สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์คำ
 
1. นางจันทกานต์  ศักดิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงปานไพลิน  เผ่าพงษ์อัครเดช
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤมล  อิสริยะกุล
2. เด็กหญิงปวีณา  จิณรักษ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องใส
 
1. นางนุชนาถ  แก้วเกษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงสมิตานันท์  กำเนิดบุญ
2. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีกะกุล
 
1. นางอัจฉรา  พาลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิลพรรษ  แสงลา
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญอบ
3. เด็กหญิงวิมลมาศ  นิลเนียม
4. เด็กหญิงศิริยากร  หมื่นแก้ว
5. เด็กหญิงเมธาวรินทร์  พิมวันนา
 
1. นางวัฒนา  อินทวัฒน์
2. นายปริญญา  จันทร์ศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุวิริยภา  ทานัง
 
1. นางสาวสุนันทา  ภูเฮืองแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ขานไชย
2. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีศิริ
 
1. นางละออง  นาชัยสินธุ์
2. นางสาวปัทมา  นามโพธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายพลากร  วงษาสืบ
 
1. นายวิสุทธิพงษ์  แดนวงดร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษณพรรณ  คำหงษา
2. เด็กชายณฐกิตต์  เรืองจันทร์
3. เด็กชายปรินทร  โพธิสาพิมพ์
4. เด็กชายพงศธร  ลาดเลียง
5. เด็กชายรพีพร  พาลา
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แทนไทสงค์
 
1. นายสัมฤทธิ์  รักกุศล
2. นายณรงค์  ครองสี
3. นางสาวจารุณี  พลพิมพ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74.5 เงิน 6 1. เด็กชายชัชชัย  เชาวนะ
2. เด็กชายพรพนม  สิงห์พร
3. เด็กชายภูวเนตร  จันใต้
4. เด็กชายวายุ  ภูแม่นนาค
5. เด็กชายสิริภัทร  จงเกษกรณ์
6. เด็กชายเตชินท์  วงศ์ศิริ
 
1. นางสุภาพร  ลามะให
2. นายสงกรานต์  ลมชิด
3. นางสาวมะณีนุช  ทำคาม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรพล  พงษ์พิบูลย์
2. เด็กชายวีรภัทร  วิเศษสมบัติ
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม