สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปาลิตา  นนฤาชา
 
1. นางสมจินต์  สุพรรณโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงปรียาดา  วาเสนัง
 
1. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วลิ้นไม้
 
1. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  เข้าใจการ
2. เด็กหญิงนิตยา  ราชครุฑ
3. เด็กหญิงศรัญญา  ผังดี
 
1. นางสาวนริศรา  นนฤาชา
2. นางบุญกาล  สุนทร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายบารมี  มูลยาพอ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  มีศิลป์
3. เด็กชายวีรภาพ  ชาชำนาญ
 
1. นางสุรัตวดี  แก้วภูมี
2. นางบุญกาล  สุนทร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมาภรณ์  ขจรไชยา
2. เด็กหญิงพิมาไล  ขจรไชยา
3. เด็กชายศราวิน  ดงแสง
 
1. นางสุรัตวดี  แก้วภูมี
2. นางสาวนริศรา  นนฤาชา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอารียา  ร่มจันทร์
 
1. นางสาวอัฉราภา  กาดกอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิชกานต์  โยชพนัด
 
1. นางอาวร  ทองชมภู
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญพันธ์
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตะวัน
 
1. นางสาวอัฉราภา  กาดกอง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กชายชยนนท์  พงษ์ภพร
 
1. นางสาวอัฉราภา  กาดกอง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายธนากรณ์  ศรีสมสุข
2. เด็กหญิงนพรัตน์  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงสุจิตรา  จันบัวลา
 
1. นางสาวอัฉราภา  กาดกอง
2. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง