รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกรพันธุ์  มณีจักร
 
1. นางกัญญาภัค  นูวบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  สุตนนท์
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงอนิตตา  สิงห์ลี
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กชายพิชภพ  บุตรภักดี
 
1. นางแก้ว  ชุ่มอภัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุนทวงษ์
 
1. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงอาจารีย์  ชูพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์  วงศ์แสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย
 
1. นางสุภาพ  ปูนอน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงสุรภา  ประเศียรเรือ
 
1. นางมณีวรรณ  แพงเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายพงศพัคร  หนันคำจร
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  ดวงชะรา
 
1. นางคำใบ  ไชยสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงณัฐชา   กลิ่นอาจ
 
1. นางรัศมี   มาอ้น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกนกพร   แสนสุข
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เทียงดาห์
3. เด็กหญิงอรจิรา    รัตนนท์
 
1. นายชัยวัฒน์    เขียววารี
2. นางปิยนุช   นามคุณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช
2. เด็กหญิงชญานิศ  คันธพนิต
3. เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน
 
1. นางสาวปภาวดี   หริรักษ์วงศ์
2. นางสาวกนกอร  เนตรคุณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  บุญทัน
2. เด็กหญิงบุษราคัม   คุณลือชา
3. เด็กหญิงอภิญญา  สืบมา
 
1. นางสาวพรนภา   บุราณรมย์
2. นางมณีวรรณ  แพงเจริญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายกรกฎ  อภิวัฒนวรรณ
2. เด็กหญิงบุญยกร  ไชยสมคุณ
 
1. นางอนัญญา  พุทธัสสะ
2. นางชลธิชา  รักษาภักดี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงกฤติยา  อรทัย
2. เด็กหญิงธัญญธร  ศรีครไทย
 
1. นางปราณี  จงจอหอ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม
 
1. นางพัชรา  คำทอน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัยนา  บุญหล้า
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนฤมล  ไชยภัฎ
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  นาคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคำ
3. เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีคุณ
 
1. นางสาวภัทรพร  สุรรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงชลดา  ออเพชร
2. เด็กหญิงอชิรญา  สังข์เมฆ
3. เด็กหญิงอุมากร  บัวทอง
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
2. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปริยากร  ญาวงค์
2. เด็กหญิงอาทิตญา  นาถเหนือ
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  วิชานนท์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ดีรักษา
2. เด็กชายโสภณ  สารพันธ์
 
1. นายเสมอ  มะปัญญา
2. นางนงค์ลัษณ์  บุรมศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ
 
1. นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพิยดา  มูลไชยภูมิ์
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกรุงธน  องคสิน
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายตรีวิทย์  ตราเงิน
2. เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
3. เด็กหญิงเนตรนิสา  งาสีแดง
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เจริญสุข
2. เด็กชายนาวา  มามั่ง
3. เด็กชายวัชรพล  สุพร
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นางสาวจันทร์  นาถมทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา
2. เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช
3. เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วกองศรี
2. นายปฏิภาณ  นนทโส
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงรจนา  นาแก้ว
2. นางสาวรวงข้าว  มุงคล
3. นางสาวโสรญา  นาคสูงเนิน
4. เด็กหญิงโสรญา  นาคสูงเนิน
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นายสุขสันต์  มหาพรหม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญทิพย์
2. เด็กชายวัชรากร  ลี่
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยสงค์
 
1. นางสาววิยะดา  สีชมแสง
2. นางสาวทิวาวรรณ  อันแสน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรอธิปไตย  วีระการณ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  มงคลอินทร์
 
1. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์
2. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 1. นางสาวจริยาพร  เสนาฤทธิ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ซ้ายยศ
3. นางสาวสุกานดา  วงศ์สง่า
 
1. นายธราธิป  แก้วเฮ้า
2. นางสุภาภัทรา  จันทจร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายปารเมศ   เที่ยงพาที
 
1. นายพรชัย   วรรณเดช
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุภัคยาณี  วงษ์ลา
2. เด็กหญิงโฮโปยีน  สอนภ้กดี
 
1. นางศิวาพร  ร้ตนเพชร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูมีศรี
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เดชบุรัมย์
 
1. นางสุกัญญา  มีเมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กชายมุขพล   ดลปัดชา
2. เด็กชายอติเทพ   โพธินาม
 
1. นายประมวล   อัคฮาดศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กชายชนะชัย  บังใบ
2. เด็กชายธนากร  สมปัตตา
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายอภิลักษณ์  เรืองภักดี
2. เด็กชายอริญชน์  ชุมพล
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายธนภัทร   อนุอัน
2. เด็กชายสุรชัย  เกตุมาลา
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงปณิดา  รัฐเมือง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุดสา
4. เด็กหญิงมณฑิตา  อำพันธ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สิมศิริวัฒน์
 
1. นางสุนันทา  เขียวสลุง
2. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    พิศพล
2. เด็กหญิงนภาพร   เพชรหงส์
3. เด็กหญิงนภารินทร์   ชาดา
4. เด็กหญิงวริศรา  หลักคำ
5. เด็กหญิงโชติกา    โพธิ์ขี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
2. นางนิวาส  อุ้ยลี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปัดกอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปัดกอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์   โพธิ์สิม
4. เด็กหญิงอริยา  ปัอมยายับ
5. เด็กหญิงเพชรรัดดา   บุญศรี
 
