้านหนองแปน 7 0 0 1 7
56 บ้านดงใหญ่ 6 7 1 1 14
57 บ้านหนองบัวแดง 6 4 2 1 12
58 บ้านยางอิไลดอนก่อ 6 4 1 1 11
59 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 6 4 1 0 11
60 บ้านนาภู 6 3 1 0 10
61 บ้านเมืองเสือ 6 3 0 3 9
62 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 6 2 1 3 9
63 บ้านโคกสีทองหลาง 6 2 1 0 9
64 ชุมชนบ้านดงบัง 6 2 0 1 8
65 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 6 2 0 0 8
66 วัดป่านาเชือก 6 1 1 0 8
67 บ้านสระแคน 6 1 0 2 7
68 อนุบาลดงเมืองน้อย 6 1 0 1 7
69 บ้านตำแย 6 1 0 0 7
70 บ้านดอนหมี 6 0 0 1 6
71 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 6 0 0 0 6
72 บ้านสระบาก 5 3 1 0 9
73 จตุคามประชาสรรค์ 5 2 2 2 9
74 อนุบาลวาปีปทุม 5 2 0 0 7
75 บ้านวังจานโนนสำราญ 5 1 2 0 8
76 บ้านหนองฮี 5 1 0 0 6
77 บ้านเครือซูด 5 1 0 0 6
78 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 5 0 1 0 6
79 บ้านหวาย 5 0 0 0 5
80 พยัคฆภูมิพิสัย 5 0 0 0 5
81 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 4 5 1 1 10
82 บ้านหนองหน่อง 4 2 0 4 6
83 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 4 2 0 0 6
84 บ้านทัพป่าจิก 4 2 0 0 6
85 บ้านตำแยโนนยาง 4 2 0 0 6
86 บ้านเตาบ่า 4 1 2 2 7
87 บ้านเหล่าหมากคำ 4 1 2 1 7
88 บ้านหนองแสน 4 1 1 0 6
89 บ้านนาข่า 4 1 1 0 6
90 บ้านนาค่าย 4 1 1 0 6
91 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 4 1 0 2 5
92 บ้านหนองไผ่ 4 1 0 0 5
93 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 4 1 0 0 5
94 บ้านหนองแต้ 4 0 2 0 6
95 บ้านดง 4 0 1 0 5
96 บ้านหนองห้าง 4 0 0 2 4
97 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 0 0 1 4
98 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 4 0 0 1 4
99 บ้านแคน 4 0 0 0 4
100 บ้านแดงโพงคำแก้ว 4 0 0 0 4
101 บ้านโนนเห็ดไค 4 0 0 0 4
102 บ้านหนองโนทับม้า 4 0 0 0 4
103 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 3 4 0 3 7
104 ราชประชานุเคราะห์ 16 3 4 0 0 7
105 บ้านประแหย่ง 3 3 1 0 7
106 บ้านไก่นา 3 2 1 0 6
107 บ้านเมืองเตา 3 2 0 1 5
108 บ้านหนองบึง 3 2 0 0 5
109 บ้านเสือโก้ก 3 1 2 5 6
110 บ้านหนองแวง 3 1 1 1 5
111 บ้านหัวช้างโคกม่วง 3 1 1 0 5
112 ศุภประภา 3 1 1 0 5
113 บ้านดงแคน 3 1 1 0 5
114 บ้านหนองแต้น้อย 3 1 0 1 4
115 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 3 1 0 0 4
116 บ้านจอกขวาง 3 1 0 0 4
117 บ้านหนองปอ 3 1 0 0 4
118 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 3 1 0 0 4
119 บ้านจอมพะลาน 3 1 0 0 4
120 บ้านโคกเต่า 3 1 0 0 4
121 บ้านดู่ 3 0 2 0 5
122 บ้านหนองหว้าเฒ่า 3 0 1 0 4
123 บ้านเหล่าน้อย 3 0 0 1 3
124 บ้านโคกไร่ 3 0 0 1 3
125 บ้านแวงดงหนองยาง 3 0 0 1 3
126 บ้านขี้เหล็ก 3 0 0 0 3
127 บ้านเก่าน้อย 3 0 0 0 3
128 บ้านหนองบัวคู 3 0 0 0 3
129 บ้านหัวงัว 3 0 0 0 3
130 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 0 0 0 3
131 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 2 4 1 0 7
132 บ้านโคกมนโนนทอง 2 3 1 1 6
133 บ้านโคกใหญ่วิทยา 2 3 0 0 5
134 บ้านหนองแคน 2 3 0 0 5
135 บ้านป่าแดง 2 2 0 2 4
136 บ้านนกเหาะ 2 2 0 0 4
137 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 2 0 0 4
138 อนุบาลอุ่นรัก 2 2 0 0 4
139 บ้านหนองแกวิทยา 2 1 1 2 4
140 บ้านหนองสระ 2 1 1 1 4
141 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 2 1 0 1 3
142 บ้านสระบัว 2 1 0 1 3
143 บ้านหัวช้าง 2 1 0 0 3
144 บ้านโนนแร่ 2 1 0 0 3
145 บ้านคึมบง 2 1 0 0 3
146 บ้านดงยาง 2 0 2 0 4
147 บ้านป่าตองหนองงู 2 0 1 1 3
148 บ้านขามป้อม 2 0 1 0 3
149 บ้านมะชมโนนสง่า 2 0 1 0 3
150 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 2 0 0 3 2
151 บ้านดอนดู่วังบอน 2 0 0 2 2
152 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 2 0 0 1 2
153 บ้านแก่นท้าว 2 0 0 1 2
154 บ้านโคกล่ามวิทยา 2 0 0 1 2
155 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
156 บ้านโคกยาว 2 0 0 0 2
157 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 0 0 0 2
158 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 2 0 0 0 2
159 บ้านหนองกลางโคก 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองผือ 1 2 1 1 4
162 บ้านโคกสะอาด 1 2 1 0 4
163 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 1 2 1 0 4
164 บ้านหนองเม็ก 1 2 0 0 3
165 บ้านเหล่าจั่น 1 2 0 0 3
166 บ้านโพนทราย 1 2 0 0 3
167 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 1 1 0 3
168 บ้านหนองบัวแก้ว 1 1 1 0 3
169 บ้านโนนจาน 1 1 1 0 3
170 บ้านหนองเหล่า 1 1 0 3 2
171 บ้านกุดนาดีโนนลาน 1 1 0 1 2
172 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 1 0 1 2
173 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 1 1 0 1 2
174 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 1 0 0 2
175 บ้านโนนบ่อ 1 1 0 0 2
176 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 1 0 0 2
177 บ้านเหล่าค้อ 1 1 0 0 2
178 บ้านแก่นเท่า 1 0 1 0 2
179 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1 0 1 0 2
180 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 1 0 1 0 2
181 บ้านโนนแคน 1 0 0 3 1
182 บ้านโพนทอง 1 0 0 2 1
183 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 1 0 0 1 1
184 บ้านดอนหัน 1 0 0 0 1
185 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 0 1
186 บ้านสว่าง 1 0 0 0 1
187 เทศบาลนาเชือก 1 0 0 0 1
188 บ้านสระแก้วหนองคู 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองจานบุลาน 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองแดงหนองแสง 1 0 0 0 1
192 บ้านโคกแปะ 1 0 0 0 1
193 บ้านดงบากหนองตาเต็น 0 3 0 0 3
194 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 1 1 1 2
195 รุ่งอรุณวิทย์ 0 1 0 1 1
196 บ้านตาลอก 0 1 0 0 1
197 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 1 0 0 1
198 บ้านหนองข่า 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองโนใต้ 0 1 0 0 1
202 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 1 0 0 1
203 บ้านอีโต้ 0 1 0 0 1
204 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 1 0 0 1
205 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 1 0 0 1
206 บ้านดงน้อย 0 0 1 1 1
207 บ้านห้วยหลาว 0 0 1 1 1
208 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 2 0
209 บ้านหนองผง 0 0 0 1 0
210 บ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0 1 0
211 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 1 0
212 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 1 0
รวม 1,096 349 112 232 1,557