สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอัฉราวดี   อินทะวุท
 
1. นางสุวณีย์  ศรีถาวรณ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงษ์   รักภักดี
2. เด็กหญิงมุกลดา   งิ้วงาม
 
1. นางวงเดือน   ชัยแก้ว
2. นายวีรศักดิ์   พลขันธ์
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 25 1. เด็กชายชยานันท์  รื่นเริง
2. เด็กชายธนภัทร   ทับสีหา
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์   หวังคำ
 
1. นางไพรวัลย์   ชีวาจร
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์   พิมพิมูล
 
1. นางวงเดือน  ชัยแก้ว
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   มาตรา
 
1. นางสงวน   โยธะการี
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวิภา   เทพสุระ
 
1. นางสาวปทุมมา  นามภักดี