สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  มูลนี
 
1. นางวิยดา  สุขุนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย
 
1. นางสุภาพ  ปูนอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติญา  หาสุข
 
1. นางรุ่งทิวา  ภิญโญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณภา  นันทา
 
1. นางศิวพัชร  ไชยเดช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธุวานันท์  สมจิตร
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทร์นอก
 
1. นายสุรพัฒน์  ลาดโฮม
2. นางสาวศิริกมล  พันแดง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิยานันท์  ปักกะทานัง
2. เด็กหญิงพิชญาวี  ลามะให
3. เด็กหญิงพุทธธิดา  นามมุงคุณ
 
1. นางดวงรัตน์  สีหา
2. นางชไมพร  พุทธบาล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กชายธนโชติ  แทนโสภา
2. เด็กหญิงธิชานันท์  ปัญญานุกุลกิจ
 
1. นางภัสนีย์  จันทร์ศรี
2. นางพรทิพย์  โคตรศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์โนราช
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  พรหมดา
 
1. นางนวลพร  ทัศวงษา
2. นางกัลยารัตน์  ทองธรรมมา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสาร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กางเกตุ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตน์พล
4. เด็กหญิงชุติพร  สิมศิริวัฒน์
5. เด็กหญิงทิพมณี  หอมแพง
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูมูล
7. เด็กหญิงพัชรียา  แซ่แต้
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงขรอาจ
9. เด็กหญิงภัทรประภา  วงศ์เมืองกลาง
10. เด็กหญิงภาวิดา  กิ่งจันทร์
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ทศราช
12. เด็กหญิงสุภาพร  ทนทาน
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  คงสมมาต
14. เด็กหญิงอารดา  โสมกูล
15. เด็กหญิงเพลงพร  โพธิสาพิมพ์
 
1. นางวิยดา  สุขุนา
2. นางจันทกานต์  ศักดิ์ศรี
3. นางดุษดี  ครองศรี
4. นางอรุณวดี  บุญไชย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  เอียดคง
2. เด็กชายทัตเทพ  เทือกสม
 
1. นายบุญเพิ่ม  สารผล
2. นางดุษดี  ครองสี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองภู
 
1. นางสายยน  ศรพลธรรม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ์
 
1. นายจรัส  พาเหลี่ยม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อโน
2. เด็กหญิงลักษณพร  นาชัยเวท
 
1. นางสุภาวรรณ  โมวพรหมานุช
2. นางวิธัญญู  เดียวตระกูล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลนันท์  ขันแข็ง
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แดนวงดร
 
1. นายวิสุทธิพงษ์  แดนวงดร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุพรรณสรณ์
 
1. นายวิสุทธิพงษ์  แดนวงดร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงค์ชารี
 
1. นายวิสุทธิพงษ์  แดนวงดร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุยชัยยงค์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  เพลาด
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ยศไพศาล
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เบ็ญจศิล
5. เด็กหญิงฐิติกานต์  ขานไชย
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์ชารี
7. เด็กหญิงณัฐวิตรา  ทบง่อม
8. เด็กชายธนวัฒน์  ขันธพัฒน์
9. เด็กชายธรรมรัตน์  ทัพพ่วง
10. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุวรรณสรณ์
11. เด็กหญิงธิชาดา  สีทอน
12. เด็กหญิงนงนภัส  หงสุวรรณ
13. เด็กหญิงนงนภัส  ธุระทำ
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทูลกอง
15. เด็กหญิงปาลิดา  วิเศษวงษา
16. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แอ่มรัมย์
17. เด็กหญิงพรทิพย์  ขุนแก้ว
18. เด็กชายพลากร  วงษาสืบ
19. เด็กหญิงรัชดาพร  สีเบาะ
20. เด็กหญิงรัชนีกร  พรเพ็ง
21. เด็กหญิงลลิตา  นวนนอก
22. เด็กหญิงวนัฐปรียา  ประกอบกุล
23. เด็กหญิงวรวรรณ  คำอาจ
24. เด็กหญิงศิรินา  ชุมพล
25. เด็กหญิงศิริภัสสร  ปะวะโก
26. เด็กหญิงสุชานันท์  คุณเศรษฐ
27. เด็กหญิงสุฐิตา  จันสม
28. เด็กหญิงสุฑามณี  สุนาโท
29. เด็กหญิงสุพิชฌา  โทศาลา
30. เด็กหญิงสุภาพร  ขุลาหล้า
31. เด็กชายอนุชา  จักรสูง
32. เด็กหญิงอภิญญา  พงพันนา
33. เด็กหญิงอัจฉริยา  งามพรม
34. เด็กหญิงอาภาพร  เอี่ยมสูงเนิน
35. เด็กหญิงเนตรชนก  วิเศษทักษิณ
36. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แดนวงดร
37. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมดวงศรี
38. เด็กหญิงแพรวพลอย  พันธะพ่อง
 
