หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางลาวัลย์ นนทะสี โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อันไชยบุญโรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู กรรมการ
3. นางแสงเดือน อินทร์วังดู่ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน กรรมการ
4. นางสาววริสราภรณ์ จันทะพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วกรรมการ
5. นายศุทธวีร์ สีหาบุญจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ นนทะสี โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ อันไชยบุญโรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู กรรมการ
3. นางแสงเดือน อินทร์วังดู่โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน กรรมการ
4. นางสาววริสราภรณ์ จันทะพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วกรรมการ
5. นายศุทธวีร์ สีหาบุญจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายธนูศิลป์ บัวบุญ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า ประธานกรรมการ
2. นางวลี ลิไธสง โรงเรียนบ้านเขวาไร่กรรมการ
3. นางสวรรค์ ผึ่งบรรหารโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย กรรมการ
4. นางทับทิม สิงห์สีโว โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางอุมาพร บุญถมโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางลำดวน ยอดสะเทินโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
2. นางบุรีรัตน์ มติกรกุลโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายนวภัทร แสงห้าวโรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวภีระพร ตะโคตรโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ จันทเขตโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางลำดวน ยอดสะเทินโรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ
2. นางบุรีรัตน์ มติกรกุลโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา กรรมการ
3. นายนวภัทร แสงห้าวโรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวภีระพร ตะโคตรโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ จันทเขตโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางพวงพยอม บุญตาแสงโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ กางสำโรงโรงเรียนกู่สันตรัตน์ กรรมการ
3. นายสุพล แสงกะลาโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
4. นางสาวอุไรทิพย์ ยังสังกัดโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ปะวาระณะโรงเรียนบ้านโนน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางวรกมล ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ ประธานกรรมการ
2. นางกัณหา แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
3. นางนิตยา พลสีขาว โรงเรียนบ้านหนองผง กรรมการ
4. นางยุพยงค์ เสตเตมิย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการ
5. นางรัชนี วงค์วิลาศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวรกมล ปัตตาเนย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ ประธานกรรมการ
2. นางกัณหา แก้วงาม แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
3. นางนิตยา พลสีขาว โรงเรียนบ้านหนองผงกรรมการ
4. นายยุพยงค์ เสตเตมิย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการ
5. นางรัชนี วงค์วิลาศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวิชัย แผงบุดดา โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ ประธานกรรมการ
2. นายปทุมทิพย์ โคตุทา โรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
4. นางจำเนียร ปะเมนาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการ
5. นางสาวกฤตยา เพ็งแก้วโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย แผงบุดดา โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ ประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ โคตุทาโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางสายศิลป์ เจริญพันธุวงศ์ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
4. นางจำเนียร ปะเมนาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวกฤตยา เพ็งแก้วโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอินเดีย เสี่ยงบุญโรงเรียนบ้านหนองป้านประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไชยหงษาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ พิมพ์สิม โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
4. นางเปรียญ หอมทอง โรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการ
5. นายสกล ผือโยโรงเรียนบ้านสนาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพิกุล ปัทมาตรโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ ประธานกรรมการ
2. นางแวว เที่ยงราชโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก กรรมการ
3. นางเกษร เอกวงษ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นกรรมการ
4. นางสุรัตน์วดี โนศรีโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการ
5. นางสุมนา แสนเสนา โรงเรียนบ้านหนองผงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางพิกุล ปัทมาตรโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ ประธานกรรมการ
2. นางแวว เที่ยงราชโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก กรรมการ
3. นางเกษร เอกวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นกรรมการ
4. นางสุรัตน์วดี โนศรีโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางสุมนา แสนเสนาโรงเรียนบ้านหนองผงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายศรายุช เชาว์ชาญ โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ประธานกรรมการ
2. นางวรรดารัตน์ พลจันทึกโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ทะราศรี โรงเรียนบ้านสระบากกรรมการ
4. นางปราณี ปะมาคะมาโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี กรรมการ
5. นางพรรณี ปาปะไพโรงเรียนชุมขนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสมพร แข็งพิลาโรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก ประธานกรรมการ
2. นางอรชุมา วิเศษดีโรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการ
3. นายภานุพงศ์ นามปักใต้โรงเรียนบ้านหนองป้าน กรรมการ
4. นายบุญคง บินไธสงโรงเรียนบ้านนาภู กรรมการ
5. นายวีระพันธ์ สังฆมณีโรงเรียนบ้านเสือโก้กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ มิทราวงศ์โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ประธานกรรมการ
2. นางปิยะดา เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวโสภาลักษณ์ ทับโททับไทย โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางปริศนา ยอดสะเทินโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นายปานชัย ปาปะไพโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ กาหลงโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนประธานกรรมการ
2. นายภัคร์พล ขันชวาโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการ
3. นางสมปอง วงศ์นิฐามิษโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
4. นางวิไล ภูทองโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้กรรมการ
5. นางนัยนา เอกศิริโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ กาหลงโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนประธานกรรมการ
2. นายภัคร์พล ขันขวาโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ กรรมการ
3. นางสมปอง วงศ์นิฐามิษ โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
4. นางวิไล ภูทองโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้กรรมการ
5. นางนัยนา เอกศิริโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยวัฒน์ บุญบรรจงโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประธานกรรมการ
2. นายอิสระ สิงห์วิสุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวทิพย์คัมพร จันทพรม โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางสิรินาถ วงศ์สามารถโรงเรียนบ้านมะโบ่ กรรมการ
