หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มค.2 กรรมการอำนวยการ  
2 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รอง ผอ.สพป.มค.2 กรรมการอำนวยการ  
3 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รอง ผอ.สพป.มค.2 กรรมการอำนวยการ  
4 นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี รอง ผอ.สพป.มค.2 กรรมการอำนวยการ  
5 นายสุภาพ จันทร์สม รอง ผอ.สพป.มค.2 กรรมการอำนวยการ  
6 นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ กรรมการอำนวยการ  
7 นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
8 นางวรัญชญา ทอนเทพ นักวิชาการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
9 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รอง ผอ.สพป.มค.2 กรรมการดำเนินงาน  
10 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รอง ผอ.สพป.มค.2 กรรมการดำเนินงาน  
11 นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา ผอ.รร.บ้านโคกสีทองหลาง กรรมการดำเนินงาน  
12 นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ ผอ.รร.บ้านดงใหญ่ กรรมการดำเนินงาน  
13 นายบุญธรรม พินโย ผอ.รร.บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ กรรมการดำเนินงาน  
14 นายสงวน เย็นวัฒนา ผอ.รร.บ้านหนองกุง กรรมการดำเนินงาน  
15 นายสุรีย์ บัวรัตน์ ผอ.รร. ราชประชานุเคราะห์ 16 กรรมการดำเนินงาน  
16 นายไพบูลย์ เสนามาตย์ ผอ.รร. บ้านโพธิ์ชัย กรรมการดำเนินงาน  
17 นายดำรง ปักเขตานัง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม กรรมการดำเนินงาน  
18 นายมีชัย พลภูงา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
19 นายวิทยา คชโคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
20 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
21 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
22 นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
23 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
24 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
25 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
26 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
27 นางสาวจันทราพร คำหา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
28 นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน  
29 นางสาวอัญณิช์ภา บุตรศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
30 นางปฏิญญา คัดทะจันทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
31 นางชไมพร ทิพย์สิงห์ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
32 นางผ่องพรรณ ปักกาโล นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
33 นายอัศวิน ปะเสระกัง นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
34 นายภูตะวัน วรนันทการกิจ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
35 นายจิตรภณ จันทร์น้อย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการดำเนินงาน  
36 นางสุมนา เนื่องไชยยศ ผอ.รร. ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง กรรมการดำเนินงาน  
37 นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ ผอ.รร. ชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการดำเนินงาน  
38 นายทองม้วน สีแนน ผอ.รร.บ้านกระยอมหนองเดิ่น กรรมการดำเนินงาน  
39 นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ ผอ.รร.บ้านโคกแปะ กรรมการดำเนินงาน  
40 ว่าที่ร.ต.ยุทธนา ปาปะเถ ผอ.รร. บ้านโคกใหญ่ กรรมการดำเนินงาน  
41 นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ ผอ.รร.บ้านจอกขวาง กรรมการดำเนินงาน  
42 นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล ผอ.รร.บ้านนาเลา กรรมการดำเนินงาน  
43 นายศุภชาติ ชาวพงษ์ ผอ.รร.บ้านโนนเขวาหนองแสง กรรมการดำเนินงาน  
44 นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า ผอ.รร.บ้านโนนท่อน กรรมการดำเนินงาน  
45 นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย ผอ.รร. บ้านหนองคูไชยหนองขาม กรรมการดำเนินงาน  
46 นางกัญจนา สัตตรัตน์นำพร ผอ.รร.บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการดำเนินงาน  
47 นายโกสิน กันหา ผอ.รร.บ้านหนองไฮ กรรมการดำเนินงาน  
48 นายวีรชาติ ชมภูหลง ผอ.รร. บ้านหัวงัว กรรมการดำเนินงาน  
49 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผอ.รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการดำเนินงาน  
50 นายพิชิต มะหัต ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์17 กรรมการดำเนินงาน  
51 นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผอ.รร.อนุบาลวาปีปทุม กรรมการดำเนินงาน  
52 นางราตรี แสนเย็น ผอ.รร. ชุมชนบ้านงัวบา กรรมการดำเนินงาน  
53 นายอนุวัตร สิทธิเสรี ผอ.รร. บ้านก่อ กรรมการดำเนินงาน  
54 นางยุภาพร มะโนชาติ ผอ.รร.บ้านแคน กรรมการดำเนินงาน  
55 นายดาวเทียม บุรีมาศ ผอ.รร.บ้านโคกใหญ่วิทยา กรรมการดำเนินงาน  
56 นายจักรพงษ์ จันทราศรี ผอ.รร. บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) กรรมการดำเนินงาน  
57 นายนวภัทร แสงห้าว ผอ.รร.บ้านแวงนคร"สังฆวิทยา" กรรมการดำเนินงาน  
58 นายเรืองเดช ใหญ่นอก ผอ.รร.บ้านโคกไร่ กรรมการดำเนินงาน  
59 ว่าที่พ.ต.อำนาจ ภาภักดี ผอ.รร. บ้านสระแก้วหนองคู กรรมการดำเนินงาน  
60 นายสุจิตร ปานจำลอง ผอ.รร. บ้านหนองหว้า กรรมการดำเนินงาน  
61 นายประจันทร์ บุตรวิเศษ ผอ.รร. บ้านโคกเต่า กรรมการดำเนินงาน  
62 นายทองคูณ สีหาบุตรโต ผอ.รร.บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี กรรมการดำเนินงาน  
63 นายสกุล กุลนิตย์ ผอ.รร. บ้านตลาดโนนโพธิ์ กรรมการดำเนินงาน  
64 นายสำเรียง เชาระกำ ผอ.รร.บ้านหนองข่า กรรมการดำเนินงาน  
65 นายวรวิทย์ อุปทา ผอ.รร.บ้านเปลือยดอนมันน้ำ กรรมการดำเนินงาน  
66 นายจอมพล กงคูคำ ผอ.รร.บ้านมะแซวหนองโง้ง กรรมการดำเนินงาน  
67 นางพิกุล ปัทมาตร ผอ.รร.บ้านวังจานโนนสำราญ กรรมการดำเนินงาน  
68 นายชูศักดิ์ ตาลวงศ์ ผอ.รร.บ้านหนองแต้ กรรมการดำเนินงาน  
69 นายวันชัย ปัตตายะโส ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ กรรมการดำเนินงาน  
70 นายชัยวัฒน์ มะหัด ผอ.รร.บ้านหวาย กรรมการดำเนินงาน  
71 นายชัยศักดิ์ พันต้น ผอ.รร.บ้านกุดนาดีโนนลาน กรรมการดำเนินงาน  
72 นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต ผอ.รร.บ้านไก่นา กรรมการดำเนินงาน  
73 นายไชยณรงค์ ประพฤติใน ผอ.รร.บ้านขามป้อม กรรมการดำเนินงาน  
74 นายบุญธรรม มาอ้น ผอ.รร.บ้านดู๋หนองโกฯ กรรมการดำเนินงาน  
75 นายประสาท ราชจันทร์ ผอ.รร.บ้านโนน กรรมการดำเนินงาน  
76 นายพลวัต วัฒนบุตร ผอ.รร.บ้านโนนจาน กรรมการดำเนินงาน  
77 นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์ ผอ.รร.บ้านสนาม กรรมการดำเนินงาน  
78 นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ ผอ.รร.บ้านเสือโก้ก กรรมการดำเนินงาน  
79 นายวิรัตน์ อัครเสริญ ผอ.รร.บ้านหนองผือ กรรมการดำเนินงาน  
80 นายสุกัณฑ์ โสภากาล ผอ.รร.บ้านหนองแวงลกไผ่ล้อมวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
81 นายปริญญา สุวรรณธาดา ผอ.รร.บ้านหนองแสน กรรมการดำเนินงาน  
82 นายชูศักดิ์ ตาลวงศ์ ผอ.รร.บ้านหนองแต้ กรรมการดำเนินงาน  
83 นายไชยณรงค์ ประพฤติใน ผอ.รร.บ้านขามป้อม กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
84 นายพิชิตนครินทร์ อินทร์โทโล่ รอง ผอ.รร.อนุบาลวาปีปทุม กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
85 นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผอ.รร.อนุบาลวาปีปทุม กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
86 นายวีรชาติ ชมภูหลง ผอ.รร.บ้านหัวงัว กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
87 นายโกสิน กันหา ผอ.รร.บ้านหนองไฮ กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
88 นางราตรี แสนเย็น ผอ.รร.ชุมชนบ้านงัวบา กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
89 นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล ผอ.รร.บ้านนาเลา กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
90 นายศุภชาติ ชาวพงษ์ ผอ.รร.บ้านโนนเขวาหนองแสง กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
91 นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ ผอ.รร.บ้านดงใหญ่ กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
92 นายประสาท ราชจันทร์ ผอ.รร.บ้านโนน กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
93 นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา ผอ.รร.บ้านโคกสีทองหลาง กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
94 นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ ผอ.รร.บ้านจอกขวาง กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
95 นางสุมนา เนื่องไชยยศ ผอ.รร.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
96 นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ ผอ.รร.บ้านโคกแปะ กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