1. นายวิสุทธิพงษ์  แดนวงดร
2. นายณรงค์วรรณ  คำพามา
3. นายอนุรัฐ  หารัญดา
4. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
5. นางสาวศิริกมล  พันแดง
6. นางสาวสุพัฒตรา  ศรีมาตร
7. นางละออง  นาชัยสินธุ์
8. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  มีลาด
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  วันสา
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองชา
4. เด็กหญิงวาทิณี  คำแก้ว
5. เด็กหญิงวิยดา  สังขาศักดิ์
6. เด็กหญิงศุจิกา  แก้วมุลตรี
7. เด็กหญิงสิริยากร  อยู่ยงศิลป์
8. เด็กหญิงอาทิตยา  สร้อยอั้ว
 
1. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
2. นางศิวพัชร  ไชยเดช
3. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
4. นายณรงค์   ครองสี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนพรรณ   ศรีอ้วน
2. เด็กหญิงฉัตรวรี  คาสมบัติ
3. เด็กหญิงฐิตาพร   กันพล
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   วิจารณ์จิตร
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วิเศษดี
6. เด็กชายวัชรพล   ปาปะนัง
7. เด็กหญิงวิชญาดา   นึกสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุภาชิดา  พลยะเรศ
 
1. นายนันทวัช   พรหมดา
2. นายณรงค์   ครองสี
3. นางนงลักษณ์   พรหมดา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณหทัย  โยแก้ว
2. เด็กหญิงอิสริญากร  บัวทอง
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  ศรีคุณ
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
2. นางสาวจารุณี  พลพิมพ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สมดี
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ลีทหาร
3. เด็กหญิงณัฐชา  เทียนบุตร
 
1. นางอัจฉรา  พาลา
2. นางสาวศิริกมล  พันแดง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุลาหล้า
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เหล่าภัทรพงศ์
 
1. นางสาวมะณีนุช  ทำคาม
2. นางสาววัฒนีย์  ไพจตรสกุลชัย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกครอง  ราษี
2. เด็กหญิงรฐพร  มาศรี
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรภัทร  วิเศษสมบัติ
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำภะวา
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงวันวิสา  โค้งสำโรง
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางสาวสุกัญญา  วงศ์กลาง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงพรณภา  โคตรวงศ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ขอดประณาม
 
1. นางโสภารัตน์  วงศ์แก้ว
2. นางนงลักษณ์  พรหมดา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เลอะมู
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ไพจิตรสกุลชัย
3. เด็กหญิงสุรตา  วานิช
 
1. นางจิตรลัดดา  พาเหลี่ยม
2. นางรจนาพร  อาจชมภู
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงธนัญญา  ภายไธสงค์
2. เด็กหญิงปารมี  คำโฮง
3. เด็กหญิงเขมิกา  อุทัยมา
 
1. นางนงเนตร  ชิดลม
2. นางบงกช  นาคทอง
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สงศรี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  โคตชาดา
3. เด็กหญิงสุธินี  ภักดีเหลา
 
1. นางบงกช  นาคทอง
2. นางศุภมง  สุวรรณพงษ์
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 19 1. เด็กชายชนุคม  จารุจัน
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีมาตร
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฆนรุจ  เพียกขุนทด
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ชมพูนุช
4. เด็กหญิงสุกันยา  ปัดทุม
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แซ่เจิง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีมาตร
2. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
3. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มูลกวนบ้าน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัญชา
3. เด็กชายศุภชีพ  ภูสีนาท
 
1. นางสาวศิริกมล  พันแดง
2. นางสาวสุกัญญา  วงศ์กลาง