สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  วงละคร
 
1. นายชำนิ  นามลิวัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพจน์   ภูเฮืองแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  แสงโชติ
 
1. นายธีระวัฒน์   แก้วพิลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปัทมา  เบี้ยไทสงค์
2. เด็กหญิงภัญญาวีร์  ไชยคำภา
 
1. นางสาวกมลชนก  วงค์ลคร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายชนะพล   สุดคะนึง
2. เด็กชายสืบสกุล   ทับทิมไสย์
 
1. นางสาวศิริวิไล   มาตรเลิง
2. นายชำนิ  นามลิวัน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษฎา   แสงโชติ
2. เด็กหญิงรชยา  ฆ้องเสียใส
 
1. นางสาวศิริวิไล   มาตรเลิง
2. นายชำนิ  นามลิวัน