สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กชายอัษวิรักษ์  ขาวแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง 15 1. เด็กชายกรกฎ  ปุริศรี
2. เด็กหญิงวรรณชินี  กันรัมย์
 
1. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
2. นางอัมพร  เข็มพรมมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงกนกอร  สัมพุทธ
2. เด็กชายวรรณชนะ  กันยา
 
1. นางศิริรัตน์  สินพิบูลย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  โททำ
 
1. นางจุฑาธิป  ศรีนาคา