สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงปรียาดา  วาเสนัง
 
1. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วลิ้นไม้
 
1. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมาภรณ์  ขจรไชยา
2. เด็กหญิงพิมาไล  ขจรไชยา
3. เด็กชายศราวิน  ดงแสง
 
1. นางสุรัตวดี  แก้วภูมี
2. นางสาวนริศรา  นนฤาชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอารียา  ร่มจันทร์
 
1. นางสาวอัฉราภา  กาดกอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญพันธ์
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตะวัน
 
1. นางสาวอัฉราภา  กาดกอง