97 นายไพบูลย์ เสนามาตย์ ผอ.รร.บ้านโพธิ์ชัย กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
98 นายวันชัย ปัตตายะโส ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
99 นายจักรพงษ์ จันทราศรี ผอ.รร.บ้านตำแย(ประชาฯ) กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
100 นางจันทร์แรม ปราเมต ผอ.รร.บ้านหนองเหล่า กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
101 นายสุรีย์ บัวรัตน์ ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์16 กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
102 นายชูสง่า นัยวัฒน์ ผอ.รร.บ้านชาดฝางหัวเรือ กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
103 นายพรเถลิง วิสุงเร ผอ.รร.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
104 นายวิสูตร อุ่นใจ รอง ผอ.รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
105 ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา ปาปะเถ ผอ.รร.บ้านโคกใหญ่ กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
106 นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ผอ.รร.บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
107 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผอ.รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
108 นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย ผอ.รร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
109 นายสุจิตร ปานจำลอง ผอ.รร.บ้านหนองหว้า กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
110 นายทองม้วน สีแนน ผอ.รร.บ้านกระยอมหนองเดิ่น กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
111 นายสงวน เย็นวัฒนา ผอ.รร.บ้านหนองกุง กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
112 นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
113 นางกัญจนา สัตตรัตน์นำพร ผอ.รร.บ้านหนองตาไก้เผือกไต้วิทยา กรรมการบริหารจัดการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  
114 นายดำรง ปักเขตานัง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
115 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
116 นางสาวอัญณิช์ภา บุตรศรี นักวิชาการศึกษา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
117 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
118 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
119 นางจุฬาพันธ์ นัยวัฒน์ ครู ร.ร.อนุบาลวาปีปทุม กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
120 นายมีชัย พลภูงา ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
121 นายภูตะวัน วรนันทการกิจ นักวิชาการศึกษา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
122 นางสาวจันทราพร คำหา ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
123 นางผ่องพรรณ ปักกาโล นักวิชาการศึกษา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
124 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
125 นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
126 นางชไมพร ทิพย์สิงห์ นักวิชาการศึกษา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
127 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
128 นายอํวิน ปะเสระกัง นักวิชาการศึกษา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
129 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
130 นางวรัญชญา ทอนเทพ นักวิชาการศึกษา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
131 นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
132 นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
133 นายครรชิต ศรีละคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
134 นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการศึกษา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
135 นายอภิชาติ เชิงสะอาด ครู ร.ร.บ้านกระยอมหนองเดิ่น กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
136 นายวิทยา คชโคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
137 นางปฏิญญา คัดทะจันทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระ  
138 นายทวี สิทธิจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการประมวลผล  
139 นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดง กรรมการประมวลผล  
140 นายทองชัย ภูตะลุน ครู ร.ร.บ้านหนองไฮ กรรมการประมวลผล  
141 นายนิพพิชณน์ ขรรค์ทัพไทย ครู ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๖ กรรมการประมวลผล  
