หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 46 40 86.96% 5 10.87% 0 0% 1 2.17% 46
2 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 50 29 63.04% 13 28.26% 2 4.35% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 37 25 69.44% 5 13.89% 2 5.56% 4 11.11% 36
4 โรงเรียนบ้านปลาขาว 34 20 60.61% 8 24.24% 1 3.03% 4 12.12% 33
5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 32 19 63.33% 5 16.67% 1 3.33% 5 16.67% 30
6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 31 18 58.06% 7 22.58% 2 6.45% 4 12.9% 31
7 โรงเรียนบ้านเหล่า 24 18 75% 2 8.33% 0 0% 4 16.67% 24
8 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 25 17 68% 5 20% 0 0% 3 12% 25
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 23 17 73.91% 3 13.04% 0 0% 3 13.04% 23
10 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 26 17 65.38% 1 3.85% 2 7.69% 6 23.08% 26
11 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 32 16 50% 7 21.88% 3 9.38% 6 18.75% 32
12 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 22 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
13 โรงเรียนบ้านสนาม 24 16 69.57% 2 8.7% 1 4.35% 4 17.39% 23
14 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 23 15 65.22% 3 13.04% 1 4.35% 4 17.39% 23
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน 22 14 63.64% 4 18.18% 3 13.64% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 27 14 53.85% 4 15.38% 2 7.69% 6 23.08% 26
17 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 20 14 70% 2 10% 1 5% 3 15% 20
18 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 25 13 52% 5 20% 4 16% 3 12% 25
19 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 28 13 48.15% 5 18.52% 1 3.7% 8 29.63% 27
20 โรงเรียนบ้านโนนรัง 24 13 56.52% 5 21.74% 1 4.35% 4 17.39% 23
21 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 23 13 59.09% 3 13.64% 2 9.09% 4 18.18% 22
22 โรงเรียนโนนจานวิทยา 21 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
23 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 20 12 60% 8 40% 0 0% 0 0% 20
24 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 17 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนบ้านโกทา 21 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
27 โรงเรียนบ้านนาฝาย 19 11 57.89% 1 5.26% 1 5.26% 6 31.58% 19
28 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 15 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
29 โรงเรียนบ้านโดน 17 11 68.75% 0 0% 2 12.5% 3 18.75% 16
30 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 22 10 45.45% 7 31.82% 1 4.55% 4 18.18% 22
31 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 26 10 38.46% 3 11.54% 2 7.69% 11 42.31% 26
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 19 10 52.63% 3 15.79% 1 5.26% 5 26.32% 19
33 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 17 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
35 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 15 10 66.67% 2 13.33% 0 0% 3 20% 15
36 โรงเรียนบ้านหัวดง 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านโนน 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 14 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
40 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
41 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 17 9 60% 1 6.67% 0 0% 5 33.33% 15
42 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 15 9 64.29% 1 7.14% 0 0% 4 28.57% 14
43 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
45 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 8 72.73% 0 0% 0 0% 3 27.27% 11
49 โรงเรียนบ้านนาเลา 15 7 46.67% 7 46.67% 0 0% 1 6.67% 15
50 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
52 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านหัวหมู 12 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
54 โรงเรียนบ้านก่อ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองแปน 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 15 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านนาภู 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
62 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
63 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านสระแคน 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านตำแย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านดอนหมี 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านสระบาก 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
74 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองฮี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านเครือซูด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านหวาย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
82 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 11 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
83 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านนาข่า 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านนาค่าย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านหนองแสน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
92 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านดง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านแคน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 10 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
104 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
105 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านไก่นา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านหนองบึง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 12 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 11
110 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านดงแคน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
113 โรงเรียนศุภประภา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
115 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านหนองปอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านดู่ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหัวงัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
133 โรงเรียนบ้านหนองแคน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
134 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านป่าแดง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
136 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
140 โรงเรียนบ้านหนองสระ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านสระบัว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านคึมบง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านขามป้อม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
151 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโคกยาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
162 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านโพนทราย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านโนนจาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
171 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
173 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโนนแคน 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
182 โรงเรียนบ้านโพนทอง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
183 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านตาลอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านอีโต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านดงน้อย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
207 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
208 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
209 โรงเรียนบ้านหนองผง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
211 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
212 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]