สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฎฐธิยา  สืบมา
 
1. นางนริดา  ลาดโฮม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงมัลริกา  ทิ้งเทพ
 
1. นางมณีวรรณ   แพงเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สีอ่อน
 
1. นายโกสินทร์  สิงหบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชชา  จับตะเฆ้
 
1. นางสาวพรนภา  บุราณรมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรภา  ประเศียรเรือ
 
1. นางมณีวรรณ  แพงเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  บุญทัน
2. เด็กหญิงบุษราคัม   คุณลือชา
3. เด็กหญิงอภิญญา  สืบมา
 
1. นางสาวพรนภา   บุราณรมย์
2. นางมณีวรรณ  แพงเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทับทิมไสย
2. เด็กหญิงปริญญาพร  มุลตะกร
 
1. นางสาวพรนภา  บุราณรมย์
2. นางสาวเนียรนิภา   สังสีราช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เทียบเพ็ชร
 
1. นางภัสดาทอง  โรมพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวนันท์  สังสีราช
 
1. นางนวลจันทร์   สิงหบุตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   เทียงพาน
2. เด็กชายภัชรพล   เขียวประเสริฐ
 
1. นางนวลจันทร์   สิงหบุตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.4 ทอง 14 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีขัดเค้า
2. เด็กหญิงศศินิภา   แทนโสภา
 
1. นางสาวเนียรนิภา   สังสีราช
2. นางภัสดาทอง  โรมพันธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา   เพียรสิงห์
2. เด็กชายธราธิป  ทิ้งโคตร
 
1. นายพันตรี   จำปาลาด
2. นางสุจินต์   รัตนา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงธารน้ำเหนือ   วงศ์มา
2. เด็กหญิงวนิชพร   บุญคำ
 
1. นายสงวนศักดิ์   อาสาทำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทราพร   โมนาติ
 
1. นางนริดา    ลาดโฮม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   โมนาติ
 
1. นายวัชรินทร์  อะสุรินทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  คำโฮง
 
1. นางภัสดาทอง  โรมพันธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายสมเจต  แป้นกลาง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิมพ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไขลี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิมพ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ทับทิมไสย
2. เด็กหญิงดาราวรรณ   เหมสิงห์
3. เด็กหญิงธัญชนก   พฤกษา
 
1. นางภัสดาทอง   โรมพันธ์
2. นางสาวเนียรนิภา   สังสีราช
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทับทิมไสย
2. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีน้อย
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์   อาสาทำ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล   ทองชมพู
2. เด็กชายมินธดา    บุญคำ
 
1. นายสงวนศักดิ์   อาสาทำ
2. นางสาวเนียรนิภา   สังสีราช
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แสนขรยาง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนระนา
 
1. นายวัชรินทร์  อะสุรินทร์
2. นายพันตรี   จำปาลาด