5. นางสุพนิต เหมือนสิงห์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ เมิกข่วงโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ ประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา อินทรศิลาโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นางศิริกุล ภูมินาโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
5. นางเนตรดาว อุ่นพิกุลโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุริยาโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ ประธานกรรมการ
2. นางสาวทองพันธ์ ศิลารัตน์โรงเรียนบ้านเขวาไร่กรรมการ
3. นายสมคิด บานเย็นโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการ
4. นายอำนาจ ขอเหล็กกลางโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ระวะใจโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายขวัญชัย มะธุเสนโรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญมี มุ่งชูโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสุภัคดิ์ พลเสนโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคกรรมการ
4. นายบัว ชนะบุญโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
5. นางสมจริง โพคันโยโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ วรเนตรโรงเรียนบ้านโกทา ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร ลีสีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ มะเสนะโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา เมืองแสนโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นางสาวชนินทรา ปางลีลาศโรงเรียนบ้านนบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางยุภาพร มะโนชาติโรงเรียนบ้านแคน ประธานกรรมการ
2. นายนิน พุดสีโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
3. นายกรณ์ฐิวัสส์ สุทธิสาโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ อะโนโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาวกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ อรุณโณโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เมิกข่วงโรงเรียนบ้านโพนทรายประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี ศรีวงยางโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
3. นายพันธศักดิ์ อุปเทห์โรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
4. นายศุภชัย หาวิเชียรโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นางพรกมล ไทยวิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ อัครเสริญโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสนิท นามวิชาโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นางชนากานต์ กาหลง โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ คงสมหวังโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นางสาวอัชรายุ ชูชะกาโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ อัครเสริญโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสนิท นามวิชาโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นางชนากานต์ กาหลงโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ คงสมหวังโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางสาวอัชรายุ ชูชะกาโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสงโรงเรียนบ้านสระแคนประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ปิดตาทะสาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายสัญญา วันดีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
4. นายสมสมัย วรรณปะเกโรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
5. นางประมุข สุริยภาพโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลาโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา บุญไชยโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ นครศรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายชัยชาญ อะโนโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาวกรรมการ
5. นางสาวเย็น กะวิเศษโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ อุทปาโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้วโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
3. นายพิทยา ลาพรมมาโรงเรียนบ้านโนนจานวิทยากรรมการ
4. นางชุลีรัตน์ ช่วยไธสงโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นายวิพล ปาปะขำโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอนุวัตร สิทธิเสรีโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกัญญา ศรีความโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวโสภาลักษณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางอารีวงค์ เดาขุนทดโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางฉันท์หทัย พรมนาเสียวโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุทิน ทองดวงโรงเรียนบ้านหนองเลาเหลาอีหมันประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ นันทะเสนาโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายประหยัด โมกศรีโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
4. นายไพศาล มุ่งอุดทาโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร สอนสุระโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี จันทะคามโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
3. นางสุนทรี ไชยดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายสนั่น จันบัวคุณโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางปนัดดา ราชพันแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ทองยศโรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางสกุล คำพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ แสงธนูโรงเรียนบ้านสระบากกรรมการ
4. นางดุษฎี วัฒนราชโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
5. นางสุวณี สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นางปานิสรา มะหัดโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายเจดีย์ สังฆพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นางดาราวรรณ ดวงมาลัยโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ดวงจันทร์โชติโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา ปาปะเถโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายษุสันต์ อวิรุทธพาณิชย์โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการ
3. นางสุกัญญา ปัตตาเนย์โรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นางปาณิสรา เรืองบุญโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่กรรมการ
5. นางพูนพิศ อุ่นศิริวงษ์โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แก้วเกษเกลี้ยงโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ ศรีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองผงกรรมการ
3. นายคำพันธ์ ลีหล้าน้อยโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
4. นางมณีวรรณ จิตมั่นโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ ปินะเลโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายปรีชา พุทธลาโรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. สิบเอกอดุลย์ พานเมืองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
4. นางสาวชนิกานต์ ทานะขันต์โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
5. นายวินิจ มณีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางพรรณี เสี่ยงบุญโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์พงษ์ สุขศรีโรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์กรรมการ
3. นายจิราวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วกรรมการ
4. นายสมจิตร์ ประทานังโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นางปนัดดา ธนกิจโสภณโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิรัตน์ เนื่องศรีโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ์ ทองจำปาโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ปะนามะเกโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