142 นายวรากร ปะตังทะโล ครู ร.ร.เมืองวาปีปทุม กรรมการประมวลผล  
143 นายสุพจน์ ชาวหนอง ครู ร.ร.เมืองวาปีปทุม กรรมการประมวลผล  
144 นางชุลีจิต ชมมาก ครู ร.ร.อนุบาลวาปีปทุม กรรมการประมวลผล  
145 นางสุภาวดี เฮืองศรี พนักงานราชการ ร.ร.บ้านสระบัว กรรมการประมวลผล  
146 นายเอกศิษฎ์ เทพปทุมวิไลพร ธุรการ ร.ร.บ้านประแหย่ง กรรมการประมวลผล  
147 นายพชรพล พร้อมสมุด ธุรการ ร.ร.บ้านหนองบัวกุดอ้อ กรรมการประมวลผล  
148 นายสุรศักดิ์ ทิพชาติ ธุรการ ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม กรรมการประมวลผล  
149 นายกฤษฎา สีหาบุตรโต ธุรการ ร.ร.บ้านวังจานโนนสำราญ กรรมการประมวลผล  
150 นายรุจนันท์ กตารัตน์ ลูกจ้าง สพป.มค.๒ กรรมการประมวลผล  
151 นางสาวชญานุช ดวงดี ธุรการ ร.ร.ชุมชนบ้านงัวบา กรรมการประมวลผล  
152 นางสาวเบญจวรรณ สัตะโส ธุรการ ร.ร.บ้านหนองแกวิทยา กรรมการประมวลผล  
153 นางสาวกิ่งดาว วรรณะปะเก ธุรการ ร.ร.บ้านหนองไผ่ กรรมการประมวลผล  
154 นายอุเทน ภาคมฤค ธุรการ ร.ร.บ้านเสือโก้ก กรรมการประมวลผล  
155 นางสาวพัทรียา ทองยศ ธุรการ ร.ร.บ้านโนน กรรมการประมวลผล  
156 นายธนวัตร ศรีสังข์ ธุรการ ร.ร.บ้านโคกสีทองหลาง กรรมการประมวลผล  
157 นางรัชนก นาจรูญ ธุรการ ร.ร.บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง กรรมการประมวลผล  
158 นางสาวธนิษฐา ประทุมสังข์ ธุรการ ร.ร.ราชประชานุเคราห์ ๑๘ กรรมการประมวลผล  
159 นางสาวนิลมล แสงอรุณ ธุรการ ร.ร.บ้านหนองคลอง กรรมการประมวลผล  
160 ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล เจ้าพนักธุรการ ชำนาญการ กรรมการประมวลผล  
161 นายไพบูลย์ เสนามาตย์ ผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ชัย กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
162 นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา ผอ.ร.ร.บ้านโคกสีทองหลาง กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
163 นายโกสิน กัณหา ผอ.ร.ร.บ้านหนองไฮ กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
164 นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
165 นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล ผอ.ร.ร.บ้านนาเลา กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
166 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผอ.ร.ร.เมืองวาปีปทุม กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
167 นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลวาปีปทุม กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
168 นายสุจิตร ปานจำลอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองหว้า กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
169 นางสุมนา เนื่องไชยยศ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
170 นายทองม้วน สีแนน ผอ.ร.ร.บ้านกระยอมหนองเดิ่น กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
171 นายพิชิต มะหัด ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๗ กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
172 ว่าที่ร.ต.ยุทธยา ปาปะเถ ผอ.ร.ร.บ้านโคกใหญ่ กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
173 นางโชติรัตน์ พันธุ์หนองหว้า ผอ.ร.ร.บ้านโนนท่อน กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
174 นายศุภชาติ ชาวพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนเขวาหนองแสง กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
175 นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย ผอ.ร.ร.บ้านหนองคูไชยหนองขาม กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
176 นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกแปะ กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
177 นายไสว ยางสา ครู ร.ร.บ้านโสกยาง กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
178 นางกตภร ผือโย ครู ร.ร.บ้านหนองคูม่วง กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
179 นายสมัย มณีทัพ ครู ร.ร.อนุบาลวาปีปทุม กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
180 นายอารีย์ ปาสานะเก ครู ร.ร.บ้านนาเลา กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
181 นายบุญตา ประนิล ครู ร.ร.บ้านหนองไฮ กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
182 นายเถวียน ประวิเศษ ครู ร.ร.บ้านหนองไฮ กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