1. นายสมทรง   ไมตรีแพน
2. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงทัศราภรณ์  อ่อนทุ่ม
2. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์   ทาเพชร
3. เด็กหญิงพรรัมภา  กาดกอง
4. เด็กหญิงพัชราวดี   ดอกไม้
5. เด็กหญิงหยาดฟ้า  สียอด
 
1. นางธิดารัตน์   ไชยประทุม
2. นางชนกพรรณ   แก้วเสน่ห์ใน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ
2. เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร
3. เด็กหญิงพชร  ดอนละคร
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  เนตรสง่า
5. เด็กชายอิสระ  ยศพล
 
1. นายภัควนิตย์  เชิดรัมย์
2. นางสาวช่อทิพย์  เพ็งลุน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กชายธนาวุฒิ  มาแก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  โกสละ
3. เด็กชายภควัต  สืบเคน
4. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสาริรักษ์
5. เด็กชายรัชชานนต์  ขันทวี
 
1. นางสาวิตรี  พลอยสังวาลย์
2. นายพหล  ดีมาก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงนุจรินทร์   ทศโยเคน
2. เด็กหญิงบุญยกร   วาปีเก
3. เด็กหญิงพิมพิกา   ทบชิน
4. เด็กหญิงวัชรา   เลิศครบุรี
5. เด็กชายวิทยา  ช่องผม
 
1. นาย ชัยวัฒน์   เขียววารี
2. นาย อัษฎาวุธ   พุทโธ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  โคช่วย
2. เด็กหญิงจันทรา  ลองกระโทก
3. เด็กชายธนพล  นามวิชา
4. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พาโพธิ์
5. เด็กหญิงวีรวรรณ  แสนเหลา
 
1. นางวราภรณ์  ใสโศก
2. นางสาววาสนา  นามไชยอินทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กชายจตุพร  หอมดวง
2. เด็กชายจิรายุ  จันทร์วิเศษ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  พลเรือง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองบรรหา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธาภักดี
6. เด็กหญิงดารารัตน์  มีบุญมาก
7. เด็กหญิงนัฐลิดา  สังฆะมณี
8. เด็กชายพงษ์ศธร  ใจดี
9. เด็กหญิงรัตติกาล  พาวพัฒน์
10. เด็กหญิงรินรดา  ประทุมรัตน์
11. เด็กหญิงรินรดี  ประทุมรัตน์
12. เด็กชายวงศกร  ศิลปะวิชัย
13. เด็กหญิงวราภรณ์  เสนาหมื่น
14. เด็กหญิงสิริวรรณ  ใจดี
15. เด็กชายสุรเดช  เดชบุรัมย์
16. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยสันต์
17. เด็กชายอภิชาติ  สังฆะมณี
18. เด็กหญิงอรปรียา  สุนน้ำเที่ยง
19. เด็กชายอรรถพล  ไชยสันต์
20. เด็กชายอโนทัย  ขวัญมุ่ง
 
1. นายงาน  อุตสารัมย์
2. นางไข่มุกข์  ธุระนิตย์
3. นายประจักษ์  แพนสมบัติ
4. นางสาวนิตติยา  จะโนรัตน์
5. นายจิระโรจน์  เพ็ชรวงค์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สิทธิสวนจิก
2. เด็กชายกิตตินัย  ไชยคำภา
3. เด็กชายคณุตม์  ฝางคำ
4. เด็กหญิงชลธิชา   เรือศรีจันทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขามกุลา
6. เด็กหญิงบุบษญา  คำวิสิทธิ์
7. เด็กชายปฏิภาณ  พหลทัพ
8. เด็กหญิงปณัฐดา  บุญวิถี
9. เด็กชายปรัชญา  คำบุญเกิด
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  พหลทัพ
11. เด็กหญิงพรรณชธิดา  ภาวะหาญ
12. เด็กชายพานทอง  จันทโสก
13. เด็กชายภูมิบดินทร์  วิชาสวัสดิ์
14. เด็กชายภูวสิทธิ์  กุญชโร
15. เด็กหญิงรินฤดี  อนันศรี
16. เด็กชายวรรณชัย  มูลผลึก
17. เด็กชายวรวุฒิ  อัสพันธ์
18. เด็กชายวรุจณ์  แก้วกลาง
19. เด็กหญิงศิริพร  สีพลลา
20. เด็กชายเกรียงไกร  หัสจรรย์
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
2. นางสาวอรฤทัย  หารัญดา
3. นางเพ็ญภักดิ์   ศรีพลลา
4. นางสาวนิสาชล  แสงศรีเมือง
5. นางประไพ  พหลทัพ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มาตวังแสง
 
1. นางศิริพร  ศรีธรราษฎร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงอรอมล  สิงหาสิน
 
1. นางนารี  พรรณะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 1. เด็กชายธรรมรงค์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวอินทิรา  ศรีอรุณ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ดนตรี
2. เด็กหญิงเขมจิรา  น้อยสุข
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ตะติปัน
 
1. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
2. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายจิรกิตต์  นนตะสี
2. เด็กหญิงนันทพร  วงษ์ชัย
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมศิลา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจิราพร  อัครเรศ
2. เด็กหญิงจิราภา  แสนนาใต้
3. เด็กหญิงนฤชา  บุญนาดี
4. เด็กหญิงปลายฝน  จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงพนิดา  เวียนวัน
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลันศรี
7. เด็กหญิงรัตตวัลย์  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงสุวนันท์  บำรุงเพชร
9. เด็กหญิงอภิตนันท์  ภูตีอัต
10. เด็กหญิงอาทิตยา  พลตื้อ
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
3. นางกรกมล  ภาษี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ซ่อนนอก
2. เด็กหญิงชิดชนก  จ้ายเสนา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  หัสดี
4. เด็กหญิงประวันรัตน์  หัสดี
5. เด็กหญิงปิยะนุช  มีใจใส
6. เด็กหญิงยณรยา  วรรณสิทธิ์
7. เด็กหญิงวิภาดา  ทองนุช
8. เด็กหญิงศิริญญา  จันโท
9. เด็กหญิงศิวิมล  โททำ
10. เด็กหญิงสาวิตรี   ทิพเนตร
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ทินก้อง
12. เด็กหญิงสุวนันท์  ทินเกิ๊ก
13. เด็กหญิงอรนิตา  หดราช
14. เด็กหญิงอรอุมา  อกอุ่น
15. เด็กหญิงอาภัสรา  ทูลกอง
 
1. นายมงคล  สงศรี
2. นายฉัตรชัย  ไชยวงศา
3. นางสาวปิยะนุช  คำมะณี
4. นางจรรยา  ศิริบำรุง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมศรี
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ลาภมูล
3. เด็กหญิงณิชนันท์  ทำดี
4. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมราดา
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ชมภูโพชน์
6. เด็กหญิงนิภาพันธ์  จันทะคล้าย
7. เด็กหญิงพิชญาภา  หัตถดล
8. เด็กหญิงภคณิชา  ชวัดเวช
9. เด็กหญิงภาวัชญา  ศรีดาชาติ
10. เด็กหญิงภูษณิศา  เศษคึมบง
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  ประสงค์สันต์
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย
13. เด็กหญิงสุภัทรา  มูลเมือง
14. เด็กหญิงอนันตญา  สีเทา
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ใหม่คามิ
 
1. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิตติญารัตน์  ภูผาริช่อ
2. เด็กหญิงอนันตญา  อันพันธ์ลำ
 
1. นายพนมพร  พันธ์สมบัติ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จำรูญ
2. เด็กชายธีรกานต์    พิมพ์ศรี
 
1. นายจิติพงษ์   วงชารี
2. นายเรืองศรี    พุดหล้า
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงสุชาดา   ฤทธิสิงห์
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีบุญเรือง
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อุทัยมา
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงกฤษณา    หมื่นนาค
 
1. นางเปรมจิต  ชาสมบัติ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ์
 
1. นายจรัส  พาเหลี่ยม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กชายโชคทวี  แฝงเพชร
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สาระคำ
 
1. นายนิวัฒน์  ภูพานา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายธีระเมธ   ยะวร
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายกิตินันท์  สามาสา
2. เด็กชายวีรภัทร  แสนพันธ์
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางอรุณี  ประจันตะเสน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงพีรยา  ชอระชาญ
2. เด็กชายสมจิต  ปาละนิจ
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพิสนธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงมัทนา  พลศิริ
 
1. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
2. นางสมปอง  แย้มโกสุม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงมนชนก  อินทร์เรืองศรี
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1. เด็กหญิงศุภาพร  แฝงสีพล
2. เด็กชายอิทธ์พัทธ์  อินทะวงศ์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บรรเทา
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยา  พรมษา
3. เด็กหญิงวิชชุดา  ภูมิลุน
 
1. นางสาวอลิษา  คำสุโพธิ์
2. นางสาวกนกพรรณ  นาถมทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทองภู
2. เด็กชายจักรภพ  สิงโสภา
3. เด็กชายภูรินทร์  รักษาภักดี
 
1. นางสุภาพ  นนทะนำ
2. นางลมุล  เสนามาตย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายเดชณัฐ  พยุหะ
 
1. นายวัฒสันต์  แสงจันดา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 1. เด็กชายลิขิต  เกาะเค็ด
 
1. นายวิทูลย์  คำภวา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กชายธนพัฒน์  นวนภูมีวัน
 
1. นางสายไหม  พายุบุตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ปอสระเกตุ
 
1. นายสายไหม  พายุบุตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงวิมลนันท์  ขันแข็ง
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อินกอง
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  พลยะพันธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แดนวงดร
 
1. นายวิสุทธิพงษ์  แดนวงดร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายยสพิชชากร  พันธะศรี
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปิยพร  สุธรรมศิรินุกูล
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวมาศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  อ่อนหวาน
2. เด็กชายกันยารัตน์  ปอสระเกตุ
3. เด็กชายณัฐพล  อุปัจชิง
4. เด็กชายธนพัฒน์  นวนภูมีวัน
5. เด็กชายปรวิทย์  คำยอด
6. เด็กชายศุภกร  ทัพภูเดช
7. เด็กหญิงสุภาวดี  คำบุญเกิด
8. เด็กชายอนันต์ยศ  คำจันทร์ลา
 
1. นายธนากร  วุฒิพันธ์
2. นางสุนทรี  ปะโปตินัง
3. นางสายไหม  พายุบุตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายจิรายุทธ  สง่าจันทวงศ์
2. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพงษ์
3. เด็กชายตะวันฉาย  อุดชา
4. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
5. เด็กหญิงศิริยาพร  น้อยสิงห์
6. เด็กชายอัฐพงษ์  แสนลาด
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
2. นายเทพฤทธิ์  คำมา
3. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงกฤติยา  อรทัย
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญหลักคำ
3. นางสาวขวัญใจ  ไชยศักดิ์
4. เด็กชายจักรินทร์  วงศรี
5. เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณศิริ
6. นายทวีศักดิ์  มิตตัสสา
7. เด็กชายธนากร  ดีนาราย
8. เด็กชายธีรชัย  แก้วกลาง
9. เด็กหญิงนิตยา  คำศิริรักษ์
10. เด็กหญิงปานตะขัน  ปานทอง
11. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วก่อง
12. นายระพี  สีหราช
13. เด็กหญิงรัชดา  ข่ายเพชร
14. นายราชานนท์  งิ้วกลาง
15. นางสาววชิราภรณ์  แสนแสง
16. เด็กหญิงศิริลักษ์  วรคง
17. เด็กหญิงสุกัญญารัต  จงกลกลาง
18. เด็กหญิงสุชาดา  เฒ่าทา
19. เด็กหญิงสุธิดา  มิตตัสสา
20. เด็กชายอภิชญา  ภูคะลุน
21. เด็กชายอภินันท์  คำจันทร์
22. นายอัฎฎาวุช  หล้าคำ
23. เด็กหญิงแพรวดี  แสนวงษ์
 
1. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
2. นางรัติญา  ศรีสุภักดิ์
3. นางวิไลวัลย์  กุณโฮง
4. นางลภัสรดา  ดวงอัน
5. นายนพชัย   ใหม่คามิ
6. นายทัศนัย  ดงเกิด
7. นายศักดิ์ฎา  ทบโม
8. นายเอกพล  ยุบลเลิศ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายนิลทดา   คำอาสา
 
1. นายเทพฤทธิ์    คำมา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กชายคมกริช  สมบัติหอม
 
1. นางภัทรพร  นามษร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลจ่า
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. นางสาวอุไรวรรณ   พลแสน
 
1. นางบุญจันทร์   ไมตรีแพน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายอนุพงษ์  รุ่งศรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายวรรณปชา  สิเนหะสาร
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงโชติกา   โพธิ์ขี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    เทียงดาห์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงพรนภา  พลชำนาญ
 
1. นางกาญจนารถ  พรรณพราว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณชนก  พูลมาสิน
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุวรรณพันธุ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายรัตนชาติ  ลุนมาตร
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม
 
1. นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปัดกอง
 
1. นางนงนุช   ศรีกุลคร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายปัณณฑัต  เจริญสุข
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ทุมแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงสริตา  ชมรส
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกวิสรา  วงละคร
2. เด็กหญิงจรัญญา  บัวแสน
3. เด็กหญิงจรุญโรจน์  อยู่หลง
4. เด็กหญิงชฎาพร  พักละ
5. เด็กหญิงฐิติญา  คุณแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เภาพาน
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ส้มป่อย
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทบภักด์
9. เด็กชายดลวีย์  ดวงแข
10. เด็กหญิงดาริกา  พิมพันธ์
11. เด็กชายธนพล  น้อยสิงห์
12. เด็กหญิงนคนันทินี  แสนวันดี
13. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  ปัดคำ
14. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำหินกอง
16. เด็กหญิงปนิดา  ศรีประดู่
17. เด็กหญิงปารตรี  ปานสาลี
18. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทามแก้ว
19. เด็กหญิงภัคจิรา  ทามแก้ว
20. เด็กชายวชิรเมธี  โยสาพันธ์
21. เด็กชายวัฒนกร  จูมแพง
22. เด็กหญิงวิภาดา  วงหนองแวง
23. เด็กหญิงวิภาพร  พิมพ์สมบูรณ์
24. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  รัตนธรรม
25. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทามแก้ว
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
27. เด็กชายศิริวัฒน์  ปริกาถานัง
28. เด็กหญิงสุธิษา  แสงทอง
29. เด็กหญิงสุพรรกัลยารัตน์  จำปามูล
30. เด็กหญิงสุพรรษา  เวลาโสภา
31. เด็กหญิงสุภัสรา  ทามแก้ว
32. เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
2. นายเทพฤทธิ์  คำมา
3. นางสาวภัทราภรณ์  พรคลัง
4. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
5. นางสาวเบญจมาศ  ทัศไพร
6. นางเพ็ญจันทร์  ขัติยะมาตย์
7. นางสาวเกวริน  ทำวงศรี
8. นางสุขมาจันทร์  ขันธวุธ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิศาสตร์
2. เด็กชายจักรริน  พุดดี
3. เด็กชายจิรภัทร  สีนา
4. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพงษ์
5. เด็กหญิงฐิติญา  คุณแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เภาพาน
7. เด็กหญิงดาริกา  พิมพันธ์
8. เด็กชายธนดล  โพธิ์นอก
9. เด็กชายธนพล  น้อยสิงห์
10. เด็กชายธนภัทร  ลอยนอก
11. เด็กชายนที  ทำดี
12. เด็กหญิงนัสติญากรานต์  สีบาล
13. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
14. เด็กหญิงปัทมาวดี  ประทุมเทา
15. เด็กชายพงษ์สุวรรณ  ทามแก้ว
16. เด็กหญิงพรนภา  กาสังข์
17. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นครแก้ว
18. เด็กหญิงภิราพร  ใหยะปะ
19. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
20. เด็กชายรัตนพันธ์  ทองชมพู
21. เด็กหญิงวนัชพร  เวลโสภา
22. เด็กหญิงวราพร  แสนยันต์
23. เด็กหญิงวิภาดา  วงหนองแวง
24. เด็กหญิงศิริยาพร  น้อยสิงห์
25. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทามแก้ว
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
27. เด็กชายสราวุฒิ  น้อยสิงห์
28. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะมูล
29. เด็กหญิงสุพรรกัลยารัตน์  จำปามูล
30. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สมอ่อน
31. เด็กหญิงสุภานันท์  ทามแก้ว
32. เด็กหญิงสุภิตรา  ทิ้งโครต
33. เด็กหญิงอทิตดา  พิมโยธา
34. เด็กชายอนุชา  คงสุข
35. เด็กชายอัฐพงษ์  แสนลาด
36. เด็กชายเกียรติยศ  เวลาโสภา
37. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  บ้วนนอก
 
1. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
2. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
3. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
4. นายสมยศ  พรเพ็ง
5. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
6. นายกมลศิลป์  กัญญสินธุ์
7. นางจริยา  บัวบาน
8. นายเทพฤทธิ์  คำมา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กชายกวิน  ไชยบุดดี
2. เด็กชายกุลเชษฐ์  อภัยกลาง
3. เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ศุภสิริกุลวัฒน์
4. เด็กหญิงดลยา  สุจันทร์
5. เด็กชายธันวา  ทวีคูณ
6. เด็กหญิงศศิชา  ศรีมาตรา
7. เด็กหญิงอภิรดี  นามรัง
8. เด็กชายอัมรินทร์  แสนยศ
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เขียวแสน
10. เด็กหญิงแพรวา  เพ็ชรเทศ
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
2. นายอภิชาติ  ชีวาจร
3. นางมนทิรา  โคตรดี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงจิตวรรณ  พลอยศรี
2. เด็กชายจิรายุทธ  ลานทะจันทร์
3. เด็กชายชนะชัย  มามิตร
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงแสนอุ้ย
5. เด็กชายสิทธิชัย  ยาดโยด
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วก่อง
7. เด็กหญิงสุนันท์  ดวงจันทึก
8. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ขันอาษา
9. เด็กชายอิทธิชัย  เป้าเจริญ
10. เด็กชายไพรัตน์  เศษฐา
 
1. นางศุภวัลย์  น้อยประดิษฐ์
2. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
3. นางเนตรนภา  ศรีสารคาม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกรกมล  มีลาด
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  วันสา
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองชา
4. เด็กหญิงวาทิณี  คำแก้ว
5. เด็กหญิงวิยดา  สังขาศักดิ์
6. เด็กหญิงศุจิกา  แก้วมุลตรี
7. เด็กหญิงสิริยากร  อยู่ยงศิลป์
8. เด็กหญิงอาทิตยา  สร้อยอั้ว
 
1. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
2. นางศิวพัชร  ไชยเดช
3. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
4. นายณรงค์   ครองสี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผันมาตร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงช่อผกา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ไวมาตย์
5. เด็กหญิงธนพร  โทแสง
6. เด็กหญิงปริญญา  รัดทำ
7. เด็กหญิงศลิษา  อัตริต
8. เด็กหญิงสุภัสสร  ผันมาตร์
 
1. นางอุษณีษ์  โรจน์เขษมศรี
2. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
3. นายลิขิต  คำกอง
4. นายธนวัฒน์  โคตรสาร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรธาดา
2. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญช่วย
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ใจซื่อ
4. เด็กชายธีรภัทร  ยศเกตุ
5. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงเทพ
6. เด็กหญิงปราริณีย์   สันโดษ
7. เด็กหญิงปิยธิดา   พรยา
8. เด็กหญิงพิชญา  ภูรับ
9. เด็กชายพีรยศ  กองพลพรหม
10. เด็กหญิงมโนชา  สาดแล่น
11. เด็กหญิงรัศมี  ดงภักดี
12. เด็กหญิงลลิลสิริ  ปิดสายะตัง
13. เด็กหญิงศิริวิภา   โคตรธาดา
14. เด็กหญิงสลิลดา  มุงคล
15. เด็กหญิงสุวนันท์   ศรัทธาคลัง
16. เด็กชายอภินันท์  ปะริสาเก
 
1. นางประภา   ใจซื่อ
2. นางสมหมาย   ชุบสุวรรณ
3. นางสุดธาดา  วงศรี
4. นางสาวจินตนา  นาหนองขาม
5. นางสาวศิริวรรณ  กองพลพรหม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายพัชรพล  ถิ่นวิมล
2. เด็กชายสุริยะ  ชัยสา
3. เด็กชายอนวัช  วัชรวีรกุล
4. เด็กชายอนุวัฒน์  บานที
5. เด็กชายโชคชัย  ขัติยะวงษ์
 
1. นายอัครราช  อุรินคำ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เทศเกิด
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ตะนัยศรี
 
1. นายวีระพรรณ  ขันอาสา
2. นางสาวรินทร์ณฐา  เรวัฒน์ธนรังษี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสนปรางค์นอก
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เชื้อประกอบกิจ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุภิชา  พลชำนิ
 
1. นายสุภาพ  วรโคตร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงไอลดา  สาโสดา
 
