สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายภัคจิรา    สง่าจันทวงษ์
 
1. นางสาวเกวรินทร์   ทำวงศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิศรานุวัฒน์   วันดอนแดง
 
1. นางสาวภัทราวดี   นีรขันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สง่าจันทวงศ์
2. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพงษ์
3. เด็กชายตะวันฉาย  อุดชา
4. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
5. เด็กหญิงศิริยาพร  น้อยสิงห์
6. เด็กชายอัฐพงษ์  แสนลาด
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
2. นายเทพฤทธิ์  คำมา
3. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิลทดา   คำอาสา
 
1. นายเทพฤทธิ์    คำมา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุทธ  สง่าจันทวงศ์
 
1. นายเทพฤทธิ์  คำมา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี   บุญคำ
 
1. นายเทพฤทธิ์   คำมา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริยาพร  น้อยสิงห์
 
1. นายปฐมา  บุตโรบล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   นครแก้ว
 
1. นายเทพฤทธิ์   คำมา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรนภา  กาสังข์
 
1. นางสาวปฐมา  บุคโรบล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  วงละคร
2. เด็กหญิงจรัญญา  บัวแสน
3. เด็กหญิงจรุญโรจน์  อยู่หลง
4. เด็กหญิงชฎาพร  พักละ
5. เด็กหญิงฐิติญา  คุณแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เภาพาน
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ส้มป่อย
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทบภักด์
9. เด็กชายดลวีย์  ดวงแข
10. เด็กหญิงดาริกา  พิมพันธ์
11. เด็กชายธนพล  น้อยสิงห์
12. เด็กหญิงนคนันทินี  แสนวันดี
13. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  ปัดคำ
14. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำหินกอง
16. เด็กหญิงปนิดา  ศรีประดู่
17. เด็กหญิงปารตรี  ปานสาลี
18. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทามแก้ว
19. เด็กหญิงภัคจิรา  ทามแก้ว
20. เด็กชายวชิรเมธี  โยสาพันธ์
21. เด็กชายวัฒนกร  จูมแพง
22. เด็กหญิงวิภาดา  วงหนองแวง
23. เด็กหญิงวิภาพร  พิมพ์สมบูรณ์
24. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  รัตนธรรม
25. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทามแก้ว
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
27. เด็กชายศิริวัฒน์  ปริกาถานัง
28. เด็กหญิงสุธิษา  แสงทอง
29. เด็กหญิงสุพรรกัลยารัตน์  จำปามูล
30. เด็กหญิงสุพรรษา  เวลาโสภา
31. เด็กหญิงสุภัสรา  ทามแก้ว
32. เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
2. นายเทพฤทธิ์  คำมา
3. นางสาวภัทราภรณ์  พรคลัง
4. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
5. นางสาวเบญจมาศ  ทัศไพร
6. นางเพ็ญจันทร์  ขัติยะมาตย์
7. นางสาวเกวริน  ทำวงศรี
8. นางสุขมาจันทร์  ขันธวุธ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิศาสตร์
2. เด็กชายจักรริน  พุดดี
3. เด็กชายจิรภัทร  สีนา
4. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพงษ์
5. เด็กหญิงฐิติญา  คุณแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เภาพาน
7. เด็กหญิงดาริกา  พิมพันธ์
8. เด็กชายธนดล  โพธิ์นอก
9. เด็กชายธนพล  น้อยสิงห์
10. เด็กชายธนภัทร  ลอยนอก
11. เด็กชายนที  ทำดี
12. เด็กหญิงนัสติญากรานต์  สีบาล
13. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
14. เด็กหญิงปัทมาวดี  ประทุมเทา
15. เด็กชายพงษ์สุวรรณ  ทามแก้ว
16. เด็กหญิงพรนภา  กาสังข์
17. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นครแก้ว
18. เด็กหญิงภิราพร  ใหยะปะ
19. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
20. เด็กชายรัตนพันธ์  ทองชมพู
21. เด็กหญิงวนัชพร  เวลโสภา
22. เด็กหญิงวราพร  แสนยันต์
23. เด็กหญิงวิภาดา  วงหนองแวง
24. เด็กหญิงศิริยาพร  น้อยสิงห์
25. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทามแก้ว
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
27. เด็กชายสราวุฒิ  น้อยสิงห์
28. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะมูล
29. เด็กหญิงสุพรรกัลยารัตน์  จำปามูล
30. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สมอ่อน
31. เด็กหญิงสุภานันท์  ทามแก้ว
32. เด็กหญิงสุภิตรา  ทิ้งโครต
33. เด็กหญิงอทิตดา  พิมโยธา
34. เด็กชายอนุชา  คงสุข
35. เด็กชายอัฐพงษ์  แสนลาด
36. เด็กชายเกียรติยศ  เวลาโสภา
37. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  บ้วนนอก
 
1. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
2. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
3. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
4. นายสมยศ  พรเพ็ง
5. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
6. นายกมลศิลป์  กัญญสินธุ์
7. นางจริยา  บัวบาน
8. นายเทพฤทธิ์  คำมา
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพงษ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  หวังสิวกลาง
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