หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.6/1 18 พ.ย. 2559 09.00
2 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.6/2 18 พ.ย. 2559 09.00
3 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.6/3 18 พ.ย. 2559 09.00
4 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง อนุบาล 1/1 18 พ.ย. 2559 09.00
5 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง อนุบาล 1/2 18 พ.ย. 2559 09.00
6 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง อนุบาล 1/3 18 พ.ย. 2559 09.00
7 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.4/2 18 พ.ย. 2559 09.00
8 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.4/3 18 พ.ย. 2559 09.00
9 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.5/1 18 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้อง ม.3 18 พ.ย. 2559 09.00-11.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้อง ม.1 18 พ.ย. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้อง วิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้อง อนุบาล 1 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้อง อนุบาล 2 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง อนุบาล 1 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง เต็นท์หน้าสนามบาส 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ม.1 18 พ.ย. 2559 09.00-16.30
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00-16.30
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง สมุด 18 พ.ย. 2559 09.00-16.30
6 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ประชุม 18 พ.ย. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคาร 1 ห้อง ป.3 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคาร 1 ห้อง ป.4-5 18 พ.ย. 2559 13.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารหอประชุม สพป.มค.2 18 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารหอประชุม สพป.มค.2 18 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 10.00 น.
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 13.00 น.
4 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 14.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคาร 1 ห้องคุณธรรม 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคาร 1 ห้อง ป.6 18 พ.ย. 2559 09.00 - 15.00 น.
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคาร 3 ห้อง ม.1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 15.00 น.
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคาร 3 ห้อง ป. 3 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคาร 3 ห้อง ม. 3 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 09.00-11.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 09.00-14.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 13.00-15.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคาร 2 ห้อง ม.2 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงรถหน้าอาคาร ป.3 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หน้าอาคาร ป. 6 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมหน้าห้องอนุบาล 1/6 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หลังเสาธง 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร ป.5 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ใต้ถุนอาคาร ป,4 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ระเบียงหน้าห้อง ป.1/1-5 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้อง ป.1/7 18 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]