4. นายประวัติ ศิริวงษ์โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
5. นายธนุชัย ดาหาญโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมาธิ พินิจกิจโรงเรียนบ้านเม็กดำประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บูรณธนิตโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีโนรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
4. นายสมบัติ อัครเสริญโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
5. นางสาวณภัสนันท์ ชาวแขกโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมานิต ประจุดทะเนย์โรงเรียนบ้านประแหย่งประธานกรรมการ
2. นายนเรศ บุญไชยโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)กรรมการ
3. นายวรวุฒิ ปะกำแหงโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ จันทร์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านโนนจานวิทยากรรมการ
5. นายพรชัย มากมนโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนายบุญเรือง ปินะสาโรงเรียนบ้านหนองจานบุลานประธานกรรมการ
2. นายนายปัญญา มาลามโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายสนอง โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นายวิเชียร เทียงดาห์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายจำเริญ หลวงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนายบุญเรือง ปินะสาโรงเรียนบ้านหนองจานบุลานประธานกรรมการ
2. นายนายปัญญา มาลามโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายสนอง โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นายวิเชียร เทียงดาห์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายจำเริญ หลวงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ปะกำแหงโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา แสงยศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
3. นายถนอม ประมาคะเตโรงเรียนเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวสิริยากร สีมาพลโรงเรียนบ้านโนนจานวิทยากรรมการ
5. นางธัญทิพย์ อัครเอกนิธิภัทรโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเบิก สัตย์สุขยิ่งโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็งจิต คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสงวน อุปนิตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นางรวงทอง โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเบิก สัตย์สุขยิ่งโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็งจิต คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสงวน อุปนิตย์โรงเรียนหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นางรวงทอง โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านหนองแสนประธานกรรมการ
2. นายสากล เนตะวงศ์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
3. นางบังอร สมบัติโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
4. นายอัฒพงษ์ เทียงภักดิ์โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
5. นายฐิติกร ปิตโตโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชายชาญ พลสอนโรงเรียนบ้านปลาขาวประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ พาโนมัยโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
3. นายศักดิ์ดา เปยะกังโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
4. นายอัษฎากร เกตมาลาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสมัย คุณสีขาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ ยศพลโรงเรียนชุมชนนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ อนนท์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสมจิต สีหาบุญทองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นายอนันต์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นายวรเศรษฐ์ กิตติธราสัณห์โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโยโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขามประธานกรรมการ
2. นายนิยม หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ คุณเวียนโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
4. นางดารณี เสวตโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายศักดิ์ แก้วอมรโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโยโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขามประธานกรรมการ
2. นายนิยม หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ คุณเวียนโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
4. นางดารณี เสวตโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายศักดิ์ แก้วอมรโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเทิดไท รัตนธรรมโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วังหนองเสียวโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
3. นางสาวอภิรัชพร ทิ้งแสนโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
4. นายถาวร ตาพลโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายเรืองเดช เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกประธานกรรมการ
2. นายกาสี ยกน้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
3. นางเกศกนก วงษ์นอกโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางสาวกันติชา ปิดตาทะโนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
5. นางสุข กุลโพนเมืองโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายเรืองเดช เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกประธานกรรมการ
2. นายกาสี ยกน้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
3. นางเกศกนก วงษ์นอกโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางกันติชา ปิดตาทะโนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
5. นางสุข กุลโพนเมืองโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ปะนันโตโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสุคนทิพย์ สาทองขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางอัญชลี หรพร้อมโรงเรียนเสือโก้กกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายดาวเทียม บุรีมาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมควร ผาวงษาโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
3. นายบุญชู ชินภาโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายสำเนียง สายาสะอาดโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
5. นายทองอินทร์ เตชะแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ชุมพลโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
3. นางสนอง พรมโนนศรีโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
4. นายไฉน นามมุงคุณโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นางหนูไกร อินละครโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแคนประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ บัวรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
3. นายจรินทร์ คณะศรีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ พรมชัยโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นางพนิดา บุญพระธรรมโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายถาวร บุ้งทอง โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการ
3. นายนิพนธ์ มาระตาโรงเรียนบ้านเสือโก้ก กรรมการ
4. นายปรัชญา ดงงามโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ทองยศโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายถาวร บุ้งทอง บุ้งทองโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
3. นายนิพนธ์ มาระตาโรงเรียนบ้านเสือโก้ก กรรมการ
4. นายปรัชญา ดงงามโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ทองยศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ มีไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
3. นางสุนีพร รัฐการวิวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนหมีกรรมการ
4. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นายสุเมธ เจริญภูมิโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ มีไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
3. นางสุนีพร รัฐการวิวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนหมีกรรมการ
4. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นายสุเมธ เจริญภูมิโรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทองคูณ สีหาบุตรโตโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อุตรัศมีโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นายนราวุธ โคนะโรโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการ
4. นายนิคม ฆารสว่างโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
5. นางเข็มทอง โพธิ์แสงดาโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ทองดวงโรงเรียนกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ ปาปะในโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายประจักษ์ คำภะวาโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นางประนอม เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ทองดวงโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนหัวดงกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ ปาปะในโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายประจักษ์ คำภะวาโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นางประนอม เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พิชญ์ ดอนเหนือโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วประธานกรรมการ
2. นายอำพล นามเชียงใต้โรงเรียนปลาขาวกรรมการ
3. นายทวี ปุริเสโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช กรรมการ
4. นางวันทนีย์ สกุลจรโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางสาวธติมา พันบุดดาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สาทองขาวโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ประธานกรรมการ
2. นายนายปัญญา ทบศรีโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นางพิกุล เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ฤทธิ์ยามโรงเรียนมะโบ่กรรมการ
5. นางหนูลักษณ์ ใจดีโรงเรียนบ้านซาดฝางหัวเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธัช ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านหนองแต่น้อยประธานกรรมการ
2. นายสำรวย เสริมทรงโรงเรียนห้วยหลาวกรรมการ
3. นายสกุลเดช ศรีโทโคตรโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ศรีฤาชาโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
5. นางสาวจิรวดี วิไลพรหมโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสำเรียง เชาระกำโรงเรียนนาข่าประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย มูลพานิชโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
3. นายอำนวย สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นายเพียร ยางงามโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการ
5. นางลักษมี เทียบคำโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสำเรียง เชาระกำโรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐชัย มูลพานิชโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
3. นายอำนวย สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นายเพียร ยางงามโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการ
5. นางลักษมี เทียบคำโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ไชยอาลาโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางปาริชาติ แผงบุดดาโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย กรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ ลออภักตร์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิทูล พันเทศโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ พรหมคุณโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นายอำนวย วงสีสาโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นายพงศกร บุราณรมย์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นายโสภณ สิงห์สีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐกิตต์ บัณฑิตย์อารีย์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายโอสถ ศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นางสาวอุลัยกรณ์ ประสีระเกโรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายณัฐกิตต์ บัณฑิตย์อารีย์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายโอสถ ศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นายนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นางสาวอุลัยกรณ์ ประสีระเกโรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทบหลงโรงเรียนบ้านหัวสระประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ ปะวะเสริมโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ จันทรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางบุญเสริม ทองยศโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางปภาวรินท์ หัตถสินธุ์โรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางขยัน คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางขยัน คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทานะขันธ์ โรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อินทโสภา โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางขยัน คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทานะขันธ์ โรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อินทโสภา โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางขยัน คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทานะขันธ์ โรงเรียนบ้านโนนแคน กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อินทโสภา โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วสียา โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางขยัน คชโคตร โรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อินทโสภา โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางขยัน คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรี โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ทานะขันธ์ โรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางขยัน คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ระถีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ กรรมการ
4. นายวานิช ชินโคตรโรงเรียนเทศบาลนาเชือก กรรมการ
5. นายยุทธภูมิ แอมนนท์โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิชิต มะหัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ประธานกรรมการ
2. นางบังอร เตียนพลกรังโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ พุ่มอยู่โรงเรียนบ้านหนองกลางโคกกรรมการ
4. นายอรรณพ เจริญทวีโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจรัส มุ่งชูโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางปภิญญา แสงสุริยาโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
3. นายถาวร มนตรีโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางปิยะมาศ ศรีธิสารโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นายชัชวาล บุบผโชติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ โรงเรียนบ้านเสือโก้กประธานกรรมการ
2. นางเทพทอง อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการ
3. นายเสถียร จันทร์ชูเสถียรโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางมยุรี บุญบรรจงโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางปัตถา บุญพระธรรมโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กร กมลคุณพนาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
3. นางโฉมยุพิน หนองสีโรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เบ้าหัวดงโรงเรียนบ้านนาภู กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ กิ่งพานโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า โรงเรียนบ้านโนนท่อน ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา สตานิคมโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา กรรมการ
