หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.3/1 17 พ.ย. 2559 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.3/2 17 พ.ย. 2559 09.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.3/3 17 พ.ย. 2559 09.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.4/2 17 พ.ย. 2559 09.00
5 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.5/2 17 พ.ย. 2559 09.00
6 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559 09.00
7 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้อง ป.1/1 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้อง ม.1 17 พ.ย. 2559 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้อง ม.1 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้องคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 2 - 30
09.00-11.30
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้องคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 2 - 30
09.00-11.30
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้อง ป.3 17 พ.ย. 2559 09.00-11.00
8 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ห้อง ป.2 17 พ.ย. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้อง วิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้อง อนุบาล 2 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 13.00-16.30
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง เต็นท์หน้าสนามบาส 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง เต็นท์หน้าสนามบาส 17 พ.ย. 2559 13.00-16.30
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ม.1 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00-16.30
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ป.2 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30
10 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามบาสเกตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 1 ห้อง ป.1 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 1 ห้อง ป.2 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 1 ห้อง ป.3 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 3 ห้อง ป.5 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 3 ห้อง ป.6 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 3 ห้อง ป.4 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร2 ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร2 ห้อง อนุบาล 2 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.1 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.2 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.3 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร2 ห้อง สังคมศึกษา 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สนามหน้าสำนักงานเขต 17 พ.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
9 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559
10 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
11 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
13 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สนามหน้าสำนักงานเขต 17 พ.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
14 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สนามหน้าสำนักงานเขต 17 พ.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 อาคารหอประชุม สพป.มค.2 17 พ.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
16 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารหอประชุม สพป.มค.2 17 พ.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
17 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อาคารหอประชุม สพป.มค.2 17 พ.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป
18 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารหอประชุม สพป.มค.2 17 พ.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามบาสเกตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคาร2 ห้อง ห้องประชุม 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00-14.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 13.00-15.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ศาลาหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ศาลาหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ศาลาหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ศาลาหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงรถหน้าอาคาร ป.3 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมหน้าอาคาร ป.2 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมหน้าอาคาร ป.ุ6 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมข้างอาคาร ป.6 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องอนุบาล 1/1 - 1/3 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องอนุบาล 1/4 - 1/6 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โดมอาคาร ป.5 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หลังเสาธง 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้องอนุบาล1/1 และ 1/2 17 พ.ย. 2559 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้องอนุบาล1/3 และ 2/2 17 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ป.1 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ป.2 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ป.3 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง สื่ออนุบาล 17 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง สมุด 17 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ม.1 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ม.1 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ม.2 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ม.2 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ม.3 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ม.3 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ป.4 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง ป.4 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
14 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
15 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
16 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง อนุบาล 1 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง เกียรติยศ 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง เกียรติยศ 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง อนุบาล 2 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้อง คอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ห้องคอมพิวเตอร์ 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ศาลาทรงไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ศาลาทรงไทย 17 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล Tel.0821517291
เจ้าหน้าที่รับผิดชอง นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี Tel.0834175668
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]