สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชชา  จับตะเฆ้
 
1. นางสาวพรนภา  บุราณรมย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทราพร   โมนาติ
 
1. นางนริดา    ลาดโฮม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   โมนาติ
 
1. นายวัชรินทร์  อะสุรินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  คำโฮง
 
1. นางภัสดาทอง  โรมพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายสมเจต  แป้นกลาง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิมพ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไขลี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิมพ์