สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอรปรีญา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวจารุณี  พลพิมพ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วพร
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทร์กลัด
3. เด็กหญิงศรีสุดา  โสทิศวงค์
 
1. นางนุชนาถ  แก้วเกษ
2. นางภัทราภรณ์  วงศ์ฮาด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนภูมิ  จันทา
 
1. นางสุประวีณ์  ธนเดชโติอนันต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.34 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณิชากรณ์  โพธิ์หล้า
2. เด็กชายภูวนาถ  หิรัญรัตน์
 
1. นายณรงค์วรรณ  คำพามา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวปัทมา  นามโพธิ์