1. นางพัชรา  มหาวงษ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงกรพิณ  จิณรักษ์
2. เด็กชายธนกร  ดวงดี
3. เด็กชายพัชรพล  บัวมาศ
4. เด็กหญิงรัชนี  ไชยสิทธิ์
5. เด็กหญิงรัตนมน  ทองโคตร
6. เด็กชายเกรียงไกร  สมสีใส
 
1. นางลำใย  สาลาสุตา
2. นางวันเพ็ญ  ว่างไว
3. นางสาวศุภษร  ทับขวา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายณัฐพร  ติคำรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีสม
3. เด็กชายพลพล  เพชรพิมาย
4. เด็กชายภิพลัชย์  ศรีราช
5. เด็กชายภูวริน  อันนะ
6. เด็กชายอโนทัย  ทองนุช
 
1. นางสาววชิราภรณ์   บุตรงาม
2. นางนางปิยะรัฏณ์   ภูเฉลิม
3. นางสาวนางสาวสุวรรณา   วงช่างเงิน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  จันทะคาม
2. นายธนากร  พงอุดทา
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สีสมพาน
4. เด็กชายพงษ์ศธร  นาสุวรรณ
5. เด็กชายภูผา  พรมโคตร
6. เด็กชายวราวุฒิ  จิตบรรจง
7. นายวีระพล  ขุลี
8. เด็กชายอดิศร  ขอนขว้าง
 
1. นางอรอุมา  เรืองสนาม
2. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
3. นายวิเชียร  นามมุงคุณ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายชยุต  สุระสาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรคง
3. เด็กชายนครินทร์  ภูธาตุเพชร
4. เด็กหญิงนราทิพย์  บุญหล้า
5. เด็กหญิงนิภาพร  เหล่ามาลา
6. เด็กหญิงปนัดดา  ธีรานนท์
7. เด็กชายพรพิชิต  ภูธาตุเพชร
8. เด็กชายพรเทพ  สินทร
9. เด็กชายวสุวี  ป้อมแสนพล
10. เด็กชายอดิศร  เมืองศรี
 
1. นายรังสรรค์  โรจนพร
2. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
3. นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ก่านแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทองใบ
3. เด็กหญิงมนัสนันต์  ทอดแสน
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกฤธิพงษ์   จันปัญญา
2. นางสาวณษภรณ์   สมมิตร
3. เด็กหญิงนริศรา  นันทะแสน
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
2. นางสำรวย  คันธา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สมดี
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ลีทหาร
3. เด็กหญิงณัฐชา  เทียนบุตร
 
1. นางอัจฉรา  พาลา
2. นางสาวศิริกมล  พันแดง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร
 
1. นางธัญพร  ใบปอด
2. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายวิทยา  แสนวันดี
2. เด็กชายเจษฎา  กิจวิชา
 
1. นายพงค์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นายสนั่น  ตะวงษา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตราช
2. เด็กชายปรมินทร์  วาปีทะ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายชาติชาย  โหรากุล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายปกครอง  ราษี
2. เด็กหญิงรฐพร  มาศรี
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กหญิงนฤมล  ทำลา
2. เด็กหญิงพรรณประภากร  มิตตัสสา
 
1. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
2. นางสาวภัทรพร   สุรรัตน์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนพพร  ใบบ้ง
2. เด็กชายพีระพันธ์  ตะนัน
 
1. นางสุมาลี  ศรีสารคาม
2. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณิชา  ไมตรีแพน
2. เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางธัญพร  ใบปอด
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายจิรฉัตร  บัวสาย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กางโหลน
 
1. นางกฤตยาณี   เอกวัฒน์
2. นายพชร  ปัตตาลาโพธิ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายธนพล  พรเพ็ง
2. เด็กชายศราวุธ  แก้วโพธิ์
 
1. นายยุทธศาสตร์   ไกยพาย
2. นางสาวธาราภรณ์   ต้นทอง
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว
2. เด็กชายศุภกร  สังฆมณี
3. เด็กชายเวียดภัคพล  วิทยาบำรุง
 
1. นายสุพจน์  อันทะลี
2. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายจักรี  เพ็ญ
2. เด็กชายสราวุธ  มาลัยทอง
3. เด็กชายอนัชชา  ผิวผุย
 
1. นายศรายุทธ  ปางทอง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายจิรายุ  รัตนเรืองเดช
2. เด็กชายธนทวี  แสงกล้า
3. เด็กชายปฏิพัทธื  ผลโพธิ์
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีนาคา
2. เด็กชายพงศกร  ศร๊สารคาม
3. เด็กชายเขตโสภณ  ไชยบุญ
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  สุริยา
3. เด็กหญิงธิติวรดา  เนื่องศรี
 
1. นายทวี  บุญพิคำ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายครรชิต  อนุฤทธิ์
2. เด็กชายปริวัฒน์  ธุพันธ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  มณีฉาย
 
1. นายวิเชียร  ขันแก้ว
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชินภัทร  ศรีชมภู
2. เด็กชายธนาทิพย์  บัวรอด
3. เด็กชายวัชระ  พะเลียง
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางกนกอร  สิงห์โสภา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สีชา
2. เด็กชายธนินรัฐ  น้อยคำลือ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  คอนนาสี
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายชนะชัย  ไชยชราแสง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  มูลไธสงค์
3. เด็กชายธนุส  วิมุกตานนท์
4. เด็กชายนวพล  กางโหลน
5. เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยชาติ
6. เด็กหญิงปวริศา  บริหาร
 
1. นายสมส่วน  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวธัญญา  ทัดไพร
3. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   เดชมี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    หาญคำภา
3. เด็กหญิงสุทธิดา   โยวะมุด
4. เด็กหญิงสุภารัตน์    นันตะนัย
5. เด็กหญิงอรทัย    บุญมา
6. เด็กหญิงอังคณา   ตติยะรัตน์
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
3. นางสุชาดา  แสงสิทธิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1. เด็กชายสิริภัทร  ภรรณภัคดี
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ผู้ดี
3. เด็กหญิงแทนคุณ  คำปลิว
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ยมศรีเคน
2. นางคำใบ  ไชยสิงห์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงบุษบา   อาป้อง
2. เด็กหญิงปรันดา   สีสังชุม
3. เด็กหญิงสุกัญญา   วงศ์ฮาด
 
1. นางพิกุล   พุดหล้า
2. นางสุภาภรณ์   พ่วงรอด
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงมนฑกานต์  เผื่อนผุด
2. เด็กหญิงรัชพร  ประเสริฐศิริ
3. เด็กหญิงสุฐิตา  มาตย์มุงคุณ
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางกัลยณัฐ  โบราณมูล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  เบี้ยไทยสง
2. เด็กหญิงพัชรี  อนุฤทธิ์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ปัดกอง
 
1. นางสาวอัมรา  สัตยพันธ์
2. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1. เด็กหญิงพัชราภา  นาสมชัย
2. เด็กหญิงอรนภา  หาโกสีย์
3. เด็กหญิงอริษรา  พันธุละทา
 
1. นางพรพิมล  หาโกสีย์
2. นางสรินทิพย์  วงษ์วานิชขจร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เต็มใจ
2. นางสาวตะวัน  ศรีโนรินทร์
3. นางสาวพินะดา  สิทธิบาล
 
1. นางสาวปสุตา  แฝงสาเคน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1. เด็กหญิงธีรธาดา  ผ่านสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภาพร  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงศิรินญา  สักกลาง
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
2. นางสาวนิรมล  มัดจุปะ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สิงห์ใน
2. นางสาวพัชรี  เจริญศิริ
3. เด็กหญิงศศิธร  กองทอง
 
1. นางกาญจนา  หรัญรัตน์
2. นางนารี  พรรณะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายกรเพชร   นันตะนะ
2. เด็กหญิงวิชุดา   อามาตย์
3. เด็กชายวิศวะ   จันทร
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จันปัญญา
2. เด็กหญิงพฤฒวรรณ  ทองพงษ์
3. เด็กหญิงศุภามาศ  วังหอม
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
2. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงธนัชพร  ขุมทอง
2. เด็กชายพงศธร  จันทร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มวลมนตรี
 
1. นางประดับศิลป์  ชากำนัน
2. นางสาวภวรันชน์  แสนโง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. นางสาวจิตตราภรณ์  บาลมีทะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปาเตี้ย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปักกาสัง
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
 
156 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  นามคุณ
2. เด็กหญิงภิรัญญา  สายเมฆ
3. เด็กชายรังสิมันต์  ยอดเพชร
 
1. นางผกาวดี  แพงวิเศษ
2. นางพิกุล  ศรีสารคาม
 
157 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  มูลสมบัติ
2. เด็กหญิงปวิลดา  ธุระกิจ
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชูแสง
 
1. นางนงคราญ  มะหัด
2. นางสาวอุไรพร  บุญทศ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงศศิธร   คำวิชิต
 
1. นางพรรณี   นามโยธา
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายวรพล  ศรีอรพิมพ์
 
1. นางสาวอรุณี  ศิรินันท์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ปรียานนท์
 
1. นางวนิดา  ยศพล
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญเรือง
 
1. นายพิรุฬ  วรรณขันธ์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายธนภูมิ    รักวิชา
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายภูมินทร์  สีกาลี
 
1. นางสาววรรณวิสา  เทียมสม
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงณิชรีย์   รักษ์หิรัญ
2. เด็กชายธนวัฒน์   ดวงประทุม
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สาจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สาจันทร์
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นางยุพิน  คงอินทร์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กชายกิตติธร   ขันอาษา
2. เด็กชายธนฉัตร   สีเฉลียว
3. เด็กชายศิริชัย   เหลือดี
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
2. นางไพทูรย์  ภูจำปา
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  สอนชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใบบ้า
 
1. นางวิไลวรรณ  สิทธิจันทร์
2. นางกนกพิชญ์  ชาติชัชวาล
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1. เด็กหญิงจิรนันท์    แก้วโพธิ์
2. เด็กชายเจษฎา   ทศชาญ
 
1. นางโสภา   พรเพ็ง
2. นางสาววิชุลดา   แก้วโพธิ์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงธัญชนก   อาปะมาเถ
 
1. นางสาววิมลลักษณ์   เหล่าขัติยะ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  หาระพันธ์
 
1. นางอำพร  มะปัญญา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายชาตรี  วิชัย
 
1. นางสุภาณี  กุลสาร์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายภูวดล  เทียมสระคู
 
1. นายลิขิต  คำกอง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  จะยันรัมย์
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพิมภิกา  ศรีน้อย
 
