สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชญาดา  ไข่หิน
 
1. นายทองม้วน  เศษคึมบง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขันแก้ว
 
1. นางทองคูณ  สมบัติศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาริกา  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีพงษ์
 
1. นายทองม้วน  เศษคึมบง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันละคร
 
1. นางนันทยา  ประเสริฐวรรณกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กชายอัษวิรักษ์  ขาวแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง 15 1. เด็กชายกรกฎ  ปุริศรี
2. เด็กหญิงวรรณชินี  กันรัมย์
 
1. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
2. นางอัมพร  เข็มพรมมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงกนกอร  สัมพุทธ
2. เด็กชายวรรณชนะ  กันยา
 
1. นางศิริรัตน์  สินพิบูลย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  โททำ
 
1. นางจุฑาธิป  ศรีนาคา