183 นายประจันทร์ พูลเพิ่ม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
184 นายเกียรติศักดิ์ บัวรัตน์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
185 นายเจริญ โยวะผุย ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
186 นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ ผอ.ร.ร.บ้านจอกขวาง กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
187 นายวีรชาติ ชมภูหลง ผอ.ร.ร.บ้านหัวงัว กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
188 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการจัดตารางการแข่งขัน  
189 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผอ.รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
190 นางมณฑา วงษาไฮ ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
191 นางศุภกาญจน์ คูสนิท ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
192 นางอรวรรณ นันทะเสน ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
193 นางประภาวดี เหล่าสิทธิ์ ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
194 นางสุจิตรา ช่าวด่าน ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
195 นางปาริฉัตร อินทร์ไชย ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
196 นางสุมาตย์ คำมุก ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
197 นางอรุณลักษณ์ คำมณี ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
198 นางสาวภัททิรา ทะไกรราช ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
199 นางศศิปรียาภัทร มาลาเสนีย์กุล ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
200 นางมุทิณี วงศ์บุตร ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
201 นางเกื้อกูล ชุมศรี ครู รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
202 นางสาวสุพรรษา ไปวันเสาร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
203 นางสาวศศิประภา คิดอ่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
204 นางสาวดวงดาว ลังภูรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
205 นางสาวสุพัตรา ปะเศษโฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
206 นางสาวอรุณรัตน์ วรรณปะเก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
207 นายวิสุทธิ์ อุ่นใจ รอง ผอ.รร.เมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
208 นายบุญธรรม พินโย ผอ.รร.บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
209 นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ ผอ.รร.บ้านดงใหญ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
210 นายสุรีย์ บัวรัตน์ ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 16 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
211 ว่าที่พ.ต.อำนาจ ภาภักดี ผอ.รร.บ้านสระแก้วหนองคู กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
212 นายจักรพงษ์ จันทราศรี ผอ.รร. บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
213 นายจอมพล กงคูคำ ผอ.รร.บ้านมะแซวหนองโง้ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
214 นายพลวัต วัฒนบุตร ผอ.รร.บ้านโนนจาน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
215 นายมานิตย์ ประจุดทะเนย์ ผอ.รร.บ้านประแหย่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
216 นายชูสง่า นัยวัฒน์ ผอ.รร.บ้านชาดฝางหัวเรือ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
217 นายประสาท ราชจันทร์ ผอ.รร.บ้านโนน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
218 นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ ผอ.รร.บ้านตำแย กรรมการฝ่ายพิธีการ  
219 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ  
220 นายภูตะวัน วรนันทการกิจ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายพิธีการ  
221 นางสุมนา เนื่องไชยยศ ผอ.รร.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ  
222 นายวิพล ปาปะขำ ครู รร.บ้านหนองไฮ กรรมการฝ่ายพิธีการ  
223 นายสงวน เย็นวัฒนา ผอ.รร.บ้านหนองกุง กรรมการฝ่ายพิธีการ  
224 นายชารี ปาปะไพ ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 18 กรรมการฝ่ายพิธีการ  
225 นายไชยณรงค์ ประพฤติใน ผอ.รร.บ้านขามป้อม กรรมการฝ่ายพิธีการ  
226 นายพรเถลิง วิสุงเร ผอ.รร.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง กรรมการฝ่ายพิธีการ  
227 นายสำเรียง เชาระกำ ผอ.รร.บ้านนาข่า กรรมการฝ่ายพิธีการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]