3. นายทองสุข รำมะนา โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านดงแคน กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวานิช จรรยาโรงเรียนบ้านหัวหมู ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สุทธิสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
3. นางละมัย ปาปะขำ โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
4. นายเถวียน ดงเรืองศรีโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มะหัดโรงเรียนบ้านหวาย ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ธรรมอินทร์ โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
3. นางภูษณิศา สุนนทราชโรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็นกรรมการ
4. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5. นางอมรพรรณ สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านนาภู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรภานุพงศ์ สุนทราโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ก้านโสภาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นางทัศนีย์ กำมะไชยคำโรงเรียนบ้านมะโบ่ กรรมการ
4. นางสาวอนัญญา หารีโรงเรียนบ้านนาข่า กรรมการ
5. นางสาวภธิดา กาฬภักดีโรงเรียนบ้านหนองหน่อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรคพล ลุยตันโรงเรียนบ้านตาลอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ปาริโตโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ทาอามาตย์โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ สุทธิยา โรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
5. นางสาวทรรศน์วรรณ พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านนาข่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวี สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา เฒ่าสีสุราชโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นางอุษมณฑ์ บ้งกาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสาวญาณ์ณิศา บุตรวิเศษโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
5. นางวิไลจิตร ดงชะสิงห์โรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอัมพร คำบุญเรือง โรงเรียนบ้านโนนแร่ประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ ทองกองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
3. นางสมควร สีเชียงหาโรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ฃฃเที่ยงราชโรงเรียนบ้านนาภู กรรมการ
5. นายบรรเทิง รัตนเถราโรงเรียนแวงนคร "สังฆวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ตาลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา สัตนาโค โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
3. นางสาวรัชวรรณ เทียมพยุหาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางบุษกร ผือโยโรงเรียนบ้านสนาม กรรมการ
5. นางสายฝน อัปมะโนโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายเสน ธนบุรีโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ทะสุนทรโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางจันทร์ศรี จำละครโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
5. นายภูตะวัน วรนันทการกิจสพป.มค.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฐมพงษ์ อัปมระกา โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายสุริโย ปุริโสโรงเรียนบ้านหัวสระกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี กุลนิตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นางพิไลวรรณ์ วัชรสุนทรโรงเรียนอนุบาลนครจำปาศรีกรรมการ
5. นายสุวิทย์ คำมณีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรมโนนศรีโรงเรียนบ้านนาค่าย ประธานกรรมการ
2. นางทองทิพย์ ประทุมเหง่าโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการ
3. นางวรรณภา ลมสมบุตรโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องกรรมการ
4. นางรัชนี ศรีมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ปุริโสโรงเรียนบ้านตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ ศิริโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
3. นายวิชัย แคนสุขโรงเรียนบ้านหนองคูไชยกรรมการ
4. นายดิเรก เศรษฐกิจโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
5. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายไกรศรี โคตรมีโรงเรียนบ้านเหล่าค้อประธานกรรมการ
2. นางวีรินทร์ ชูทรัพย์ทวีกุลโรงเรียนบ้านโนนจานวิทยากรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก จักรทุมโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางบัวผัน เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายชัยศักดิ์ พันต้นโรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลานประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ขานรินทร์โรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
3. นางพิสมัย สีทอนสุดโรงเรียนบ้านเมืองเตากรรมการ
4. นางพิกุล ไตรโพธิ์ท่อนโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางพันธ์ทิพา เสนาเสถียรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสกุล กุลนิตย์โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจารี สีลาวันโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวผ่องณภา ใจทาโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
4. นางธนิดา ปะระทังโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
5. นางมยุรี สุดตะนาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายทองไสย หวลคิดโรงเรียนบ้านเตาบ่ากรรมการ
3. นายสถิต ปาปะขาโรงเรียนโนนท่อนกรรมการ
4. นายประจักษ์ เทียงดาห์โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)กรรมการ
5. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรังโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายประมวล คงทรงโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ แก้วหานาทโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
3. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรังโรงเรียนบ้านงัวบากรรมการ
4. นายทวิทย์ มะธิปิไขโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นางสวรรยา วัชรานุสรณ์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายนายประยูร นางสีคุณบ้านหนองบัวสันตุประธานกรรมการ
2. นายโภนิรวิทธ์ โพธิ์พันไร่บ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการ
3. นางสาวนิศากร พิกุลอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาวนจรินทร์ เอกรักษาบ้านนาเลากรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ มะธิปิไขอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประยูร นางสีคุณบ้านหนองบัวสันตุประธานกรรมการ
2. นายโภนิรวิทธ์ โพธิ์พันไร่บ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการ
3. นางสาวนิศากร พิกุลอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาวนจรินทร์ เอกรักษาบ้านนาเลากรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ มะธิปิไขอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธงชัย ดาวยันต์บ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.อุทร ซุ้ยไกรบ้านนางเลิ้งโคกล่ามกรรมการ
3. นายสมเดช ประทุมทองบ้านดงกรรมการ
4. นายถาวร ฉายประดับอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
5. นายเจริญ โยวะผุยชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
6. นายบุญจันทร์ แก้วสังข์บ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
7. นายคะนอง อินละครเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุจิตร ปานจำลองบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน สีอนนบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
3. นายประจันทร์ พูลเพิ่มชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ อินโทโล่บ้านหนองไฮกรรมการ
5. นายหอมรับ ซุ้ยไกรบ้านหนองบึงกรรมการ
6. นายวิเชียร กุลธินีบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ ปัตตาโพธิ์บ้านดงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประดิษฐ์บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการ
3. นางไมตรี คำบอนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
4. นายประจักษ์ ภูมิศรีจันทร์บ้านโนนสูงดอนหลี่กรรมการ
5. นายกิตติจร ประจะเนย์บ้านหนองคลองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ปัตตาโพธิ์บ้านดงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประดิษฐ์บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการ
3. นางไมตรี คำบอนบ้านโนนสูงดอนหลี่กรรมการ
4. นายสุระ ธีรวัฒนกรบ้านหนองบัวคูสองห้องกรรมการ
5. นายกิตติจร ประจะเนย์บ้านหนองคลองใหม่ฯกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประจันทร์ บุตรวิเศษบ้านโคกเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาคร ภูมิปรัชญาบ้านอีโต้กรรมการ
3. นางสาวแพรวชนก แน่นชารีบ้านโกฑากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์บ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นายเสืมอน สิทธิจันทร์บ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมัย ศาลาจันทร์บ้านหนองปอประธานกรรมการ
2. นางกรรณืการ์ พัฒนนิติศักดิ์บ้านเม็กดำกรรมการ
3. นางวรากร ศรีอำรุงบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นายรุจิรา แดงจันทึกบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ปักเขตานังบ้านดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม มาอ้นบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี นพผลบ้านเหล่าค้อกรรมการ
3. นางโสภา คุณโนชุมชนบ้านดงบังกรรมการ
4. นางปราณี มติกรกุลบ้านหัวหมูกรรมการ
5. นายวัฒนสิทธฺ์ แก้วสิทธิ์บ้านโนนแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายประภาส ไชยหงสาบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นางสาวพุฒตาล ไวยสุภีบ้านเม็กดำกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ร่มเย็นบ้านหนองคลองใหม่ฯกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ พัฒนอำพันธุ์บ้านเมืองเสือกรรมการ
5. นางปัญจพร พันสุดน้อยชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมันกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายปริวรรต น้อยตาแสงโรงเรียนป่าตองหนองงูประธานกรรมการ
2. นายรักวิทย์ ภวภูตานนท์โรงเรียนสนามกรรมการ
3. นางสาววิราวัลย์ ศรีกระทุ่มโรงเรียนสระบากกรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา วงวิลาสโรงเรียนศาลากรรมการ
5. นายธรรมรักษ์ เพียรดวงษ์โรงเรียนโคกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพรเถลิง วิสุงเรโรงเรียนนาฝายเหล่าหุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ คำสมบัติโรงเรียนป่าแดงกรรมการ
3. นางมนิดา สุชาติพงษ์โรงเรียนหนองป้านกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร การบรรจงโรงเรียนมะโบ่กรรมการ
5. นายรังสรรค์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อุทปาโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางนวพร นุ่นหลักคำโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
4. นายพรพจน์ แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นายวรากร ปะตังทะโลโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเกตจันทร์ เหมือนสิงห์โรงเรียนบ้านตำแยโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสังคม ทองดวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมันกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ พันบุญมาโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการ
4. นายทองชัย ภูตะลุนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นายยุทธศาสตร์ ปะนามะทังโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ สีหาบุตรโตโรงเรียนบ้านไกนาประธานกรรมการ
2. นายนันทพัทธ์ นาคเสนโรงเรียนบ้านหัวสระกรรมการ
3. นายศรายุทธ พุทธลาโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
4. นางสาวเพชรศิริวรรณ อินธิสารโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางกิตติภูมิ สาชะรุงโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านหนองนาในประธานกรรมการ
2. นายบุรี ปาปะตังโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางสาวกรรวีณ์ ไชยสารโรงเรียนบ้านโนนจานวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ปะระตะโกโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางสาธุตา เลื่อมใสโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมเพชร มัชปะโมโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ศิริกิจโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ ปะสาวะเทโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พาโนมัยโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
5. นางสาววนิดา จันทราโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญทอม บุญยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องประธานกรรมการ
2. นายสุพล โคตรสังข์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นายวีระพล โคตรดีโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวสุจิตตา อาสาภาโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
5. นายคเชนทร์ชัย สุระพลโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นิกรแสนโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายคมสันต์ เสนาคำโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
4. นายบุญร่วม บุตรทาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายอนันต์ โสภาใฮโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นิกรแสนโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายคมสันต์ เสนาคำโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
4. นายบุญร่วม บุตรทาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายอนันต์ โสภาใฮโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นิกรแสนโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายคมสันต์ เสนาคำโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
4. นายบุญร่วม บุตรทาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายอนันต์ โสภาใฮโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นิกรแสนโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายคมสันต์ เสนาคำโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
4. นายบุญร่วม บุตรทาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายอนันต์ โสภาใฮโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวาณิชโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทองหล่อโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจิรวดี วิไลพรหมโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ม่วงวันดีโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นายทองกร กางโสภาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวาณิชโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทองหล่อโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจิรวดี วิไลพรหมโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ม่วงวันดีโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นายทองกร กางโสภาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวาณิชโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทองหล่อโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจิรวดี วิไลพรหมโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ม่วงวันดีโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นายทองกร กางโสภาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวาณิชโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ทองหล่อโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจิรวดี วิไลพรหมโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ม่วงวันดีโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นายทองกร กางโสภาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะโรงเรียนบ้านจอกขวางประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ช่างสากลโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็กกรรมการ
3. นางสัมพันธ์ อุดมศิลป์โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ บำรุงโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นายสุวิทย์ชัย เจริญวิริยะสุขโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญารัตน์ พานเมืองโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายธวัช สุริยภาพโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ แยงคำโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางพิญาภรณ์ พินิจโรงเรียนบ้านสระแคนกรรมการ
5. นายอดิศร บุดดีสีโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายทวีวัฒน์ เสนาคุณโรงเรียนบ้านเครือซูดประธานกรรมการ
2. นายประเวศ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นายบุญมี บุญมีโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ กรรมการ
4. นายจรรรงค์ ภูมินาโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ พลอ่อนสาโรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจอมพล กงคูคำโรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ปินะเกโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
3. นายคัมภีร์ เวฬุวันในโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย กรรมการ
4. นายโอสถ ศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
5. นายสมหวัง มาแก้วโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีอำนาจ ภาภักดีโรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคูประธานกรรมการ
2. นางจินดา กองสาโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บูรณธนิตโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายสุภาพร วัฒนาบุตรโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวนงนุช มหาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางธัญธร เศษคึมบงโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางทองเลื่อน เหลืองทองโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางบังอร วรรณปะโพธิ์โรงเรียนตำแย (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางปิยวรรณ สิงห์ชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายชารี ปาปะไพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤบล ธรรมพลโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นางนันทิยา สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
4. นางอรสกุล จันทะรังโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
5. นางพันทิพา ปัจจังคะตาโรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชารี ปาปะไพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤบล ธรรมพลโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นางนันทิยา สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
4. นางอรสกุล จันทะรังโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
5. นางพันทิพา ปัจจังคะตาโรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอัมพร ยอดสะเทินโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางบรรจบ เตชะแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายประเวช สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
4. นายเทียบศักดิ์ โสมีโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้กรรมการ
5. นายชัยศิลป์ ปะระตะโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชูสง่า นัยวัฒน์โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือประธานกรรมการ
2. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
3. นายทวีศิลป์ นางวิเศษโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสุกัญญา ปุริเสโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นางสาวณัฐณิชา ดำรงกิจเจริญโรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายชิน เภาพานโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภกัญญา พิลานนท์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางกุลธิดา ภารวงษ์โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ
4. นางรังศรี เรืองพิสิฐโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
5. นางทรัพย์ อารยสมโพธิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนบ่อประธานกรรมการ
2. นางบริสุทธิ์ มะธิมะนังโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางประไพ บัวสุคนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายอดุลย์ นาจรูญโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวฯกรรมการ
5. นายช่อรัตนา ปัททุมมาโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชัยศักดิ์ พันต้นบ้านกุดนาดีโนนลานประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง ประวันเทาป่าตองหนองงูกรรมการ
3. นางบุษบา คงทนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสมพิศ คงทรงบ้านดงกรรมการ
5. นางพรรณนา ขัตฤกษ์บ้านนกเหาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายธงชัย แก้วอาจบ้านจตุตามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน คลื่นสนั่นบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
3. นายวชิราวุธ รินทะลึกอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
4. นางยุพา ชาวพงษ์บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางพิศมัย ยกน้อยวงษ์บ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ศรีประดู่บ้านหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางสาวนาเลา ทิพย์อำนวยบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางจงกล ต่อโชติบ้านโพธิ์สองห้องวืทยากรรมการ
4. นางดวงใจ ขวัญบุญจันทร์บ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี ศรีกระทุ่มบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายคัมภีร์ ล่อดงบังพยัคฆภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ปิดตังนาโพธิ์ชุมชนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมันกรรมการ
3. นายทองมา ปัดตาปัดโตบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางวราภรณ์ มาตามูลบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ พนาดรบ้านหนองแฮหนองเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์บ้านสนามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชยดา ใจภักดีบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นางดวงตา เจิดดีสกุลอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางละไม พิเศษบ้านจอมพะลานกรรมการ
5. นางสาววรรณวิษา พวงสีเคนโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเพ็ญศรี ศรีสุนาถรร.บ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสินันญา วาปีทะรร.บ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
3. นางราตรี สีหาบุญทองรร.อนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ ภูมาศรร.บ้านนาข่ากรรมการ
5. นางชโลทร เหล่าศรีรร.อนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรรณี สีงหะสุริยะรร.บ้านนาภูประธานกรรมการ
2. นางนิพพา มีไธสงรร.บ้านปอพานหนองโนกรรมการ
3. นายวันชัย อุทธารนิชรร.ชุมชนกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นางบัวพัน บุญรัตน์รร.บ้านหนองบัวครูสองห้องกรรมการ
5. นางสุวรรณ ปาลีรร.บ้านโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจามรี ลอยนอกโรงเรียนบ้านห้วยหินประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ กันดุลย์โรงเรียนหนองผือกรรมการ
3. นางอรอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนตำแย (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางปนัดดา บำรุงโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางสาวลิขิตไทย ภูมิกาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ กันดุลย์โรงเรียนบ้้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางจามรี ลอยนอกโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางปนัดดา บำรุงโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นางอรอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางลิขิตไทย ภูมิกาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ กันดุลย์โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางจามรี ลอยนอกโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางปนัดดา บำรุงโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นางอรอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางลิขิตไทย ภูมิกา โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกำจัด พุ่มซ้อนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา วาปีสาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวบุษกร ปาปะขาโรงเรียนบ้านปะแหย่งกรรมการ
4. นางบริสุทธิ์ มะธิมะเนาว์โรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นางสาวธัญนันท์ นครศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุกัณฑ์ โสภากาลโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพิมล อามาตร์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ อุตสาห์โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
4. นางสาวธัญญธร มูลธราโรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยากรรมการ
5. นางสาวปทิตญา สืบพันธ์โพธิ์โรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพลวัตร วัฒนบุตรโรงเรียนบ้านโนนจานประธานกรรมการ
2. นางฉวี จันทร์พลโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณีวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวสมพร คำกองโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
4. นางภคพร มูลทราโรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)กรรมการ
5. นางนริศรา วัฒนขำโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ทองนาคบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงส์กรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ทองนาคบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ยืนสุขบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ทองนาคบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ทองนาคบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ทองนาคบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ทองนาคบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ทองนาคบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ อินทะมนต์บ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี รามัญบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
3. นางสุขสันต์ ยืนสุขบ้านหนองข่ากรรมการ
4. นายสุเทพ ทองนาคบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ คำภักดีบ้านตำแยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายนุกูล สิงห์สุพรรณรร.บ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสนสุขบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายบัวผัน สุระมาศบ้านหวายกรรมการ
4. นางนิรมล จันโทสุทธิ์บ้านหนองเหล่ากรรมการ
5. นางนงนุช ฤทธิสิงห์บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนุกูล สิงห์สุพรรณบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสนสุขบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายบัวผัน สุระมาศบ้านหวายกรรมการ
4. นางนิรมล จันโทสุทธิ์บ้านหนองเหล่ากรรมการ
5. นางนงนุช ฤทธิสิงห์บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนุกูล สิงห์สุพรรณบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสนสุขบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายบัวผัน สุระมาศบ้านหวายกรรมการ
4. นางนิรมล จันโทสุทธิ์บ้านหนองเหล่ากรรมการ
5. นางนงนุช ฤทธิสิงห์บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนุกูล สิงห์สุพรรณบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสนสุขบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายบัวผัน สุระมาศบ้านหวายกรรมการ
4. นางนิรมล จันโทสุทธิ์บ้านหนองเหล่ากรรมการ
5. นางนงนุช ฤทธิสิงห์บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนุกูล สิงห์สุพรรณบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสนสุขบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายบัวผัน สุระมาศบ้านหวายกรรมการ
4. นางนิรมล จันโทสุทธิ์บ้านหนองเหล่ากรรมการ
5. นางนงนุช ฤทธิสิงห์บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนุกูล สิงห์สุพรรณบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสนสุขบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายบัวผัน สุระมาศบ้านหวายกรรมการ
4. นางนิรมล จันโทสุทธิ์บ้านหนองเหล่ากรรมการ
5. นางนงนุช ฤทธิสิงห์บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนุกูล สิงห์สุพรรณบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสนสุขบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายบัวผัน สุระมาศบ้านหวายกรรมการ
4. นางนิรมล จันโทสุทธิ์ บ้านหนองเหล่ากรรมการ
5. นางนงนุช ฤทธิสิงห์บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไกรทอง พนาดรบ้านหนองแฺฮหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นางนิตยาพร โนนวิเศษบ้านมะโบ่กรรมการ
3. นางสาวมนัชญา ปะตาระใสราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
4. นายเลื่อน แก้วดีบ้านเตาบ่ากรรมการ
5. ว่าที่ ร.ต.สินสมุทร จันทล่ามพี่เลี้ยงเด็กพิการกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ ศิริสอนโรงเรียนบ้านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางวรรณา พลสอนโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางสาวประดับ ปะกิลาภังโรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้งกรรมการ
4. นางพวงทอง ทบซินโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
5. นางเยือน หลาบสีดาโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา โคตรสารโรงเรียนบ้านเมืองเตาประธานกรรมการ
2. นางบัวไข เทียบโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวนัทญา ปุริไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
4. นางสาวชลดา จันทะแสงโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรีอกรรมการ
5. นางสุจิตรา ปาปะไพโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมลรัตน์ ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานประธานกรรมการ
2. นายมานิต อาจนิยมโรงเรียนบ้านโคกเต่ากรรมการ
3. นางมณีวรรณ สามูลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวยุวดี ปักสังคะเนย์โรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
5. นางทิพย์ไปรยา โชติประติยาโรงเรียนบ้านเสือโก้กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสงวน เย็นวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น ดีจันทร์โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากกรรมการ
3. นางสลักจิต บุญเข็มโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
4. นางทิพย์รัตน์ ทุมาโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นายพจนปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพทูล บุญมั่งโรงเรียนบ้านห้วยหลาวประธานกรรมการ
2. นางสาววนิสรา อ่างคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นางวังบัวบาน วิชานนท์โรงเรียนบ้านเตาบ่ากรรมการ
4. นางสุนีพร รัตน์การวิวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
5. นายปรีชาพล น้อยอามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ หัตถนิรันต์โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ โสภาชัยโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาววันดี บุตรอุดรโรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกรรมการ
4. นายนิกรณ์ วรรณปะโพธิ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางอุัจฉโรบล โยทัยเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายกิติพล ลาดนาเลาบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ทัพสุรีย์บ้านกุดนาดีโนนลานกรรมการ
4. นายทองสุข ประพันธมิตรบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ภาคไม้อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]