1. นางสาวสุมินตา  คุณเศรษฐ์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายสุรยุทธ  กองเพชร
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายพัสกรณ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายพีรภาส  โยธการี
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายธนภูมิ   รักวิชา
 
1. นายอิสระ   ลีลา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กหญิงอานิตา  ซันดรัน
 
1. นางอรทัย  เหล่าสะพาน
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายรชฏ  ตะวัน
 
1. นางดวงชีวัน  นามเต
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายฆนรุจ  เพียกขุนทด
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ชมพูนุช
4. เด็กหญิงสุกันยา  ปัดทุม
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แซ่เจิง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีมาตร
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
3. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายธีรพัฒน์   สุระป้อง
2. เด็กชายนัฏฐวัฒน์    บรบัน
3. เด็กหญิงสุธิดา   ทุงฤทธิ์
 
1. นางนวลละออง   ลีลา
2. นายอิสระ    ลีลา
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงจันทรา   จำปาทิ
2. เด็กหญิงอทิติยา   คำหงษ์
3. เด็กหญิงอลิศรา    สงเสริฐ
 
1. นางนวลละออง   ลีลา
2. นายณัฏฐรุทธิ์   ดงพงษ์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายคณาธิป  เทียบคำ
2. เด็กชายนนทการ   พิมพ์บูลย์
3. เด็กชายอนันตชัย    สมสวย
 
1. นายวรวุฒิ   ภูเฮืองแก้ว
2. นายมรุพงศ์   นามวงษา
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงปาริชาติ   เทียงพาที
2. เด็กชายภัทรวิทย์   ทับทิมใส
3. เด็กชายเจษฎา   ทุงฤทธิ์
 
1. นายทองปอน  ประเสริฐศร
2. นางสาวปวีณา   กิ้นโบราณ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  นามเต
2. เด็กหญิงธิติมา  มาตรกำจร
3. เด็กหญิงวรินรัตน์  วังหอม
 
1. นางแปลงใจ  แดงงาม
2. นางจุฬารัตน์  คำเจริญ
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1. เด็กชายธนากร  ชมพู
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ชินฮาต
 
1. นางสาวสุริญญา  โคตรวงษ์
2. นายพรชัย  กาลภูธร
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. นายกฤษฎา  เกตุยืนยง
2. นายสุรศักดิ์  บรรเทพ
 
1. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
2. นายวิทยา  ต้นกัลยา
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กชายจักรภัทร  พลราษฎร์
2. เด็กชายสหพัฒ  โพธิ์งาม
3. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ทองโคตร
 
1. นางพรรณี  ถาวรจิตร
2. นางสาวเปรมสิณี  ช่างยา
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายกฤติน  กางโหลน
2. เด็กชายอภิรชัย  ศรกล้า
3. เด็กชายอภิรักษ์  กางโหลน
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางสาวมาณิกา   ศิริพรรณ
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงสุชลลดา  พิมพ์สิงห์
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายชาญณรงค์    งามดี
 
1. นายอัษฎายุธ  พุทโธ
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายคุณากร  ฉาดนอก
 
1. นายอาคม  สิงพร
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายครรชิต   เทวรุตน์
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายพ้สกร  เหล่าทับ
 
1. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายอดิสร  ยะตะโคตร
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายธีรภัทร  หวังสิวกลาง
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายกษมวัต  ภูพานไร่
2. เด็กชายกิตติ  สุภศร
3. เด็กชายจารุวิทย์  บุตรกัณหา
4. เด็กหญิงจิตรติมา  แก้ววังวร
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญประเสริฐ
6. เด็กหญิงชฎาพร  เหล่าชัย
7. เด็กชายชัยพิชิต  พลศิริ
8. เด็กหญิงชุติมา  ภูสดแสง
9. เด็กชายธนชิต  เหล่าทับ
10. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวษ์
11. เด็กหญิงธันยธรณ์  มุลมิล
12. เด็กหญิงนฤมล  ไชยบุดดี
13. เด็กหญิงนันพนิตตา  บุตรแวง
14. เด็กหญิงนารีรัตน์  ตาลทรัพย์
15. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดทรัพย์
16. เด็กหญิงปนิตตา  เกิดทรัพย์
17. เด็กหญิงประภัสสร  คำควร
18. เด็กชายพณาสันต์  คะระมะ
19. เด็กชายพิจิก์  อุดมสันต์
20. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุตรคำโชติ
21. เด็กหญิงพิรญา  บุญหล้า
22. เด็กชายพ้สกร  เหล่าทับ
23. เด็กหญิงรับขวัญ  โมกขันธ์
24. เด็กหญิงสกุลรัตน์  พลเดช
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชธัมรงค์
26. เด็กหญิงสโรชา  ปรีพูล
27. เด็กหญิงสไบทิพย์  สุจันทร์
28. เด็กชายอนุชิต  สุวรรณเพ็ง
29. เด็กชายอภิรัตน์  ศรีสวัสดิ์
30. เด็กชายอรรถพล  สุวรรณชัย
 
1. นางมงคล  โพธิ์เอม
2. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
3. นายสุรพงษ์  บุตรคำโชติ
4. นายธีรวัฒน์  ปิตโต
5. นางจิรภา  โมกขันธ์
6. นางจุฑาทิพย์  พจนา
7. นางคงกลิ่น  ภูแข่งหมอก