สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกพร้าว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาลิตา  ร่มจันทร์
 
1. นางรำไพ  มะปะเต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงชุติมา  ไอยลา
 
1. นางภัทรา  ยาย่อ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สวยป้อง
2. เด็กชายโสภณวิชย์  หินแก้ว
 
1. นายชาตรี  บุญทันเสน
2. นางภัทรา  ยาย่อ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  จรรยา
2. เด็กหญิงรัตนาพร  หงษ์ศรี
 
1. นางภัทรา  ยาย่อ
2. นายชาตรี  บุญทันเสน